uk 28 - 8 mei 2010 | jaargang39

  • Published on
    10-Mar-2016

  • View
    220

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Onafhankelijk weekblad voor de Rijksuniversiteit Groningen; Independend weekly for the Groningen University (Netherlands)

Transcript

<ul><li><p>I n d I t n u m m e r</p><p>Van kabbala tot dnAReligie is niet terug, het is gewoon nooit weggeweest. Hoogleraar religiestudies Kocku von Stuckrad ziet overeenkomsten tussen de middeleeuwse kabbala en moderne DNA-technologie. Religie speelt ook in gesecu-lariseerde landen een belang-rijke rol 8 &amp; 9 &gt;</p><p>Studententuin met vijvertjeHet is voorjaar, de sapstro-men komen op gang. Wat doe je dan als student met je gloednieuwe maar zwaar verwilderde achtertuintje? Student kunstmatige intelli-gentie Jeroen Kuypers kreeg dankzij de UK advies van een hovenier en een stads-ecoloog. Die hoop takken, daar kruipt een egel in. </p><p> 10 &amp; 11 &gt;</p><p>Academisch jaar te langGeen land kent zon lang academisch jaar als Neder-land, betoogt rector magnifi-cus Frans Zwarts. Samen met Mladen Popovi, directeur van het Qumran Instituut van de RUG, geeft hij vijf redenen waarom het academisch jaar korter kan en moet. 12 &gt;</p><p>I n t e r n At I o n A l pA g e S</p><p>Caveman with an iphoneTwo students swopped their mobile phones for one day. Eline Postma felt completely lost with Tom Bergmans ancient Sony Eriksson. And Tom? With Elines iPhone he was happy happy as a cave-man. 19 &gt;</p><p>u K - S I t e</p><p>VerkiezingsprogrammasD66 wil de numerus fixus afschaffen, de ChristenUnie staat pal voor de basisbeurs. Deze dagen verschijnen de verkiezingsprogrammas en de UK houd je op de hoogte van de onderwijsparagrafen die er in staan.Volg de programmas via www.universiteitskrant.nl</p><p>o n a f h a n k e l i j k w e e k b l a d v o o r d e r i j k s u n i v e r s i t e i t g r o n i n g e n n 8 a P r i l 2 0 1 0 n j a a r g a n g 3 9</p><p>w w w . u n i v e r s i t e i t s k r a n t . n l</p><p>28Vrije val in de lift 7 Ana heeft een baan 13Een lab op een chip 10 Houden van Hitler 14</p><p>Kerkelijke opleiding komt terugDe predikantenopleiding van de Protestanse Kerk in Neder-land (PKN) keert in 2012 terug naar Groningen. Dat heeft de Protestantse Theologische Uni-versiteit (PThU), die de drieja-rige masteropleiding verzorgt, besloten. Daarmee lijkt de PThU terug te ko-men op de sluiting van de Groning-se opleiding voor dominees, zes jaar geleden.</p><p>De predikantenopleiding verhuis-de in 2004 naar Utrecht, Leiden en Kampen. De PThU wil de drie op-leidingen nu samenvoegen op twee locaties: een hoofdvestiging aan de </p><p>Vrije Universiteit (VU) en een ves-tiging in Groningen.</p><p>Volgens collegevoorzitter Henk van der Sar van de PThU is geko-zen voor terugkeer naar RUG van-wege de uitstekende wetenschap-pelijke reputatie op het gebied van godgeleerdheid en godsdienstwe-tenschap van de Groningse the-ologiefaculteit. In Groningen en Amsterdam krijgt de predikanten-opleiding bovendien een bredere academische inbedding, aldus Van der Sar. </p><p>Toch ontkent hij dat de PThU te-rugkomt op het besluit de Groning-se predikantenopleiding te sluiten. Die beslissing dateert uit 1999. In </p><p>de tussenliggende elf jaar is er veel gebeurd. Ik ervaar dit zakelijk noch mentaal als een rectificatie van dat eerdere besluit.</p><p>Decaan Geurt Henk van Kooten van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen ervaart de keuze voor Groningen als erken-ning. De afgelopen tien jaar heb-ben we flink genvesteerd en gen-noveerd.</p><p>Toen de beslissing afgelopen don-derdag bekend werd, is op de facul-teit een spontane borrel georgani-seerd, vertelt Van Kooten. Een van de collegas wees me op een kunst-werk in onze binnentuin, dat werd geplaatst bij de sluiting. Daarop </p><p>staan de jaartallen 1614-2004; we kunnen nu de kunstenaar laten ko-men om dat laatste jaartal eruit te beitelen. </p><p>De Groningers verzetten zich in 1999 tegen de sluiting van hun op-leiding en stuurden zelfs een brief naar de kerken waarin ze stelden dat Leiden een opleiding zonder toekomst zou zijn door de slech-te financile situatie aldaar. Dit tot woede van hun Leidse collegas. </p><p>Uiteindelijk werd een compromis bereikt. Wanneer zich minimaal vijf studenten aanmeldden, mocht Gro-ningen het eerste jaar van de kerke-lijke opleiding verzorgen. [ ERNST ARBoUW, CHRISTIEN BooMSMA ]</p><p>Foto</p><p> Elm</p><p>er Sp</p><p>aarg</p><p>aren</p><p>Kennis en centen inzet verkiezingen Moet het hoger onderwijs mee-delen in de miljardenbezuini-gingen? Of is kennis zo cruci-aal geworden voor Nederland dat er juist extra investeringen nodig zijn? </p><p>Meerdere politieke partijen nemen in aanloop naar de parlementsver-kiezingen in juni expliciet stelling in hun verkiezingsprogrammas. Neem de basisbeurs. De Christen-Unie zegt dat studenten deze mogen houden, D66 wil de beurs omzetten in een lening en het CDA houdt zich nog op de vlakte. De partij wil wel de studiefinanciering handhaven, maar sluit een verplicht leenstelsel ook niet uit.</p><p>Wel spreekt het CDA zich duide-lijk uit over trage studenten. Wie een jaar te lang over zijn studie doet, moet een hoger collegegeld gaan betalen. Studeren moet vol-gens de partij minder vrijblijvend worden en er mag meer inzet wor-den gevraagd van studenten. </p><p>De ChristenUnie vindt dat met na-me masterstudenten een hoger col-legegeld moeten betalen. Investe-ringen zijn vooral nodig in het hbo, waar opleidingen te massaal zijn geworden met weinig lesuren. </p><p>Het meest expliciet over investe-ringen lijkt D66. Liefst 2,5 miljard euro moet er volgens de partij in deze bezuinigingstijd worden ge-stoken in onderwijs, onderzoek en innovatie. Specifiek in het hoger onderwijs wil D66 afschaffing van de numerus fixus en de introduc-tie van meer brede bachelors meer afstudeerrichtingen en afstudeer-niveaus. op die manier moet het voortijdig afhaken worden terugge-drongen.</p><p>Eind maart presenteerden twintig ambtelijke werkgroepen hun voor-stellen voor bezuinigingen. Voor het hoger onderwijs kunnen die te-zamen n miljard euro van de on-derwijsbegroting halen. onder-delen daarvan: het omzetten van de basisbeurs naar een lening, ho-ger collegegeld, versobering van de collegekaart en extra efficiencyre-gels voor het onderwijs. Definitie-ve keuzes volgen na de verkiezin-gen van 9 juni. [ JAN BLAAUW, HoP ] </p><p>Brand?</p><p>Na de brand in de Oude Ebbingestraat was iedereen druk bezig met brandmelders en vluchtroutes. Maar hoe zit dat nu, twee maanden later? De UK nam de proef op de som. Pag. 4 &amp; 5 </p><p>Illustratie Ren Lapoutre</p></li><li><p>2 D E Z E W E E K UK 28 - 8 APRIL 2010</p><p>In de nacht voor Pasen trekken studenten van studentenvereniging de Navigators en het Groninger Studenten-pastoraat langs alle binnenstadskerken. Ze dragen kaarsen met zich mee.</p><p>Door janita naaijer</p><p>Dit is wel een typisch geval van voor het zingen de kerk uitgaan, gniffelt een blond meisje tegen haar vriendin. Ssst, fluistert een ander. De zware deuren van de Sint Jozef Kathedraal slaan dicht. De zangerige stem van de priester verdwijnt. Lumen Christi! Lumen Christi!, riep hij even daarvoor toen het paasvuur in de donkere kerk ontvlamde. Deo Gratias, ant-woordden de laatste drie banken studenten die deelnemen aan een tocht langs binnenstadskerken. </p><p>God danken op paasnacht. Ok als je er als lichtloper na het voor-tijdig verlaten van de dienst achter komt dat de hemel antwoordt met regen. Dat je kaarsje binnen n oogopslag is gedoofd. En dat het ook nog donker is en koud. </p><p>Dit is Anne, zegt predikant Evert Jan Veldman. Zij loodst ons door de nacht.</p><p>Het is half twaalf en zestig licht-lopers zijn op bezoek bij studen-tenvereniging NSG. Erik Gulde-naar, student communicatie en informatiewetenschappen, gaat op de rand van het podium zitten. Achter hem een bierfust, rechts een oneliner: kijk de ander met wie je praat ook eens aan.</p><p>Echt contact vindt Erik belang-rijk. Wat zijn jouw bidpunten?, vraagt hij met blauwe, olijke ogen. Het is n van zijn lievelingsvra-gen. Omdat het veel zegt over je relatie met God. </p><p>Erik pakt zijn mobiel en laat me een doorstuurmail lezen. Een pa-ginagroot verhaal dat duidelijk maakt waarom het belangrijk is dat er in de Bijbel staat dat Jezus zijn benen niet gebroken waren voor hij stierf. Hij heeft zijn eigen dood geregisseerd. En vanavond wil ik Hem bedanken voor dat offer. </p><p>Het is een donkere nacht. Zegt de ene lichtloper tegen de andere: Wat doe jij hier? </p><p>Zegt Erik: Yo! Ik ben hier zodat ik tegen mijn vriendin in spe kan zeggen dat ik vanavond naar acht diensten ben geweest. </p><p>Het zijn zwaarte n lichtvoetig-heid. Donker n licht die vanavond hand in hand lijken te gaan. Bij de stoplichten voor de Herebrug doet een meisje verwoede pogin-gen haar kaarsje brandende te hou-den. Predikant Evert Jan schudt zijn heupen soepel los op de tech-nobeat uit een auto met zwaaien-de jongens. Eerstejaars rechten Jo-ris Leertouwer (18) niet gelovig, wel nieuwsgierig tikt samen met een vriend een biertje weg.</p><p>Het is dit jaar voor het eerst dat we in Groningen een nacht door-halen, zegt SPH-studente Anne Folkertsma die voor het Groninger Studentenplatform voor Levensbe-schouwing (GSp) al sinds april vo-rig jaar betrokken is de bij de orga-nisatie van de nacht.Er waren wel eerder wakes tot twee uur, maar wij wilden tot de zon opkomt.</p><p>Daarom stelde ze met een com-missie een actief programma op. In iedere kerk wordt het paasverhaal eigentijds verwoord, met muziek, theater en schilderkunst.</p><p>Het is half twee. De lichtlopers pakken hun jassen en laten de Re-</p><p>monstrantse kerk aan de Coe-hoornsingel achter zich. Buiten miezert het nog, maar studen-</p><p>te Ciska is net als alle anderen vol goede moed om op het gras van de Nieuwe Kerk de dageraad te vieren. </p><p>Ik heb noodrantsoen bij me, zegt ze. Een thermoskan met thee en mueslirepen. </p><p>Colof on</p><p>Binnens tad Groningen &gt; 03/0 4/2010 2 3:30 &gt; l icht lopen in de paasnacht</p><p>Lichtlopen tot de zon opkomt</p><p>Foto Jeroen van Kooten</p><p>redactie-adres:Oude Kijk in t Jatstraat 28, Postbus 80, 9700 AB Groningen. Telefoon: 050-3636700; Telefax: 050-3636698; E-mail: uk@rug.nl;Internet: www.universiteitskrant.nl</p><p>Kernredactie: Hanneke Boonstra (hoofdredacteur) 3636697, Jan Blaauw (nieuwscordinatie) 3636696, Christien Boomsma (eindredacteur) 3637802, Ren Fransen (wetenschap) 3636695, Ren Lapoutre (opmaak) 3636693, Ernst Arbouw (International Page) 3636130.Overige redactieleden: Wouter Beetsma, Nicole Besselink, Hinke Hamer, Peter Keizer, Lieke van den Krommenacker, Teodor Lazarov, Janita Naaijer, Tjerk Notten, Elisabeth Oosterling, Stijn Roelofs, Diane Romashuk, Filmo Verhagen, Dorien Vrieling.Columnisten: Ana van Es, Rosa Timmer, Gerrit Breeuwsma.Medewerkers: Bart Breman, Michel Dijkstra, Hans Miedema, Marcel Wichgers.</p><p>Fotos: Reyer Boxem, Jeroen van Kooten, Liz Main, Elmer Spaargaren.tekeningen: Bert Cornelius, Paul de Vreede, Eric van der Wal, Kees WillemenUitgave: Stichting UniversiteitsbladOplage: 19.000 exemplarenPersbureau: de UK werkt samen met andere universiteitsbladen in het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) advertenties: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, telefax 023-5717680RUG-advertenties, mededelingen en Ukaatjes: Heiny de Ruiter (3636699)abonnementen: 30 per jaar, (intern tarief 20). adreswijzigingen: schriftelijk aan de administratie van de uk. adreswijzigingen rUG-personeel: doorgeven aan betreffende afdeling Personeel &amp; Organisatie.UK. Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen geheel of gedeeltelijk over te nemen.</p><p>Vraagverslaafd</p><p>Ik ben een levende wisser. Van ex-vriendjes. Ik verwijder alle sporen van hun bestaan. Dat maakt mij rustig. Handdoeken, glazen en onderbroeken vervang ik per vracht van honderd. Mijn meubels draai ik een kwartslag en de ge-geven planten begraaf ik in de vuilnis-bak. Een frisse start.</p><p>Lisa is anders. Haar huis staat vol spul-len van haar ex. Ik vraag me af of hij zelf nog iets heeft. Lisa heeft zijn magnetron, de bank, een bed nu heeft ze er twee en al zijn boeken en cds. Maar het is niet dat ze aan de spullen vasthoudt omdat ze hem mist. Integendeel: ze houdt ze als trofee. Stralend vertelt ze haar gasten dat ze op de bank mogen knoeien, want die is niet van haar. Ze deelt uit. Zie je een leuk boek? Neem mee! Of gebruikt zijn eigendommen inventief: De Harry Pot-terreeks was heel handig als steunbeer toen ik met Tom door het bed zakte. </p><p>Ik was een beetje verdrietig om een ke-rel toen ik tussen die spullen iets vond. Het Boek met alle Antwoorden. Ge-bruiksaanwijzing: stel een gesloten vraag en sla daarna het dikke boek op een wil-</p><p>lekeurige bladzijde open, daar is het ant-woord. Ben ik zwanger? </p><p>Boek: Je moet voorzichtig zijn met wat je doet. </p><p>Ik: Kutboek! Lisa: Zeg dat nou niet, je weet dat-ie </p><p>daar boos van wordt. We raakten vraagverslaafd.Natuurlijk kregen we op alles alleen </p><p>maar vage antwoorden. Gaan we van-avond een jurkje aandoen? Het lijkt ze-ker. Mag ik een broodje kip eten? Het is de strijd niet waard. </p><p>Maar het boek greep in toen we vragen stelden die ons cht bezig hielden. Moet ik terug naar mijn ex? Nee, zei het boek ongekend hard bij Lisa. Duidelijk.</p><p>Iets minder helder was het toen ik een ja op dezelfde vraag kreeg. Want naar wie moet ik terug? Is het Peter? Is het die houthakker die nu met zijn volbloed nicht is? Tot nu toe kreeg ik steeds een ontkennend antwoord. Maar een dezer dagen zullen we het ontdekken. We gaan gewoon het telefoonboek bij langs.</p><p>Rosa Timmer, vierdejaars taalwetenschap</p><p>Rosa</p></li><li><p>UK 28 - 8 APRIL 2010 N I E U W S 3 </p><p>Emotioneel slot aan bsa debatEen schisma tussen slimme opleidingen zonder en dom-me opleidingen met bsa moest worden voorkomen. Frans Zwarts riep dit schrikbeeld op om de universiteitsraad tot een compromis te bewegen. </p><p>Even deed rector magnificus Frans Zwarts denken aan premier Balke-nende. Er is een discrepantie tus-sen regelgeving enerzijds en reali-teit anderzijds.</p><p>Zwarts legde vorige week aan de u-raad uit waarom het universiteits-bestuur bereid is opnieuw af te wij-ken van de eerder afgesproken 27 randvoorwaarden voor invoering van bindend studieadvies. </p><p>De politieke crux: de medische fa-culteit en de btafaculteit hebben moeite met een vroege afronding van alle onderwijsverplichtingen op 15 juli. Deze datumgrens was eerder dit jaar afgesproken. Die zo-merweken zijn nodig om studenten tijdig een bsa te kunnen geven plus tijd voor een eventueel bezwaar.</p><p>Het hardnekkig verzet van de fa-culteiten tegen die datumgrens riep een scenario op waarin de hele RUG vanaf september 2010 een bindend studieadvies zou hebben behalve de twee faculteiten die het meeste on-derzoek herbergen. Frans Zwarts lanceerde een overgangsregeling: konden die faculteiten niet volgend jaar extra tijd krijgen en het jaar </p><p>daarna alsnog meedoen?Ook had Zwarts een waarschu-</p><p>wing. Er dreigt een schisma met de alfa en gamma opleidingen. En dan luidt het in de beeldvorming dat bsa een instrument is voor de domme alfa en gamma opleidingen, dat de slimme opleidingen bij bta en medisch niet nodig hebben. </p><p>Woedende reacties volgden. Op de publieke tribune sprong voorzitter Jan Visser van de faculteitsraad van Wiskunde en Natuurwetenschap-pen bijkans uit zijn vel, omdat zijn faculteit als elitair werd weggezet. </p><p>Studentenpartijen in de raad had-den geen trek in nieuwe compro-missen. We zijn het stadium voor-bij waarin we iedereen op zijn </p><p>blauwe ogen geloven, aldus Sandor Schokker va...</p></li></ul>