Ugovori o iskorištavanju pomorskih brodova_predavanja

  • Published on
    20-Dec-2016

  • View
    223

  • Download
    9

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UGOVORI O ISKORITAVANJU POMORSKIH BRODOVA</p></li><li><p>UGOVORI O ISKORITAVANJU POMORSKIH BRODOVA</p><p>ORGANIZACIJA PREDAVANJA</p><p>1) Podjela ugovora o iskoritavanju pomorskih brodova</p><p>2) Meunarodni izvori</p><p>3) Ugovori o prijevozu stvari morem</p></li><li><p>Podjela ugovora o iskoritavanju pomorskih brodova</p><p>3</p><p>Ugovori o iskoritavanju </p><p>pomorskih brodova</p><p>Ugovor o zakupu broda</p><p>Ugovori o pomorskom </p><p>plovidbenom poslu</p><p>Ugovor o prijevozu stvari morem</p><p>Ugovor o prijevozu putnika</p><p>Ugovor o tegljenju odnosno </p><p>potiskivanju</p><p>Ugovori o ostalim plovidbenim </p><p>poslovima</p><p>Brodarski ugovori</p><p>Ugovor o prijevozu pojedinih stvari</p><p>Prema brodskom prostoru</p><p>Prema trajanju ugovora</p></li><li><p>Razlozi donoenja konvencija i protokola</p><p>1) Unifikacija pomorskog prava</p><p>2) Pojednostavljenje pravnog ureenja</p><p>3) Postizanje pravne sigurnosti</p><p>Zato ne postoji unifikacija vanih pitanja pomorskog prava?</p><p>a) Razliiti interesi drava brodarske zemlje i zemlje tereta;</p><p>b) Donoenje konvencije o pitanjima koja nisu od vitalnog interesa;</p><p>c) Dugotrajnost procesa stvaranja konvencije - posljedica: zastarjelost rjeenja;</p><p>d) Predetaljne konvencije nisu dobrodole;</p><p>e) Nedostatak politike privlanosti;</p><p>f) Financijsko optereenje;</p><p>g) psiholoki uinak manje zemlje prate ekonomski jae;</p><p>h) Vie konvencija i protokola ureuju istu materiju.</p></li><li><p>MEUNARODNOPRAVNO REGUIRANJE PRIJEVOZA STVARI MOREM</p><p>Konvencija o izjednaavanju nekih pravila o teretnici, Bruxelles, 1924. - HAKA PRAVILA</p><p>Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, </p><p>1968. - HAKO-VISBYSKA PRAVILA</p><p>Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1979. - SDR Protokol</p><p>Rotterdamska pravila, 2009.</p><p>Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978. - HAMBURKA PRAVILA</p></li><li><p>Konvencija o izjednaavanju nekih pravila o teretnici, 1924. HAKA PRAVILA</p><p> prvi unifikacijski akt o prijevozu stvari morem,</p><p> osnovni razlog donoenja ograniiti slobodu ugovaranja radi zatite slabije strane (korisnici prijevoza), do tada: klauzule o neodgovornosti brodara u ugovorima </p><p> Interesi BRODARSKIH ZEMALJA (carriers)</p><p> 10 lanaka o teretnici</p><p> 6 lanaka procesne naravi o Konvenciji</p><p> primjena ograniena na nain da:</p><p>a) teretnica mora biti izdana u dravi ugovornici,</p><p>b) restriktivno se tumai izraz "roba (goods),</p><p>c) primjena "tackle to tackle" naela.</p></li><li><p>Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1968.HAKO-VISBYSKA PRAVILA</p><p> Protokol se sastoji od 17 lanaka Stupio na snagu 1977. godine. RH je potpisnica ProtokolaPromjene koje donose Pravila:</p><p>1) Proireno polje primjene:</p><p> ako je teretnica izdana u dravi ugovornici,</p><p> ako je prijevoz zapoeo u luci drave ugovornice,</p><p> ako je teretnicom predvieno da se ugovor ravna po odredbama ove Konvencije ili zakonodavstva koje te odredbe primjenjuje, odnosno daje im snagu.</p><p>2) Gubitak povlastice ogranienja odgovornosti prijevoznika ako je tetu prouzroio namjerno ili bezobzirno i sa znanjem da e doi do tete.</p><p>3) Teretnici se daje neoboriva dokazna snaga u odnosu na treeg savjesnog imatelja.</p><p>4) Naputanje funte kao valute i prihvaanje funte u protuvrijednosti zlata. </p></li><li><p>Protokol o izmjeni Konvencije o teretnici, 1979. - SDR Protokol</p><p>- ukidanje zlatnog standarda valuta krajem 70-ih godina;</p><p>- uvoenje nove obraunske jedinice "posebno pravo vuenja" (Special</p><p>Drawing Right) umjesto zlatnog franka;</p><p>- rauna Meunarodni monetarni fond na dnevnoj osnovi;</p><p>- SDR koarica valuta (euro, funta, jen i dolar).</p></li><li><p>Konvencija UN o prijevozu robe morem, 1978. HAMBURKA PRAVILA</p><p> raspodjela rizika transporta na zainteresirane strane, u korist korisnika prijevoza,</p><p> interesi ZEMALJA TERETA (shippers),</p><p> dug period ratificiranja stupila na snagu 1992. godine,</p><p> pootrava se odgovornost brodara (ne poznaju institut izuzetih sluajeva);</p><p> PERIOD ODGOVORNOSTI: od kada je roba pod njegovom vlau do isporuke naruitelju ire od samog prijevoza morem.</p><p> Konvencija ima 34 lanka teksta.</p><p> Neke od zemalja koje su ratificirale konvenciju (ukupno 34): Burkina Faso, Republika eka, Liberija, Maroko, Bugarska; Nigerija predstavljaju minimalni udio u svjetskoj floti, a i u meunarodnoj trgovini.</p></li><li><p>ROTTERDAMSKA PRAVILA 2009.</p><p> Konvencija UN o ugovorima o meunarodnom prijevozu robe u cijelosti ili djelomino morem (Rotterdamska pravila 2009);</p><p> 20 ratifikacija za stupanje na snagu (drave koje se obveu RP moraju otkazati sve druge konvencije i protokole o prijevozu robe morem kojima su se obvezale), ratificirale samo panjolska, Kongo i Togo;</p><p> 96 lanaka, vrlo komplicirana i opsena;</p><p> Podruje primjene: od vrata do vrata (door-to-door);</p><p> Uvjet primjene: sea leg, primjena i na druge grane prijevoza (estok otpor kopna);</p><p> Novi termini: performing party, controlling party, documentary shipper, right of control;</p><p> Pravo nadzora nad robom: najvanija novina</p><p> Elektronika razmjena podataka;</p><p> Prijevoznik odgovara za radnike, punomonike, nezavisne ugovarae, njihove podugovaratelje, radnike i punomonike.</p></li><li><p>Postojee stanje - meunarodni prijevoz robe morem-</p><p>Cilj unifikacije, a to je izjednaavanje pomorskog prava o prijevozu stvari morem na </p><p>meunarodnom nivou nije postignut!</p><p>Status konvencija i protokola:</p><p>1) Meunarodni pomorski</p><p>odbor, www.cmi.org</p><p>2) UN Konferencija o trgovini i</p><p>razvoju, www.unctad.org</p><p>3) UN Komisija o meunarodnoj </p><p>trgovini i pravu, www.uncitral.org</p></li><li><p>POLJE PRIMJENE vrste tereta</p><p> Ukljuen palubniprijevoz</p><p> Ukljuen prijevozivih ivotinja</p><p>Iskljuen palubniprijevoz</p><p> Iskljuen prijevozivih ivotinja</p><p> Iskljuen palubniprijevoz</p><p> Iskljuen prijevozivih ivotinja</p><p>HAMBURKA PRAVILAVISBIJSKA PRAVILAHAKA PRAVILA</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVORI(charter parties)</p><p>Prema brodskomprostoru</p><p>Prema trajanju ugovora</p><p>UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREMPODJELA</p><p>UGOVORI O PRIJEVOZU POJEDINIH STVARI(pomorsko-prijevozniki ugovori)</p><p>Time charter</p><p>Voyage charter</p><p>Potprijevozniugovor</p><p>Cijeli brodDio broda</p><p>Odreeni brodski prostoror</p><p>Cijeli brodDio broda</p><p>Odreeni brodski prostoror</p></li><li><p>UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI MOREM</p><p>Bitni elementi ugovora o prijevozu stvari:</p><p> STVAR/ROBA (goods)/TERET (cargo) Pravno dopustiv (lawfull cargo)</p><p> PRIJEVOZ BROD VOZARINA</p><p> Na besplatne prijevoze se ne primjenjuje PZ, ve ZOO.</p><p>Definicija (l. 447. PZ-a)</p><p>Ugovorom o prijevozu stvari morem prijevoznik se obvezuje prevesti stvari brodom, a naruitelj prijevoza platiti vozarinu.</p></li><li><p>Ugovorne strane i osobe iz ugovora o prijevozustvari morem</p><p>Krcatelj (shipper)</p><p>Prijevoznik (carrier)</p><p>Primatelj (consignee)</p><p>Naruitelj (charterer)</p></li><li><p>Ugovorne strane i osobe iz ugovora o prijevozu stvari morem</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Time charter U praksi se najee zakljuuje za cijeli brod!!!</p><p> bitni elementi su brod (ugovoreni) i vrijeme (ugovoreno);</p><p> naruitelj donosi komercijalne odluke u skladu s namjenom broda (izbor luka i tereta);</p><p> zapovjednik broda duan je provoditi naloge naruitelja u granicama ugovora i prema namjeni broda (l. 450.st.1.PZ-a);</p><p> NARUITELJ snosi trokove pogona, plaa luke naknade i pristojbe;</p><p> BRODAR plaa posadu;</p><p> rizik kanjenja u izvoenju putovanja snosi naruitelj prijevoza;</p><p> Nagrada za spaavanje dijeli se izmeu prijevoznika i naruitelja prijevoza;</p><p> Najpoznatiji standardni obrasci: BALTIME Form, New York Produce Exchange NYPE 93, Shelltime 4.</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>BALTIME 1939 - PART II</p><p>1. Period/Port of delivery/ Time of delivery</p><p>2. Trade</p><p>3. Owners Obligations</p><p>4. Charterers Obligations</p><p>5. Bunkers</p><p>6. Hire</p><p>7. Re-delivery</p><p>8. Cargo Space</p><p>9. Master</p><p>10. Directions and Logs</p><p>11. Suspension of Hire</p><p>12. Responsibility and Exemption</p><p>13. Advences</p><p>14. Excluded Ports</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>BALTIME 1939 - PART II</p><p>15.Loss of Vessel</p><p>16.Overtime</p><p>17.Lien</p><p>18.Salvage</p><p>19.Sublet</p><p>20.War</p><p>21.Cancelling</p><p>22.Dispute Resolution</p><p>23.General Average</p><p>24.Commission</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Klauzula kojom se ureuje mjesto i vrijeme predaje broda naruitelju</p><p>Ugovorom se odreuje vrijeme i mjesto predaje broda.</p><p>Prilikom predaje broda sastavlja se certifikat o predaji (engl. certificate of</p><p>delivery ) u koji se unosi:</p><p>1. datum i sat predaje, </p><p>2. koliina bunkera na brodu u isto vrijeme, </p><p>3. koliina vode za kotlove i maziva na brodu u isto vrijeme. </p><p>Neposredno prije predaje broda vri se i pregled broda te se utvruje njegova</p><p>sposobnost za plovidbu, ope stanje broda i njegova starost.</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Brisovna klauzula (engl. Cancelling clause)</p><p>Ova klauzula daje pravo naruitelju da raskine ugovor ako mu brod ne bude stavljen na raspolaganje u ugovorenoj luci do isteka vremena naznaenog u samoj klauzuli, u stanju sposobnim za plovidbu.</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Substitution clause</p><p>Klauzula kojom se doputa zamjena ugovorenog broda drugim brodom.</p><p>Klauzula o odravanju broda sposobnim (engl. Maintenance clause)</p><p>Obvezuje prijevoznika na osposobljavanje broda za plovidbu za vrijeme cjelokupnog ugovorenog perioda, a ne samo prije i na poetku putovanja.</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Klauzula o zaposlenju (engl. Employment clause)</p><p>- Zapovjednik broda duan je izvravati naloge naruitelja u granicama</p><p>ugovora i prema namjeni broda. </p><p>Klauzula o obeteenju ( engl. Indemnity clause)</p><p>- Naruitelj je duan obetetiti prijevoznika za tete prema treim</p><p>osobama (npr. ako je zapovjednik potpisao teretnicu u svojstvu </p><p>naruiteljeva agenta). </p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Klauzula o pravu zaloga (engl. Lien clause)</p><p>Daje prijevozniku zalono pravo na teretu radi osiguranja plaanja za</p><p>neplaenu vozarinu, prekostojnice i naknadu za zadravanje.</p><p>Klauzula o palubnom teretu (engl. Deck cargo clause)</p><p>Oslobaa prijevoznika odgovornosti za teret ukrcan na palubi broda.</p><p>Klauzula o ienju tankova (engl. Cleaning tanks clause)</p><p>U ugovorima o prijevozu tekuih tereta obvezuje prijevoznika da isti</p><p>tankove, cjevovode i pumpe sukladno zahtjevima naruitelja).</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Klauzula o vozarini (engl. Hire clause)</p><p>Naruitelj je duan plaati vozarinu unaprijed i bez kanjenja.</p><p>Tipizirani ugovori sadre odredbu o nainu plaanja vozarine te se esto</p><p>zahtijeva gotovinsko plaanje.</p><p>Gotovinskim plaanjem smatra se svako ono plaanje koje prijevozniku</p><p>omoguuje da uplaenu vozarinu moe koristiti odmah i bez ikakvih uvjeta.</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Off Hire Clause</p><p>Brodar nema pravo na vozarinu dok traju smetnje u iskoritavanju broda, a</p><p>koje se ne mogu pripisati krivnji naruitelja prijevoza.</p><p>PRIMJERI:</p><p> Manjak posade broda i trajk brodske posade;</p><p> Poslovi deratizacije i dezinfekcije broda;</p><p> Smanjena brzina broda i prekomjerna upotreba brodskog goriva;</p><p> Nepodobnost opreme broda za krcanje tereta;</p><p> Oteenje trupa, kvar motora i strojeva;</p><p> Kapacitet broda ne odgovara podacima u C/P smanjenje vozarine.</p></li><li><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>Pravo na posljednje legitimno putovanje (engl. Legitimate last voyage)</p><p> ovo pravo nije apsolutno pravo naruitelja. On se tim pravom moe koristiti samo ako je postupao razumno. </p><p> razumno postupanje podrazumijeva, kao prvo, ispravnu odluku o tome da se brod alje na posljednje putovanje koje e rezultirati prekoraenjem, ali i donoenje ispravne odluke o razumnim granicama trajanja prekoraenja.</p><p> u tekstu formularnih ugovora moe se prije praznine u koju treba unijeti vrijeme trajanja ugovora staviti rije oko (engl about).</p></li><li><p>RAZLIKA</p><p>o U sluaju sumnje koji je ugovor sklopljen zakonska je pretpostavka da je sklopljen </p><p>brodarski ugovor (l. 664 PZ).</p><p>UGOVOR O ZAKUPU BRODA (bareboat/demise charter)</p><p>1)PRAVNI STATUS</p><p>zakupoprimatelj = brodar</p><p>2) SVRHA</p><p>Posjed i raspolaganje brodom</p><p>3) POSADA </p><p>Predaja broda bez posade, osim ako </p><p>ugovorom nije drugaije ugovoreno; </p><p>Zakupoprimatelj zapoljava posadu i donosi </p><p>odluke.</p><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME ZA CIJELI BROD (time charter)</p><p>1) PRAVNI STATUS</p><p>Unajmitelj brodar</p><p>2) SVRHA</p><p>Naruitelj ostvaruje konkretnu svrhu </p><p>za koju je ugovor sklopljen (prijevoz </p><p>stvari, putnika...);</p><p>3) POSADA </p><p>Brodar zapoljava i upravlja posadom, </p><p>naruitelj daje samo upute za komercijalnu </p><p>djelatnost.</p></li><li><p>MOGUA SHEMA ISKORITAVANJA BRODA U PRAKSI</p><p>UGOVOR O ZAKUPU BRODA</p><p>(vlasnik broda - zakupoprimatelj)</p><p>BRODARSKI UGOVOR NA VRIJEME</p><p>(zakupoprimatelj - naruitelj)</p><p>BRODARSKI UGOVOR NA PUTOVANJE</p><p>(naruitelj - podnaruitelj)</p></li></ul>