Únor měsíc pojištění 2014

  • Published on
    23-Feb-2016

  • View
    36

  • Download
    0

DESCRIPTION

nor msc pojitn 2014 . JAK SE POJIUJEME PROTI IVLM? Przkum veejnosti TISKOV KONFERENCE 5. nora 2014. Tiskov konference. astnci. Tom Skora Vkonn editel AP Marcela Kotyrov Manaerka vzdlvn a komunikace AP - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

Prezentace aplikace PowerPoint

nor msc pojitn 2014 JAK SE POJIUJEME PROTI IVLM? Przkum veejnosti

TISKOV KONFERENCE 5. nora 2014

1Tiskov konferenceastnciTom SkoraVkonn editel AP

Marcela Kotyrov Manaerka vzdlvn a komunikace AP

Marcela MachovSpecialistka pro neivotn pojitn AP

Kamil Kunc Projektov manaer vzkumu, NMS Market Research #2nor msc pojitn7. ronk informan kampan 2008 ivotn pojitn 2009 pojitn majetku2010 ivotn pojitn zamen na kryt rizik2011 pojitn vozidel 2012 pojitn rodiny2013 - przkum veejnosti JAK SE POJIUJEME?

2014 przkum veejnosti: JAK SE POJITUJEME PROTI IVLM?

Jak se ei zajiuj proti ivlm?Przkum zpracovala spolenost NMS Market Research vprosinci 2013 Zem: esk a Slovensk republikaMetoda:on-line przkumDotaznk:R: 79 otzek, SR: 24 otzekClov populace:18-50 let reprezentativn vzorek populaceVzorek populace:podle pohlav, vku, regionu, velikosti msta bydlitVzorek: R: 1016 respondent, SR: 312 respondent#3Svtovvvoj kodVvoj katastrofickch kod ve svtZdroj: Munich ReHurikn katrna USA ZemtesennOV zlandPovodn ThajskoHurikn Sandy Indonzie kody hrazen pojistiteli#4iVELN Udlosti ve svt Nejvt svtov katastrofy podle objemu kod 2013 Povodn Vchodn evropa Tajfun Hayan filipny Celkov kody v mld. K Zdroj: Munich Re#5Prodn katastrofyve svtPodly jednotlivch kontinent na pojitnch prodnch katastrofchVznamn iveln katastrofy nemus bt vdy vsadou mimoevropskch kontinent Zdroj: Munich Re#6Evropa detailnPodl Evropy na svtovch pojitnch prodnch katastrofchPrmrn podly za 10 let Zdroj: Munich Re#710 nejvtch ivelnch kod v RPovodn VR vletech 1997 a 2002 byly zhlediska celosvtovho objemu katastrofickch kod vznamn pedstavovaly cca 10% podl na svtovch pojitnch katastrofch.

iveln udlosti v R2002 2013 1997 2010 2000 2007 2009 2008 2006 mld.KNejvy kodu z ivelnch udlost pinesly povodn v roce 2002.Nejvce pojistnch udlost v rmci jednoho ivlu bylo v roce 1997.#8Prmrn ve kod zpsobench ivly Zatmco se ei nejvce obvaj poru a blesku, nejastji pojiovny e kody zpsoben povodn a vichicemiiveln udlosti v rVskyt kody v % (10 let)RizikoPrmrn ve kodyv K37Povode / zplava197 56826Vichice29 75712Krupobit 47 22611Tha snhu/nmraza8 4779der blesku45 3115Por 494 830Zdroj: data pojioven AP#9

Podly potu hlavnch ivelnch pojistnch udlost v 2013Zdroj: esk asociace pojioven, 2013PU=58192Mapa RIZIK r10Zkuenost s pojistnou udlost zpsobenou ivlyPrzkum veejnostiJen 21 % lid nezn nikoho, kdo ji eil pojistnou udlost.14 % lid m alespo s jednm z ivl osobn zkuenost.#11hlen iveln udlosti v praxiPrzkum veejnostiSpecializovan call centra pojiovenOnline zpsob hlen PUChytr mobiln aplikacePojiovny vak upozoruj na to, e klienti: neum popsat pinu kody uplatuj kodu z jinho druhu pojitn (nemovitost x domcnost) dodvaj asto irelevantn podklady (kalkulace na opravu msto faktur)uvdj nesprvn sla smluv, zapomnaj vyplnit dleit daje nap. kontakty, bankovn spojen#12Jak vnmaj ei rychlost vyzen jejich iveln kody? Przkum veejnosti85 % lid bylo spokojeno s rychlost vyzen likvidace pojistn udlosti. 74 % klient zskalo od pojiovny nhradu kody do dvou msc.

#13rove celkov pojistn gramotnosti2012

Nelze ci, e by se pojistn gramotnost bhem jednoho roku vrazn zvila, meziron srovnn vak potvrzuje, e o pojitn ivl mme lep informace ne o pojitn obecn.

Pojitn - obecn povdompojitn proti ivlm Przkum veejnostiMeziron srovnn 2012/20132013

#14Teoretick pojistn gramotnost echPrzkum veejnostiDsledkem teoretick neznalosti problematiky ivl vetn zkladnch termn je podpojitnost a nedostaten pojistn ochrana..

ChybovostOkruh dotazu40 %respondent chybovalo ve znalosti vznamu pojm pojistn stka, sublimity pojistnho plnn a indexace 34 %respondent chybovalo ve znalosti ve znalosti vznamu pojm asov cena a pipojitn 49 % respondent chybovalo ve vnmn rozdlu mezi rizikem povodn a zplavy30 %respondent chybovalo ve vnmn rozdlu mezi kodou zpsobenou derem blesku a kodou z vzniklou nsledkem pept 30 % respondent chybovalo ve vnmn rozdlu mezi kodou zpsobenou pdem snhu a thou snhu#15Praktick pojistn gramotnost echPrzkum veejnostiChybovostOkruh dotazu51 %respondent nepovauje za nutn uchovvat poizovac doklady k cennjm pedmtm pro prokzn hodnoty35 %respondent nev, e je teba aktualizovat smlouvu pi pozen novho vybaven bytu30 %respondent by neaktualizovalo smlouvu z dvodu mrt pojistnka24 %respondent nepovauje za nutn aktualizovat smlouvu pi rekonstrukci domu20 % respondent nev, e je teba v ppad kody odevzdat pojiovn seznam zniench nebo pokozench vc12 %respondent nev, e je teba udlat fotodokumentaci kodyDsledkem praktickch chyb me bt nedostaujc pojistn plnn nebo komplikace a asov prodlevy pi een likvidace pojistn udlosti. #16Motivace Ke sjednn pojitn Przkum veejnostiSkutenou vdomou motivaci pro sjednn pojitn m jen necelch 20 % ech 28 % respondent nem ped ivly dnou pojistnou ochranu

Vtina lid si sjednv pojitn ze zvyku. Pouze 14 % z dvodu reln obavy o svj majetek.#17motivace ke sjednn pojitnZvyk nen sprvn motivace19 % respondent m o svj majetek stracha ivl se obv53 %respondent je zvykl se pojiovat nebo m jinou nzkou motivaciVsledek:Kvalitn, irok a sprvn nastaven pojistn ochranaPravideln sprva smluvVsledek:Podcenn nkterch rizik z dvodu neznalostiOmezen rozsahu pojistn ochrany Nedostaten pojistn stkyZastaral neaktualizovan smlouvyFze rozhodovn: Zskn dostatench informac, vyhodnocen rizikFze rozhodovn: Rychl sjednn s clem minimalizace cenyPojitn zpravidla nem v ppad kody dostaten efekt!#18nor msc pojitn 2014Jak se ei zabezpeuj proti ivlm? V prbhu msce nora zveejnme vsledky przkumu veejnosti formou: Tiskovch zprvInformanch text V souladu s tmaty tiskovch zprv budou zveejnny vsledky przkumu v slech i grafech na www.jaksepojistit.cz pod odkazem Przkumy

www.jaksepojistit.czJak se pojiujeme?Banner informan kampan

#19Jak se pojiujeme?Mediln partnei kampan

#20Dkujeme za pozornostesk asociace pojioven

Kontakt:

Marcela KotyrovMob.: +420 724 355 235, marcela.kotyrova@cap.cz

Jolana AckermannovTel.: +420 222 350 165, jolana.ackermannova@cap.cz 21