Uputa BSA 332

  • View
    171

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.Zagreb, Ilica 15/I Tel. 01/4817-366; Fax: 01/4817-369

Upute za provoenje ispitivanja efikasnosti na konim sustavima automobila pomou ureaja BOSCH BSA 332

Upute za BOSCH BSA 332

Str. 1

SADRAJ: Poglavlje 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Naziv poglavlja Prikaz kontrolnog ormara i daljinskog upravljaa Poetak rada s ureajem Izbor naina rada valjaka Rad sa ureajem Postupci kod ispitivanja koenja Praenje mjerenih vrijednosti Ponavljanje mjerenja Zavretak ispitivanja - pregled rezultata mjerenja na pokazniku kontrolnog ormara Rad s radio senzorima tlaka Ispis izmjerenih vrijednosti Primjer procedure ispitivanja teretnih vozila (rad sa obinim senzorima tlaka) Primjer procedure ispitivanja teretnih vozila (rad sa radio senzorima tlaka) Primjer procedure ispitivanja konica na osobnim automobilima Str . 2 3 3 3 4 5 6 6 7 8 9 13 23

Upute za BOSCH BSA 332

Str. 2

1. Prikaz kontrolnog ormara i daljinskog upravljaa

1. 2. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 27.

Lampica razlike sile koenja lijevo-desno Pokaziva sile koenja na mjernom podruju do 30 kN Pokaziva sile koenja na mjernom podruju do 6 kN Printer izvjetaja (ispis izvjetaja moe biti i na printeru izvan kontrog ormara) Indikatorska lampica ureaja za osiguranje kanala Indikatorska lampica automatskog valjaka za podeavanje nultoke Dugme Dugme za zavravanje mjerenja Prekida za odabir brzine vrtnje valjaka Dugme za pokretanje automatskog naina rada Dugme za zaustavljanje valjaka u sluaju opasnosti Glavni prekida LCD pokaznik naina rada

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Pokretanje lijeve strane valjaka Pokretanje desne strane valjaka Zavretak mjerenja Radna konica Parkirna konica Pomona konica Bez funkcije Ispis Spremanje vrijednosti Pomono dugme za ukljuivanje funkcija Dugme za unos podataka (ENTER) Tipke za unos brojanih vrijednosti Tipke za mijenjanje prikaza mjerene vrijednosti Unos tlaka Unos osovine Unos najvee doputene mase Ukljuivanje runog naina rada Nekontrolirano ukljuivanje lijeve i desne strane valjaka Ukljuivanje automatskog naina rada

Upute za BOSCH BSA 332

Str. 3

2. Poetak rada s ureajemPrije ukljuivanja ureaja valjci moraju biti neoptereeni. Ureaj ukljuiti glavnim prekidaem (pozicija br 14 na slici kontrolnog ormara ). Ureaj sada provodi razliita samotestiranja. Nakon cca 1 minute sve lampice se pogase i svi pokaznici su na nuli. Samotestiranje je zavreno. UPOZORENJE! Kod ukljuivanja ureaja i za vrijeme njegovog samotestiranja, nitko i nita ne smije biti u blizini valjaka. Opasnost od ozbiljne ozljede ili smrti. Ako je na ureaju nakon ukljuivanja ve obavljeno koje mjerenje, potrebno je izbrisati rezultate zadnjeg mjerenja kako ne bi dolo do mijeanja sa novim rezultatima. Postupak je slijedei: 1. Ako zadnje mjerenje izvreno na ureaju nije zavreno, potrebno ga je zavriti tipkom . 2. Zatim treba pritisnuti tipku . Na LCD pokazniku se treba pokazati " CCCCCCCCCC " to je znak da su svi rezultati prethodnog mjerenja izbrisani. 3. Nastaviti sa pripremama za mjerenje SAVJET: Svaki put kada ureaj prihvati signal sa daljinskog upravljaa, na kontrolnom ormaru zasvijetli lampica razlike koenja (pozicija br. 1 na slici kontrolnog ormara).

Na ureaju sa analognim pokazivaem tlaka (4), svaki put kada prihvati neki signal koji smo mu poslali sa daljinskog upravljaa, zasvijetliti e mu lampice za indikaciju kotaa koji je prvi blokirao pri ispitivanju konica na valjcima (pozicija 3 na slici sa lijeve strane) i lampice razlike koenja lijevog i desnog kotaa ispitivane osovine (pozicija 1 na slici s lijeve strane)

3. Izbor naina rada valjaka.Provjeriti da je prekida za odabir brzine (pozicija br. 11 na slici kontrolnog ormara) okretanja valjaka podeen na (2.5 km/h). Za automatski nain rada pritisnuti dugme na kontrolnom ormaru (pozicija br. 12 na slici kontrolnog ormara) ili na daljinskom upravljau istovremeno pritisnuti dugmad i (pozicije br. 68 i 59 na slici daljinskog upravljaa). Na kontrolnom ormaru upaliti e se indikatorska lampica automatskog naina rada valjaka (pozicija br. 8 na slici kontrolnog ormara ) kao znak da je ureaj na automatskom nainu rada. Kada vozilo ue sa osovinom na valjke, oni e se pokrenuti automatski. Dok se valjci ne ubrzaju na radnu brzinu, neete moi izvriti ispitivanje konica niti unijeti bilo kakav podatak preko daljinskog upravljaa. Za pokretanje runog upravljanja mjerenjem na valjcima potrebno je prvo pritisnuti dugme xxx (52) za zavretak mjerenja kako bi iskljuili automatski nain rada (lampica 8 na kontrolnom ormaru se mora ugasiti) koji je eventualno ostao u funkciji nakon zadnjeg mjerenja. Za pokretanje runog upravljanja mjerenjem, automatski nain rada moe se iskljuiti i pritiskanjem dugmeta na kontrolnom ormaru (lampica 8 na kontrolnom ormaru se mora ugasiti). Istovremeno pritisnuti dugmad Priekajte dok se valjci ne ubrzaju. (50) i (59) kako bi pokrenuli lijevu stranu valjaka.

Upute za BOSCH BSA 332

Str. 4

Zatim istovremeno pritisnuti dugmad valjaka

(51) i

(59) kako bi pokrenuli i desnu stranu

Ako se lijeva ili desna strana ispituju posebno, na ispisu ispitni tlakovi pm i pz nee biti pridrueni izmjerenim konim silama. Ako osovina vozila nije na valjcima, oni se nee moi pokrenuti.

4. Rad sa ureajemPrije poetka rada s ureajem potrebno je upisati podatke o najveoj doputenoj masi i raunskom tlaku. Upisujemo najveu doputenu masu: Prvo pritisnuti tipku . Na pokazniku e nam se pojaviti

T:Unosimo najveu doputenu masu u kg (npr. 18000 kg) putem numerike tipkovnice na daljinskom upravljau. Na pokazniku e nam pisati:

T:

18000.

Unos obavezno potvrditi tipkom ENTER

Upisujemo i raunski tlak: Pritisnemo tipku . Na pokazniku e nam se pojaviti:

TLAK:Unijeti raunski tlak u bar ( npr. 7.5 bar) putem numerike tipkovnice na daljinskom upravljau tako da obavezno unesemo i decimalnu toku (npr. za 7.5 bar pritisnuti 7, pritisnuti . , pritisnuti

TLAK:

7.5.

5). Na pokazniku e nam pisati: Unos obavezno potvrditi tipkom ENTER

Na ureaju sa analognim pokazivaem tlaka (4) nema mogunosti vizualne provjere podataka koje smo unijeli preko daljinskog upravljaa tako da je nuno posvetiti posebnu panju unoenju najvee doputene mase i raunskog tlaka. Ako sumnjamo da je vrijednost koju smo zadnju unijeli netona, moemo je izbrisati pritiskom na tipku i iznova unijeti tonu vrijednost koju potvrujemo pritiskom na tipku ENTER . Ako sumnjamo u tonost vrijednosti koju smo ve pohranili, dovoljno je samo ponoviti proceduru unosa. Primjer: Unijeli smo raunski tlak 6.5 bara, a treba nam 7 bar. Ponoviti proceduru: pritisak na tipku , unos ispravne vrijednosti i na kraju ENTER .

Prije nego to navezemo vozilo u valjke prikljuujemo senzore tlaka p m i pz odgovarajua mjesta (vidi sliku)

na za njih

Upute za BOSCH BSA 332

Str. 5

Senzor komandnog tlaka moe se spojiti na utu spojku za prikolicu vunog vozila ili na prikljuak ispred ARSK ventila ako se radi samo o teretnom vozilu (ili na neki drugi prikljuak za koji se zna da je na njemu komandni tlak). Senzor tlaka u cilindrima pz spaja se na prikljuak jednog od konih cilindara prve osovine i tako izmjerimo kone sile i tlakove za prvu osovinu. Zatim, prije nego to uemo sa drugom osovinom vunog vozila u valjke, premjestiti senzor tlaka sa prikljuka na prvoj osovini na prikljuak na drugoj osovini, uvesti drugu osovinu u valjke i izmjeriti kone sile i tlakove za drugu osovinu. Ako se radi o dvostrukim osovinama (koje su redovito napajane istim tlakom) prikljuujemo se na prikljuak jedne od tih osovina i mjerimo tlakove za svaku od tih osovina sa tog istog prikljuka. Kada smo izmjerili sve osovine vunog vozila izvedemo ga sa valjaka kako bi oni ostali neoptereeni. Ve sada moemo poslati izmjerene vrijednosti na ispis (vidi poglavlje 8. Ispis). Ako s njima nismo zadovoljni, moemo ponoviti mjerenje za bilo koju osovinu (vidi poglavlje 5. Ponavljanje mjerenja). Prije izmjerene vrijednosti pojedinane osovine biti e zamijenjene vrijednostima dobivenim zadnjim mjerenjem na toj osovini. Isto tako moemo prije zavretka mjerenja (tipka ) izmijeniti podatke o najveoj doputenoj masi i raunskom tlaku. Postupak je isti kao i na poetku: pritisnemo dugme za unos najvee doputene mase , zatim unesemo najveu doputenu masu u kg pomou tipkovnice (61) i na kraju unosa stisnemo ENTER . Analogni postupak vrijedi i za tlak. Nakon izvrenih naknadnih mjerenja i/ili ispravaka unosa zavrimo mjerenje pritiskom na dugme . , nakon ega moemo napraviti ispis sa novouneenim vrijednostima.

5. Postupci kod ispitivanja efikasnosti konog sustavaKada je ureaj spreman za rad, na pokazniku e biti prikazana ovakva ili slina poruka:

STP VELIKA GORICAKada se odabere nain rada valjaka, a prije nego uvedemo osovinu u valjke na pokazniku e biti ispisano

AUTOMATSKIili

RUNO UPRAV.ovisno o reimu rada na koji je postavljen. Kada uvezemo osovinu u valjke na pokazniku e nam se pokazati izmjerena vrijednost teine kotaa u kN, npr.:

T:

27.1

26.1

Valjci se nee pokrenuti sve dok se vozilo ne umiri i dok ureaj ne pohrani izmjerene vrijednosti teine kotaa. Kada se valjci pokrenu, ureaj e zahtijevati da odredimo osovinu koju smo uveli u valjke

OSOVINA ?

RAD

Osovinu odrediti pritiskom na tipku ime ureaj odreuje broj osovine tako da se sam prebaci na slijedeu osovinu (Npr. izmjerili smo prvu osovinu, ulazimo s drugom osovinom na valjke. Kada na pitanje "OSOVINA ? RAD" mi pritisnemo tipku ,ureaj e se automatski prebaciti na drugu osovinu). Ako nam ureaj ne prebaci na slijedeu osovinu potrebno je pritisnuti tipku ,broj eljene osovine na tipkovnici daljinskog upravljaa i ENTER . Upute za BOSCH BSA 332 Str. 6

Kada smo odabrali osovinu (npr. drugu osovinu)