UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU ?· Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Oprac. Transprojekt…

  • Published on
    28-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p> UNIA EUROPEJSKA </p> <p> EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO </p> <p>Zamawiajcy: </p> <p> 35-595 Rzeszw, ul. Legionw 20 </p> <p>Jednostka projektowa: Arcadis Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puawska 182 tel.: (0-22) 203 20 00, fax: (022) 203 20 01 35-051 Rzeszw, ul. Chodkiewicza 7 tel.: (0-17) 850 19 25, fax: (0-17) 850 19 26 </p> <p>Nr tomu </p> <p>I </p> <p>Stadium </p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY </p> <p>Brana: Obiekt i tytu opracowania: </p> <p>KONSERWACJA ROWW W MIEJSCOWO CI MUNINA </p> <p>na odcinku od w za S-6 do obiektu PG-4 obwodnicy Jarosawia </p> <p>DROGOWA </p> <p>Kod CPV: </p> <p>45100000-8 45230000-8 </p> <p>Stanowisko: Imi i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: </p> <p>Projektant mgr in. ukasz Grzelczak </p> <p>upr. bud. do proj. bez ogranicze </p> <p>w specjalnoci drogowej Nr ewid. LBS/POOD/0058/06 </p> <p>Opracowa mgr in. Marcin Pramowski - </p> <p>Nr archiwalny: Data: Nr egzemplarza: </p> <p>2004/061 10.2013r. 1 </p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 2</p> <p>ZAWARTO OPRACOWANIA </p> <p>I. Opis techniczny </p> <p>II. Rysunki </p> <p>1. Plan orientacyjny 1:10000 </p> <p>2. Plan sytuacyjny 1:500 </p> <p>3. Profil poduy 1:100/1000 </p> <p>4. Przepusty HDPE 100cm 1:100 </p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 3</p> <p>I. Opis techniczny </p> <p>Zawarto: 1. Nazwa obiektu budowlanego. ......................................................................................................... 4 </p> <p>2. Nazwa Inwestora ............................................................................................................................. 4 </p> <p>3. Podstawa opracowania. ................................................................................................................... 4 </p> <p>4. Rodzaj, lokalizacja oraz przeznaczenie obiektu. ............................................................................. 5 </p> <p>5. Stan istniejcy .................................................................................................................................. 5 </p> <p>6. Charakterystyka projektowanych robt oraz technologii ich wykonania ........................................ 5 </p> <p>6.1. Zakres robt i parametry techniczne ........................................................................................... 5 </p> <p>6.2. Roboty konserwacyjne ................................................................................................................ 6 </p> <p>6.3. Wymiana konstrukcji i oczyszczenie przepustw ....................................................................... 6 </p> <p>7. Uwagi kocowe ........................................................................................................................... 7 </p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 4</p> <p>1. Nazwa obiektu budowlanego. </p> <p>Przedmiotem opracowania projektowego jest odtworzenie, konserwacja i udronienie ro-</p> <p>ww w miejscowoci Munina na odcinku od wza S-6 do obiektu PG-4 wykonanej obwodni-</p> <p>cy Jarosawia. </p> <p>2. Nazwa Inwestora </p> <p>Inwestorem zadania jest Urzd Gminy Jarosaw ul. Piekarska 5 </p> <p>37-500 Jarosaw. </p> <p>3. Podstawa opracowania. </p> <p>1. Umowa na prowadzenie nadzoru autorskiego zawarta z Generaln Dyrekcj Drg Kra-</p> <p>jowych i Autostrad, Oddzia w Rzeszowie Nr 2814/110/2010 z dnia 12.10.2010r. </p> <p>2. Projekt budowlany i wykonawczy dla budowy drogi obwodowej miasta Jarosawia w </p> <p>cigu drogi krajowej nr 4 Jdrzychowice Korczowa na odcinku od km 645+167 do </p> <p>km 656+481,32 wraz wzami i skrzyowaniami, sieci drg dojazdowych oraz prze-</p> <p>budowywanymi odcinkami drg kolidujcych z inwestycj. </p> <p>3. Decyzja o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia pn. </p> <p>Budowa drogi obwodowej miasta Jarosawia w cigu drogi krajowej nr 4 Jdrzycho-</p> <p>wice Korczowa od km 645+263 do km 656+413 wraz z niezbdna infrastruktura </p> <p>techniczna, budowlami i urzdzeniami budowlanymi </p> <p>4. Kopia mapy zasadniczej dla obiektu Munina w skali 1:1000 z dn. 04.10.2013 po-</p> <p>wiadczona przez PODGiK w Jarosawiu. </p> <p>5. Pomiary sytuacyjno-wysokociowe przedmiotowego terenu. </p> <p>6. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku </p> <p>w sprawie warunkw technicznych jakim powinny odpowiada drogi publiczne oraz </p> <p>ich usytuowanie </p> <p>7. Rozporzdzenie j.w. lecz z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkw technicznych </p> <p>jakim powinny odpowiada obiekty inynierskie i ich usytuowanie </p> <p>8. Katalog Powtarzalnych Elementw Drogowych. Oprac. Transprojekt Warszawa </p> <p>9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, z pniejszymi zmianami </p> <p>10. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, z pniejszymi zmianami </p> <p>11. Inne obowizujce akty prawne i przepisy </p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 5</p> <p>4. Rodzaj, lokalizacja oraz przeznaczenie obiektu. </p> <p>Przedmiotowy rw odprowadzajcy wody opadowe z terenu pooonego wzdu ob-</p> <p>wodnicy Jarosawia midzy obiektem PG-4 a wzem S-6 (miejscowo Tuczmepy) zlokali-</p> <p>zowany jest w powiecie jarosawskim na terenie gminy Jarosaw, obrb ewidencyjne Muni-</p> <p>na. </p> <p>Celem projektowanych robt jest odtworzenie, konserwacja i udronienie istniejcych </p> <p>roww na odcinku 1382mb z wyczeniem odcinka przebudowanego w ramach budowy ob-</p> <p>wodnicy Jarosawia na dugoci 202mb wraz z wymian i oczyszczeniem przepustw. </p> <p>Udroniony rw odprowadzi nadmiar wody gromadzcej si na bezodpywowym te-</p> <p>renie po zachodniej stronie nasypu kolejowego na wle S-6 obwodnicy miasta Jarosaw. </p> <p>5. Stan istniejcy </p> <p>Inwestycja na znacznej dugoci przebiega przez tereny zalewowe po starym korycie </p> <p>rzeki San: bagna, ki, pola uprawne oraz naturalne zastoiska wodne poronite krzewami </p> <p>i drzewami liciastymi. Na dugoci 202m rw zosta odtworzony i umocniony pytami au-</p> <p>rowymi w ramach budowy obwodnicy m. Jarosaw. Na odcinku podlegajcym konserwacji </p> <p>i udronieniu roww wystpuj rwnie przepusty w zym stanie technicznym, ktre wyma-</p> <p>gaj wymiany konstrukcji. </p> <p>Zaistniaa sytuacja powstaa w efekcie wieloletnich zaniedba i braku naleytych dzia-</p> <p>a zwizanych z konserwacj przedmiotowych roww. Skutkiem takiego stanu s deforma-</p> <p>cje ksztatu i rzdnych wysokociowych koryta - na niektrych fragmentach roww </p> <p>i w konsekwencji powstawanie lokalnych i okresowych zastoisk lub spitrze wody, ktra </p> <p>podtapia fragmenty przylegego terenu. Dotyczy to obszarw niezabudowanych, rolnych. </p> <p>6. Charakterystyka projektowanych robt oraz technologii ich wykonania </p> <p>6.1. Zakres robt i parametry techniczne </p> <p> Dugo odtwarzanych, konserwowanych i udranianych roww 1382m-202m=1180m, </p> <p>w tym 40,0m rowu krytego 2x 400mm; </p> <p> Wymiana konstrukcji przepustu na rury HDPE i umocnienie wlotu i wylotu: </p> <p>- km 0+485,67 dugo 10,0m; rednica 1000mm </p> <p>- km 1+320,17 dugo 11,0m; rednica 1000mm </p> <p> Oczyszczenie i udronienie przepustu w km 1+230,57 </p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 6</p> <p> Umocnienie skarp i dna na skrzyowaniach z innymi rowami oraz wylotw z kanalizacji </p> <p>deszczowej i zbiornika odparowujcego na wle S-6 </p> <p> Szeroko dna rowu 1,0m; </p> <p> Pochylenie skarp 1:1,5 </p> <p> Spadek poduny od 0,03% - 0,06% (may spadek rowu wynika z charakteru terenu na </p> <p>jakim znajduje si inwestycja, tj. tereny bagienne i ki.) </p> <p> Szacowana objto robt ziemnych 2474 m3; </p> <p>6.2. Roboty odtworzeniowe i konserwacyjne </p> <p>Prace konserwacyjne polega bd na czyszczeniu (odmulaniu) istniejcego dna </p> <p>i skarp roww w celu uzyskania: </p> <p> projektowanych wymiarw geometrycznych roww (przekrj trapezowy); </p> <p> rzdnych dna roww, </p> <p> pochylenia skarp; </p> <p>umoliwiajcych przepyw wody w kierunku - od wybudowanego przy Obwodnicy zbiornika </p> <p>retencyjno-odparowujcego przy drodze dojazdowej D-27 w kierunku obiektu PG-4 przy kt-</p> <p>rym nastpuje rozgazienie rowu, nadmiar wd zostaje skierowany do zbiornika retencyjne-</p> <p>go zlokalizowanego w km 654+400 obwodnicy strona lewa. Planuje si usunicie wszelkiego </p> <p>rodzaju zanieczyszcze zalegajcych w rowie tj. trawy, odpadw/mieci, gazi, krzeww, </p> <p>gruntu/namuu. Rozwizanie projektowe nie przewiduje zastosowania umocnie skarp i dna, </p> <p>za wyjtkiem wlotw i wylotw z przepustw. </p> <p>W ramach robt konserwacyjnych, nie przewiduje si przebudowy sieci lub innej in-</p> <p>frastruktury technicznej. </p> <p>Namu i nadmiar gruntu pochodzcy z konserwacji rowu i skarp naley wywie poza </p> <p>obrb terenu Inwestycji i rozplantowa lub zoy w miejscu zaakceptowanym przez Zama-</p> <p>wiajcego. Sposb utylizacji mieci i odpadw powinien by uzgodniony z Zamawiajcym. </p> <p>Prace powinny by prowadzone pod nadzorem osoby posiadajcej odpowiednie uprawnienia. </p> <p>6.3. Wymiana konstrukcji i oczyszczenie przepustw </p> <p>W km 1+230,57 przedmiotowego rowu znajduje si przepust z rur betonowych, ktry </p> <p>naley oczyci z namuu i zanieczyszcze. </p> <p>Przepusty w km 0+485,67 i km 1+320,17 naley wymieni na rury karbowane o red-</p> <p>nicy 1000mm z HDPE posadowione na fundamencie gruboci 35cm z mieszanki wirowo-</p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 7</p> <p>piaskowej 0-31,5mm zagszczonej do wskanika zagszczenia min. 0,98 wg Proctora. Fun-</p> <p>dament naley uoy na geowkninie 300g/m2 speniajcej funkcj separacyjn. Wloty </p> <p>i wyloty umocni kostk kamienn 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. </p> <p>Odcinek rowu krytego z rur betonowych naley posadowi na awie gruboci 15cm </p> <p>z pospki. </p> <p>Spadki podune dna przepustw i rowu krytego wykona zgodnie ze spadkiem dna </p> <p>rowu. </p> <p>Technologia wykonania poszczeglnych robt oraz stosowane materiay powinny by </p> <p>zgodne z zapisami STWiORB. </p> <p>7. Uwagi kocowe </p> <p>Realizacja, badania i odbir robt powinny zosta wykonane zgodnie z wymaganiami </p> <p>Zamawiajcego oraz STWiORB. </p> <p>Poza zakresem robt objtych opracowaniem naley odmuli i wyprofilowa dno ro-</p> <p>wu tak aby zapewni odpowiedni spyw wd opadowych. </p> <p>Roboty konserwacyjne polegajce na odmuleniu i oczyszczeniu dna rowu i przepu-</p> <p>stw naley wykonywa co dwa lata ze wzgldu na mae spadki podune dna rowu. </p> <p> Opracowa: </p> <p>Konserwacja roww w miejscowoci Munina </p> <p>Arcadis Sp. z o.o. 8</p> <p>II. Rysunki </p> <p>Jednostka projektowa :</p> <p>Stadium:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZYObiekt budowlany</p> <p>PLAN ORIENTACYJNY</p> <p>Obiekt budowlany:</p> <p>Nazwa opracowania:</p> <p>Kod CPV: 45100000-8, 45230000-8 DROGOWA</p> <p>PodpisStanowisko</p> <p>:</p> <p>ARCADIS Sp. z o.o.</p> <p>tel.: (0-22) 203-20-00 fax: (0-22) 203-20-01</p> <p>tel.: (0-17) 850-19-25 fax: (0-17) 850 19 26</p> <p>ProjektantNr ewid. LBS/POOD/0058/06</p> <p>upr. bud. do proj. </p> <p>-</p> <p>10.2013r.2004/061</p> <p>Nr archiwalny: Data opracowania: Skala: Nr egz.: Nr rys.: Nr ark.:</p> <p>1 -</p> <p>Nr tomu:</p> <p>UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ</p> <p>ROZWOJU REGIONALNEGO</p> <p>I1:10000</p> <p>0+100</p> <p>0+200</p> <p>0+300</p> <p>0+400</p> <p>0+500</p> <p>0+600</p> <p>RO</p> <p>WU</p> <p>: 0+000.00</p> <p>Z1 : 0+074.28</p> <p>Z2 : 0+130.58</p> <p>Z3 : 0+159.54</p> <p>Z4 : 0+237.33</p> <p>Z5 : 0+312.43</p> <p>Koniec rowu krytego = Z 6 : 0+352.70</p> <p>Z7 : 0+463.29</p> <p>Z8 : 0+477.73</p> <p>Z9 : 0+505.63</p> <p>Z10 : 0+521.80</p> <p>Z11 : 0+560.64</p> <p>Z12 : 0+640.88</p> <p>Przepust : 0+485.67</p> <p> : 0+312.70</p> <p>Jednostka projektowa :</p> <p>Stadium:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZYObiekt budowlany</p> <p>PLAN SYTUACYJNY</p> <p>Obiekt budowlany:</p> <p>Nazwa opracowania:</p> <p>Kod CPV: 45100000-8, 45230000-8 DROGOWA</p> <p>PodpisStanowisko</p> <p>:</p> <p>ARCADIS Sp. z o.o.</p> <p>tel.: (0-22) 203-20-00 fax: (0-22) 203-20-01</p> <p>tel.: (0-17) 850-19-25 fax: (0-17) 850 19 26</p> <p>ProjektantNr ewid. LBS/POOD/0058/06</p> <p>upr. bud. do proj. </p> <p>-</p> <p>10.2013r.2004/061</p> <p>Nr archiwalny: Data opracowania: Skala: Nr egz.: Nr rys.: Nr ark.:</p> <p>2 1/2</p> <p>Nr tomu:</p> <p>UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ</p> <p>ROZWOJU REGIONALNEGO</p> <p>I1:500</p> <p>0+700</p> <p>0+800</p> <p>0+900</p> <p>1+000</p> <p>1+100 1+200</p> <p>1+300</p> <p>1+000</p> <p> : 0+640.88</p> <p>Z13 : 0+714.04 Z14 : 0+771.36</p> <p>Z15 : 0+893.16</p> <p>Z16 : 0+909.54</p> <p>Z17 : 0+955.87</p> <p>Z18 : 0+969.98 Z19 : 1+025.44</p> <p>Z20 : 1+228.51Z21 : 1+235.29</p> <p>Z22 : 1+248.99</p> <p>Z23 : 1+261.98</p> <p>Z24 : 1+295.49</p> <p>Z25 : 1+314.89</p> <p>Z26 : 1+324.13</p> <p>Z27 : 1+328.39</p> <p>Z28 : 1+348.34</p> <p>Z29 : 1+355.46</p> <p>KON</p> <p>IEC R</p> <p>OW</p> <p>U: 1+381.69</p> <p>POC</p> <p>Z. ISTN. R</p> <p>OW</p> <p>U W</p> <p>YKON</p> <p>ANEG</p> <p>O</p> <p>KON</p> <p>IEC ISTN</p> <p>. RO</p> <p>WU</p> <p> WYKO</p> <p>NAN</p> <p>EGO</p> <p>Przepust : 1+320.17</p> <p>Przepust : 1+230.57</p> <p>Jednostka projektowa :</p> <p>Stadium:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZYObiekt budowlany</p> <p>PLAN SYTUACYJNY</p> <p>Obiekt budowlany:</p> <p>Nazwa opracowania:</p> <p>Kod CPV: 45100000-8, 45230000-8 DROGOWA</p> <p>PodpisStanowisko</p> <p>:</p> <p>ARCADIS Sp. z o.o.</p> <p>tel.: (0-22) 203-20-00 fax: (0-22) 203-20-01</p> <p>tel.: (0-17) 850-19-25 fax: (0-17) 850 19 26</p> <p>ProjektantNr ewid. LBS/POOD/0058/06</p> <p>upr. bud. do proj. </p> <p>-</p> <p>10.2013r.2004/061</p> <p>Nr archiwalny: Data opracowania: Skala: Nr egz.: Nr rys.: Nr ark.:</p> <p>2 2/2</p> <p>Nr tomu:</p> <p>UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ</p> <p>ROZWOJU REGIONALNEGO</p> <p>I1:500</p> <p>Jednostka projektowa :</p> <p>Stadium:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZYObiekt budowlanyObiekt budowlany:</p> <p>Nazwa opracowania:</p> <p>Kod CPV: 45100000-8, 45230000-8 DROGOWA</p> <p>PodpisStanowisko</p> <p>:</p> <p>ARCADIS Sp. z o.o.</p> <p>tel.: (0-22) 203-20-00 fax: (0-22) 203-20-01</p> <p>tel.: (0-17) 850-19-25 fax: (0-17) 850 19 26</p> <p>ProjektantNr ewid. LBS/POOD/0058/06</p> <p>upr. bud. do proj. </p> <p>-</p> <p>1:10010.2013r.2004/061</p> <p>Nr archiwalny: Data opracowania: Skala: Nr egz.: Nr rys.: Nr ark.:</p> <p>4 -</p> <p>Nr tomu:</p> <p>UNIA EUROPEJSKAEUROPEJSKI FUNDUSZ</p> <p>ROZWOJU REGIONALNEGO</p> <p>I</p>