UML 2012-2013

  • Published on
    28-Oct-2015

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>27/08/2012</p><p>1</p><p>TIN4122</p><p>1. Gii thiu mn hc2. Cc nguyn tc M hnh ha trc quan3. Cc khi nim ca Hng i tng, lp &amp; biu </p><p> lp4. M hnh ha Use-Case5. Cc biu tng tc6. Cc biu UML khc</p><p>2</p><p>Phn 0</p><p>3</p><p> Ging vinNguyn Vn Trung</p><p> Mn hcGii thiu mn hcBn trng i iu g mn hc ny?</p><p>Trc khi n vi mn hc ny, bn m t mt h thng nh th no?</p><p>4</p><p>Sau khi hon tt chng trnh, bn c th: Bit c UML l g S dng UML m hnh ho mt h thng</p><p>c t m ngunm t yu cu ngi dngm t nghip vm t kin trc h thngm t trin khai h thng</p><p>5</p><p> L thuyt/Thc hnh/T hc: 16/8/8 Cch tnh im</p><p>Chuyn cn Bi tp Tiu lun Thikt thcHP</p><p>10% 30% 60%</p><p>6</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>2</p><p>Phn 1</p><p>7</p><p>nh ngha k thut i tng (object technology) v sc mnh ca n</p><p> Gii thiu lch s ca k thut i tng Tho lun v cch p dng k thut i tng trong </p><p>giai on hin nay</p><p>8</p><p>Mt tp cc nguyn l (tru tng ha, bao gi, a hnh) hng dn xy dng phn mm, cng vi cc NNLT, CSDL, v cc cng c h tr cc nguyn l </p><p>(Object Technology A Managers Guide, Taylor, 1997)</p><p>9</p><p> OT c s dng to ra cc m hnh (model) phn nh mt lnh vc (domain) c th theo thut ng ca lnh vc </p><p> Cc m hnh c to ra bng OT phi d to, d thay i, m rng, kim nh</p><p>10</p><p> Cc h thng c xy dng bng OT c th thay i linh ng, c kin trc tt, v c c hi to v thi cng/ci t di dng cc thnh phn ti s dng</p><p> OT khng ch l l thuyt m l cng ngh c kim chng trong rt nhiu d n xy dng nhiu loi h thng khc nhau</p><p> thc hin OT, cn mt phng php tch hp mt quy trnh pht trin v mt ngn ng m hnh ha vi cc k thut v cng c xy dng thch hp</p><p>11</p><p> Phn nh mt thuyt n nht (single paradigm) To iu kin ti s dng kin trc v m lnh Phn nh ng cc m hnh th gii thc Xy dng h thng n nh Xy dng h thng thch nghi vi s thay i</p><p>12</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>3</p><p> Cc mc chnh</p><p>13</p><p> H thng Client/Server v pht trin web: K thut i tng cho php ng gi thng tin nghip v thnh cc i tng qua c th x l phn tn trn Internet hoc trn mng</p><p>14</p><p> H thng Thi gian thc: K thut i tng cho php xy dng cc h thng thi gian thc cht lng cao v linh hot</p><p>15</p><p> Thit k hng i tng (Object-Orientation, OO)Kt hp d liu v quy trnh x l d liu sm trong chu trnh pht trin</p><p>C mc bao gi caoThc y ti s dng m lnh mc caoCho php m rng phn mm</p><p>16</p><p>17</p><p>nhnghadliu&amp;cchthcxldliutchbitnhau</p><p>18</p><p>nhnghadliu&amp;cchthcxldliugnlinvinhau</p><p>KhaibokiudliuSdngtrongthct</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>4</p><p> Bn hiu th no v k thut i tng, im mnh ca n, im yu ca n?</p><p> V sao bn cn chuyn qua s dng k thut i tng?</p><p>19</p><p>Phn 2</p><p>20</p><p> Tm quan trng ca m hnh ha trc quan 4 nguyn l m hnh ha trc quan Gii thiu UML Cc kiu quy trnh lin quan vi UML</p><p>21</p><p> M hnh l n gin ha ci c tht</p><p>22</p><p> M hnh ha nhm n 4 mc ch:Gip trc quan ha h thng bn mun tm hiuCho php c t cu trc v hnh vi ca mt h thnga ra mu hng dn xy dng h thngLp ti liu v cc quyt nh a ra</p><p> Xy dng cc m hnh ca h thng phc tp khi:khng th hiu mt cch ton din h thng ,cn hiu hn na v h thng mun xy dng</p><p>23 24</p><p>tquantrnghn Quantrnghn</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>5</p><p> Nhiu i phn mm thng xy dng ng dng theo kiu tip cn vn ging nh gp my bay giyBt u lp trnh t cc yu cu ca d n</p><p> Tn nhiu thi gian v m lnhB qua vic xy dng kin trc</p><p> D dn n tht bi</p><p> M hnh ha l con ng chung nht em n thnh cng cho d n</p><p>25</p><p>1.M hnh bn to ra s nh hng n cch bn gii quyt vn </p><p>2.Mi m hnh c th c din t theo nhiu mc chnh xc khc nhau</p><p>3.M hnh tt nht l m hnh lin h vi thc t nht4.Mt m hnh l cha . i vi mt h thng </p><p>khng n gin, tt nht l nn c tip cn qua mt s m hnh c lp nhau</p><p>26</p><p> M hnh bn to ra s nh hng su sc n cch gii quyt vn v nh hnh gii phpTrong phn mm, cc m hnh bn chn nh hng ln theo cch nhn ca bn</p><p>Mi cch nhn s dn n mt loi h thng khc nhau</p><p>27</p><p> Mi m hnh c th c din t nhiu mc chnh xc khc nhauCc loi m hnh tt nht s cho php bn chn mc chi tit, ty thuc vo:Ai xem m hnh?V sao h li cn xem m hnh?</p><p> V d:M hnh phc tho GUI ca h thngM hnh d liu ca h thng</p><p>28</p><p> Mi m hnh u n gin ha ci c thc Mt m hnh tt s lm l r nhng c trng quan </p><p>trng, nhng sai lm tim tng trong thit k</p><p>29</p><p> Khng c m hnh no l y c. Vi mi h thng khng tm thng, tt nht l nn tip cn bng mt tp cc m hnh gn nh l c lp nhauTo ra cc m hnh c th c xy dng v nghin cu </p><p>mt cch ring r, nhng chng vn s c lin quan vi nhau</p><p>30</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>6</p><p>31</p><p>UML (Unified Modelling Language) l ngn ng dng </p><p> trc quan ha (visualizing)c t (specifying)xy dng (constructing) lp ti liu (documenting)</p><p>cc kt qu (artifact) ca h thng cn n phn mm (software-intensive system)</p><p>32</p><p> Vic truyn t cc m hnh khi nim vi nhau c th gy li tr khi mi ngi u ni chung mt ngn ng</p><p> C nhiu th trong h thng phn mm m bn khng th hiu c tr khi xy dng m hnh</p><p> Mt m hnh tng minh s to iu kin cho vic truyn t d dng</p><p>33 34</p><p>35 36</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>7</p><p> UML xy dng cc m hnh chnh xc, r rng, v y </p><p>37</p><p> Cc m hnh UML c th kt ni trc tip n mt s NNLTnh x n Java, C#, C++, VB, Cc bng trong CSDL quan h hoc lu trong CSDL HT</p><p>Cho php xy dng xui: sinh m lnh t m hnh UML sang NNLT</p><p>Cho php xy dng ngc: cu trc li mt m hnh UML t phn m lnh ci t</p><p>38</p><p> UML ghi li ti liu ca kin trc h thng, yu cu, kim th, k hoch d n, v qun l phin bn pht hnh</p><p>39 40</p><p>41</p><p> Chng ta cn mt quy trnh pht trin h thng</p><p>42</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>8</p><p> UML c lp vi nhiu quy trnh pht trin phn mm. Mt quy trnh hon ton tn dng c u th ca UML nu:c nh hng theo Use-caseTp trung kin trc (Architecture-centric)Lp v tng dn (Iterative and incremental)</p><p>43</p><p> UC c nh ngha cho h thng l c s cho ton b qu trnh pht trin</p><p> Li ch ca UC:Chnh xc, n gin, d hiu cho nhiu stakeholdersGip ng b ha ni dung ca nhiu m hnh khc nhau</p><p>44</p><p> Kin trc ca h thng c s dng nh l ti liu chnh hnh thnh khi nim, cu trc ha, qun l, v a ra h thng cn pht trin</p><p> Li chKim sot d n c th qun l phc tp v bo m s ton vn h thng</p><p>Lm nn tng hiu qu cho vic ti s dng mc caoLm c s cho vic qun l d nGip pht trin hng thnh phn (component-based </p><p>development)</p><p>45</p><p> Cc ri ro chnh s c phn tch trc khi u t ln Cc bc lp u s cho php nhn phn hi sm t </p><p>NSD Vic kim th v tch hp s c tip tc Cc mc mc tiu s c tp trung trong thi gian </p><p>ngn Tin trnh pht trin c o bng vic nh gi cc </p><p>phn thi cng Cc phn thi cng mt phn c th c trin khai</p><p>46</p><p> Cc vng lp sm nht s xc nh c cc ri ro ln nht</p><p> Mi vng lp s a ra mt phin bn c th thc thi, mt bn b sung dn ca h thng</p><p> Mi vng lp u c tch hp v kim th</p><p>47</p><p> M hnh l g? 4 nguyn l m hnh ha l g? M t tng nguyn </p><p>l UML l g? M t cc li im ca n Nhng c tnh ca quy trnh pht trin phn mm </p><p>thch hp nht vi UML l g? M t tng c tnh Th no l mt vng lp?</p><p>48</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>9</p><p>Phn 3</p><p>49</p><p> M t tnh tru tng, bao gi, module ha, phn cp</p><p> M t cu trc vt l ca mt lp M t quan h gia lp v i tngnh ngha a hnh v tng qut ha Biu lp trong UML &amp; ng dng</p><p>50</p><p> Mt cch khng hnh thc, mt i tng biu din mt thc th vt l, khi nim, hoc phn mmThc th vt lThc th khi nimThc th phn mm</p><p>51</p><p> Mt i tng l mt thc th c ranh gii r rng v c nh danh, bao gi trng thi v hnh vi</p><p> Trng thi c biu din bng cc thuc tnh v cc mi quan h Hnh vi c biu din bng cc thao tc, phng thc v cc </p><p>my trng thi</p><p>52</p><p> Trng thi (state) l iu kin hoc hon cnh xuyn sut chu trnh sng ca i tng, nhm phc v mt s iu kin, thc hin mt s hot ng, hoc ch i mt vi s kin no </p><p> Trng thi ca i tng thng thay i theo thi gian</p><p>53</p><p> Hnh vi quyt nh cch thc i tng hnh ng v phn hi cc yu cu t cc i tng khc</p><p> Cc hnh vi c biu din bng cc thao tc m i tng c th thc hin c</p><p>54</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>10</p><p> Mi i tng u c mt nh danh duy nht,ngay c khi n c cng trng thi vi i tng khc</p><p>55</p><p>Hng i tng</p><p>Bao </p><p>gi</p><p>Tru</p><p> tn</p><p>g h</p><p>a</p><p>Phn</p><p> cp</p><p>Mu</p><p>n h</p><p>a</p><p>56</p><p> Cc c trng c bn ca mt thc th phn bit n vi cc loi thc th khc</p><p>nh ngha ranh gii theo quan im ca ngi quan st</p><p> Tru tng ha khng phi l mt bn m t y , n ch ghi ch li nhng nim c bn ca mt iu g </p><p>57 58</p><p> Che du ci t t clientClient ch ph thuc vo giao din</p><p>59</p><p> To 1 class m s nguyn t PrimeCounter Vit mt chng trnh s dng lp PrimeCounter m s nguyn t</p><p> Ci tin PrimeCounter</p><p>60</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>11</p><p> Chia nh mt ci g phc tp thnh nhiu phn nh hn, qun l c</p><p> Gip hiu c h thng phc tp</p><p>61</p><p> Chia nh h thng thnh nhiu moun nh hn</p><p>62</p><p>HthngngkHcphn</p><p>Hthngnphcph</p><p>HthngqunlHcphn</p><p>HthngqunlSinhvin</p><p>63</p><p>TiSn</p><p>BtngSnChngKhonTiKhonNgnHng</p><p>CPhiu TriKhonTiKhonTK</p><p>Ccphntcngcptrncyphncpthnncngmctrutng</p><p> Lp (class) l m t ca mt tp cc i tng c cng thuc tnh, thao tc, mi quan h, v ng nghai tng l mt th hin (instance) ca lp</p><p> Mt lp l mt s tru tng ha m trong , nnhn mnh cc c tnh c lin quanb qua cc c tnh khc</p><p>64</p><p>ClassLpHc</p><p>Thuc tnhTn</p><p>Phng hcS bui hc</p><p>S titThi im buThi im kthc</p><p>Hnh viThm mt SVXa mt SVXem TKB</p><p>65</p><p> Lp c biu din trong UML bng mt hnh ch nht vi cc ngn</p><p>66</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>12</p><p> Mt lp c 3 phnTn lpCu trc (cc thuc tnh - attributes)Hnh vi (cc thao tc - operations)</p><p>67</p><p> Lp l nh ngha tru tng ca i tngLp nh ngha cu trc v hnh vi ca mi i tng thuc v lp</p><p>Lp ng vai tr nh l mu to ra i tng Lp khng phi l tp hp cc i tng</p><p>68</p><p> Thuc tnh l c tnh c tn ca lp, m t di gi tr m c tnh ca i tng c th cLp c th c 1, nhiu, hoc khng c thuc tnh no</p><p>69 70</p><p> Mt dch v c th c yu cu t mt i tng tc ng n hnh vi. Mt thao tc c mt k hiu gii hn cc tham s c th c </p><p> Mt lp c th c 1, nhiu, hoc khng c thao tc no</p><p>71</p><p> C 4 mc:+ public: dng mi ni~ package: dng mi ni trong phm vi gi# protected: dng trong nh ngha lp &amp; lp k tha - private: ch c dng trong nh ngha lp</p><p>72</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>13</p><p>73 74</p><p>75 76</p><p>77 78</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>14</p><p>79</p><p>gchchnphadithnhphnstaticcalp</p><p> Mi quan h tng qut ho (generalization) Mi quan h kt hp (association) Mi quan h aggregation Mi quan h composite</p><p>80</p><p> Class A ph thuc class B # cc i tng ca class A c th lm vic vi cc i tng ca class B, hoc vi class B</p><p> Mi quan h ph thuc thng c dng khi bn c 1 class cung cp mt s hm tin ch. Cc class dng cc tin ch ny s ph thuc vo class tin ch .</p><p>81</p><p> Quan h ng ngha gia 2 hay nhiu lp cho bit kt ni gia cc th hin ca cc lp ny</p><p> Mi quan h cu trc cho bit cc i tng thuc lp ny c kt ni n cc i tng thuc lp khc</p><p>82</p><p> Association v m ngun tng ng</p><p>83</p><p> Chiu mi tn trong mi quan h</p><p>84</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>15</p><p> S lng th hin ca mt lp lin quan n MT th hin thuc v lp khc)</p><p> Mi mi quan h kt hp xc nh 2 bn s ( 2 u ca mi quan h)Mi th hin ca Professor c th dy nhiu Course </p><p>OfferingMi th hin ca Course Offering, c th khng c hoc </p><p>ch c 1 Proffessor nhn dy</p><p>85 86</p><p> Th no l m hnh ha 4 nguyn l m hnh ha UML Quy trnh v m hnh ha trc quan</p><p>87</p><p> Biu din mi quan h ton th - b phn Mc ph thuc ca pha b phn v pha ton </p><p>th</p><p>88</p><p>89</p><p> Mt thnh phn c th c cha trong ti a l 1 composition ti cng mt thi im. </p><p> Nu compostion b xo th tt c nhng phn t ca n cng b xo theo; </p><p> Mt phn t b phn c th b xo ring r khi composition m khng cn phi xo ton b composition.</p><p>90</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>16</p><p> Composition biu din quan h contain-a (cha mt)</p><p>91</p><p> Mi quan h gia cc lp m trong , 1 lp chia s chung cu trc v/hoc hnh vi vi 1/nhiu lp khc</p><p>nh ra cy phn cp ca s tru tng, trong lp con k tha t mt hoc nhiu lp chan k thaa k tha</p><p> L mi quan h is a kind of (l mt loi ca)</p><p>92</p><p>93 94</p><p> Lp con k tha t lp cha: thuc tnh, thao tc, v cc mi quan h</p><p> Lp con c thB sung thm cc thuc tnh, thao tc, v cc mi quan h</p><p>nh ngha li cc thao tc c k tha Cc thuc tnh, thao tc, v/hoc mi quan h </p><p>chung c biu din mc p dng cao nht trn cy phn cp</p><p>Dng tnh k tha m t s tng t gia cc lp95</p><p> Kh nng che du nhiu ci t phc tp ng sau mt giao din chung</p><p>96</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>17</p><p>layGiaTri()</p><p>Cphiu</p><p>+ layGiatri()</p><p>Hpng Btngsn</p><p>+ layGiatri() + layGiatri()</p><p>97</p><p>Bitp:Vitchngtrnhmphngtnhchtahnhtronghngitng98</p><p>Abstractclass:ccclasskhngcphpcthhincan,ctorachktha</p><p>99 100</p><p>101</p><p>1) ntpcckinthcvlptrnhhngitng</p><p>2) Nmthtkcphpca1ngnnglptrnhhngitng C++ Java C#</p><p> K thut chung dng t chc cc phn t vo cc nhm</p><p> Mt phn t m hnh c th cha cc phn t m hnh khc</p><p> Mt package c th c dng :T chc cc m hnh ang pht trinBiu din n v qun l cu hnh t chc</p><p>102</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>18</p><p> Package, University Artifacts, cha 1 package v 5 lp</p><p>103</p><p> M t khung nhn tnh ca h thng (static view) T vng ca mt h thngS cng tc (collaboration)Lc CSDL logic</p><p> Biu din cc yu cu ca h thng Minh ha cch c v din gii biu lp</p><p>104</p><p>105</p><p> class M hnh khi nim</p><p>McDanhB</p><p>Ngi TChc</p><p>ChTh</p><p>DanhSchEmail</p><p>DanhSchSinThoi</p><p>DanhSchTag</p><p>Email</p><p>SinThoi</p><p>Tag</p><p>DanhSchMcDanhB</p><p> Yu cu chc nng (Functional Requirement): Nhng chc nng m h thng phi cung cpV d: Thm, xa, sa Mc danh b, Sao lu d liu, </p><p> Yu cu phi chc nng (Non-functional Requirement): Yu cu mang tnh tnh nng.V d: yu cu v tc truy cp d liu, bo mt, ngn ng giao tip, tnh d s dng, </p><p>106</p><p>107</p><p> req Qun l Danh b</p><p>In danh sch Danh b</p><p>Qun l Danh sch s in thoi ca danh b</p><p>Qun l Mc danh b</p><p>Qun l danh sch Tag ca Mc danh b</p><p>Qun l danh sch a ch email ca danh b</p><p>Sa danh b</p><p>Tm kim Mc danh b</p><p>Tm kim theo Tag</p><p>Tm kim theo H tn</p><p>Tm kim theo S in thoi</p><p>To mi danh bXem danh sch Danh b</p><p>Xa danh b</p><p>108</p><p>TmccphnmmhtrlmvicviUMLV</p><p>hccchsdngn</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>19</p><p> Th no l i tng? M t 4 nguyn l hng i tng Th no l lp? M t quan h gia lp v i </p><p>tng Thuc tnh l g? Thao tc l g?nh ngha tnh a hnh. Cho mt v d v tnh a </p><p>hnh Th no l tng qut ha? Ti sao s dng package?</p><p>109</p><p>Phn 4</p><p>110</p><p> M t hnh vi ca h thng v cch biu din n trong m hnh</p><p> Minh ha cch c v din gii:Biu UCBiu hot ng (activity diagram)</p><p>111</p><p> Cc khi nim trong m hnh ha Use-case Biu Use-case Biu hot ng (Activity diagrams)</p><p>112</p><p> Hnh vi h thng l cch h thng hot ng (act) v phn hi)Hnh vi h thng nhn c t bn ngoi v c th kim tra hot ng ca h thng</p><p> Hnh vi h thng c th hin trong cc use caseUse cases m t h thng, mi trng ca n, v mi quan h gia h thng v mi trng ca n</p><p>113</p><p> M hnh Use Case l m hnh m t cc yu cu chc nng ca h thng (systems functional requirement) bng thut ng Use Case</p><p> M hnh ha cc chc nng d kin ca h thng (cc use case) v mi trng ca n (cc actors)</p><p>114</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>20</p><p>115</p><p> uc Bn hng trc tuyn</p><p>KhchHng</p><p>Xem danh sch SnPhm</p><p>Xem chi tit SnPhm</p><p>B sung SnPhm v o GiHng</p><p>Xem ni dung GiHngXa SnPhm khi </p><p>GiHng</p><p>Chnh sa s lng SnPhm trong GiHng</p><p>Thanh ton</p><p>Danh sch cc SnPhm c lit k di dng phn trang</p><p>invokes</p><p>invokes</p><p>invokes</p><p>invokes invokes</p><p> Truyn t vi end user v domain expert Hiu nht qun cc yu cu</p><p> Xc nh cc NSD h thng v h thng phi lm g Yu cu v giao din ca h thng (system interface)</p><p> Verification Kim tra li bo m mi yu cu u c nm bt</p><p>116</p><p> Actor biu din bt k ci g c tng tc vi h thng. M hnh ha Actor nh l vai tr trong h thng.</p><p> Use case m t chui s kin, c thc hin bi h thng, sinh ra kt qu quan st c cho mt Actor c th</p><p>117</p><p> Actor biu din vai tr m NSD ca h thng c th m nhnC th l ngi, my, hoc mt h thng khcC th trao i thng tin linh hot vi h thngC th l pha cho thng tin (giver of information)C th l pha nhn thng tin th ng (passive recipient of information)</p><p> Actor khng phi l mt phn ca h thng</p><p>118</p><p>nh ngha mt tp cc th hin use-case, trong mi th hin l mt chui cc hot ng (action) m h thng thc hin sinh ra mt kt qu quan st c cho mt actor c thMt use case m hnh ha mt hi thoi gia 1/nhiu actor vi h thng</p><p>Mt use case m t cc hot ng ca h thng nhm a li gi tr g cho actor</p><p>119</p><p> Mt use case m hnh ha mt hi thoi gia actor vi h thng</p><p> Mt use case c khi hot bng mt actor triu gi mt chc nng c th no trong h thng</p><p>120</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>21</p><p> Mi quan h Mi quan h Mi quan h Mi quan h Mi quan h tng qut ha V d v biu Use Case</p><p>121</p><p> The difference between theory and practice is that in theory there is no difference between theory and practice, but in practice, there is.</p><p>122</p><p> Biu hot ng trong m hnh use-case dng th hin cc hot ng trong mt use case</p><p> Bn cht l mt flow chart, biu din lung iu khin t hot ng ny n hot ng khc</p><p>123</p><p> Biu din hot ng hay mt bc trong lung cng vic (workflow)</p><p> Mt hot ng (activity) l mt thao tc cn mt khong thi gian no hon tt. N:c th c cc phn b sung, chng hn nh entry action, v exit action</p><p>c th c c t cc sub-machine</p><p>124</p><p>125</p><p> Cc qu trnh hoc chuyn dch c bn xut hin trong h thngKhi chc nng c bn bn trong Biu hot ngL con ca cc hot ng</p><p> C Action v Activity u biu din cho cc qu trnh, nhng Activity th c th cha nhiu bc v c th phn thnh cc quy trnh, mi mt quy trnh nh vy c th tng ng thnh Action</p><p> Action th khng th phn nh hn. broken down or decomposed.</p><p>126</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>22</p><p> Xem demo</p><p>127 128</p><p>129 130</p><p>131 132</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>23</p><p>133 134</p><p>135 136</p><p>137 138</p></li><li><p>27/08/2012</p><p>24</p><p>139</p><p> Th no...</p></li></ul>