US - Menadžment (staro izdanje)

  • Published on
    17-Oct-2015

  • View
    57

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

US - Menadment (staro izdanje)

Transcript

<ul><li><p>OSNOVI EKONOMIJE</p><p>Slobodan Bara</p><p>Budimir Staki</p><p>MENADMENT</p><p>Ranko Lonarevi</p></li><li><p>UNIVERZITET SINGIDUNUM</p><p>FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADMENT I OSIGURANJE</p><p>Ranko Lonarevi</p><p>MENADMENT</p><p>Beograd, 2007.</p></li><li><p>MENADMENT</p><p>Autor:Prof. dr Ranko Lonarevi</p><p>Recenzent:Prof. dr Branislav Mai</p><p>Izdava:UNIVERZITET SINGIDUNUMFakultet za fi nansijski menadment i osiguranjeBeograd, Danijelova 32</p><p>Za izdavaa:Prof. dr Slobodan Bara</p><p>Tehnika obrada:Vladimir Staki</p><p>Godina izdanja:2007.</p><p>Tira:500 primeraka</p><p>tampa:CICERO PRINT, Beograd</p><p>ISBN 978-86-84277-67-3</p></li><li><p>III</p><p>SADRAJ</p><p>PRVI DIOU V O D</p><p>GLAVA I: MENADMENT I MENADERI</p><p>1. MENADMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.1. POJMOVNO ODREENJE MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3</p><p>1.1.1. Menadment kao skup ljudi (menadera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.2. Menadment kao proces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.1.3. Menadment kao nauka i vjetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5</p><p>1.1.3.1. Menadment kao nauka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1.3.2. Menadment kao vjetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6</p><p>1.1.4. Menadment kao profesija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2. STRATEGIJSKI I OPERATIVNI MENADMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8</p><p>1.2.1. Strategijski menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.1.1. De nisanje strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.1.2. Karakteristike strategijskog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9</p><p>1.2.2. Operativni menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.2.2.1. Pojam operativnog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.2.2.2. Karakteristike operativnog menadmenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14</p><p>1.3. MENADMENT I VLASNITVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.1. Menadment vs. vlasnitvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.3.2. OECD principi upravljanja korporacijama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18</p><p>1.4. MENADMENT I OKRUENJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.4.1. Okruenje - pojam, znaaj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.4.2. Organizaciono okruenje - vrste, karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23</p><p>1.4.2.1. Organizaciono okruenje pro tnih organizacija . . . . . . . . . . . . . . . 23</p></li><li><p>IV</p><p>1.4.3. Prirodno okruenje organizacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.4.4. Uticanje menadmenta na okruenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25</p><p>1.4.4.1. Uticanje menadmenta na eksterno organizaciono okruenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.4.4.2. Uticanje menadmenta na prirodno okruenje . . . . . . . . . . . . . . . . 27</p><p>2. MENADERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.1. POJAM MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.2. POSAO MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30</p><p>2.2.1. Funkcije menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.2.2. Uloge menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33</p><p>2.2.2.1. Mincbergov model uloga menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332.2.2.2. Adiesov model uloga menadera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35</p><p>2.3. VRSTE MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3.1. Top menaderi, menaderi srednjeg nivoa i menaderi prvog nivoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3.2. Generalni i funkcionalni menaderi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39</p><p>2.4. KARAKTERISTIKE MENADERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40</p><p>GLAVA II: EVOLUCIJA MENADMENTA</p><p>1. RANI MENADMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.1. MENADMENT STARIH CIVILIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.2. MENADMENT INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481.3. OSTALI AUTORI I NJIHOVI STAVOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50</p><p>2. MODERNI MENADMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512.1. KLASINA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52</p><p>2.1.1. Nauni menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532.1.2. Administrativni menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572.1.3. Birokratski menadment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59</p><p>2.2. BIHEJVIORISTIKA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 612.3. KVANTITATIVNA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672.4. SISTEMSKA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702.5. SITUACIONA KOLA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74</p></li><li><p>VDRUGI DIOPLANIRANJE</p><p>GLAVA III: OSNOVE PLANIRANJA</p><p>1. PLANIRANJE - POJAM, ZNAAJ, CILJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791.1. PLANIRANJE KAO FUNKCIJA MENADMENTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791.2. PLANIRANJE KAO PROCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801.3. PLANIRANJE KAO NAUNA DISCIPLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80</p><p>2. PROCES PLANIRANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802.1. PROCES PLANIRANJA - POJAM, ZNAAJ, SVRHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80</p><p>3. CILJEVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.1. POJAM I ZNAAJ CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813.2. VRSTE CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 823.3. KARAKTERISTIKE CILJEVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.4. MENADMENT PREMA CILJEVIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83</p><p>3.4.1. Menadment prema ciljevima - pojam, karakteristike . . . . . . . . . . . . . . . . . 833.4.1.1. Vrste, znaaj i meusobna usklaenost ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.4.1.2. Mehanizam utvrivanja ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 843.4.1.3. Praenje i analiza realizacije ciljeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85</p><p>3.4.2. Prednosti i nedostaci menadmenta prema ciljevima . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86</p><p>4. STRATEGIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.1. STRATEGIJA - POJAM, ZNAAJ , KARAKTERISTIKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864.2. VRSTE STRATEGIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88</p><p>4.2.1. Korporativne strategije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 884.2.2. Poslovne strategije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 894.2.3. Funkcionalne strategije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89</p><p>5. PLANOVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.1. PLANOVI - POJAM, ZNAAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.2. VRSTE I KARAKTERISTIKE PLANOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.3. TRAJNI PLANOVI I PLANOVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU . . . . . . . . . 92</p><p>5.3.1. Trajni planovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.3.1.1. Politike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 925.3.1.2. Procedure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935.3.1.3. Pravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93</p></li><li><p>VI</p><p>5.3.2. Planovi za jednokratnu upotrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.3.2.1. Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.3.2.2. Projekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945.3.2.3. Budet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96</p><p>GLAVA IV: ODLUIVANJE</p><p>1. ODLUIVANJE - POJAM, ULOGA, ZNAAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97</p><p>2. VRSTE ODLUIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972.1. REAKTIVNO I PROAKTIVNO ODLUIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98</p><p>2.1.1. Reaktivno odluivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982.1.2. Proaktivno odluivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98</p><p>2.2. SISTEMATINO I INTUITIVNO ODLUIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992.2.1. Sistematino odluivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 992.2.2. Intuitivno odluivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99</p><p>2.3. INDIVIDUALNO I GRUPNO ODLUIVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002.3.1. Individualno odluivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002.3.2. Grupno odluivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101</p><p>3. STILOVI ODLUIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013.1. DIREKTIVAN STIL ODLUIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023.2. ANALITIKI STIL ODLUIVANJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033.3. KONCEPTUALNI STIL ODLUIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033.4. BIHEJVIORISTIKI STIL ODLUIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103</p><p>4. PROCES ODLUIVANJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044.1. IDENTIFIKOVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044.2. DIJAGNOSTICIRANJE UZROKA PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1064.3. IZRADA RJEENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107</p><p>4.3.1. Prikupljanje informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1084.3.2. Predvianje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1094.3.3. Izrada alternativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111</p><p>4.4. EVALUACIJA RJEENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112METODE EVALUACIJE ALTERNATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113</p><p>4.5. IZBOR RJEENJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1154.6. PRIPREMA IMPLEMENTACIJE ODLUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1174.7. EVALUACIJA EFEKTIVNOSTI ODLUKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118</p></li><li><p>VII</p><p>TREI DIOORGANIZOVANJE</p><p>GLAVA V: DIZAJNIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE</p><p>1. DIZAJNIRANJE ORGANIZACIONE STRUKTURE - POJAM, ZNAAJ, CILJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121</p><p>2. UTVRIVANJE I PODJELA POSLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1222.1. UTVRIVANJE POSLOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1232.2. PODJELA POSLA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123</p><p>3. DEPARTMANIZACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243.1. DEPARTMANIZACIJA - POJAM, ULOGA, ZNAAJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1243.2. PRISTUPI DEPARTMANIZACIJI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1253.3. MODELI ORGANIZACIONIH STRUKTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125</p><p>3.3.1. Funkcionalna organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1263.3.2. Proizvodna organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1273.3.3. Teritorijalna organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1283.3.4. Trina organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293.3.5. Projektna organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1303.3.6. Matrina organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313.3.7. Timska organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1333.3.8. Mrena organizaciona struktura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135</p><p>4. DELEGIRANJE AUTORITETA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1364.1. AUTORITETI MO . . . . . . . . . . . . . . . . ....</p></li></ul>