Uithaal 6, 18 september 2012

 • Published on
  11-Mar-2016

 • View
  220

 • Download
  1

DESCRIPTION

Wekelijkse uitgave clubblad VVLimmen

Transcript

 • ,

  ~. '1

  f '" ~., "

  -I .. ",

 • WEKELIJKS ORGAAN UITGEGEVEN DOOR DE VOETBALVERENIGING LIMMEN (www . vvlimmen.nl) 34e JAARGANG NO HOOFDBESTUUR N.Beentjes B.N.straat 34 Limmen 072-5052145 Voorzitter C.Rood Molenweg 44 Limmen 072-5051753 Secretaris P.Schouten Kapelweg 1b Limmen 072-5054104 Penningmeester P.vKessel Dusseldorperwg 8 Limmen 06-53898700 Wedstrijdsecretariaat M. Valkering Rooinap 4 Limmen 072-5051846 Commerciele zaken R.Schneider Theebos 36 Limmen 06-53264646 Accomodatie beheer J.Nijman Vredeburglaan 21 Limmen 072-5052345 Evenementen M. Fluri B.N.straat 62 Limmen 072-5051674 Jeugdzaken M. Pepping De Drie Linden 8 Limmen 06-5l323774 Kantine C . Droog Het Achtkant 18 Limmen 072-5051547 Dames-afdeling 358 JAARGANG NO 6 19 SEPTEMBER 2012 JEUGDCCHMISSIE M. Fluri B. N.straat 62 Limmen 072-5051674 Voorzitter J.Nijman Tormentil 17 Limmen 072-5054773 Wedstrijdsec. A-B-C C. vKessel Dusseldorperwg 8 Limmen 072-5052567 Coord. D-E-F/Dames/Meisjes B.Aker Wanne 4 Limmen 072-5055081 Coord. MP W.Bakker Enterij 10 Limmen 072-5054232 Coord. Dames/Meisjes A.Kerssens Rij ksweg 172 Limmen 06-21235227 Evenementen

  CooRDINATIE SCHEIDSRECHTERS A.Meijer Theebos 3 Limmen 06-15077426 Coord. Scheidsrechters

  COORDINATIE KANTINE ACTIVITEITEN B.Hout Kerkweg 15 Limmen 06-45741955 Coord. activiteiten G.Dirkson Elzenlaan 5 Limmen 072-5052694 Coord. schoonmaak

  LEDENADMINISTRATIE M.Duin Bartigon 22 Limmen 072-5052231 Ledenadministratie N.Bult Ratelaar 18 Limmen 072-5055902 Contributie-inning Bankrekening contributie 3364.02.244

  TRAINERS E.Luijckx Plantenhove 108 Castricum 06-46141417 Hoofdtrainer P.Brussel Ridderspoor 3 Beverwijk 06-41308877 Trainer 2e elftal F.Donker Westerweg 7 Limmen 06-45552795 Hoofd jeugdopleidingen P.Boersen Vuurbaak 36 Limmen 06- 39794373 A - selectie F.Donker Westerweg 7 Limmen 06-45552795 B - selectie R. Smit Bartokstraat 4 Castricum 06-21212354 C - selectie B.Peters Banckertstraat 12 Castricum 0251-655497 o - selectie B.Peters Banckertstraat 12 Ca s tricum 0251-655497 E - selectie G. Liefting Absalon 8 Limmen 072-5054095 F - selectie B.Aker Wanne 4 limmen 072-5055081 Mini-pupillen A.Beljaars Zaandammerstraat 13 Wormer 06-43940091 Hoofdtrainer dames H.Nuijens Jan Valkeringln 12 Limmen 072-5053514 A-B-C-D-E meisjes N.Kaandorp Keizerskroon 3 Limmen 0251-315799 Keepertrainer W.Koot Achterweg 52 Limmen 072-5052400 verzorger

  SPORTCOMPLEX DAHPEGHEEST Telefoon Kantine 072-5051650 Infolijn 0900-9019072

  AFGELASTINGEN Bel infolijn of kijk op teletekst pagina 603 onder district West 1.

  BANKREKENING VVLIMMEN Rabo-bank Limmen 3364 . 00.748

  SUPPORTERSVERENIGING EJ . Kroone Ratelaar 6 Limmen 072-5055626 Voorzitter Rabo-bank Limmen 3364.11.561

  CONTACTADRES UITHAAL L.Koot Achterweg 52 Limmen 072-5052400

  INLEVEREN KOPY VOOR DE UITHAAL P.vKessel Dusseldorperwg 8 Limmen 072-5052567 Getypte copy of per e-mail aan pw.van.kessel@hetnet.nl tot maandag 18.00 uur

  GEVONDEN VOORWERPEN W.Koot Achterweg 52 Limmen 072-5052400

 • UITNODIGING

  Het bestuur van de Voetbalvereniging Limmen nodigt haar leden uit om op: DONDERDAG20september a.s. vanaf 21.00u, de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. Deze wordt gehouden in de kantine op Dampegheest.

  Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Vaststelling verslag van de Algemene Ledenvergadering 29september 2011 (zie Uithaal) 3. Jaarverslag 2011-2012van de secretaris(zie Uithaal) en toelichting vanuit de commissies door hun voorzitters 4. Financieel Jaarverslag (Rekening 2011-2012wordt uitgereikt ter vergadering)

  a. Toelichting balans en exploitatierekening door de penningmeester b. Verslag bevindingen van de kascommissie c. Vaststelling van de Rekening 2011-2012 d. Voorstel onttrekking nadelig saldo aan de Algemene Reserve e. Benoeming nieuw lid van de kascommissie

  5. Voorstel Begroting 2012-2013 (wordt uitgereikt ter vergadering) a. Toelichting jaarplan door de penningmeester b. Toelichting reeds vastgestelde contributies voor 2012-2013 c. Voorstel voor het geven van mandaat voor eventueel verhogen van de contributie met maximaal 510 voor

  het komende seizoen (2013-2014) 6. Bestuursaangelegenheden

  a. Aftredend volgens rooster: Voorzitter Jeugdcommissie Michel Fluri (herkiesbaar) Voorzitter evenementencommissie en bestuurslid Technische Zaken Jan Nijman (herkiesbaar) Het bestuur stelt voor hen te herbenoemen.

  8. Huldiging jubilarissen en clubkampioen Dit jaar zijn er 4mensen die 25 jaar onafgebroken lid zijn en 4 mensen 50 jaar en een zelfs 60 jaar. Deze jubilarissen worden persoonlijk uitgenodigd om de zilveren en gouden waarderingsspelden in ontvangst te nemen.

  Ook dit jaar wordt de club kampioen van het afgelopen seizoenweer in het zonnetje gezet. De aanvoerder van het team (Limmen 6) wordt daarvoor uitgenodigd.

  9. Rondvraag 10. Sluiting

  OPROEP

  In verband met het volgens rooster aftreden van bestuursleden, doet het bestuur een formele oproep om kandidaten. Aan kandidaten wordt gevraagd aan te geven voor welke functie zij in aanmerking willen komen. Het aanmelden kan uitsluitend bij de secretaris en tot uiterlijk 24 uur vr aanvang van de vergadering. Wanneer dan nog geen tegenkandidaten zijn aangedragen, stelt het bestuur voor, de genoemde personen te benoemen in de respectievelijke functies. Wanneer meerdere kandidaten voor een bestuursfunctie worden aangemeld, vindt volgens de daarop betrekking hebbende bepalingen in de statuten stemming plaats.

  Met sportieve groet, C.P.M. (Kees) Rood, secretaris

  Algemene Leden Vergadering 20 september 2012.

  I

 • Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Voetbalvereniging Limmen, gehouden op donderdag 29 september 2011

  Aanwezig: 100+ leden.

  1. Opening door de voorzitter Nico Beentjes om 21.00u. Hij heet alle leden, leden van verdienste, ereledenen de ere-voorzitter hartelijk welkom. Er wordt een minuut stilte in acht genomen voor alle familieleden, vrienden en vriendinnen van de v.v. Limmen die ons afgelopen seizoen zijn ontvallen. Berichten van verhindering zijn ontvangen van Hans Bus, Gerrit Glas, Fred Nijman, Theo Nijman, Hans Bus, Erik Lute, Jan Duykersloot, Tineke en Meindert Duin, Margot Roobeek, Matthe Admiraal, KarelSiepei, Theo Hes, Patrick van Duin, Ien Zomerdijk, en Kees Kroone. De voorzitter vat het afgelopen seizoen kort samen: de sportieve prestaties van onze teams waren redelijk tot goed. In alle leeftijdsklassen konden wel kampioenen en bijna kampioenen worden genoteerd. Het eerste en tweede konden zich handhaven in hun klasse, al hadden we gehoopt op meer. Een goede start, driekwart van de competitie bovenaan, maar jammer genoeg een terugslag aan het eind. Toch een goede les voor komende seizoenen. De voortekenen voor het komende seizoen zijn in elk geval weer goed. Bij de dames ging het wat minder, maar ook zij zullen weer de weg terug vinden naar klassebehoud of zelfs meer. De voorzitter noemde maar weer de jeugdveiling, het Familie Stratentoernooi, de sponsoravond en de kermiswedstrijd: het waren weer grote successen! Maar wat het meest vers in het geheugen ligt, is wel de viering van ons 80 jarige bestaan. Hij sprak zijn waardering uit voor de groep enthousiaste en creatieve lieden onder aanvoering van Erik Lute. Laat hen twee jaar de voorbereiding doen en dan heb je drie dagen lang een geweldig feest. Een feest waar het hele dorp bij werd betrokken, al was het maar door de voetbalplaatjes en de plakboeken.

  Het bestuur kiest voor continuteit. Vanwege de prestaties en juist om de jonge selectie te laten groeien, wordt over de volle breedte ingezet op ervaring en continuteit in het trainerscorps en de begeleiding. Hoofdtrainer Jos van Veelen is ook dit jaar weer van de partij, geassisteerd door Frank Donker. Bij de jeugd wordt de ingezette koers van het Jeugdplan voor het vijfde achtereenvolgende jaar voortgezet. Vorig jaar sloot Ruud Donker aan bij de technische staf en inmiddels hebben we het Technisch Beleidsplan voor de senioren al kunnen vernieuwen. Een plan waarin nu ook de damesgeleding is opgenomen en wat aansluit op het Jeugdplan. Binnenkort staat dat Technisch Beleidsplan op de website Toch gaat niet alles vanzelf. Door een tekort aan scheidsrechters voor de senioren worden veel van de wedstrijden van de lagere elftallen gefloten door eigen spelers. Daar zal op korte termijn geen verandering in komen. In de tussentijd is de begeleiding van de scheidsrechters al behoorlijk professioneel. Aad Meier is aangetreden als cordinator en oudgedienden zijn mentor voor de jeugd. Een van die gewaardeerde oudgedienden: Kees Kroone is ernstig ziek en ligt in het ziekenhuis. De voorzitter wenst hem beterschap en hopen dat hij snel weer op de been is. De terugblik zou niet compleet zijn zonder een rondje over het complex. Met hulp van de grote groep van vrijwilligers gaat het er steeds mooier en meer verzorgd uit zien. Vroegen we ons vorig seizoen nog af, wat er nog te doen was. Inmiddels heeft u kunnen zien dat de gangen naar de kleedkamers onder handen zijn genomen door de mannen van het rookhok. Werkelijk fantastisch!

  Verslag Algemene Leden Vergadering 24 september 2010. Pagina 1 van 4

 • De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de enorme inzet van de vrijwilligers. Helemaal niet vanzelfsprekend wanneer je de complimenten van andere verenigingen hoort.

  2. Vaststelling verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 23september 2010. Publicatie heeft plaatsgevonden in de afgelopen 3 edities van de Uithaal. Er worden geen opmerkingengemaakt. Siem Admiraal merkt op de met de opmerking over de vrijwilligersloopbaan van Mark Admiraal: 'veel te korte' loopbaan, Mark tekort wordt gedaan. Hij merkt op dat 17 jaar een best lange periode mag worden genoemd. De vergadering stelt het verslag ongewi jzigd vast.

  3. Jaarverslag 201O-2011van de secretaris. Publicatie heeft plaatsgevonden in de Uithaal. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de leden. Het Jaarverslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

  4. Financieel Jaarverslag. a. De rekening 2010-2011 wordt uitgereikt ter vergadering en de penningmeester geeft

  toelichting op de stukken. De uitgaven bleven in de pas met de begroting. Het saldo is positief: 8.001,-Op zich goed, maar we hebben wel zorgen over de ontwikkeling van de kosten. Sommige zijn niet zo beheersbaar als gewenst. Voorbeelden: kosten van energie en KNVB

  b. Belangrijke wijziging in de balans is de toename van de bezittingen en het daarvoor geleende kapitaal. Over het algemeen zijn er geen grote afwijkingen te zien. Een vreemde post: vooruit ontvangen 80 jaar: heeft te maken met sponsorring van de kosten van het jubileumfeest. De kosten zijn gemaakt in het huidige boekjaar. Over de veldhuur wordt opgemerkt dat de begroting in twee achtereenvolgende jaren hoger wordt begroot dan werkelijk wordt uitgegeven.

  c. Verslag bevindingen van de kascommissie (Rene Krom en John Castricum) De commissie heeft de administratie en de verantwoording gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De commissie steltde vergadering voor het bestuur te dechargeren van haar gevoerde beleid.

  d. Vaststelling van de Rekening 2010-2011

  De vergadering gaat unaniem akkoord.

  e. Voorstel toevoeging batig saldo aan de Algemene Reserve

  De vergadering gaat ermee akkoord.

  f . Benoeming nieuw lid van de kascommissie. Rene Krom treedt verplicht af na zijn tweede jaar. John Castricum is bereid een tweede jaar kascommissie lid te zijn. Tjeerd Kruidenberg meldt zich aan voor de invulling van de vacature kascommissielid.

  5. Voorstel Begroting 2011-2012 (wordt uitgereikt ter vergadering) a. De penningmeester licht het jaarplantoe. Betreft een 'beleidsarme' begroting.

  Voortzetten van huidige werkwijze en beleid. Daarin wordt een conservatief beleid voorgesteld en het beheer van de budgetten wordt strakker aangehaald. [Willem Kootpraag wat reden is van het begroten van kledingkosten op EO,-. Inmiddels is het kledingfonds groot en stabiel genoeg om de lopende kosten te kunnen betalen. Toevoeging aan dat fonds komt uit de contributie. [Aad KootjKunnen contractafspraken met energieleveranciers een reductie op leveren? We hebben inmiddels met HVC langdurige afspraak. Inregelen van de verwarmingsketels wordt ook gezien als een mogelijkheid om kosten te drukken

  Verslag Algemene Leden Vergadering 24 september 2010. Pagina 2 van 4

  '2

 • De vergadering heeft verdergeen vragen na de toelichting. De vergadering gaat unaniem akkoord met de voorgestelde begroting en stelt deze vast.

  b. Voorstel contributies 2011-2012 Het bestuur stelt voor de contributie voor het seizoen 2011-2012 te handhaven op het niveau van het vorige seizoen. De vergadering gaat unaniem akkoord. Een en ander houdt in dat de volgende contributietabel gehanteerd wordt.

  2011-2012 2011-2012 Senioren 140 D- en E-pupi//en 70 A-junioren 100 F-pupillen en Mini's 60 8- en C-junioren 85 Niet spelende leden 40

  c. Voorstel voor het geven van mandaat aan het bestuur voor een eventuele contributieverhoging voor het volgende seizoen (2012-2013) met maximaal 5~o. De vergadering gaat unaniem akkoord.

  6. Bestuursaangelegenheden: de volgende bestuursleden zijn reglementair aftredend en stellen zich herkiesbaar:

  Secretaris:Kees Rood

  Voorzitter Commercile Commissie Marc Valkering

  Voorzitter Kantinecommissie Co Pepping

  Er zijn geen tegenkandidaten gesteld. De aftredende bestuursleden worden bi i acclamatie herkozen

  Tussentijds aftredend: Voorzitter Dames Commissie Margot Roobeek. Margot kon niet bij de vergadering aanwezig zijn en geeft aan dat zij het jammer vindt om er al na 1 jaar mee te moeten stoppen. De voorzitter beaamt dat. Het bestuur stelt voor vooralsnog niet een nieuw bestuurslid te benoemen. Coby Droog is bereid in het komende seizoen de cordinerende taken voor de Damesgeleding op zich te nemen.

  8. Huldiging jubi larissen en club kampioen Dit jaar zijn er 4 leden die 25 jaar onafgebroken lid zijn. Van deze vier nemen Bart Dirkson, Rene de Swart,Frank Mousen Tim Dekkerde felicitaties en de zilveren waarderingsspeld in ontvangst. Frank Mousen Patriek van Duin waren al eerder 25 jaar lid en hadden speld en felicitaties nog tegoed. Drie leden is zelfs 50 jaar onafgebroken lid van de vereniging: daarvan nemen Ber Molenaar en Kees (Bas) Dekker de gouden waarderingsspeld in ontvangst. Theo Hesis verhinderd en krijgt de speld thuisgestuurd.De waarderingsspeld van de afwezige jubilarissen Karel Siepel (zilver) en Theo Hes (goud) zullen alsnog persoonlijk worden overhandigd.

  Sjoerd van der Locht neemt namens clubkampioen Limmen 3 de felicitaties, de bloemen en een tegoedbon voor extra ballen in ontvangst.

  9. Rondvraag [Siem Admiraa/jcomplimenteert het bestuur en speciaal de penningmeester voor het soepele besturen. Hij plaatst wel een kanttekening: hij schreef eerder (2010) zijn zorgen op over het succes en de massaliteit van het Familie Straten Toernooi. Bij calamiteiten kunnen de immers gevolgen groot zijn. Het bestuur heeft de zorgen onderschreven en zou dat bij de evaluaties betrekken. De voorzitter gaat in op de beveiliging en begeleiding. De aandacht daarvoor en kosten daarvan nemen elk jaar toe. Het bestuur is zich bewust van de risico's. Er

  Verslag Algemene Leden Vergadering 24 september 2010. Pagina 3 van 4

 • wordt echter niet ingezet op verkleining van de omvang van het toernooi. Daar zit overigens

  niet het gesignaleerde probleem. Het feest tijdens de avonden roept meer risico's op.

  Siem blijft bij zijn zorg en roept het bestuur op om bewust te blijven van de consequenties.

  [Wittem Koofjnoemt de ingelaste wedstrijden van afgelopen week. HiJ pleit voor tijdige

  vermelding op de website. Dat wordt toegezegd.

  [Willem Koofjwijst op de kleedkamerbezetting. Dames en heren door elkaar heen is geen

  succes. Het gebruik van de nieuwe kamers als vrouwenvleugel. Wordt gehoor aan gegeven

  wanneer er een vol programma is. Bij mindere bezetting moet er 'slimmer' worden ingedeeld.

  10. Sluiting

  Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.55u.

  Vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur, d.d . .. oktober 2011

  N.P.F. (Nico) Beentjes, voorzitter

  C.P.M. (Kees) Rood, secretaris

  Verslag Algemene Leden Vergadering 24 september 2010. Pagina 4 van 4

  3

 • 1. JAARVERSLAG VV LIMMEN 2011-2012. Als elk seizoen kende het afgelopen seizoen zijn mindere momenten en ook vele pieken. We namen driemaal afscheid van oud bestuurders en vrijwilligers. Ook lagen er regelmatig vrijwilligers in de ziekenboeg . Positieve ervaringen hadden we met de sportiviteit op en rond de velden en met de vele evenementen Wat ook niet veranderde, was de steun van veel vrijwilligers en supporters.De v.v. Limmen mocht telkens weer rekenen op een warme belangstelling en waardering.

  2. Organisatie Opleiding en begeleiding van jeugd en senioren worden planmatig aangepakt. Voor de jeugd was dit al in 2008 vastgelegd en sindsdien succesvol toegepast. Het afgelopen seizoen is ook het technische beleid voor de senioren beschreven. Jeugdbeleidsplan en Technisch Beleidsplan Senioren sluiten nu naadloos op elkaar aan. Beide plannen zijn de basis voor het werk van de gediplomeerde hoofdtrainers voor elke geleding en de Technische Commissies voor jeugd en senioren. De veleactiviteiten kunnen niet succesvol verlopen zonder het grote aantal vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. Met z'n meer dan 350-en zorgden zijopnieuw voor een comfortabele en stabiele uitvoering van taken en functies binnen de vereniging.Toch moet aandacht worden besteed aan verjonging en aanvulling van het 'vrijwilligersbestand'.We merken dat bijvoorbeeld aan krapte bij de begeleiding van de trainingsactiviteiten van de jeugd, de bemensing van de kantine en ook de damesgeleding is het afgelopen jaar niet in het bestuur vertegenwoordigd geweest.

  3. Ontwikkeling Het ledenaantal bleef nagenoeg gelijk. Aan het eind van het seizoen waren iets meer dan 900 mensen lid van de vereniging. Daarvan zijn er 690 spelende leden. In het afgelopen seizoen heeft de vereniging opnieuw gelegenheid gegeven aan de leden om opgeleid te worden tot scheidsrechter, jeugdvoetbaltrainer en diverse opleidingen die verband houden met het in stand houden van en werken in de kantine. Daarmee wordt de kwaliteit van ons vrijwilligerslegioen goed op peil gehouden. Het begeleiden van scheidsrechters is naar een hoger plan getild. De aanstelling van een scheidsrechterscordinator en het vaststellen van een arbitrageplan heeft de opleiding en begeleiding van scheidsrechters een vaste plek gegeven in de organisatie. Het mentorsysteem voor onze jeugdscheidsrechters geeft goederesultaten voor de ontwikkeling van deze jonge arbiters en is aantrekkelijk voor degenen die nog twijfelden over aanmelding. Het aantal seniorenscheidsrechters blijft inmiddels stabiel maar is niet voldoende. Om het tekort aan scheidsrechters op te kunnen vangen besloot het bestuur eerder alom voor het fluiten een beroep te doen op ten minste 2 leden per seniorenteam. Dat blijkt in de praktijk te werken.

  Door grote krachtsverschillen bij de Minipupillen waren in voorgaande seizoenen de uitslagen en daarmee de teleurstellingen soms wel erg groot. Voor de jongste jeugd werd daarom vorig seizoen al afgestapt van de competitie. Na een jaar naar tevredenheid te hebben gewerkt volgens deze formule, is die ook dit seizoen weer doorgezet. Inmiddels wordt elke zaterdagochtend een landencompetitie gespeeld. Daarmee kunnen sterkte en handigheid beter worden gecoacht. Een succesformule, zo is af te lezen van de stralende smoeltjes.

  4. Prestaties Qua sportieve prestaties was het redelijk seizoen. In elke leeftijdsklasse konden wel kampioenen en bijnakampioenen worden genoteerd. Over de volle breedte heeft de v.v. Limmen zich in de poules staande kunnen houden. De seniorenselectie is in de middenmoot van de 3e klasse geindigd. De c\ubkampioen bij de senioren

 • monDI~LmOUERS

  NATIONAAL EN INTERNATIONAAL OPSLAG -INBOEDELS

  Picobello Grondwerken

  1 ton's minigraver slechts 75 cm. breed ideaal voor graafwerk op moeilijk bereikbare plaatsen. achtertuin,steeg, etc.

  Voor informatie of prijzen Bel: 06-22600915

  (verhuur alleen inclusief machinist)

 • KER S L E I G B.

  Akersloot Tel. 072-535 0 535 www.kerssensluchtbg.nl

  Karel Min Enterij 56 1906 BZ Ummen tel: 072 505 2209

  fax: 072 505 5510

  mobiel: 06 515 40 363

  email: info@kmin.nl

  ~.i~L(]PROJECTEN

  dakbedekking zinkwerk

  centrale verwarming

  sanitair

  riolering

  INSTALLATIETECHNIEK B.V.

  Brugstraat 35

  1906 WT Limmen

  Tel. (072) 505 55 40

  Mobiel: 06 53 28 5293

 • was het afgelopenseizoen het6eelftal. Bij de jeugd viel de eer toe aan E3. Dat team bleek constant in zijn prestaties. Dames 1 maakte in de nacompetitie nog kans op promotie noor de 2e klasse. De promotie ging niet door maar hun bezoek aan Barcelona maakte veel goed. Financieel gezien draaide de vereniging nagenoeg zoals voorzien. In de begroting werdgelet op de economische omstandigheden rekening gehouden met een mindere omzet.Het seizoen werd afgesloten met een bescheidennegatief resultaat.Een mooie opsteker was de deelname aan de bouwsteenactie van AH Limmen. De opbrengst wordt gereserveerd voor de nieuwbouw van dugouts op het D-veld. De website wordt intensief bezocht met 5 tot600 hits per dag. Aan het einde van het seizoen stond de teller op bijna970.000 bezoeken. De site bevat in de meeste gevallen wel de informatie die de leden nodig hebben.De oplage van de papieren Uithaal kon daardoor in het afgelopen seizoen worden teruggebracht naar ~ 200 stuks.In zijn traditionele vorm is de Uithaal alweer voor het vierde seizoen wekelijks zichtbaar op de website.

  5. Accommodatie Het afgelopen seizoen hebben op de velden geen grote onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en ook de gebouwen verkeren in goede conditie. Een grote bijdrage daaraan werd geleverd door de mannen van het 'rookhok'. In de afgelopen jaren hebben zij onder andere de kleedkamers en gangen geschilderd. De Groenploeg verricht nu alweer vijftien jaor goed werk bij het onderhoud van de groenvoorziening. Buren, gemeente en bezoekers waarderen het resultaat. Complimenten over de verzorging van het complex, velden, kleedkamers en materialen, de ontvangst in wedstrijdsecretariaat en kantine zijn regelmatig te horen.

  6. Evenementen Evenals in voorgaande jaren bevatte het programma naast de voetbalwedstrijden en trainingen weer vele toernooien: vanaf de kerst zijn er voor de jeugd zo'n 20 toernooi- en sportdagen. Daar bovenop nog een aantal quizzen en voor de senioren niet te vergeten de volledig bezette en alweer 22e editie van het Familie Stratentoernoo i. Het seizoen startte met de viering van het SO jarig bestaan. Gedurende drie dagen kwamen alle leeftijdscategorien aan bod tijdens een voetbaltienkamp, de camping-voor-een-nacht-Dampegheest, de sportquizzen, zeskampen en een daverende "SO's" party. Weken erna werd het dorp overspoeld met voetbal plaatjes verzamelende jeugd. Waar normaal gesproken eredivisie spelers staan afgebeeld, sierden nu de spelers van mini tot veteraan de bladen. De plaatjes waren verkrijgbaar bij de boodschoppen bij de LOV-winkeliers.

  Evenementen en andere feestelijke gebeurtenissenzijn niet weg te denken bij de v.v. Limmen. De vereniging mag zich dan ook verheugen op een brede en trouwe aanhong met een groot organisatietalent. De 22e editie van het Fomilie Stratentoernooi verliep dan ook weer geweldig goed.Belangrijk deel van de succesformule is de zorgvuldige aanpak, de aandacht die elk jaar wordt weer wordt besteed aan het voorkomen van overlast voor de omgeving. Dat komt ondermeer tot uiting in voldoende stalling op het parkeerterrein, strikte handhaving van de leeftijdsgrens voor alcoholconsumptie, begeleidingen bewaking in de tent en de ruime omgeving. Onze Commercile Commissieorganiseerde ook dit seizoen weer een avond voor de sponsors. Massaal kwamen zij naar een optreden vanRon Vlaardie zijn publiek wist te boeien en amuseren.Steun en waardering kwamen ook weer hartverwarmend tot uiting in de opnieuw hoge opbrengst van de Jeugdveiling.

  Ik sluit het jaarverslag af met de constatering dat de v.v. Limmen ook het afgelopen seizoen opnieuw een bloeiende vereniging is gebleken.Een vereniging die met recht trots mag zijn op de haar leden, vrijwilligers en sponsors die dit allemaal mogelijk maken.

  Namens het bestuur,

  Kees Rood, secretaris

 • PROGRAMMA ZATERDAG 22 SEPTEMBER AANVANG VERTREK SCHEIDSR.

  2K04 126499 Limmen B1 - Oe Foresters B2 14.45 O.Timmer 3K04 109601 Oe Flamingo's B1 - Limmen B2 12.30 11.30 3K05 109630 Limmen B3 - H.S.v. B3 14.45 C.Bruin

  HKC 13586 Limmen (ZO) C 1 - Purmerend C1 13.00 H.Geeven 2K05 108038 FCUitgeest C2 - Limmen (ZA) C1 14.45 14.00 3K10 91820 SVW'27 C4 - Limmen C2 14.45 13.45 3K11 91864 Jong Holland C3 - Limmen C3 11.45 10.45 3K13 91977 Limmen C4 - Koedijk C5 13.00 J.Welboren 3K13 92052 Kolping Boys C9 - Limmen C5 13.15 12.15

  HKA 23237 Limmen 01 - Bloemendaal 01 13.00 R. Botman 2K10 105335 Limmen 02 - AOO' 20 02 13.00 Shane Broedersz 3K07 89538 Reiger Boys 06 - Limmen 03 12.00 11.00 4K09 93172 Limmen 04 - kolping Boys 08 11.00 Thijs Groot 4K11 93296 Limmen 05 - K.S.v. 07 11.00 Bart de Nijs

  2K03 123176 Kolping Boys MB2 - Limmen MB1 15.00 14.00 2K04 123783 Alcm.victrix MC1 - Limmen MC1 10.30 09.30 2K05 123796 Limmen MC2 - Kolping Boys MC 1 14.45 Piet van Zeist 1K04 140642 Victoria 0 M01 - Limmen M01 13.00 12.00 1K05 126940 Limmen M02 - FCUitgeest M02 11.00 Loek Admiraal 1K03 106798 Limmen (7tal M06 - W.M.C. M02 11.00 Tim Ouineveld 1K03 135987 Assendelft ME1 - Limmen ME1 09.00 08.10

  PROGRAMMA ZONDAG 23 SEPTEMBER

  1K06 12497 Limmen A 1 - Monnickendam A 1 11.00 J.van Hamersveld 3K12 71104 V.Z.v. A1 - Limmen A2 10.30 09.30 2K02 72707 Wherevogels B1 - Limmen B1 11.00 09.30

  3KA 12213 Limmen VR 1 - Kennemers VR 1 14.00 W.Laan 4KB 74838 Alcm.victrix VR1 - Limmen VR2 14.30 13.30 1KB 75636 Limmen MA1 - Zeevogels MA1 10.00 R.Groot

  3KB 638 Limmen 1 - Koedijk 1 14.00 AOughris 2KA 10567 Limmen 2 - Spirit" 20 2 11 .00 J.Beentjes 2KB 11148 Volendam 2 - Limmen 3 11.30 10.00 C.Huisman 4K04 58815 K.F.C. 3 - Limmen 4 14.00 13.00 7K07 Limmen 5 -8K08 58963 Limmen 6 - Alcm.victrix 5 10.00 Twanny Beentjes 8K14 58957 Koedijk 12 - Limmen 7 09.30 08.30 8K13 58962 Limmen 8 - Victoria 0 6 14.00 Joost Rotteveel 8K11 59044 Limmen 9 - Oe Kennemers 8 14.00 Ron Kerssens 1KB 35+ 69223 Zeevogels VE 1 - Limmen VE 1 11.00 10.00

 • CENTRAAL VERVOER

  DOOR GEHEEL

  NEDERLAND

  AFHAAL- EN

  BESTELDIENST

  HAVENTRANSPORT

  OPSLAG EN DISTRIBUTIECENTRUM

  VERVOERCENTRALE

  Gyroscoopweg 4 ....... eeters b.v. 1042 AB Amsterdam

  Tel. 020 5879600 Fax 020 6135260

 • --

  Molenlei 7 1921 ex Akersloot Tel. 072 532 07 21 Fax 072 532 07 25

 • BESTUURSDIENST ZATERDAG 22 - ZONDAG 23 SEPTEMBER

  Op de zaterdagmorgen is aanwezig: Sjaak Tijm Op de zaterdagmiddag Marion van Leen Op de zondag Willem Rijnders - Peter van Kessel

  TERREINDIENST ZA TERDAG 22 - ZONDAG 23 SEPTEMBER

  Op de zaterdagmorgen is aanwezig Peter van Kessel jun. - Ron Schneider Op de zaterdagmiddag Fred Terluin - Stefan Meijer Op de zondag Arjan Mors - Dirk Dekker

  SCHOONMAAK KLEEDKAMERS MAANDAG 24 SEPTEMBER

  Maandag 24 september Limmen 3 aanvang: 19.15 uur Maandag 1 oktober Limmen 2 aanvang: 19.15 uur Maandag 8 oktober Limmen 1 aanvang: 19.15 uur

  SCHOONMAAK KANTINE MAANDAG 24 SEPTEMBER

  Commissielid ??? Damesgroep 4 Tineke Duin - An Duin - Dinifred Kooiman

  Carolien Glorie - Tiny Bloedjes

  KANTINE DIENST

  Donderdag 20 september Jos van den Bergh - Yvonne Sassen Vrijdag 21 september Gerard Dirkson - Atze en Ellen vld Schaaf

  Dirk Dekker - mevr. Annie Hollenberg Zaterdag 22 september Antine Dirkson - Joke van Veen

  Elia Heijnen Zaterdagmiddag Jos Zomerdijk - Martin Baltus - Maaike Groot Zondag 23 september Marian Hes - Rob Weijers Zondagmiddag Annemiek Dekker - Lia Hoogeboom - Spelers

  Limmen 6 Donderdag 27 september Jos van den Bergh - Yvonne Sassen

 • UITSLAGEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER

  Vrone B2 - limmen (ZA) B1 o - 11 limmen (ZO) B1 - Always Forward B3 0-5 limmen B2 - Jong Holland B2 1 - 0 FCUitgeest B4 - limmen B3 6 - 1

  FCWeesp C 1 - Limmen (ZO) C1 5 - 3 limmen (ZA) C 1 - Meervogels C2 2 - 2 limmen C2 - Oe Foresters C3 8 - 0 limmen C3 - Reiger Boys C4 4 - 0 Hugo Boys C1 - limmen C4 5 - 2 limmen C5 - Oe Foresters C6 5 - 2

  AOO' 20 01 - Limmen 01 4 - 2 Wijk aan Zee 01 - Limmen 02 0-4 Limmen 03 - FCUitgeest 04 7 - 0 Zeevogels 02 - Limmen 04 4 - 4 Oe Flamingo's 01 - limmen 05 6 - 1

  UITSLAGEN ZONDAG 16 SEPTEMBER

  O.S.S. A1 - Limmen A1 5 - 2 limmen A2 - Vitesse' 22 A2 0-5

  O.S.v. 1 - limmen 1 2 - 2 Hellas Sport 2 - Limmen 2 2 - 2 limmen 3 -Limmen 4 - l.v.v. 2 6 - 1 Limmen 5 - Vrone 7 7 - 1 L.S.v.v. 8 - Limmen 6 2 - 5 Limmen 7 - AOO' 20 16 6 - 2 Kwiek' 68 5 - limmen 8 3 - 1 AOO' 20 17 - Limmen 9 5 - 3 Limmen VE1 - Kwiek I 68 VE1 6 - 0

 • WEDSTRIJDSPONSOR

  Aankomende week de 2e thuiswedstrijd van dit seizoen LIMMEN - KOEDIJK Dat is geen gemakkelijke tegenstander. Trainer Everard en zijn mannen zullen alles uit de kast moeten halen om de punten in Limmen te houden. Daarbij hebben wij natuurlijk de steun nodig van onze supporters. De balsponsor bij deze wedstrijd is :

  U scoort altijd met Vlees en vleeswaren van :

  Keurslagerij

  SNEL

  Kerkweg 18 Limmen telefoon: 072 - 505 1263

  John en zijn team staan voor hoog kwaliteit en een assortiment, daar kan je niet om heen.Want naast het groot assortiment vlees en vleeswaren, uitgebreid kant en klare maaltijden, vers gemaakt in eigen keuken. Even in de magnetron en in een paar minuten tijd een heerlijke en gezonde maaltijd staat voor u klaar. Daarnaast vers gesneden groente en fruit., waar Siem Kuiper garant voor staat. Alles voor u gemak in deze snelle maatschappij. Daarbij is Keurslagerij Snel een expert betreft het organiseren van uw barbecue. Je kan het zo niet bedenken, van vlees, saus, fruit, salades, stokbrood, barbecue en personeel, u zegt het maar, u krijgt het zo als u het wilt. Daarnaast is John sponsor van de v.v. Limmen, waar wij hem zeer erkentelijk voor is. Aankomende zondag is John, zijn vrouwen kinderen natuurlijk van harte welkom op Sportpark Dampegheest. Natuurlijk staat de koffiie in de rust klaar voor hun in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Maar ook na de wedstrijd zijn jullie van harte welkom. Van harte bedankt voor jullie support!!!!

  WEDSTRIJDSPONSOREN SEIZOEN 2012/2013

  Klaas Braak Kermisexploitant - Keurslagerij Snel - Z&K Metzelwerken Jos Zomerdijk en Peter van Kessel - Tandtechnisch Laboratorium Jan Veldt MCA Montage en Constructiebedrijf Alkmaar b.v. - Schildersbedrijf Peter Dekker & ZN - Vervoerscentrale Peeters b.v. - Aluminium Lasbedrijf van der Velden b.v. - Veldt Tegelwerken V.o.f. - Sporthuis Johan Jansen Autoschadespecialist P.Zonneveld b.v. - Kerssens Luchtbehandeling Perkgoedspecialist Chris Schilder Garage bedrijf Dirk van der Steen..........................

  LIMMEN IS TROTS OP HAAR SPONSOREN !II

  6

 • PUPIL VAN DE WEEK ..................... CHRIS de GOEDE

  Aankomende zondag de wedstrijd LIMMEN - KOEDIJK en de pupil van de week is Chris Schilder, speler van Limmen 03. Chris is de zoon van Claus en Colinda de Goede en heeft een zus Nicole. Claus is natuurlijk al jaren lang verbonden aan onze vereniging. Jarenlang als selectie speler en wat dacht u van zijn schrijvers talent.Altijd een feest om zijn verslagen te lezen. Ook nu doet hij dat nog, niet alleen voor 03, maar ook het verslag van de sponsoravond wordt met groot gevoel geschreven. Daarnaast een positief kritiek lid van onze vereniging. Niet eenije die alles maar voor zoete koek neemt, hij denkt mee om de v.v.Limmen zo goed mogelijk te laten draaien. Dat is een deze tijd geen eenvoudige opgaven. Sinds Chris lid is van de v.v.Limmen is Claus leider van zijn team en ook de training neemt hij voor zijn rekening. Dat is natuurlijk niet voor iedere vader weggelegen, Claus weet natuurlijk van de hoed en de rand. Deze mensen hebben we hard nodig in onze vereniging. Chris is een blij en spontaan kind, dat straalt gewoon van hem af. Heeft het heerlijk naar zijn zin in 03, kan ook niet anders met 2 van die kanjers als leiders en trainers. Want Claus is samen met Hans Kerssens de leiders en trainers van 03. Chris speelt links midden en de 1 e competitie wedstrijd werd meteen flink gewonnen van FCUitgeest, maar liefst 7 - O. Dat kan nog wat worden. Naast de v.v.Limmen is Chris ook groot fan van A.Z., hij heeft dan ook een seizoen kaart en samen met zijn vader natuurlijk iedere thuiswedstrijd heerlijk naar A.Z .. Zijn favoriete speler is Jozy Altidore. Wat een prachtige doelpunten afgelopen zondag. Wat zullen jullie genoten hebben denk ik zo. Naast het voetballen is Chris ook al weer aan het trainen betreft skin bij EI Prima in Bergen. De winter komt er weer aan en als je op wintersport gaat is het natuurlijk wel leuk als je alvast geoefend hebt op de lange latten, des te meer je geniet je dan van de vakantie. Goed voorbereid is het halve werk. Aankomende zondag wordt Chris om 12.30 uur verwacht in de bestuurskamer van de v.v.Limmen. Daar wordt hij opgevangen door de leider John Castricum. Die neemt Chris mee naar de bespreking enz. Natuurlijk doet je ook mee met de warming up, dus voetbalschoenen mee nemen. Na de wedstrijd kom je terug in de bestuurskamer even napraten over de verlopen wedstrijd. Onze voorzitter Nico Beentjes zal jouw even toespreken en een certificaat overhandigen met de handtekeningen van de spelers er op. Daarnaast is de supportersclub ook aanwezig. Meneer Kees Groot heeft een leuke verrassing voor jouw mee. Natuurlijk zijn je vader en moeder hierbij van harte welkom en als zus Nicole mee wil, is zij ook van harte welkom. Alvast een heel plezierige zondagmiddag toegewenst.

  v.v.Limmen Coby van Kessel

 • aannemersbedrijfonderhoudswerken

  ....... ~ .......stichting ~

  garantie HOU""

  Instituut GARANT

  woningbouw NYOB ................

  Werkplaats/kantoor: Rijksweg 60 - 1906 BJ Limmen - Tel. 072 505 1751

  ... -- -

  .. .

  ~ ~ .. " 0_:

  ",.1 I; : I Ij I \ I! " ,I ,I I J. I IWEMPE TRAI

  ---

  .-~~ .~~. - ~--~--'_f:

  Hogeweg 167 Internationaal/Nationaal Transport

  1906 ex Limmen Gespecialiseerd in vervoer van rollend materieel Tel. 072505 1518 Hijs- en liertransport Fax 072 505 2783

 • cn Z

  , ,

  , , ,

  = C'-I = = I -= = a.. C'-I

  Voor al uw veld-, zaal-, zomer

  en wintersporten en natuurlijk uw vrijetijdskleding

  moet u bij Sporthuis HELLING zijn!

  Bij Sporthuis HELLING krijgen alle leden van

  V.V. Limmen 10% korting op het gehele assortiment!

  (muv afgeprijsde artikelen)

  is S/MPLV THE BEST

  Raadhuisweg 14 Heiloo - tel. 072-5332144 Aris van Broekweg 10 - Zaandam - tel. 075-6162943

  www.sporthuishelling.nl

  ADMINISTRATIE- EN

  BELASTINGADVISEURS

  C.J.C. Kaandorp-Kaandorp

  De Drie Linden 4 - 1906 EM Limmen

  Telefoon (072) 505 2026

  Fax (072) 505 3517

  NUKO Aanleg en onderhoud

  van elektrische installaties

  Complete installaties in woonhuis, kantoor of winkel

  Datanetwerken

  Visweg 31

  1906 eN Limmen

  T072-5051657

  F 072 - 505 16 89

  M 06 - 54 34 26 85

  info@nukolimmen.nl

  ~L VOORAL UW

  DIEREN BENODIGDHEDEN

  STETlAANTJE 5 - LIMMEN TEL. 072 505 1225 FAX 084 714 3014

 • Limmen speelt teleurstellend 2 - 2 tegen O.S.V.

  Limmen speelt vandaag teleurstellend 2-2 tegen OSV. Limmen stond 0-2 voor in de rust maar na rust was het matig en zo verliest het 2 punten.

  Na de mooie 1-0 overwinning tegen WSV'30 mocht Limmen 1 vandaag voetballen tegen OSV uit Amsterdam. Deze ploeg had 0 punten uit 2 wedstrijden en was gebrand op een goed resultaat. Het vlaggenschip moest helaas stellen zonder aanvoerder Rik Seignette vanwege ziekte en ook Emile Veldt is nog niet hersteld van zijn blessure.

  Limmen, met Jan Welboren op het middenveld en Tjeerd Kruidenberg weer in de spits, had

  vijftien minuten nodig om de ban te breken. Na een corner van

  Paul Zeeman knikten Jack van der Reep de 0-1 binnen. Het overwicht van Limmen bleeft

  voorduren en in de 40ste minuut werd dat beloond. Na een goede

  pass van Jeroen Veldt schoot Paul Zeeman de bal van rand 16 in de korte hoek.

  Na de rust moest L immen dit niveau vast houden maar niks was waar. Limmen kreeg nog een

  paar goede kansen op de 3-0 maar die ballen gingen er helaas

  niet in. In de 73ste minuut kreeg OSV een corner. Na onoplettendheid achterin ging de bal achter

  Lars Beukers en stond het 1-2. Na de 1-2 drukte OSV meer

  na voren en Limmen begon achteruit te voetballen. In de 80ste minuut was het dan ook raak. Een

  vrije trap werd op het middenveld snel genomen en de bal

  werd diep gestuurd naar de spits van OSV. Deze bal viel achter de verdediging van Limmen en

  zo kon de spits n-n op doelman Lars Beukers en schoot de bal

  knap over hem heen. Na de 2-2 zetten Limmen nog druk op de eventuele 2-3 maar echte kansen

  bleven uit.

  Volgende week speelt Limmen thuis tegen Koedijk. Na deze teleurstellende 2-2 moet de ploeg

  zich revancheren thuis op Dampegheest.

  Opstelling Limmen:

  Lars Beukers, Milan de Go ede (46.Joost van Leeuwen), Jack van der Reep, Wouter Koot, Rens

  Min, Ramon Tabois, Jim Ruijter, Jan Wel boren,

  Paul Zeeman, Tjeerd Kruidenberg, Jeroen Veldt

  Gele Kaarten:

  Wouter Koot

  From Limmen with love,

  Paul Zeeman

  MEDEDELING MEDEDELING MEDEDELING

  In verband met vakantie ben ik afwezig op het SPORT SPREEKUUR

  van de dinsdagen 25-09 en 02-10.

  W.Koot zal indien gewenst wel aanwezig zijn en is te bereiken via

  telefoonnummer 5052400.

  Tot zover deze mededeling.

  Met vriendelijke groet,

  -Ruud Donker.

 • KLAVERJASSEN - KEEZEN - DRIVE - EVENEMENTEN AGENDA

  U KOMT TOCH OOK!!!

  Vrijdag 21 september Klaverjasd rive 20.00 uur

  Keezen 20.00 uur Vrijdag 26 oktober Klaverjasd rive 20.00 uur

  Keezen 20.00 uur Vrijdag 23 november Klave~asd rive 20.00 uur

  Keezen 20.00 uur Vrijdag 22 februari Klave rjasd rive 20.00 uur

  Keezen 20.00 uur Vrijdag 15 maart Klave rjasd rive 20.00 uur

  Keezen 20.00 uur Vrijdag 12 april Klaverjasd rive 20.00 uur

  Keezen 20.00 uur

  Donderdag 23 mei Familie - Stratentoernooi Vrijdag 24 mei Familie - Stratentoernooi Zaterdag 25 mei Familie - Stratentoernooi

  KLAVERJASSEN en KEEZEN IN DE KANTINE V.V.L1MMEN

  Net als voorgaande jaren wordt er ook dit seizoen in de voetbalkantine te Limmen klaverjassen ( met koppel) georganiseerd met fraaie prijzen. Verder wordt ook op dezelfde vrijdagavond het spel Keezen gespeeld. Ook hier zijn mooie prijzen te winnen. Dit gaat eveneens per koppel. De aanvang is 20.00 uur in de kantine van v.v.Limmen op Dampegheestlaan 2.

  Vrijdag 12 april de laatste klaverjasdrive en het spel Keezen, aansluitend de prijs uitreiking voor de beste klaverjassers van het seizoen.

  U KOMT TOCH OOK!!!! - ~-----

 • KEEZEN

  Bij het spelen van dit spel is het de bedoeling om met je partner alle pionnen in het thuisvak te krijgen.

  Spelregels Schud de kaarten en geef ieder 1 kaart. De hoogste kaart moet beginnen met

  schudden (Aas,heer,vr,boer, 10,9 etc.) De deler deelt in de eerste ronde 5 kaarten per speler met de klok mee. In de rondes daarna krijgt elke speler steeds 4 kaarten.

  Alle kaarten moeten gebruikt worden als het mogelijk is. Dus als het zo uitkomt moet je jezelf eraf gooien. Als je niet meer kan moet je alle kaarten in je hand opgooien.

  Als je in teamverband speelt, speel je eerst je eigen pionnen binnen spelen en help je daarna je teamgenoot om zijn pionnen in het thuisvak te spelen. AI jouw kaarten tellen dan voor zijn pionnen, en het gaan dan ook twee keer zo snel.

  Staat een pion op zijn beginpositie? Dan mag hij niet ingehaald of geslagen worden. Ook ruilen d.m.v. een boer is niet mogelijk als je pion op zijn beginpositie staat

  Pionnen die al in het honk staan mogen niet worden ingehaald. Je moet dus eerst de pion helemaal naar voren spelen als je wilt dat alle pionnen in het honk passen.

  Er wordt op tijd gespeeld. Indien een spel niet af is wordt er omgeroepen: We gaan stoppen; dan geen kaart meer opgooien

  Kaarten en hun acties Aas: opzetten of 1 vooruit Heer: opzetten Vrouw: 12 vooruit Boer: ruilen (met een teamgenoot of een tegenstander) Zeven: een f twee pionnen moeten in totaal zeven vakjes vooruit gezet

  worden. (als je 1 pion gebruikt dan direct 7 stappen) Vier: een pion moet vier vakjes achteruit gezet worden. Het is niet toegestaan

  de pion achteruit in het eigen honk te plaatsen, wel is het toegestaan de pion over de eigen startpositie te zetten.

  In alle andere gevallen, moet n pion het aantal vakjes dat op de kaart staat vooruit gezet worden.

  Puntentelling Winnaar(s) (degenen die alle of de meeste pionnen binnen hebben, er wordt een bepaalde tijd gespeeld) Voor het winnen 10 punten Voor elke eigen pion binnen: 5 punten Voor elke pion van de verliezers die niet binnen is: 2 punten (indien 6 spelers dan 1 punt per pion) Verliezer(s) Voor elke eigen pion binnen: 5 punten Overig Het team wat de eerste 4 pionnen van 1 speler binnen heeft: 10 punten

  Succes & Veel plezier

 • '

  :l

  :l

  C 0GJ 0 N 0GJ NGJ

  CU~ c:C .-...,

  GJ c:

  raC

  GJ ~ CU

  '" ~ '" .-

  c:'"nJ~.

  '"raGJ bD>

  nJ ra

  .-

  ~ .~ ~ > '

 • --

  ---

  ------------ -----

  ----Vrone B2 - Limmen BI zaterdag

  ------------------

  De wedstrijd waarin Limmen als de brandweer ging toen het vuurtje eenmaal was aangewakkerd.

  Voor Limmen BI zaterdag begon afgelopen weekend de competitie. De ambities liegen er niet om: najaarskampioen worden. In het seizoen 2011-2012 is voor de toenmalige BI meer dan duidelijk geworden hoe cruciaal puntverlies kan zijn. En kampioen worden is op papier simpel. Win al je wedstrijden en het liefst met veel doelpunten voor en weinig tegen. Maar in de praktijk kan dit best wel lastig zijn.

  Afgelopen zaterdag moest de eerste stap richting dit kampioenschap worden gezet. In Sint Pancras was Vrone B2 de tegenstander. Zaterdag BI moest het nog zonder de geblesseerde Rody (lies red.) doen, maar werd aangevuld met Daniel en Jur.

  Nog voor de wedstrijd begon kreeg Limmen al een tegenslag te verwerken. Max raakte geblesseerd tijdens de warming-up. Jur nam daarom zijn plaats rechtsachterin over.

  Vanaf het eerste fluitsignaal was het Limmen dat de tegenstander onder druk zette. De mannen waren agressief in de duels, hetgeen waardoor Vrone redelijk paniekerig werd. Dit spel resulteerde als snel in vele kansen. Schoten van Bert, Stan en Jeroen gingen er niet in. Voorzetten van Aron en Eric werden zelfs van een meter voor de goal over gekopt. Dit zijn de momenten dat je genadeloos moet toeslaan. Kopballen moeten met verdediger en met keeper het doel in. Schoten tussen de vier en zestien meter moeten dwars door het net. Maar als dit niet gebeurd komt er altijd dat moment. Limmen kakte wat in en Vrone kreeg zowaar een beetje grip op de wedstrijd. En hoeveel beter je ook bent, je tegenstander krijgt altijd een kans. In de 25e minuut was er een Vrone voorzet die vanaf de doelgebied vrij kon worden ingeschoten. Maar de spits knalde de bal zo de woonwijk in en Limmen ontsnapte. Dit was meteen het moment dat Limmen ontwaakte. Als je niet combinerend door de verdedigende muur komt moet je het maar eens van afstand proberen. In de 27e minuut kwam een afgeslagen corner voor de voeten van Stan. Stan twijfelde niet en schoot zonder genade de bal binnen: 0-1. Deze succesformule werd drie minuten opnieuw gebruikt. Stan schoot vanaf afstand en dit schot was te machtig voor de keeper van Vrone 0-2. Jilt wilde dit moment van euforie ook een keer beleven. Hij ontving de bal van Jonas, Aron maakte ruimte en Jilt stoomde op. Met een heerlijk zondags schot maakte hij de 0-3. Dit werd tevens de ruststand.

  Dat de wedstrijd gewonnen zou gaan worden was zonder meer duidelijk. Maar nu is het zaak om door te blijven gaan en genadeloos te zijn. Om de scherpte aan te wakkeren beloofde Martijn te trakteren als de 10 gehaald zou worden en de 0 gehouden zou worden. Zo gezegd, zo gedaan. De oorlogsmachine genaamd zaterdag BI begon aan de tweede helft. In een aanval waarin het schot van Daniel werd geblokt, was Stan zeer attent door de rebound binnen te schieten. 0-4. Aftrap Vrone en meteen weer druk naar voren. Na doorkoppen van Jeroen was het opnieuw aanvoerder Stan die scoorde. Zijn vierde goal van de dag en de 0-5 voor Limmen. De pijp was nog lang niet leeg. Limmen omcirkelde Vrone en kreeg een legioen aan kansen. Dankzij Daniel werd het 0-6. Jeroen stond inmiddels in de spits en hij maakte koelbloedig de 0-7. Nadat Jilt Aron had bediend kwam Aron via de vleugel naar binnen. Hij schoot fraai binnen in de lange hoek: 0-8. Nog twee te gaan ... Het was Daniel die zijn tweede maakte en Limmen de 0-9 bezorgde. Met zoveel doelpuntenmakers kon Bert natuurlijk niet achterblijven. Na een corner haalde hij uit. Zijn schot schampte het shirt van Jur en verdween in het doel. Hierdoor werd de pijnlijke 0-10 op het scorebord gezet. Stan wilde nog een doelpunt maken, maar zijn afstandsschot resulteerde alleen in kramp en een opgeiste publiekswissel. Jeroen werd aanvoerder en Jonas mocht de spits in. Hij moest en zou koppend scoren. Maar na het publiek met twee kopballen teleur te hebben gesteld, stelde hij minder eisen aan zichzelf en besloot met zijn voet maar de 0-11 te maken.

  Vrone werd verpulverd en Limmen BI zaterdag is de trotse koploper. Mannen, mijn complimenten voor jullie gedrevenheid, genadeloosheid en strijd die jullie hebben geleverd. Zaterdag zal na de thuiswedstrijd tegen de Foresters B2, 14:45 uur, de beloofde traktatie klaarstaan.

  9

 • Limmen Cl : Laat de koploper zweten.

  Onder het motto bij nacht een man, bij dag een man, treden deze ochtend de nodige begeleiders van de Limmen Cl met kleine oogjes aan voor het vroege vertrek naar Weesp. Daar aangekomen zal de veel fitter ogende selectie de strijd aanbinden met de plaatselijke FC Cl. Dit elftal is de competitie flitsend begonnen en draait met 6 punten uit twee wedstrijden, talloze doelpunten voor en 0 tegen aardig mee in de top.

  Een leuk vooruitzicht voor de mannen, maar eerst moet er nog een administratieve hobbel genomen worden. In al onze ijver om bijtijds te vertrekken zijn we een klein dingetje vergeten, iets met een mapje en voetbalpassen. Een goed gesprek met de scheidrechter en het uitbuiten van het feit dat ook FC Weesp zijn spelerspassen vergeten is strijkt deze plooi glad en we kunnen beginnen.

  De start is voor de Cl, dat met leuk aanvallend voetbal de startblokken verlaat. Weer moeten we constateren dat de mannen vooruit zijn gegaan en dat ze steeds langer als een hoofdklasser voetballen. Het is dan ook helemaal niet vreemd dat het eerste gevaar en het eerste weesper tegendoelpunt uit deze competitie van de voeten een der limmenezen komt. De weesper verdediging bezwijkt onder de druk van de !immer aanval en de blonde schicht in de spits komt pardoes in balbezit. Even schrikt hij van de mogelijkheid, maar hij herstelt zich, d.m.v. een danspasje, en schuift de bal beheerst langs de doelman, 0-1.

  Bij FC Weesp Cl groeit het besef dat ze aan de bak moeten en ze besluiten daad bij woord te voegen. Het tempo gaat omhoog en de druk neemt zienderogen toe. De mannen belanden in een situatie waarin je eerst de primaire taken goed uit moet voeren, snel om moet schakelen en elkaar moet helpen door coachen. Hier werken we hard aan met de mannen en lange tijd gaat het goed. Echter, we kunnen niet voorkomen dat Weesp de gelijkmaker aantekent.

  De gelijkmaker lijkt wel bevrijdend te werken. De mannen schudden de druk van Weesp van zich af en gaan op zoek naar een hernieuwde voorsprong. Deze lijkt ook te komen als onze blonde forward zijn vizier op het doel richt. Met een wonderschone boogbal neemt hij de keeper te grazen, maar hij moet ons toch eens uitleggen waarom hij nu op de lat mikte.

  Na de limonade gaat het van af de aftrap mis. Te gretig bij de aftrap, een aantal mannen dat de bal aait en een snelle achterstand, 2-1. Dit is een ander facet waaraan gewerkt wordt, jullie mogen best wel eens wat minder lief zijn. Een bal aai je niet weg, maar je rost hem weg. Dan kan het gebeuren dat er wel eens ledemaat van iemand anders tussen zit, dat doet soms even zeer, maar na een kennismaking met een natte spons kan iedereen weer verder.

  Weesp voert het tempo nog verder op en onze mannen beginnen naar adem te happen. Het piept en kraakt in de limmer verdediging, maar men houdt lange stand. Het is jammer dat de volgende tegendoelpunten eigenlijk ingeleid worden door kleine fouten van onze kant, die op dit niveau genadeloos afgestraft worden.

  Bij een achterstand van 4-1 maken de mannen zich op voor het slotoffensief. Waar onze man in de punt in de eerste helft nog het aluminium trof, treft zijn tweede poging wel doel. Praktisch vanuit stand lobt hij ons naar de 4-2. Deze treffer voorziet de mannen van nieuwe energie en het lijkt nog een leuke laatste 10 minuten te worden. Maar dan laat de nummer 10 van Weesp deze droom uiteen spatten. In zijn rush mag hij 5 limmenezen passeren, we waren weer even te lief!, en verschalkt hij onze keeper met een lob, 5-2.

  Het slotakkoord is voor de mannen in oranje-wit als onze spits een vervolg geeft aan de ochtend van de lobjes. Zijn derde poging lijkt te worden onderschept door de keeper. Achteruit rennend zet die zijn reddingspoging in, maar hij komt net te kort voor een succesvolle save, 5-3.

  Wederom een knappe en leerzame wedstrijd. Lessen en ervaringen die we meenemen naar de komend wedstrijden, als we geen koplopers treffen.

  Groet,

  Pim.

 • Limmen Cl- Meervogels C2

  limmen geeft 2 punten weg in slotminuten

  Na de prima overwinning van vorige week stond vandaag de openingswedstrijd van de competitie op het programma tegen Meervogels. Dat de spelers er zin in hadden bleek wel uit het feit dat iedereen om 14:10 reeds op het veld stond om warm te lopen. Onder de bezielende begeleiding van het trio Hennie, Frans en Marcel werden op het veld de puntjes op de i gezet. Iedereen wist wat er van hem verwacht werd en begon scherp aan de wedstrijd. In deze eerste helft werd er op sommige momenten erg goed gevoetbald met prima verzorgd combinatiespel . De aanvallen werden vanuit de basis Stan goed voortgezet richting verdediging, middenlinie en door naar onze spitsen. Natuurlijk gaat het niet altijd helemaal zoals gewenst maar dit werd door het gehele team goed opgevangen in de omschakelng. Na een paar kleine mogelijkheden werd er druk gezocht naar de openingsgoal en deze werd na een goede combinatie op links gevonden in een prima voorzet van Qantain, die door Joeri van dichtbij hard werd ingeschoten 1-0. Een verdiende voorsprong gezien het vertoonden spel. Tot de rust probeerden we de voorsprong nog wel uit te breiden maar helaas zat het er niet in. In de rust werd de spelers op het hart gedrukt om vooral goed de combinaties te blijven zoeken, dan moet er ruimte komen voor meer kansen en misschien goals. Tevens werd er aangegeven dat we ook met een rechterkant in het veld stonden. Deze kant werd de eerste helft een beetje over het hoofd gezien. Een taak die Jaap, als midmid, beter moest gaan verdelen. De start was veelbelovend met prima aanvallen over zowel links als rechts. Helaas zonder echt gevaarlijk te worden voor het vijandelijke doel. Maar ook Meervogels ging na rust iets meer druk leveren en Junior, Daan, Leon en Cody werden behoorlijk op de proef gesteld. Na een kleine wisseling van plek op de rechterflank ging het bij een aanval van Meervogels jammerlijk mis. Joeri was even op de rechtsback plaats beland en met de linksbuiten in de rug werd een lange bal niet goed beoordeeld. Hij kon nog wel zijn voet tegen de bal plaatsen maar had niet gezien dat Stan reeds was uitgelopen. Uiterst irritant rolde de bal in ons doel 1-1. We waren even van slag maar al snel herpakte limmen de ingezette aanvallen, welke echter geen doelpunten opleverde. Deze kwam uiteindelijk toch, een ongelukkige handsbal in het strafschopgebied betekende "Strafschop" . Even was er de vraag "Wie gaat 'm nemen" na de mislukte poging van Jent vorige week. Er werd aangegeven "weer nemen" Jent, ze revancheerde zich goed met een perfect genomen penalty, 2-1. Nu was het zaak de boel achterin dicht te houden en indien mogelijk een derde goaltje erbij te maken. Maar vanzelfsprekend ging Meervogels opzoek naar de gelijkmaker. Kansen waren er over en weer maar er werd niet gescoord tot in de blessuretijd. Meervogels kreeg nog een corner, welke in eerste instantie prima werd weggekopt. Helaas stonden we met in allen te kijken hoe de aanvoerder van Meervogels de bal kon aannemen, klaarleggen en met een droge knal de bal langs de paal schoot, 2-2. Stan was kansloos met 20 man voor zijn neus. Dit was een enorme domper, de hele wedstrijd gedomineerd en dan toch twee punten laten liggen. Cl, niet getreurd volgende week met dezelfde instelling het veld in dan gaan we zeker veel punten pakken. ---- .~""'---~.

  ~J

  10

 • Hugo Boys Cl - Limmen C4

  Voor de eerste competitiewedstrijd van onze mannen moest worden afgereisd naar Heerhugowaard-Noord. Voor de meesten van ons vrij onbekend terrein en dus een uitgelezen mogelijk om mijn pas gratis gedownloade navigatieapp eens uit te proberen. Dat bleek prima te gaan totdat de ietwat zeikerige stem ons vlak voor aankomst het fietspad op wilde sturen. Voor een gratis app dus helemaal niet gek. Gelukkig bleek Ronaid wel over de juiste middelen te beschikken en parkeerden we rond 13.30 de auto op de daarvoor bestemde plaats. Nadat we de teleurstelling te boven waren gekomen dat de terreinchef (toevaIlig ook Hugo genaamd) ons kennelijk niet goed genoeg had bevonden om het A veld te bespelen werd er om 14.00 onder leiding van een heuse KNVB scheidsrechter op het B-veld afgetrapt. De tegenstander bleek een mix van tweede-jaars 0 pupillen en eerste-jaars C hier en daar aangevuld met een E en B-junior. Kortom er was enig verschil qua lengte en ervaring. Dit weerhield de heren van Hugo Boys er niet van om vol de aanval te zoeken. Het spel speelde zich vooral af op de helft van Limmen en de mannen bleken niet in staat om onder de druk uit te komen. Zeker niet toen ook Dave nog eens uitviel met (naar het zich liet aanzien) een hamstringblessure en daarbij nog eens Mick die zich niet lekker voelde. Limmen stond bij gebrek aan wissels dus met 10 man op het veld. Na 35 minuten stond er daarom ook een stand van 3-0 op de blocnote van de man in het zwart. De tweede helft liet een ander beeld zien. Na een tactische omzetting (Tom achter in plaats van voorin) en het herstel van Mick en Dave kwam Limmen zowaar onder de druk uit en creerde het kansen. Na goed doorzetten liet Sven de 3-1 aantekenen. De mannen gingen er weer in geloven. Het blessureleed bleef Limmen achtervolgen want ook Bart viel uit na een harde overtreding. Al snel werd het 4-1 en 5-1. De koppen gingen echter niet hangen en bij vlagen werd er best goed gevoetbald. Dave krulde een vrije trap van een meter of20 keurig in het vijandelijke doel en bracht daarmee de eindstand op 5-2. De gratis app bleek op de terugweg minder goed te werken. We werden getrakteerd op een mooie route door de brede rode en witte koolvelden en kwamen op plaatsen waar behalve landbouwvoertuigen doorgaans vrij weinig andere vervoersmiddelen worden gesignaleerd. Zo zie je maar weer dat verkeerde zuinigheid zich altijd tegen je keert. Volgende week thuis tegen Koedijk. Uiteraard gaan we dan voor de eerste punten! Veel plezier bij de training aanstaande dinsdag.

  John Twisk

  " .-~ --------------"

 • DIRKSON21MMEN

  installatietech n iek

  Loodg ieterwerkzaam heden

  CV installaties

  Dak en zinkwerken

  Sanitaire installaties

  Schoolweg 8 - 1906 AD Limmen Tel. (072) 505 1095

  Mobiel 06 51 47 83 56

  DOHet :z: U) t Inc",,..n

  ~ bij u"n de gNergens vindt Umeer deskundigheid, " historie en passie voor tuinieren dan bij ons...

  ~ Openingstijden: Uitgeesterweg 1 B Ma. Urn vrijdag 8.00 -18.00 uur Limmen

  2 Zaterdag 8.00 -1100 uur T072 -505 2484--------------------~ www.nuyenstuinengroenshop.nl

  ~ ..

  -al......

  Standplaatsen:

  Gebr. Nuijens

  Station Den HelderBloemenshop Limmen ~ Station Heiloo (vrijdag & zaterdag)Station Castricumc::n Winkelcentrum de Schootenal Station Hoorn:.:

  .J2---- Stations zijn 7 dagen per week geopend!c.::

 • Het idee is dat dromen een kans krijgen. Rabobank is de bank van de Nederlandse sport. We brengen sporters en supporters bij elkaar. We maken succes mogelijk door de top en het talent structureel te ondersteunen. En natuurlijk zijn we fanatiek aanhanger van de recreatieve en de jeugdsport bij u in de buurt. Zo helpen we talent om te scoren en om hun dromen te verwezenlijken. Want succes begint bij de start. Dat is het idee.

  Rabobank. Een bank met ideen.

  www.rabobank.nl/nkl Rabobank

 • ,~ -

  Limmen CS wint eerste wedstrijd

  limmen cs - De Foresters C6 5-2 Donderdagavond waren de ouders van C5 nog gezamenlijk in de kantine aanwezig om te kijken wie en wat er voor de begeleiding nog ingevuld kon worden. AI snel was het Hans Rijs die aangaf de begeleiding op zich te nemen. Natuurlijk zullen alle ouders hem op toerbeurt assisteren. Ook de trainers waren snel gevonden in de persoon(en) van de broers Jeroen en Bart Levering. De organisatie staat nu op de rit en hopen dat de jongens een plezierig seizoen tegemoet gaan.

  Vooraf aan deze wedstrijd werd er vrijdagavond nog een keer getraind op de Hogeweg en iedereen was enthousiast. En dan was het zover de aftrap om 13.00 uur op Dampegheest voor Limmen C5. Omdat Limmen C5 een zeer kleine selectie heeft (11 spelers) en daarvan nog 1 speler verhinderd was, moesten wij een beroep doen op Thomas, Jan en Rens(Groot). Nadat de elf basisspelers waren opgesteld (dachten wij) kwamen we erachter dat we onze linksbuiten Ramon nog miste. Waar was Ramon? Snel nog een van de wissels ingebracht zodat we met 11 konden starten. Inmiddels werden we door terreindienstmedewerker Co Bakker gealarmeerd dat er op de deur van de kleedkamer werd gebonkt. Ramon was opgesloten in de kleedkamer, hij werd snel bevrijdt en elukkig maar want hij zou later de topscoorder van deze wedstrijd "-,,orden met

  2 goals. Limmen kwam op een 1-0 voorsprong door een doelpunt van Rens (Groot). Foresters bleek toch wel een geduchte tegenstander en combineerde iets beter dan Limmen. Het werd 1-1, maar voor rust was het Chang die 2-1 scoorde.

  Na de rust werd het 3-1 door Thomas. Het werd nog even spannend doordat Foresters 3-2 maakte, maar daarna was het 2 keer Ramon die de wedstrijd definitief besliste; 5-2

  Een mooie overwinning en een goede start van de competitie. Ga zo door mannen van CS.

  Succes gewenst aan de nieuwe begeleider Hans Rijs en de trainers Jeroen en Bart Levering.

  Dinsdagavond wordt de vaste trainingsavond van de C5 op de Hogeweg van 18.30 uur tot 19.30 uur.

  Volgende week zaterdag wordt er om 13.15 uur gespeeld uit tegen Kolping Boys C9. Houdt de website en uithaal in de gaten voor wijzigingen. Groeten John Koot.

  //

 • DAMES/NFO

  PROGRAMMA ZA TERDAG 22 SEPTEMBER

  2K03 123176 Kolping Boys MB2 - Limmen MB1 15.00 14.00 2K04 123783 AlcmVictrix MC1 - Limmen MC1 10.30 09.30 2K05 123796 Limmen MC2 - Kolping Boys MC1 14.45 Piet van Zeist 1K04140642Victoria 0 MD1 - Limmen MD1 13.00 12.00 1 K05 126940 Limmen MD2 - FCUitgeest MD2 11 .00 Loek Admiraal 1K03106798 Limmen MD6 - W.M.C. MD2 11.00 Tim Duineveld 1 K03 135987 Assendelft ME1 - Limmen ME1 09.00 08.10

  PROGRAMMA ZONDAG 23 SEPTEMBER

  3KA 12213 Limmen VR1 - De Kennemers VR1 14.00 W.Laan 4KB 74838 AlcmVictrix VR1 - Limmen VR2 14.30 13.30 1KB 75636 Limmen MA1 - Zeevogels MA1 10.00 R.Groot

  PROGRAMMA ZATERDAG 29 SEPTEMBER

  2K03 123163 Limmen MB1 - H.SV. MB1 14.45 2K04 123742 Limmen MC1 - FCCastricum MC1 14.45 2K05 123742 G.SV. MC1 - Limmen MC2 11.00 10.00 1 K04 140648 Limmen MD1 - FCUitgeest MD1 11 .00 1 K05 126948 Kolping Boys MD1 - Limmen MD2 11.30 10.30 1 K03 106835 H.SV. MD8 - Limmen MD6 10.30 09.45 1K03 136014 Limmn ME 1 - Always Forward ME2 09.00

  PROGRAMMA ZONDAG 30 SEPTEMBER

  3KA 12252 Purmerend VR2 - Limmen VR1 12.00 4KB 74959 Limmen VR2 - Monnickendam VR1 12.00 1KB 75640 I.VV. MA1 - Limmen MA1 12.00 10.30

  UITSLAGEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER

  De Foresters MB1 - Limmen MB1 0-4 Limmen MC1 - Berdos MC1 8 - 1 Dynamo MC1 - Limmen MC2 2 - 5 Limmen MD1 - Reiger Boys MD1 4 - 2 FCCastricum MD1 - Limmen MD2 7 - 1 Koedijk D9 - Limmen MD6 17 - 0 Limmen ME1 - Meervogels ME1 1 - 4

  UITSLAGEN ZONDAG 16 SEPTEMBER

  Kadoelen VR2 - Limmen VR1 0-4 Limmen VR2 - Koedijk VR1 0-3 Vitesse' 22 MA1 - Limmen MA1 0-3

 • Meisjes nieuws

  Het was een heel mooi weekend en de voetbal draait weer op volle toeren. Zaterdag de leuke wedstrijd gefloten van Limmen C5 tegen Foresters. Een vol Dampegheest met goed geluimde mensen en dan je hobby uitvoeren is echt geen straf. Daarboven op de leuke prestaties van de meisjesafdeling. Voetbal is meer dan tegen een balletje trappen!!

  De wedstrijden

  ME1 kreeg bezoek van Meervogels MEl. De steeds sterkere en grotere buren kwamen ook nu weer het kaas van ons brood eten. Na een strijd waarin alles door iedereen werd gegeven bleef Meervogels sterker. Helaas 1-4 maar wel met blijdschap en trots van het veld. D6M ging naar Koedijk D9. Dat zijn jongens waar tegen gestreden moet worden en dat valt dan niet mee. Dat Limmen met 17-0 verloor is alleen voor de statistieken. Maar goed, deze tegenstander is geweest. Vooruit kijken naar de volgende wedstrijd tegen meisjes. Dan zal er weer een "eerlijke" strijd gestreden worden. En ik weet dat dit voor de jongens ook niet leuk is en die hebben dit elk weekend. Jullie gaan er volgende week weer voor. Nogmaals kijk vooruit MD2 speelde donderdag al tegen Castricum MDl. limmen trok alle registers open maar kon de buren niet beteugelen. Met rust keek limmen tegen 5 tegengoals aan. Na rust ging het beter maar limmen kon langszij komen. Eindstand 7-1 voor een veel sterker Castricum MD1 kreeg bezoek van Reiger Boys MDl. Vol vertrouwen begonnen beide teams aan de wedstrijd. Reiger Boys wist de score te openen maar limmen liet zich niet verdrukken en nam het spel over. Met rust was het tij gekeerd en stond het 2-1. Na rust weer een spannende strijd. Die eindigde in 4-2. Lekkere start van het seizoen en blijf erin geloven. MC2 ging naar Dynamo MCL Limmen wist op het kunstgras beter uit de voeten te komen dan de thuis club. Met rust was er een mooie 0-2 voorsprong maar dan ben je er nog niet. Na rust moest limmen ook 2 doelpunten incasseren maar wist zelf ook nog 3 leer te scoren. 2-5 was de eindstand en hiermee was limmen bijzonder blij. Leuk dat het zo mocht lukken meiden. MCl kreeg bezoek van Berdos MC1. Een kadootje voor Berdos werd ingepakt met een strik erom dat was een eigen gemaakt "tegengoal". Maar limmen deed voor zichzelf het Berdos net 8 keer bol.len. Dus 9 limmen doelpunten en 8-1 winst. Ook een goede start van het seizoen. MB1 ging naar Foresters MBl en deed daar goede zaken. Hard werken leverde met rust een stabiele 0-3 voorsprong op. Na rust moest Limmen meer in de verdediging. Conditie, concentratie of een gemotiveerde re tegenstander? limmen wist de 0 te houden en zelf nog een keer doel te treffen. Uiteindelijk tevreden over het spel de inzet en het resultaat, 0-4, op de fiets weer naar huis. MAl ging naar Vitesse MAl op de fiets. Beide teams waren aan elkaar gewaagd maar Limmen kwam onder druk. Een counter goal van limmen deed veel pijn en limmen werd gevaarlijker. Er kwamen nog 2 hele mooie kansen zonder resultaat. In de rust de nadruk op het eigen spel gelegen. De 2de helft werd dit sterk opgepakt waardoor Limmen de sterkere ploeg bleef maar Vitesse gaf zich zeker niet gewonnen. Met een 0-3 overwinning werden de handen geschut. Een heerlijke start.

  Winnen en verliezen??

  De eindstand bepaalt niet altijd of je hebt gewonnen of verloren. Kijk daar doorheen. Een hele goede wedstrijd spelen tegen een team wat gewoon sterker is, is niet altijd verliezen. Zijn er getrainde situaties naar voren gekomen? Heeft het team een stap vooruit gemaakt in het eigen spel? Dan vind ik dat je aan het winnen bent. Kijk altijd waarin je zelf en je team een stap vaaruit hebben gemaakt. Dan heb je daarin gewonnen. Steeds een stukje beter worden daar trainen we voor. Dat is winnen.

  Sportgroet Henk Nuijens ~-Tel.: 5053514 Mail: h.nuijens@guicknet.nl

 • -------

  16-9-2013Vitesse MAl - Limmen MAl Sportief begin met winst

  Ouderwets op de fiets naar de buren. De wind viel wel tegen maar daarmee dachten we een goede warming up te pakken. Aangekomen werden we blij verrast door een keurige ontvangst in het secretariaat. Bij deze mijn complimenten. De handen geschut het startsignaal klinkt en Limmen speelt de bal naar voren. lIona zet aan en loopt zichzelf een blessure in het bovenbeen. Dat was balen en een tegenvaller. Erg vervelend, veel sterkte. Vitesse pakte het initiatief en Limmen werd teruggedrongen. Zonder echt gevaar werd er op Limmen helft gestreden. De achterhoede en de keep hadden het in de hand al was het met moeite. Vitesse drong steeds meer aan en gaf hiermee ruimte op eigen helft. Een mooie counter werd helaas flink naast gepoeierd maar gaf wel moed. Vitesse zag hierin geen gevaar en bleef op een lijn spelen. Een volgende counter werd wel benut. Verlossend kan ik zeggen. Na dit doelpunt zakte Vitesse wat terug en werd het een gelijke strijd. De rust werd benut met het opvijzelen van het zelfvertrouwen. Later blijkt dat het goed is opgepakt. Meteen na rust was Limmen feller

  Limmen MB1 laat erg mooi voetbal zien.

  en snel werd er vanuit het vertrouwen gewerkt. Daarmee werd Limmen gevaarlijker. De goede keepster voorkwam dat twee 100% kansen niet geteld konden worden. Maar Limmen had wel de toon gezet. Het was wachten op de treffer. Een snelle aanval werd strak ingeschoten en helaas weer gekeerd maar een andere meegelopen speelster mocht het afmaken. 0-2 en Vitesse zette een tandje bij maar stuitte op de achterhoede die echt stond te bikkelen . Het middenveld draaide op volle toeren en ging ook mee in de aanval. Dit alles bracht ons ook een 3de goal. Hiermee was de wedstrijd gespeeld. Gefeliciteerd meiden!!! We hielden vast aan ons eigen spel en kracht met succes als gevolg. Het zelfvertrouwen groeide. Welgemeend heb ik jullie met trots gefeliciteerd. Geweldig zoals het collectief draaide. Samen gaan we er voor. Top! Na de wedstrijd een goed gesprek gehad met de prima leidende scheidsrechter en de coach. Met waardering voor elkaar namen we afscheid. Zo mooi kan voetbal zijn. Het is een mooie hobby. Wij gaan er het beste van maken

  SpGr Henk

  Na vorige week gewonnen te hebben van HSV, met de eerste bekerwedstrijd. Nu de eerste competitie wedstrijd, nog niet helemaal aan elkaar gewend, misschien hier, en daar iemand op een andere plek. En dan toch z'n wedstrijd spelen. Hup, gelijk de punten in de fietstas mee naar Limmen. We mochten op het A-veld spelen, dat is natuurlijk altijd leuk. Helaas is Bianca een tijdje uit de roulatie. Denise eerste helft, en Rianne de tweede helft op doel. Prima gedaan meiden, mooi de nul gehouden. Voor de rest was het team compleet, en zat het sfeertje er goed in. Ook dit was duidelijk terug te vinden in het spel. Er werd goed aanvallend gespeeld. De bal ging aardig rond, jullie wisten elkaar goed te vinden. Het openingsdoelpunt kwam via een penalty voor Limmen. Foresters maakte ongelukkig hands. Het enige minpuntje is toch wel het aannemen van de bal. Er waren mooie kansen bij, goede afstand schoten vanaf de tweede lijn, waar de keep ster van Foresters het duidelijk moeilijk mee had. Ook werden we nog even door een tegenspeelster geholpen, met een eigen doelpunt. Door het buffelen in de eerste helft, konden we met een 0-3 stand, van de limonade genieten. Uitgelaten vervolgden we de wedstrijd, dit kon niet meer stuk. Toch zakte we iets in, iets te veel gegeven in de eerste helft. Foresters werd hierdoor gevaarlijker. Ze kwamen vaker richting ons doel, daar stond gelukkig onze verdediging goed op te letten, en wist samen met de keepster de nul stand vast te houden. Wij wisten na vele kansen, er toch nog n te maken. Eindstand 0-4. Al met al een prima pot voetbal, dit beloofd wat dit seizoen. We hebben erg van jullie genoten. Volgende week, gaan we naar Kolping Boys. Houd de rij/waslijst in de gaten. En meld op tijd als je niet kunt spelen. .-------.....

  Joep

 • Univ Noord-Kennemerland Heemskerk, Maerelaan 6 r~Limmen, De Drie Linden 1

  VERZEKERINGEN --- ~J-www.unive .nl Daar plukt IJ de vruchten van! I

  uw

  aJvet.tentie

  k.unnen staan!!!

  SPORTHUIS

  JOHAN JANSEN

  Kennemer.traatweg r r 3 - Heiloo - Tel. 072 - 533 66 70

  Voetbalvereniging V.V. LIMMEN : . . -

 • Kerssens bv Paint I Nonpalnt

  Platinum Distributor van de autoreparatie en industrielakken van PPG Auto refinish, onderdeel van PPG Industries.

  PPG Industries is n van de grootste producenten in de wereld van verf, glas en chemische producten.

  Ook in Europa is het concern sterk vertegenwoordigd.

  Als verffabrikant neemt PPG zelfs leidende positie in op de productielijnen van personen- en bedrijfWagens en Industrieproducenten.

  Ons werkgebied als Platinum Distributor is van Den Helder tot Den Haag met de volgende lijnen:

  PPG Global Refinish Ondersteuning PPG Delfleet In samenwerking met PPG Industries kan Kerssens bv

  de autoschadeherstel- en industriebedrijven opPPG Selemix industrie velerlei gebied behulpzaam zijn.

  Nexa Autocolor Opleidingen en Begeleidingen Nexa Truckcoatings Arbo en Milieu Nieuw- en verbouwMax Meijer

  I I I

  Limmen Nieuw.Vennep - Winkel (NH) Tel. 0224 541100 Email: info@tmkerssens.nl

 • -----

  lekkere overwinning Limmen MC1

  De wedstrijd van me! begon al meteen goed met een mooi doelpunt van fem.ke! Daarna volgde er nog andere doelpunten nog drie van fem.ke 1 van kim een~e van maart je en 1 van meike en een eigen doelpunt. er was een tegen goal, maar dat kon de pret niet drukke. Uiteindelijk was het 8/1. Een mooi begin van het weekend.

  Groetjes van de aanvoerster van de week demi van der looij

  Limmen MC2 - Dynamo MC1 15-9-2012

  FortBoyard

  Zet het wedstrijdschema van de meisjes C2 maar in je agenda want daar valt een hoop te zien dit seizoen. Vandaag kwamen de meiden van Dynamo totaal gedesillusioneerd uit het veld. Waarom kwamen ze er niet door? Nou dat is goed uit te leggen; De meiden van Limmen stonden overeind als FortBoyard. Ze hebben gevochten voor wat ze waard zijn en alle beproevingen doorstaan. Cheyenne en Caro moesten in het hart van de verdediging de aanvallen van levensgevaarlijke spitsen doorstaan. Ook Fenna, Denise en Anouk lieten geen schietgaten vallen en keepster Maaike stond als toren van onze vesting overeind. Voor de snelle uitvallen langs angstaanjagende verdedigers tekenden Nooriya en Iris. Iris vloog als een soort bungeejumper steeds naar de achterlijn en wist dan de bal nog voor te krijgen. Nooriya verzilverde een hoop kansen waarvan enkele op zeer schone wijze.

  -

  Eline, Jente en Joijcey zorgden voor de steun achter de aanval. En Joycie schoot als een katapult een prachtige bal in het doel. In het centrum ontweek Joyce puntige schoenen, knien en harde tackles. Ze bleef op de been tot het zoete eind van de wedstrijd. Natuurlijk niet onze debutant Kim vergeten, die heeft laten zien dat ze zich niet van haar voetstuk laat duwen en krijgt er steeds meer zin in. En de tegenstander wist de juiste code niet te vinden twee treffers goed en sportief verliezer. De coaches wilden niet te trots lijken maar als je die glimlachen van oor tot oor zag...... .

  P.5. Larissa is helaas uitgeschakeld voor enkele weken, dus dat was weer mazzel voor Dynamo; Larissa een spoedig herstel gewenst.

  /3

 • M D 1 houdt van oprollen

  Na een prima start in de bekercompetitie vorige week van onze meiden werd deze lijn vandaag voortgezet in de eerste competitiewedstrijd. Reiger Boys MD 1 kwam vol goede moed naar Limmen. Onze meiden waren er vanaf de start deze keer goed bij. Niettemin was het Reiger Boys dat als eerste scoorde. Limmen bleef het eigen spelletje spelen (goed combineren, inzet, keepster mee laten spelen, vooruit voetballen) hetgeen effect had: met de rust stond er een verdiende 2-1 stand op het scorebord. Na de limonade kwam Limmen weer goed uit de startblokken. Vrij snel stond het 3-1. Daarna kwam er wat meer druk op het Limmer doel en Reiger Boys maakte de 3-2. Het leek nog even spannend te worden maar Limmen hield het hoofd koel. Na de 4-2 was het spel gelopen en werd de wedstrijd beheerst uitgespeeld door Limmen.

  Meiden, opnieuw een prima wedstrijd tegen een sterke tegenstander. In het veld ook een prima sfeer, coach en help elkaar. Ga zo door, geconcentreerd blijven spelen dan kunnen jullie kunnen iedereen aan !

  Tot dinsdag op de training! Kun je niet trainen of spelen geef dit dan op tijd aan. Volgende week proberen we de wedstrijd te verzetten in verband met afmeldingen. Dat horen jullie nog.

  Aj AA S'{~"6.n ~fOf F~'W,~M~

 • DTS MEt-Limmen MEt

  De meiden van de MEI lagen vrijdag op tijd in bed en hadden zelfs geen vuurwerk gezien op de kermis, want ze wilden allen fris beginnen aan de eerste bekerwedstijd. Het vuurwerk zou zaterdagochtend plaatsvinden in Oudkarspel. Alle ouders hadden er ook weer zin in (geschudde appeltaart :-) mee) om het begin van het seizoen te vieren. Een MEI met een nieuwe samenstelling. Een combinatie van meiden, die vorig jaar gestart zijn met voetbal en nu hun vriendinnen enthousiast gemaakt hebben om ook te gaan voetballen. Dus bijna-nieuwe en nieuwe speelsters en natuurlijk Danique en Luca die bij de jongens hebben gespeeld. Coach Marcel en de trainers Rene en Erik hebben de meiden met veel plezier al in 2 weken veel geleerd. Voor de wedstrijd krijgen de meiden zittend op een rij een duidelijke instructie wie waar staat, vervolgens warming-up. Er is zelfs geen tijd voor een groepsfoto. Wat is de staf streng.

  Wij beginnen met Ajla op doel, de verdediging lndy, Luna en Jillian staat weer

  als een huis.

  Op het middenveld staan Mart je, Danique Glorie. En in de spits Noelle en Fleur.

  Danique Beemsterboer en Luca staan reserve.

  Voordat DTS beseft wat er gebeurt, valt er een doelpunt voor Limmen. Een

  prachtig schot van Fleur. Gewoon een goal!!!

  De eerste van het seizoen.

  De tegentreffer volgt helaas snel. En dan nog 1. Maar dat geeft niet; hier leren

  jullie ook weer van. De ruststand is 2-1.

  De 2e helft komen jullie goed op dreef. Er zijn wat positiewisselingen geweest.

  Het publiek ziet prachtige acties. Er wordt goed gevoetbald. Mooi om te zien

 • ---- ----

  .,

  (~

  was dat jullie er allemaal voor bleven gaan. Mart je had een prachtig hard schot. Luna probeerde in de draai de bal mee te nemen. Fleur stond o~eral. Danique Glorie was een wervelwind op het middenveld. Luca verdedIgde goed mee. Danique Beemsterboer liep zich niet van de bal zetten. (Ja, ja Linda!). Noelle ging direct mee in de aanval om zich aan te bie~en. Indy stond hee.l geconcentreerd bij de doelpaal met hoekschoppen. "DIe b.~ gaat e~ echt met in". Jillian keepte zelfs mee en haalde de bal van de doelhJn. En AJla stond voor het eerst op doel, maar straalde uit dat ze echt een keeper i~. Meiden het was een leuke wedstrijd om naar te kijken. Julhe hebben weer veel geleerd en de stand, ach .. die is voor de statistieken van de beker: 4-1. Het belooft een mooi seizoen te worden voor jullie als team, dus ook voor ons als ouders.

  Volgende week thuis tegen Meervogels. Altijd leuk!

  Astrid (mama van Jillian)

  Limmen ME1- Meervogels MEi 1-4

  Veel balbezit, goed combinatiespel, toch verloren.

  De meiden van de MEi speelden zaterdag hun eerste competitiewedstrijd tegen Meervogels. Omdat Ayla niet aanwezig was begon Luna in de goal en speelden we voor de rest in de vertrouwde opstelling. Meervogels had ook voldoende speelsters en werd er 8 tegen 8 gevoetbald. We zagen een fel en gehaaid Limmen direct het initiatief nemen met als resultaat enkele mogelijkheden voor het doel van Meervogels. Helaas misten de schoten van Noelle, Fleur en de twee Danique's voldoende kracht om de keeper te passeren. Er werd goed gevoetbald en de verdediging met Indy, Jillian, Martje en Luca stond goed . Maar als je zo in de aanval bent blijft het oppassen voor de tegenaanval. Drie keer kwamen de snelle spitsen van Meervogels er razendsnel uit met als resultaat twee doelpunten. Rust 0-2

  In de rust de meiden toegesproken dat er goed werd gevoetbald en dat op deze manier een doelpunt aan onze zijde niet kon uitblijven. De tweede helft ging Fleur in de goal en kon Luna op het middenveld starten. Het was een kopie van de eerste helft met een aanvallend Limmen. Na een minuut oftien was het dan eindelijk zover, een prima aanval van Limmen via meerdere speelsters bracht Luna in de gelegenheid de wreef tegen de bal te plaatsen. Het schot was onhoudbaar voor de keeper van Meervogels 1-2. Nu was het doorzetten om de gelijkmaker op het scorebord te zetten. De ene na de andere aanval werd ingezet, helaas zonder resultaat. Ook nu was het belangrijk om alert te blijven voor de tegenaanvallen. Deze waren spaarzaam maar wel effectief, tweemaal kon Fleur nog de bal uit het doel werken, maar later gingen er nog twee in voor Meervogels. Eindstand 1-4. Zo zie je maar weer dat voetbal soms niet helemaal eerlijk is ,je bent de overheersende ploeg en uiteindelijk sta je met legen handen. At met al hebben we prima gespeeld en dat beloofd voor de rest van het seizoen veel goeds. Als pleister op de wond waren wij veel beter in de penalty"s nemen. Wij schoten er 6 in en Meervogels "slechts" 2, mede omdat Fleur er 5 pakt~. Tot volgende week voor de volgende wedstrijd!!! ---

  Marcel

 • D - E - F - MP - PUPILLEN NIEUWS

  PROGRAMMA ZATERDAG 22 SEPTEMBER AANVANG VERTREK SCHEIDSR.

  HKA 23237 Limmen D1 - Bloemendaal D1 2K10 105335 Limmen D2 - ADO' 20 D2 3K07 89538 Reiger Boys D6 - Limmen D3 4K09 93172 Limmen D4 - Kolping Boys D8 4K11 93296 Limmen D5 - K.SV. D7 1 K04 140642 Victoria 0 MD1 - Limmen MD1 1 K05 126940 Limmen MD2 - FCUitgeest MD2 1 K03 106798 Limmen MD6 - W.M.C. MD2

  1K04 84454 Limmen E1 - Meervogels E1 2K05 85500 Limmen E2 - FCUitgeest E2 3K07 111509 Limmen E3 - FCCastricum E4 4K04 107414 Koedijk E6 - Limmen E4 5K03 121077 Limmen E5 - FCCastricum E8 6K06 107414 FCUitgeest E9 - Limmen E6 7K07 Limmen E7 - De Foresters E10 7K08 142559 Odin' 59 E9 - Limmen E8 1 K03 135987 Assendelft ME1 - Limmen ME1

  2K03 117058 AFC' 34 F1 - Limmen F1 3K04 119491 Zeevogels F2 - Limmen F2 3K05 119559 Sport. Krom F3 - Limmen F3 5K05 113796 FCUitgeest F7 - Limmen F4 7K1 1 129996 Limmen F5 - D.T.S. MF6

  Onderlinge Landen wedstrijden MP - Pupillen Aanwezig: 09.10 uur

  MENTOR BEGELEIDING

  09.00 uur Rody Gast Aaron Pronker 09.00 uur Johan Kerssens Cody Kerssens 09.00 uur Dick Meijer Steven Bakker 09.00 uur Kees Kroone Niels Kooy 11.00 uur Kees Kroone Jordy Twisk (nieuw) 11.00 uur Oick Meijer Tim Duineveld 11.00 uur Dick Hageman Thijs Groot 13.00 uur Piet van ZeIst Shane Broedersz

  13.00 R.Botman 13.00 Shane Broedersz 10.45 09.45 11.00 Thijs Groot 11.00 Bart de Nijs 13.00 12.00 11.00 Loek Admiraal 11.00 (7talTim Duineveld

  09.00 Steven Bakker 09.00 Max Rijs 09.00 Aaron Pronker 10.15 09.15 09.00 Niels Kooy 11.30 10.45 09.00 Cody Kerssens 11.00 10.00 09.00 08.10

  10.30 09.30 09.00 08.10 10.00 09.00 09.00 08.15 11.00 Jordy Twisk

  09.30 - 10.30

 • --

  ----- --

  UITSLAGEN ZATERDAG 15 SEPTEMBER

  AOO' 20 01 - Limmen Wijk aan Zee 01 - Limmen Limmen 03 - FCUitgeest Zeevogels 02 - Limmen De Flamingo's 01 - Limmen Limmen M01 - Reiger Boys FCCastricum M01 - Limmen Koedijk 09 - Limmen

  AOO' 20 E1 - Limmen Odin' 59 E2 - Limmen H.SV. E5 - Limmen Limmen E4 - Reiger Boys Berdos E6 - Limmen Limmen E6 - Fortuna Wormv. De Foresters E9 - Limmen Limmen EB - AOO' 20 Limmen ME1 - Meervogels

  Limmen F1 - Alcm. Victrix Limmen F2 - H.SV. Limmen F3 - SVIJ Limmen F4 - Hugo Boys Meervogels F4 - Limmen

  01 02 04 04 05

  M01 M02 M06

  E1

  E2

  E3

  E11

  E5

  EB

  E7

  E15

  ME1

  F1 F3 F1 F1 F5

  4 - 2 0-4 7 - 0 4 - 4 6 - 2 4 - 2 4 - 2

  17 - 0

  5 - 2 7 - 1 1 - 4

  14 - 0 o - 13 2 - 2 1 - 3 4 - 12 1 - 4

  14 - 2 3 - 5 0-3 o - 26 3 - 5

  - de leiding in het zwart niet zwart

  maken

  is ook

  ~t~

  FAIR PlAY

  KNVB

  je tegenstander helpen opstaan

  is ook

  ~t~

  FAIR PL.AY

  KNVB

  Spelerspas Spelerspas Spelerspas

  Onderstaande leden worden verzocht een recente pasfoto in te leveren

  voor een nieuwe of te verlengen spelerspas.

  Voor het nieuwe seizoen zijn ze niet speelgerechtigd.

  Lidnum Voornaam PMFG77P Rohal

  Naam Handali

  Adres Kamvaren 10

  Woonpl. Limmen

  Geboren 23-5-2000

  BC d-p

  Meindert Duin Bartigon 22 Limmen Tel: 072-5052231 E-mail: meindert.duin@quicknet.nl

 • William Liefting Telefoon 072 - 5053834 Mobiel 06-51234651

  RIJWIEL SPECIAALZAAK RACEKLEDING

  EN ONDERDELEN

  Rijksweg 137 1906 BG Limmen (I\J.H.)

  Telefoon (072) 505 1239

  .- 0 b (l. .- t bij I HI:CLAMI: ONTWERP STUDIO

  KWALITEIT IN BELETTEREN

  . oi. ' ' 111 I - I i i

  'C U oheletterigl recl!omeborden texti,et bed ukken . ' 9 rooffor- aa prin.1 kj i schal i'g drukwerk .I,ogo's

  Tel. 06 -533 85 233

 • z.g.a.n. in slechts 3 stappen!

  Een schade aan uw auto wilt u graag snel vergeten. Onze specialisten zorgen voor een spoedig en vakkundig herstel. Met onze geavanceerde apparatuur is uw auto in een mum van tijd weer zo goed als nieuw! In 3 stappen ...

  l umeldt de schade telefonisch of via het formulier op onze website. Dit kan 24 uur per dag.

  Wij regelen desgewenst de afwikkeling met uw verzekering. g:9l

  2 ubrengt uw auto bij ons langs of wij halen hem op. De volgende dagen rijdt u in een leenauto. Wij gaan snel aan de slag om de schade te herstellen. ~

  3 U krijgt bericht als uw auto klaar is. U haalt uw auto op en ziet niets meer van de schade!

  Wij geven 4 jaar schriftelijke Focwagarantie.

  SCHILDERSBEDRIJF

  VISWEG 15 LIMMEN TEL 072 505 1837 BINNEN- BUITEN SCHIlDERWERK BEHANGWERK GLASZETTEN

  Stuifbergen Kerkweg 42 - 1906 AW Limmen Telefoon: 072 505 1242 6 dagen per week geopend

  www.stuifbergen-limmen.nl

  Wij verkopen o.a.: Aanstekers - Aftershave - Badschuim - Ballen

  Ballonnen - Batterijen - Bekers - Carbonpapier

  Carnavalkleding - Dozentape - Drop - Enveloppen

  Faxrollen - Fotolijm - Fotorolletjes - Geurolie

  Glazen - Huldeschilden - Inktwissers - kaarsen

  Cadeaupapier - Kammen - Kop&Schotels - Kranten

  Lijm - Nietjes - Ordners - Patroonpapier - Pennen

  PUptabak - Plakband - Poppen - Puzzels - Rietjes

  Ringbanden - Schriften - Shag - Sigaren

  Sigaretten - Slingers - Snoepgoed - Spaarpotten

  Speelkaarten - Springtouw - Staatsloten

  Stoepkrijt - Taartkaarsjes - Tafeltennisballetjes

  Thermoskannen - Toilettassen - Vazen - Vliegers

  Vloei - Vouwblaadjes - Waterpistolen

  Wenskaarten - Woordenboeken - Zakl

  ~~~~I IEn nog veeee meer

 • 11 september 2012 What have the boys D 1 of Limmen playing against Hellas Sport D1 . Een uitwedstrijd in Zaandam waar onze D-one boys sterk speelde.

  Als ik dit verslag schrijf wordt volop gespeculeerd wat de verkiezingsuitslag zal zijn vandaag (12/9) . Wat

  heeft Nederland gekozen? Wordt het rechts of wordt het links. Ik zou het nu nog niet weten . Wat ik wel weet

  is dat trainer Bas Peters gisteren voor de wedstrijd tegen Hellas Sport maar liefst 13 spelers had uitgekozen

  om te komen voetballen .

  D1 kreeg met Bas Wempe, Stijn Bakker en Bram Levering extra aanvulling qua fysiekheid . Keeper Bram

  speelde foutloos door alle ballen op het doel tegen te houden. Stijn stond goed zijn mannetje en Bas was

  gedreven door verdedigend en aanvallend een uitstekende wedstrijd te spelen.

  Tot mijn spijt heb ik de eerste helft moeten missen maar volgens supporters van Hellas en limmen waren

  jullie in de eerste 15 minuten heer en meester. Mooie aanvallen waar ook doelpunten uit voort kwamen.

  De 0 - 1 en 0 - 2 werden gescoord door Jacco de Jong. 0 - 3 een uitstekend doelpunt van Mike Schouten

  en de 0 - 4 door Steven Bakker.

  De 2e helft was nog maar 5 minuten oud of rechtsback Dennis Krook zet een aanval op. Hij loopt met de bal

  diagonaal naar linksvoor, waarbij ondertussen heerlijk wordt gecombineerd met Wester Kuipers en Jacco.

  Als Dennis nog fris linksvoor in het doelgebied komt weet hij met zijn linkervoet te scoren, 0 - 5. Wat een

  conditie en een aanval om in te lijsten, klasse.

  In de 12e minuut weet Mike met het hoofd te scoren. Nadat Wester opnieuw met uitstekende pass Steven

  weet te bereiken. De voorzet van Steven is opmaat voor Mike om met zijn hoofd de bal te raken, 0 - 6.

  Dat limmen goed in balans is deze wedstrijd blijkt uit de voortreffelijk spelen van Jesse Glorie, Job Min,

  Jesper Lutle en Dennis. De verdediging stond steeds goed opgesteld. Het opbouwen door Mike, Wester,

  Sem Groot en Bjorn Valkering gaat steeds beter. Ze moeten natuurlijk veel meters maken maar tot het einde

  van de wedstrijd blijven onze jongens scherp.

  In de 15e en 21 e minuut zien we nog twee kansen. Eerst een listig balletje van Thomas van Dijk en later een schot van Bjorn waar de tegenstander helaas een voet tussen weet te krijgen anders was de score hoger geweest.

  Jongens jullie hebben goed gespeeld. Haal inspiratie en spirit uit deze overwinning want zaterdag spelen tegen ADO'20 is volgens de kenners een uitdagende tegenstander.

  Supporter Kees

  MEDEDELING MEDEDELING MEDEDELING

  In verband met vakantie ben ik afwezig op het SPORTSPREEKUUR

  van de dinsdagen 25-09 en 02-10.

  W.Koot zal indien gewenst wel aanwezig zijn en is te bereiken via

  telefoonnummer 5052400.

  Tot zover deze mededeling.

  Met vriendelijke groet,

  Ruud Donker.

 • - ---------- -------

  ---

  --------

  Wat een start!

  Zaterdag 15 september, we schrijven 8.30 a.m. als de heren spelers van D2 klaar staan om te vertrekken richting kust. De eerste competitiewedstrijd zou om 9.30 a.m. starten op de groene velden van Wijk aan Zee. Met de toekomstige coach op kop van het peloton reed de groep naar SV Wijk aan Zee. Rustig rijden was de opdracht omdat we toch tijd genoeg hadden. En... we kwamen ruim op tijd aan. Omkleden, warm lopen en gezamenlijk de opstelling doornemen. Twee wisseltjes en wat een prachtig weer! Het zonnetje kwam juist op boven de bomen en het beloofde een mooie voetbalochtend te worden. Wijk aan Zee heeft twee 0 teams en wij mochten aantreden tegen de Dl. Een slim ploegje met een paar handige spelers maar meteen was duidelijk dat het team van Limmen goed staat. Achterin hielden Bram (die werkelijk voortreffelijk keepte) Jesper, Chris, Stijn , Mans en Stan het goed dicht. Onze verdedigers waren telkens een stap eerder bij de bal dan Wijk aan Zee en de opbouw verliep netjes via de vlanken. Op het middenveld deden Sem, Nino en Wessel er alles aan om het gat tussen voor en achter beperkt te houden. En dat lukte. Niet gemakkelijk hoor op zo'n groot veld! Maar het middenveld stond en er werd gewerkt als leeuwen. Voorin de vlijmscherpe Sam, sluwe Jordi, snelle Matthe en ervaren Arthur. AI snel bleek Limmen te sterk voor dit Wijk aan Zee. Ik weet niet meer precies wie de doelpunten heeft gemaakt maar eigenlijk maakt dat ook niets uit. Elk doelpunt maak je als geheel team en uiteindelijk moet het altijd zo zijn dat iemand het laatste tikje geeft. Deze ploeg heeft duidelijk laten zien dat het als team kan spelen waarin iedereen zijn rol heeft en die elke keer weer goed oppakt. Complimenten voor het spel maar ook voor de uitstekende sfeer! En ook complimenten voor onze vaste vlagger die zich nergens door laat afleiden .... behalve koffie in de rust dan ... goed gedaan P. Op het wedstrijdformulier heeft de scheidsrechter de stand 0-5 genoteerd en dat staat toch maar weer. De eerste wedstrijd was een genot om naar te kijken. Houden zo mannen. De eerste 3 punten zijn binnen.

  Van een trotse coach

  03 gaat onverdroten door! -

  Of ik nog iets ging 'dichten' betreffende de gnante vertoning in de maand juni was de vraag

  van een goed ingewijde toeschouwer. Was ik eigenlijk niet van plan, gezien wijzelf onder die

  chaos al een dikke streep hebben gezet. Wat ik wel van plan was, u nu te berichten over de

  voortgang van de D3, waar wij spelplezier met hoofdletters als de belangrijkste taak hebben

  beschreven.

  Vorige week was onze eerste wedstrijd. Gelijk al een stevig potje, uit tegen Vrone D2 voor de

  KNVB beker. Geen lullige tegenstander, maar wel een prachtige 0-2 winst. En wat zeker niet

  onvermeld mag blijven was het goede veldspel in de eerste helft. Top!

  En vandaag was de openingswedstrijd van het seizoen. Thuis, op het A-veld, tegen het altijd

  sympathieke Uitgeest. Afgelopen seizoen waren zij onze grootste 'plaaggeest'. Maar dit keer

  kwamen we niet in de problemen. Vanaf de eerste minuut bleek al snel dat wij qua voetbal, de

  bovenliggende partij waren. Bij rust was het 4-0 en na 60 minuten stopte de teller op zeven.

  Met een beetje meer scherpte en een hoger tempo hadden er dubbele cijfers kunnen worden

  genoteerd. Ach, wat maakt het uit. 3 verdiende punten, genoten van mooie aanvallen, en ook

  achterin weer de nul. En veel belangrijker, vrolijke gezichten bij de boys en ouders. Kortom de

  D3, bestaande uit Dani, Sam, Vincent, Chris, Nick, Sven, Jovi {topscorer vandaag}, Thom, Davey,

  Luuk, Mike en Joran, heeft de draad weer opgepakt. En Steven dank voor de assistentie

  vandaag.

  Komende zaterdag spelen we dacht ik uit tegen Reigerboys. Dit wordt andere koek.

  Maar gewoon van de week weer lekker 2 x trainen, dan zijn ook daar de punten te pakken.

  Ok, eerst morgen nog even naar Afas om te zien hoe hopelijk Roda 0 over het knietje' gaat,

  dan is het weekend met totaal 6 punten in de tas, goed verlopen.

  Hebben we nog meer te melden? Dacht het niet eigenlijk, hoewel, moet nu toch even spontaan

  terug denken aan die vraag van die toeschouwer.

  Een goede week in ieder geval toegewenst.

  ,

  Claus en ja natuurlijk, ook weer deze jaargang, de groeten mede namens Hans.

 • WEETJES VOOR DE EETJES ............ .

  Maandag 17 september 2012

  De wedstrijden en uitslagen van zaterdag 15 september:

  Limmen E1 Ado '20 E1 2 - 5 Limmen E2 Odin '59 E2 1 - 1 Limmen E3 HSV ES 4 - 1 Limmen E4 Reiger Boys E11 14 - 0 Limmen ES Berdos E6 13 - 0 Limmen E6 Fort. Wormerveer E8 2 - 2 Limmen El Foresters E9 3 - 1 Limmen E8 Ado'20 E15 4 - 12

  El Na de prima bekeroverwinning tegen LSW moest de E1 afgelopen zaterdag in

  Heemskerk aantreden tegen de E1 van Ado'20. Door als een (h)echt team te spelen

  en keihard te werken, wisten twee keer een voorsprong te nemen. Uiteindelijk ging

  de winst toch naar de thuisploeg, 5-2.

  De eerste competitie wedstrijden zijn afgelopen zaterdag weer gespeeld.

  We hopen dat iedereen zich een beetje op zijn plek voelt in zijn team.

  Afgelopen woensdag was weer de eerst circuittraining van start gegaan, dit met een

  woordje vooraf van Frank Donker hoofd jeugdopleiding VV. Limmen.

  Zijn er nog ouders die willen helpen tijdens deze training heel graag, u kunt zich aanmelden bij Frank Donker.

  H.W. v.d. ERT (HetWeetjesVoorDeEetjesRedaktieTeam).

  Polities.be ~ CanaryPete.beBron:G't'A.be

 • - - - - --------- ---- ------

  Nederlaag voor hardwerkend Limmen E2 ~Afgelopen zaterdag speelde Limmen El de eerste competitiewedstrijd en nog wel uit tegen het sterke ADO 20. Vooraf in de kleedkamer hadden coaches Bert en Fred hun ploeg op het hart gedrukt hard voor elkaar te werken en die boodschap werd goed begrepen. Vanaf het begin was ADO de aanvallende ploeg maar onze mannen van Limmen El stonden als tijgers te verdedigen en "stonden" goed, zoals dat zo mooi heet. Keer op keer liepen de aanvallen stuk op de verdedigers Finn, Wietse, Sander en Thomas vd W. De aanvallers Mats, Tristan, Floor en Thomas A. hielpen indien nodig tot ver in de verdediging en als er al eens een bal doorkwam stond daar de zeer betrouwbare sluitpost Pepijn, die, heel slim, soms een beetje tijdwinst sprokkelde met zijn uittrappen. Na een minuut of 10 had Thomas vd W. genoeg van het verdedigen. Hij pikte de bal in de verdediging op, stak het middenveld over, stak de bal op Tristan die de keeper omspeelde en keurig teruglegde op Floor die de bal binnen schoot, 0-1 zowaar! ADO begon nog meer te drukken en maakte dan toch de 1-1 , maar niet veel later schoot Floor prachtig raak van grote afstand na goed doorzetten van Thomas A. Zo gingen we met een 1-2 voorsprong de rust in. Na de rust hetzelfde spelbeeld, Floor kreeg gelijk een grote kans op 13 maar stuitte op de keeper. Hierna kon Limmen El het voortdurend hoge tempo van ADO steeds moeilijker bij houdenen uiteindelijk werd de wedstrijd met 5-2 verloren. Jammer, maar ondanks de nederlaag is er prima gespeeld en hard gewerkt.

  Bert en Fred

  Limmen E3 : Genieten met HOOFDLETTERS!!!!

  De 10 man van Limmen E3 startte de eerste competitie~edstrijd tegen HSV E5. Een team met allemaal tweede jaars en ook lekker aanvallend Ingesteld.. . I n Onder het toeziend oog van 43 toeschouwers (U leest het goed: dne e~ vee~lg.) gave d de beide ploegen een mooie voorstelling weg. ~ekk~r aanvalle~d, m~ol~ due ~t:~ ~~~e combinatievoetbal zorgde ervoor dat na het eindSignaal van. e sc el sre? . ploegen een applaus verdiende. Het werd uiteindelijk een pnma 4-1 overwinning voor Limmen na een 1-0 achterstand met de rust. I lIend als ~ van Limmen had het goed in zijn oren geknoopt, zowe .. aanva =;~~ndD~~~r~ed:~S:!r:e:g~:e~e~::~: ~~Sw~~t ~~k~:~ ~~~~~k:a~:~~t~~

  waarbij aU~ mannen van Limmen E3 het beste uit zichzelf haalde. Het was 0 om. GENIETEN met hoofdletters!

  Tot vrijdag, Erik

  Limmen E3 verslaat HSV

  Limmen E3 kwam fris aan bij het veld van HSV om 11 uur.

  Na een 4-4 tegen viteseE3 .ze waren weer frt om te buffelen.

  En hun stinkend hun best doen. En dat deden ze ook de eerste helft was het nog maar

  1-0 voor HSV, maar na de tweede helft stond het 1-4 voor Limmen. 2 doelpunten van

  Daan ,1 van Ramon en 1 van Joep.

  Groetjes Koen

 • Limmen E4 geniet bij eerste competitiewedstrijd tegen Reiger Boys E11 Op zaterdag 15 september 2012 was het dan zover. Na een oefenwedstrijd tegen Berdos een week eerder moesten de jongens van Limmen E4 aantreden tegen Reiger Boys E11. De oefenwedstrijd tegen Berdos van een week eerder werd verloren met 7-3 dus de jongens waren gebrand op een overwinning. Helaas was de selectie van de E4 niet compleet, Sam was een weekendje weg en moest daarom de eerste competitiewedstrijd missen (wij nemen aan dat je hebt genoten en nog aan ons hebt gedacht) . Ook coach Theo moest verstek laten gaan, wij wensen hem beterschap.

  De opstelling werd niet gewijzigd ten opzichte van een week eerder zodat er werd gespeeld met Mees op doel, van links naar rechts Lars, Lucas en Thijs in de verdediging, Luuk en Tom op het middenveld e n Job en Yari in de aanval.

  Na het eerste fluitsignaal was het even zoeken naar de juiste combinaties op het veld. Na 5 minuten spelen werden de combinaties echter gevonden en werd de score door Limmen geopend, 1-0. AI n minuut later was het Limmen die ook de 2-0 op het scorebord liet verschijnen. Reiger Boys kwam er hierna eigenlijk niet meet aan te pas. Limmen ging verder met scoren en deden dit in de ge, 12e, 15e, lGe, 17e, 22e en 27e minuut (volgens mijn horloge dan). Hierna kwam het voor Reiger Boys verlossende rust signaal.

  In de rust kregen de jongens van Limmen een duidelijke opdracht mee, dit onedr het genot van een glas limonade. Veel over de flanken spelen en in de verdediging allemaal een mannetje van de tegenstander opzoeken.

  In de tweede helft was het duidelijk dat de opdracht die was meegeven goed werd uitgevoerd. De verdediging van Reiger Boys kon vanuit de verdediging de bal niet kwijt en leverde deze dan in bij Ummen. De tegenstand van Reiger Boys was duidelijk meer dan we hadden gezien in de eerste helft. Dit weerhield Limmen echter niet van scoren. In de 2e, 12e, 17e, 20e en 22e minuut van de tweede helft was het Limmen dat scoorde.

  Een mooie eerste wedstrijd en een mooi resultaat, 14-0 gewonnen!

  Jongens, de coaches (Patrick, Theo en Mark) zijn trots op deze prestatie. Er is een mooie partij voetbal op het veld van Limmen gespeeld. Volgende week zien wij graag hetzelfde voetbal van jullie.

  --~-- ~

  Volgende week moeten we naar Koedijk om daar om 10.15 uur te spelen tegen Koedijk EG. Tot vrijdag bij de training!

  IB

 • --

  Limmen E5 : dubbele cijfers in Bergen Zaterdag ochtend om 10:30 moest de ES aantreden in Bergen tegen Berdos E6. Na een warming up onder leiding van aanvoerder Auke werd de Yell uitgetest: "De ES schiet jullie de kleren van het lijf!!!" Met een eindstand van 0-13 bleek dit aardig te lukken! Met Auke op doel, Merel, Rodin, Perry en Sven H in de verdediging en Guido, Carlos, Stijn en Sven Z voorin werd er gestart. Om alle doelpunten te beschrijven wordt wat veel maar er zijn er toch wel twee waar we nog steeds van nagenieten! De 0-3 kwam op de borden nadat Sven Z (die witte) en Guido samen door het middenveld heen braken, Sven speelde de bal af naar Guido die hem kennelijk even niet verwachte maar de zaak mooi wist te redden. Vanuit de hoek van het veld schoot Guido de bal hard en strak een meter voor het doel langs, Sven Z bedacht zich geen moment en kopte hem strak achter de Keeper. Pracht aanval mannen! De 0-6 kwam na een prachtig schot van Sven H (die rode dus), vanaf de middellijn zag Sven dat het veld voor hem helemaal vol stond met Berdos spelers. Waarschijnlijk voelde Sven de zon in de rug prikken, want met een prachtig hoog schot vloog de bal over alle spelers langs de keeper in de kruising, de keeper heeft de bal door de zon waarschijnlijk niet eens zien aankomen! Een beauty Sven!! Verder hebben we een topwedstrijd gespeeld, met fantastisch overspel werden mooie kansen gemaakt! We hopen dat jullie het zelfde spel volhouden bij een sterkere tegenstander! Dan komt het helemaal goed! Jan en Niels

  DE KOP IS ERAF VOOR E6

  Na vorige week een oefenpotje tegen Berdos E6 te hebben gewonnen, stond dan nu

  voor E6 de competitiestart tegen Fortuna Wormerveer E8 op het programma.

  De mannen hadden deze week voor het eerst twee keer getraind en stonden dus niet

  meer zo onwennig met elkaar op het veld. Het team begint al wat gestalte te krijgen .

  Nadat Fortuna heel snel op 0-1 was gekomen, werd de E6 langzaam steeds sterker.

  AI snel scoorde Jaimy 1-1 nadat hij de bal uit een corner op zijn voet kreeg en

  maakte Milan, als koning van de kluts, de 2-1 na wat "gepiel" voor het doel.

  Daarna was het weer de beurt aan Fortuna, zij maakten er 2-2 van en met die stand

  gingen de mannen de rust in.

  Na rust werd er door beide teams niet meer gescoord, terwijl E6 toch wel meer zicht

  en recht had op de winst. Eindstand dus 2-2. En zo zijn we lekker begonnen.

  Er zijn nog wel verbeterpunten, zoals het naar elkaar overspelen; dit kan en moet

  echt nog beter, maar de mannen hebben plezier met elkaar en dat is het

  allerbelangrijkste!

  Het wordt een leuk seizoen!!

  Groetjes, Esther

 • Bij GerTon nemen ze de tijd voor uI

  Als het gaat om een goed advies over: - Tapijt

  - Gordijnen - Zonwering - Karpetten - Novilon - Marmoleum

  ;'ERKEND ......,.....

  c-w .........."....

  ~ ... Gerton Rijksweg 127. Limmen. tel: 072 - 505 16 02E uloN I dinsdag tlrn zaterdag geopend vrijdagavond koopavond~ ~

  tapijten gordijnen behang karpetten". luxaflex. zonwering

  IN- EN VERKOOP VAN

  NIEUWE en GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN

  met BOVAG GARANTIE.

  Ruime keuze OCCASIONS, in div. prijsklassen.

  Serviceonderhoud, APK. Reparatie en Accessoires.

  Gespecialiceerd in

  I VW Audi Seat Skoda I Nijverheidsweg 3, 1851 NW Heiloo

  072-533&202

  Houtenbos Bloemensnop

  HEILOO

  Heerenweg 246

  HEEMSKERK

  Prinsengalerij 6-8

  www.automartinrajk.nl

 • schi Idersbedrijf schilderen, n, decoreren

  oudeweg 1 - 1906 oz limmen tel. (072) 505 2723

  Fox (072) 505 2092

  mobiel 06-51991 501

  onderhoud - nieuwbouw dubbele beglazing

  wandafwerking - wanddecoraties

  =IF!7j ERKEND SCHILDERS EN AFWERKINGS8EDRUF

  Installatie van:

  GAS - WATER CV - SANITAIR

  Achterweg 15 1906 AG Limmen Tel/fax: 072 5055262 Mobiel: 0651179361

  e-mail: admiraalvalkering@kpnmail.nl

  Westerweg 62a - 1906 EG Limmen Tel./Fax 072 505 1388

  Alle voorkomende landbouwwerkzaamheden. Kraanverhuur en grondverzet

 • effies bijprate,,~

  De kop is er af, de eerste competitiewedstrijden zijn gespeeld ...

  ~ Uitslagen

  F1 zaterdag speelde F1 een topwedstrijd tegen Alcmaria. De posities werden erg goed gehouden en er werd knalhard gewerkt. Uiteindelijk werd het 14-2 na een ruststand van 8-1. Zie ook het verslag elders in deze Uithaal F2 speelde de eerste competitie wedstrijd tegen HSV F3 en kwamen direct goed uit de startblokken. In korte tijd stonden F2 met 2-0 voor en ging de rust in met 2-1. in de tweede helft hielden de ploegen elkaar in evenwicht en stond het lang 3-3. In de slotfase sneed HSV twee keer door de verdediging van Limmen, wat resulteerde in twee doelpunten en een eindstand van 3-5 F3 heeft met 3-0 vertoren van SVIJ. De jongens hebben hard gewerkt en goed geluisterd. We hadden een paar keer een bat op de paal, volgende week gaan we scoren! F4 heeft 26-0 verloren tegen Hugoboys F1 . Ondanks dit enonne verlies bleven de jongens lekker voetballen. Volgende keer beter ..... F5 heeft de eerste overwinning binnen; Meervogels F4 werd met 3-5 verslagen!!

  Dan kreeg ik nog de uitslagen van de F4 en F5 van de week hiervoor; Limmen F4 verloor nipt met 7-8 van 8erdos F4 Limmen F5 won juist met 6-1 van Berdos F5

  ~ Programma 22-09-2012 Volgende week speelt de F1 een uitwedstrijd bij AFC'34, de F2 voetbalt uit bij Zeevogels F2, Limmen F3 gaat naar Sporting Krommenie, de F4 voetbalt uit bij Uitgeest F7, Limmen F5 krijgt DTS op bezoek. Kijk altijd goed in de Uithaal voor het juiste programma. Succes allemaal!!!

  s

  Voor vragen op opmerkingen: Sylvia.hollenberg@hetnet.nl of 5055037

 • Monsteroverwinning F1 bij competitiestart: Limmen F1 - Alcm Victrix F1 14-2

  Na de lastige oefenwedstrijd vorige week uit tegen Berdos was het natuurlijk de vraag hoe onze jongens het vandaag zouden doen. De afgelopen weken hebben we het veel gehad over positiespel. Dat was de opdracht waarmee zij ook nu weer het veld in gingen. Stijn lag helaas met griep in bed dus we startten met 7 man. Lasse begon in het doel, de verdediging bestond uit Jur, Tijn en Luca en voorin stonden Jeroen, Lino en Jesse. Vanaf het begin was het wel duidelijk dat we enorm geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen. Fel op de bal en een enonne drang naar voor. Het duurde dan ook niet lang voordat die eerste treffer viel. Lino ontving op links de bal, gaf een haarzuivere voorzet en Jeroen zette de 1-0 op het bord. De 2-0 viel enigszins vergelijkbaar. Van achteren passte Jur naar Lino, weer die knappe voorzet en Jeroen kon rustig intikken. Het leek allemaal erg makkelijk te gaan, maar voorin liepen bij Alcmaria een paar snelle jongens. Jur stond echter als een blok beton te voetballen vandaag. Door zijn snelheid en kracht kwam de spits nooit in positie om te scoren. Ook Luca op rechts en Tijn op links speelden een uitstekende wedstrijd. Een paar keer moest Lasse optreden, maar echt gevaarlijk werd het nooit. Voor de toeschouwers was het toch wel mooi te zien hoe achter met voor samenwerkte. Alleen zo kunnen we als team verder groeien. En dat gebeurde ook. Na goed doorgaan van Jeroen kwam Jesse in scoringspositie. Een schot met rechts werd tegengehouden. Dan maar met links dacht Jesse en de 3-0 lag er in. Zo ging het maar door. Weer 2x Jeroen, Ix Lino en Ix Tijn. Inmiddels 7-1. De 8-1 was een fraaie. Tijn was goed mee gekomen, ontving de bal en pegelde deze zo lekker hard tegen het net dat de scheidsrechter meteen maar affloot zodat we lekker lang van die goal konden nagenieten. In de rust niets dan lof natuurlijk maar wel maakten we de manner er op attent dat er gevoetbald moest blijven worden. Gewoon positie houden en samen de klus klaren. Terwijl de ouders nog aan de koffie zaten had Line de bal er al weer in liggen. Ook de 2e helft gingen we gewoon door. Luca op doel en achter onder aanvoering van Jur gewoon supersterk. Het werd uiteindelijk 14-2 waarvan Jeroen er 8 (!) voor zijn rekening nam. Mannen een dik compliment. Er werd erg goed gespeeld vandaag. Het positiespel was dik en dik in orde. Natuurlijk was Alcmaria niet de sterkste tegenstander, maar die eerste overwinning kan maar binnen zijn. Klasse hoor. Op naar de volgende tegenstander. Gerard en Gerard

  ~ -~----~-

  NA DE Wi,:DSTRUD nRENGIK1E

  WEL EVEN NAAR HUlS. OUFAN'f!

 • Groot nieuws van de

  Minipupillen

  Zaterdag 15 september moesten de Mini's al vroeg uit de veren om op tijd op de tribune van VVLimmen plaats te nemen. Om 8.45 uur sprak de nieuwe Jeugd Hoofdtrainer, Frank Donker, eerst iedereen toe. Hij vertelde, hoe de trainingen op de woensdag verlopen en dat we, net als voorgaande jaren, elke zaterdag op het A-veld de landenwedstrijden gaan spelen. Hij sloot af met te zeggen, dat het vooral heel erg leuk moet zijn om te voetballen en wenste iedereen dan ook heel veel plezier.

  Daarna mocht ondergetekende nog een praatje houden waarna eindelijk bekend werd gemaakt in welk team (dus land) iedereen ws ingedeeld door onze trainer, Robert Peemen. Hierbij is gekeken naar het spelniveau en in de loop van het seizoen kunnen deze teams dus nog wijzigen.

  Frankrijk Quinn Bonne Melle Stuifbergen Nick Admiraal Boy Peemen

  Leider: Jan Bonne

  Polen Jelle Twisk Koen Ruijter MaUl)' Schoorl Bas Visser Leider: Monique Twisk

  Denemarken Justin Schlaman Xavi Min Daan Stroet Sil Koenekoop

  Leider: Paul Schlaman

  Itali Bram van den Bosch Milan Glorie StefGroot Twan van Kessel Leider: Arjan van den Bosch

  Roemeni Justin van Olffen Hugo Visser Dinand van Tuin Lars Kerssens Derek Goossens

  Leider(s): Jan Goossens Anne Kaasenbrood

  Nederland Bob Bruschke Jens van der Locht Vince Beentjes Thomas Visser

  Leider: nog bepalen

 • N a het bekendmaken renden de speler naar de hun toegewezen kleedkamers om zich razendsnel om te kleden.

  Helaas was het cd'tje met de begintune onvindbaar maar dankzij Danille Donker konden de mannen toch, onder luid gejuich van ouders, grootouders en andere belangstellenden het veld betreden om hun eerste wedstrijd te gaan spelen.

  Wat hebben ze allemaal hun best gedaan, het zag er geweldig uit. Moe maar voldaan gingen de spelers naar de kleedkamers. Komende woensdag zien we iedereen weer bij de training waar we nog meer gaan leren!

  Als afsluiting nog dit: Graag bedanken wij de dames en heren van de kantne- en

  terreindienst, zonder wie wij niet zouden kunnen spelen!!

  Een verzoek aan de ouders om na de wedstrijden de doelt jes en de

  vlaggen op te ruimen (NIET de oranje hoekvlaggen) en de ballen in de ballenzak te doen.

  N a het douchen even de kleedkamers met de daarvoor aanwezige trekkers bezem aan te vegen.

  Onderling (per team) te regelen wie de wastas meeneemt. Wil iedereen die vorigjaar al mee deed nog eens goed kijken ofer

  thuis misschien een shirt van Brazili (geel) is achtergebleven, wij missen er n

  Tot woensdag bij de training (16.00 tot 17.00 uur) en zaterdag bij de wedstrijden (aanwezig om 9.15 uur (met wastas 9.00 uur) zodat we om

  9.30 uur kunnen beginnen

  Anita

 • MOTAAL ALUMINIUM BV000caf-ba'de "nfaamLimmen

  Bruiloften

  VerjaardagsfeestenVergaderingenOud-Hollandse spelen Grootbeeld videoscherm Warm en koud buffet

  Dusseldorperweg 56 - Limmen

  Telefoon 072 505 1313

  www.lantaarnlimmen.nl

  DE DROOGMAKERIJ 27 - 1851 LX HEILOO (N-H) TELEFOON (072) 505 1283 - FAX (072) 505 3535

  Fabrikanten van:

  RAMEN / DEUREN / WINKELPUIEN SCHEIDINGSWANDEN /INGANGSPUIEN LUIFELS / GEVELS / BEKLEDINGEN VITRINES / BALIEOPSTANDEN AUTOMATISCH EDEU RBEDIENINGEN SCHUIFDEUREN / SCHUIFRAMEN HARMONICAWAN DEN

 • OOME EP~sw

  "Aanval ofverdediging? Wij kennen de juiste tactiek!"

  Prinsen Bol~erk 7 I 201 1 MA Haarlem

  VVVV'W'.oomen-s""eep.nl I 023 - 20 1 0 222

  Uithaal 06 120918Uithaal 06 120918Uithaal 06 120918Uithaal VoorbladZwartwit1Kleur1.pdf

  Kleur2Zwartwit2.pdf

  Zwartwit3Kleur3.pdf

  Advert evenAdvert evenCommandeurOomen en Sweep

  Advert oneven