Uredba o kolicini rashoda kalo, rastur, kvar i lom na koji ... O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST (Sl. glasnik RS,

  • Published on
    12-Feb-2018

  • View
    223

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>UREDBA </p><p>O KOLIINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAA POREZ NA DODATU </p><p>VREDNOST </p><p>("Sl. glasnik RS", br. 124/2004) </p><p>lan 1 </p><p>Ovom uredbom utvruje se koliina rashoda (kalo, rastur, kvar i lom - u daljem tekstu: rashod), na koji se, u smislu lana 4 stav 4 taka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Slubeni glasnik RS", br. 84/2004 i 86/2004), ne plaa porez na dodatu vrednost. </p><p>lan 2 </p><p>Rashodom se smatraju gubici koji nastaju pri manipulaciji dobrima, kao posledica prirodnih uticaja, tehnolokog procesa ili kao posledica preduzimanja neophodnih radnji u postupku proizvodnje i prometa dobara. </p><p>lan 3 </p><p>Obveznik poreza na dodatu vrednost (u daljem tekstu: obveznik) utvruje rashod neposredno poto je odreeni rashod nastao, ili redovnim ili vanrednim popisom robe u skladitu, stovaritu, magacinu, prodavnici ili drugom slinom objektu. </p><p>Utvrivanje rashoda vri ovlaeno lice ili popisna komisija obveznika, a o izvrenom popisu obavezno se sastavljaju zapisnik i popisna lista. </p><p>lan 4 </p><p>Porez na dodatu vrednost ne plaa se na rashod iz l. 2 i 3 ove uredbe do koliine utvrene prema Normativu za utvrivanje rashoda na koji se ne plaa porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: Normativ rashoda), koji je odtampan uz ovu uredbu i ini njen sastavni deo. </p><p>Za dobra koja nisu obuhvaena Normativom rashoda, koliina rashoda se utvruje prema normativu obveznika, ako nadleni poreski organ ne utvrdi drugu koliinu. </p><p>Normativ rashoda iz stava 1 ovog lana izraava se u procentu od koliine robe koja je u odreenom poreskom periodu nabavljena, preraena, proizvedena ili prodata. </p><p>lan 5 </p><p>Izuzetno od lana 4 ove uredbe, na rashod nastao usled dejstva vie sile ne plaa se porez na dodatu vrednost u koliini utvrenoj aktom organizacije nadlene za osiguranje, odnosno aktom nadlenog dravnog organa za procenu tete. </p><p>Izuzetno od lana 4 ove uredbe, na rashod nastao zbog proteka roka trajanja proizvoda ne plaa se porez na dodatu vrednost, pod uslovom da je rok trajanja utisnut odtampavanjem na proizvodu ili je na drugi nain odreen od strane proizvoaa i ako je pri utvrivanju </p></li><li><p>rashoda bio prisutan predstavnik Poreske uprave. Ako se predstavnik Poreske uprave u roku od pet dana od dana podnoenja zahteva ne odazove pozivu obveznika, priznaju se utvrene koliine iskazane u zapisniku obveznika. </p><p>lan 6 </p><p>Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenom glasniku Republike Srbije", a primenjivae se od 1. januara 2005. godine. </p><p>NORMATIV ZA UTVRIVANJE RASHODA NA KOJI SE NE PLAA POREZ NA DODATU VREDNOST </p><p>Red. br. Naziv </p><p>Stopa % </p><p>1 2 3 </p><p> PROIZVODNJA Proizvodnja etil-alkohola 1. etil-alkohol 0,30 Proizvodnja alkoholnih pia 1. etil-alkohol 0,302. viski i drugi destilati 0,503. vino u rinfuzi 3,004. rakija u rinfuzi 3,005. ambalaa (staklene boce) 1,006. ostala ambalaa 0,507. gotovi proizvodi 1,00 Proizvodnja osveavajuih bezalkoholnih pia 1. sirovine i reprodukcioni materijal 0,502. ambalaa 0,303. gotovi proizvodi 0,30 Proizvodnja i promet derivata nafte 1. specijalni benzini 0,152. motorni, avionski i ostali benzini 0,4253. dizel-goriva 0,3254. lo ulje 0,3255. ostali derivati, osim motornih i mineralnih ulja 0,066. motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i </p><p>druga ulja 0 Proizvodnja cigareta 1. cigarete i ostale preraevine od duvana 0 Proizvodnja luksuznih proizvoda 1. luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izraeni sa vie od 2% zlata </p><p>i drugih plemenitih metala i proizvodi izraeni sa vie od 50% srebra 0</p><p>2. prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i 0</p></li><li><p>oblika izraeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera 3. koe reptilija i svi proizvodi izraeni od te koe, kao i prirodno </p><p>krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koa i krzno zastupljeni sa najmanje 50% 0 TRGOVINA NA MALO 1. Voe - juno voe (pomorande, limun, banane, mandarine, ananas i </p><p>sl.) 3,00 - orah, badem, lenik, kesten, roga 1,70 - jagodasto voe, svee smokve 4,00 - jabuke, kruke, ljive, dunje, lubenice 3,00 - kotiavo voe: kajsije, breskve, trenje i vinje 4,00 - sueno voe - ljive 1,00 - sueno voe - smokve i ostalo 1,00 - egzotino voe 3,00 - ostalo voe 1,802. Povre - kupus kiseli u rinfuzi 4,00 - kupus, kelj, blitva, zelena salata svea 4,00 - boranija, graak, paprika, paradajz i tikvice 3,20 - krompir i argarepa rana, celer i perun 3,50 - zamrznuto voe i povre - pakovano 0,50 - krompir, argarepa, luk 1,50 - pasulj 0,80 - peurke, ampinjoni - svei 4,00 - ostalo povre 0,803. Cvee - cvee svee (rezano) 4,00 - cvee ostalo 2,504. itarice - penica, jeam, zob, kukuruz i druge itarice 0,205. Ostali prehrambeni proizvodi - brano (kukuruzno i penino) i pirina u rinfuzi 1,00 - brano (kukuruzno i penino) i pirina upakovano 0,50 - mak i penine mekinje 0,80 - pecivo svih vrsta 0,50 - kolai industrijski 1,00 - proizvodi od brana (dvopek, mrvice, keks) 0,50 - sladoled, krem 1,00 - jaja svea 1,00 - med 0,20 - sire alkoholno, vinsko i vono 1,00 - eer (kristal, u prahu, u kocki) 1,00 - so za jelo (morska, kamena i vakumirana) 1,00 - povre konzervirano (svih vrsta pakovanja) 1,00 - jela gotova i polugotova 0,30 - bombone i drugi proizvodi od eera 0,30 - okolada i proizvodi od okolade i kakaoa 1,00 - kafa svih vrsta - u pakovanju 0,80</p></li><li><p> - zaini u originalu i ajevi 0,80 - mast jestiva 0,80 - ulje jestivo flairano 1,00 - ostalo 0,506. Pia-alkoholna i bezalkoholna - u flaama i drugom pakovanju 0,707. Meso, suhomesnati proizvodi i riba - meso svee 1,80 - riba svea 2,30 - riba smrznuta 1,00 - riba suena 0,50 - slanina svea, loj, svinjsko salo, mast (topljena) 0,80 - suhomesnati proizvodi i vakumirano meso 1,00 - ostalo 0,808. Stona hrana 2,009. Hemijski proizvodi - firnajz, boje i lakovi, git 1,00 - deterdenti za pranje rublja 1,30 - sredstva za ienje 1,00 - kozmetiki i higijenski proizvodi 1,00 - ostali hemijski proizvodi 1,0010. Graevinski materijal - cement, gips 1,80 - mermerne ploe 1,00 - salonit ploe i cevi 2,00 - pesak, ljunak 3,00 - izolacione mase 1,00 - izolacioni materijal (staklena i kamena vuna) 2,00 - ter papir krovni 1,50 - crep, opeka, mont blokovi i gredice 2,00 - betonski proizvodi (cevi, ploe, kocke) 1,00 - rezana graa i ploe od drva 1,50 - ostali graevinski materijal, osim graevinske stolarije 1,50 - graevinska stolarija 011. Ogrev - ugalj drveni u rinfuzi 3,00 - ugalj u vreama 0,50 - ugalj lignit u rinfuzi 2,00 - ostali ugalj 1,00 - ogrevno drvo 1,0012. Ostalo - staklo ravno i uplje, osim optikog 1,50 - keramika i porcelan 1,00 - uarija 0,20 - posue od metala (emajlirano i neemajlirano) 0,50 - posue od stakla, porcelana i keramike 1,50 - sanitarni ureaji od keramike 1,00 - deje igrake razne 0,50 - gramofonske ploe, kasete i nosai zvuka 1,00</p></li><li><p> - video kasete, fotografski filmovi 1,00 - tkanine metrane 1,50 - arape enske 1,00 - ostala tekstilna roba 1,50 - sijalice 2,00 - baterijski uloci 2,00 - kancelarijski materijal 1,00 - cigarete i ostale preraevine od duvana 0 - motorna ulja i druga ulja za podmazivanje, ostala mineralna i </p><p>druga ulja 0 - luksuzni proizvodi svih vrsta i oblika izraeni sa vie od 2% </p><p>zlata i drugih plemenitih metala i proizvodi izraeni sa vie od 50% srebra 0</p><p> - prirodno drago kamenje i prirodni biseri i proizvodi svih vrsta i oblika izraeni od prirodnog dragog kamenja i prirodnih bisera 0</p><p> - koe reptilija i svi proizvodi izraeni od te koe, kao i prirodno krzno i proizvodi od tog krzna, ako su koa i krzno zastupljeni sa najmanje 50% 0</p><p> - ostalo nespomenuto 0,50 TRGOVINA NA VELIKO - svi proizvodi navedeni za trgovinu na malo 50% od procenta </p><p>za trgovinu na malo</p></li></ul>