Upplysningar om pensionsmedel och pensionsfö ?· Rådet för Kommunal Redovisning är normgivande organ…

 • Published on
  13-Sep-2018

 • View
  212

 • Download
  0

Transcript

 • Upplysningar ompensionsmedel ochpensionsfrpliktelser

  Januari 2006

  R E K O M M E N D AT I O N 7.1

 • Denna rekommendation anger vilka upplysningar som skalllmnas i rsredovisningen i syfte att ge en helhetsbild av pen-sionsfrpliktelserna och frvaltade pensionsmedel.

  Av rekommendation nr. 10 framgr vilka upplysningar somskall lmnas betrffande avsttningar och ansvarsfrbindelser.

  Text markerad med fet stil utgr den normerande delen idenna rekommendation. Om avvikelse frn rekommendationengrs skall enligt 1 kap. 3 lagen (1997:614) om kommunalredovisning (KRL) i rsredovisningen anges vilken avvikelsesom gjorts och sklen fr detta.

  Enligt 8 kap. 3a kommunallagen skall fullmktige meddelasrskilda freskrifter fr frvaltningen av medel avsatta frpensionsfrpliktelser.

  I 5 kap. 4 och 6 kap. 11 KRL regleras hur redovisningen avpensionstaganden skall ske i balansrkningen.

  Fljande termer anvnds i denna rekommendation med deninnebrd som anges nedan:

  Pensionsfrpliktelse - juridiskt bindande utfstelse till anstlldeller frtroendevald att efter anstllningens slut betala erstt-ning (pension). Pensionsmedel - tillgngar som enligt srskilt beslut frvaltasfr att i framtiden anvndas fr utbetalning av pensioner.Avsatt till pensioner pensionsfrpliktelser som inarbetats frnoch med 1998 och skall redovisas p balansrkningens pas-sivsidaAnsvarsfrbindelse pensionsfrpliktelser som inarbetats fre1998 vilka redovisas bland ansvarsfrbindelserTotala pensionsfrpliktelser summan av avsatt till pensioneroch ansvarsfrbindelsenterlnade medel - skillnaden mellan totala pensionsfrpliktel-ser och frvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvrde.Avkastning summan av direktavkastning och frndring avmarknadsvrdet.

  Innehll

  Rekommendationens bindande verkan

  Lagregler

  Definitioner

  2

  RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsfrpliktelser

 • Den uppfljning av fullmktiges freskrifter om frvalt-ningen av pensionsmedel som skall gras i frvaltnings-berttelsen skall inkludera samtliga medel avsatta frfinansiering av framtida utbetalningar av pensioner,oavsett om de kan hnfras till pensionsfrpliktelser somredovisas i balansrkningen eller under ansvarsfrbin-delser.

  Frvaltningsberttelsen skall innehlla upplysningar ompensionsfrpliktelserna och pensionsmedelsfrvaltning-en. Fljande uppgifter skall framg:

  1. Avsttningar (inklusive srskild lneskatt) fr pen-sioner och liknande frpliktelser

  2. Ansvarsfrbindelser (inklusive srskild lneskatt),dvs. pensionsfrpliktelser som inte tagits upp blandavsttningar

  3. Finansiella placeringar avseende pensionsmedel.Svl bokfrt vrde som marknadsvrde skall redo-visas. Om pensionsmedel inte finns skall dettaanges.

  4. terlnade medel5. De tillgngsslag som frvaltade pensionsmedel

  placerats i och vilken avkastning som uppntts.Uppgifter skall lmnas om frvaltningens utvecklingoch resultat i frhllande till i placeringsreglementetfastlagda ml, exempelvis betrffande tillten riskoch avkastning.

  6. En beskrivning av utvecklingen frn fregende r.

  Denna rekommendation erstter rekommendation 7,Upplysningar fr pensionsfrpliktelser och pensions-medel, september 2000. I denna version har definitionenav terlnade pensionsmedel frtydligats. I vrigt har enomarbetning gjorts i syfte att underltta frstelsen ochtillmpningen. Rekommendation gller frn det att denpublicerats.

  Upplysningar

  3

  Ikrafttrdande

  RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsfrpliktelser

 • Bilaga

  Enligt 8 kap. 3a kommunallagen skall fullmktige meddela srskilda fre-skrifter fr frvaltningen av medel avsatta fr pensionsfrpliktelser. Av frarbe-tena framgr att det i freskrifterna, placeringsreglementet, skall anges hurmedlen frvaltas och vilken risk som tillts. Vidare skall anges hur uppfljningoch kontroll av frvaltningen skall ske.

  Enligt frarbetena br kommuner och landsting redovisa uppgifter om pen-sionsmedelsfrvaltningen i rsredovisningen. I denna redovisning br framgvilka tillgngsslag som pensionsmedlen placerats i, vilken avkastning somuppntts och hur medlen frvaltas vid terlning av pensionsmedlen till kom-munen eller landstinget.

  Nr det gller terlning anges att i frvaltningen av pensionsmedel inrymsocks mjligheten att terlna medlen till investeringar i den egna kommuneneller landstinget eller fr att amortera skulder. Begreppet terln definierasinte nrmare. terln r emellertid ett specifikt begrepp, kopplat till lagen(1967:531) om tryggande av pensionsutfstelser, och avser mjligheten fr enarbetsgivare att lna pengar av en pensionsstiftelse han tidigare avsatt medeltill. En strikt tillmpning enligt denna definition skulle betyda att terlningdefinieras som att kommunen/landstinget lnar tillbaka medel som tidigaredefinierats och avsatts som pensionsmedel. Emellertid finns i kommuner ochlandsting inte, ssom frutstts i tryggandelagen, ngra mjligheter till att frall framtid besluta om bindande restriktioner betrffande dispositionen avmedel som definierats som pensionsmedel. Sdana medel kan genom ett full-mktigebeslut upphra att ha detta syfte. I kommunala sammanhang br dr-fr begreppet terln, om det skall anvndas, istllet definieras som skillnadenmellan det tagande som finns fr kommande pensionsutbetalningar, pen-sionsutfstelser, och medel som r ronmrkta fr detta syfte.

  Ett viktigt stllningstagande gller om man vid berkningen av terlnademedel enligt fregende stycke skall beakta hela pensionstagandet, dvs.avsttningen p balansrkningen och vad som finns bland ansvarsfrbindelser.Lagregleringen enligt 8:3a kommunallagen avser endast pensionsmedel somr avsedda fr finansiering av pensionsfrpliktelser som redovisas p balans-rkningen. Om, ssom lagregleringen frutstter, begreppet terln endastdefinieras som skillnaden mellan det skuldfrda pensionstagandet och place-rade medel ges en missvisade bild av relationen mellan pensionsfrpliktelseroch hur stor del av detta som skrats genom uppbyggda pensionsmedel.

  vervganden och motiveringar till rekommendationens utformning

  RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsfrpliktelser

  4

 • RKR 7.1 Upplysningar om pensionsmedel och pensionsfrpliktelser

  5

  Med hnsyn till vikten av att upplysningarna i frvaltningsberttelsen ger enhelhetsbild av pensionsfrpliktelserna och frvaltade pensionsmedel har Rdetvalt att som terln definiera skillnaden mellan totala pensionsfrpliktelser ochfrvaltade pensionsmedel.

  I frarbetena frutstts att terlnade medel anvnds fr att finansiera inves-teringar eller amortering av ln, vilket skulle gra det mjligt att redovisa hurterlnade medel frvaltats. Normalt gr det inte att srskilja hur terlnademedel anvnts; till investeringar, till amorteringar eller fr den lpande verk-samheten. En redovisning av hur terlnade medel frvaltats blir drfr i all-mnhet inte mjlig.

 • Rdet fr Kommunal Redovisning r normgivande organ fr redovisningen p det kommunala

  omrdet, dvs. fr kommuner, landsting och kommunalfrbund.

  Bokfring och redovisning skall fullgras enligt god redovisningssed.

  Till god sed hr att flja rekommendationer som ges av normgivande organ. Om man avviker frn dessa skall

  upplysning om detta och sklen fr avvikelsen anges i rsredovisningen.

  Rdet fr Kommunal Redovisningpublicerar normerande text under rubriken

  Rekommendationer. Vad som i vrigt publiceras av Rdet,ssom vgledningar och idskrifter r inte normerande,

  men kan vara till hjlp vid behov av tolkning av vad som r godredovisningssed.

  118 82 Stockholm

  www.rkr.se

Recommended

View more >