USÛLÎ'NİN DİLİNDE AHENGİ SAĞLAYAN UNSURLAR ÜZERİNE

 • Published on
  16-Jan-2017

 • View
  223

 • Download
  7

Embed Size (px)

Transcript

 • DOI: 10.7816/idil-02-06-08

  www.idildergisi.com 122

  USLNN DLNDE AHENG SALAYAN

  UNSURLAR ZERNE BR DENEME

  Dr. Meltem GL1

  ZET

  Usl XVI. yzyl divan airlerin en tannmlarndan biridir. Her divan

  airinin olduu gibi Uslnin de kendine has bir dili bulunmaktadr. Usl dilini

  ahenk unsurlaryla yourarak etkili bir ekilde duygularn, hayallerini, fikirlerini dile

  getirmitir.

  Bu almada Uslnin drt kaside, yz krk yedi gazel ve dier nazm

  ekillerini ieren divan esas alnmtr. Divandaki ahenk unsurlar incelenerek

  Uslnin kendine has dilinin oluumundaki etkileri ortaya konulmaya allmtr.

  Vezin, sz tekrarlar, ikilemeler, cinas, itikak, kalb, ses tekrarlar, parelelizm, armoni,

  kafiye ve redif divan iirinde ahengi salayan unsurlardr. Divan airleri iirdeki kendi

  becerilerini ortaya koymak iin bu ahenk unsurlarn ska kullanrlar.

  Bu almayla Uslnin tek bilinen eseri olan Divn hakknda genel bilgi

  verilmitir. Bu divnda kaside, terci-i bend, muhammes, mseddes, murabb tahms

  gibi musammatlar gazeller ve ktalarn bulunduu belirtilip divan vezin, sz

  tekrarlar, ikilemeler, cinas, itikak, kalb, ses tekrarlar, parelelizm, armoni, kafiye ve

  redif ynnden incelenmitir. Bu inceleme hem Uslnin dilindeki ahengin nasl

  olutuunu ortaya koyma bakmndan hem de bir divnda aheng unsurlarnn nasl

  ilenecei konusunda yol gsterici olmas ynyle dikkate deerdir.

  Anahtar Kelimeler: Usl Divn, Ahenk Unsurlar, Uslnin Dilini

  Oluturan Ahenk Unsurlar.

  1 Yznc Yl niversitesi, Edebiyat Fakltesi, Trk Dili ve Edebiyat Blm, Van,

  gulmltm@hotmail.com

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  123 www.idildergisi.com

  AN ESSAY ON THE FACTORS THAT MAKE

  HARMONY IN USL'S LANGUAGE

  ABSTRACT

  Usl is one of the best known ottoman poets in sixteenth century. As each

  ottoman poet Uslnin has its own unique language. Usl expressed his feelings,

  dreams, ideas efficiently by kneading his language with the elements of harmony.

  In this study, Usl's four eulogiums, collected poems that contains one

  hundred and forty seven odes, and other verse forms are based on. Usls own

  language formation tried to put forward by examining the effects of the elements of

  harmony in collected poems. Meters, the repetitions, pun, derived from, conjunction,

  sound repetitions, parelelizm, harmony, rhyme are the elements which provide rhythm

  of ottoman poetry. Ottoman poets often use these harmony elements to demonstrate

  their skills in poetry.

  This study gives general information about, Usl's unique known work, his

  collected poems. In this study the kinds of literature features used in the work stated

  like (terci-i bend, muhammes, mseddes, murabb tahms, and musammatlar) and

  meter, the repetitions, pun, derived from, conjunction, sound repetitions, parelelizm,

  harmony, rhyme are investigated.

  This study is noteworthy because it puts forward how Usl's language

  harmony formed and it shows how to handle the elements of harmony in collected

  poems..

  Keywords: Usl collected poems, elements of harmony, the factors that

  create harmony in Usls language.

 • DL, 2013, Cilt 2, Say 6 / Volume 2, Number 6

  www.idildergisi.com 124

  GR

  Uslnin hayat hakknda uara tezkirelerinde ve kaynaklarda ok geni bilgi

  bulunmamaktadr. Knalzde Hasan elebi tezkiresinde Vardar Yeniceli

  olduundan bahsetmitir. (Knal-zde Hasan elebi, 1989: 165)

  Uslnin yaad Vardar Yenicesinde XVI. yzylda Molla lh ile

  balayan ok gl bir tasavuf cereyan sz konusudur (sen, 1990: 19). Usl

  Anadoludaki bu tasavvuf ortam iinde belli bir sre sonra tahsilini tamamlayp

  tamamen tasavvufa ynelir. Kendisinin de takip etmi olduu Molla lh o dnem

  Anadoluda tasavvuf cereyannn balamasn salayan kiidir. Vahdet-i vcd

  dncenin geni kitlelere yaylmasn salamtr. Uslnin bu ortamdan

  etkilenerek tasavvuf dnceleri olgunlamtr. Daha sonra Msra giderek eyh

  brahim-i Glenye intisab ettii belirtilmitir. eyh brahimin lm zerine

  memleketi olan Vardar Yenicesine geri dnd ve H. 945 tarihinde vefat ettii

  sylenir.

  Uslnin bilinen tek eseri Divndr. Fakat bu kitap iinde klasik divan

  tertibinin dnda kalan baka edebi trlerde bulunmaktadr. Mevcut nshalalarn bir

  ksmnda yer alan hadis tercmeleri, bunlarn rneklerinden biridir. Osmanl

  airlerinin klliyat ve divanlarnda bazen krk hadis ihtiva edenlerine de tesadf

  edilmektedir. Uslnin Divn drt kaside, yz krk yedi gazel ve dier nazm

  ekillerini iermektedir. Usl divannda da yer alan hadis tercmeleri byle bir

  gelenein sonucudur. Fakat ondaki hadislerin says krk deil seksendir. (sen,

  1990: 19).

  Divnnn banda 109 beyitlik bir blm mira olayn anlatr. Bunun

  dnda Yeniceyi anlatan bir ehr-engiz bulunmaktadr. Mesnevi tarznda

  yazlmtr. Bunlardan sonra divan gelmektedir. Farsa bir iirin dnda dier btn

  iirleri Trkedir. air divn iinde klasik bir biimde yazlm rnekler yannda

  hece vezniyle yazlm iirlere de yer verir. Bu divn mretteb bir divndr. Bata

  kasideler sonra terci-i bend, muhammes, mseddes, murabb tahms gibi

  musammatlar daha sonra gazeller ve ktalar gelir (sen, 1990: 20).

  Btn bu iir ekilleri Uslyi yanstan unsurlarla rldr. Uslyi dier

  airlerden farkl klan onun dilini oluturan ahenk unsurlarnn kullanl biimidir.

  Ahenk kelimesi kullanld edebiyata gre anlam kazanmaktadr.

  Divan edebiyatnda ahenk kelimesi, daha ok musiki terimi olarak

  kullanlmasnn yan sra szlk anlamyla da kullanm gemektedir. Ahengle ilgili

  olarak Tahrirl-Mevlev Edebiyat Lugatinde manzum, mensur bir szn kulaa

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  125 www.idildergisi.com

  gzel ve przsz gelmesi, adeta hafif tertip bir musik tesiri yapmasdr. eklinde

  bir aklama yapar. (Thirl-Mevlev, 1973: 17)

  Estetik ller iinde bir btn tekil eden paralarn veya unsurlarn

  birbiriyle uyumas ahengi oluturur. Bu terim eitli ilim ve sanat dallarnda

  kullanlr. Edebiyat terminolojisinde ahenk, slubu oluturan paralardan biri olarak

  grlr. iir ve dzyazda kelime ve cmleler arasnda musikiyi andran bir

  uyumdur. Talim-i Edebiyatla beraber Trk Edebiyat yenileme devrine girmitir.

  Bu dneminle beraber edebiyat kitaplarnda armoni karlnda, sluba ait bir

  zellik olarak kullanlan aheng-i selset terimi yer alr. Recaizade Mahmut Ekrem

  armoni kavramyla metin iindeki kelimelerin kulaa ho gelecek ekilde

  dzenlenmesini kasteder ve aheng-i selseti ikiye ayrr.

  1. Urnumi ahenk: Kelime ve ibarelerin ses bakmndan uyumundan doan

  ahenk.

  2. Taklidi ahenk: Sz ile iaret ettii anlam arasndaki uyumun yaratt

  ahenk.

  Recaizade Ekrem, ahengi selset kavramyla birlikte tanmlamaya alr. Bu

  kavramn vezin, kafiye ve redif gibi ritmi salayan unsurlarla ilikisinden sz

  etmeden, dorudan sz ve ses tekrarlarnn youn bir ekilde kullanmndan oluan

  musikiyle alakas zerinde durmaktadr. iir ve musiki arasndaki iliki birok

  zaman edebiyat incelemelerinde gndeme gelmitir. Sesin fonksiyonun iir

  zerindeki etkisine ilikin farkl dnceler belirmitir (Macit, 2005: 8)

  Divan edebiyatnda iir, musiki i ie gemitir. yle ki divan iirinde baz

  trler bestelenmek zere yazlmlardr. Murabbalar, gazellerin bir ksm bu gruba

  girmektedir.

  iirde doal syleyi de ahengi oluturan bir etkendir. Ayrca atasz ve

  deyimlerin de divan iirinde yaygn olarak kullanld hatta bunlara irsal-i mesel

  denildii bilinmektedir. Bunlarn dnda kalan sz tekrarlar, ikilemeler, cinas,

  itikak, kalb, ses tekrarlar, parelelizm, armoni, kafiye ve redif ahengi oluturan

  etkenlerdir.

  Bir metnin dil yaps ve fonksiyonu slup incelemelerinin alanna girer.

  Divan airleri iirlerinde duygu ve dncelerini en etkili bir biimde ifade ederek

  musikyi ve ahengi salamaya almlardr. Bu almayla Uslnin Divnna

  baklarak onun iir sanatndaki baars ortaya koymaya allacaktr.

 • DL, 2013, Cilt 2, Say 6 / Volume 2, Number 6

  www.idildergisi.com 126

  VEZN

  Usl yazd iirlerde byk oranda aruz veznini kullanmtr. Dokuz

  iirinde hece veznine yer vermitir. Aruzla yazlan iirlerde toplam on iki kalp

  kullanm bunlarn %54 remel bahrinin Filtn filtn filtn filn

  kalplaryla yazlmlardr.

  Uslnin yaad dnem aruz lsnn ok yaygn kullanld bir dnem

  olmasna karn hece lsn de kullanmtr. Kulland vezinlerde daha ok imale

  hatalar grlmektedir (sen, 1990: 20)

  2. SZ TEKRARLARI

  Sz tekrarlar kelime ve kelime gruplarnn tekrarna dayal bir anlatm

  tekniidir. Divan edebiyatnda ska grlmektedir. Ahenk de sz ve sz gruplarnn

  belirli aralklarla tekrarndan domaktadr. Anlamla btnletii zaman poetik bir

  fonksiyon oluturur. stein etkili bir biimde ortaya konulmasn salar. Sadece iir

  deil, bir bakma mensur iir sayabileceimiz bahr- tavillerde, secili anlatm esas

  alan mensur metinlerde sz ve ses gruplarnn belirli aralklarla tekrar edilmesi

  metne doal bir akkanlk kazandrmaktadr.

  Szck ve szck beklerinin, btn bir dizenin tekrarlanmas, ses asndan

  bir armoni salamakta, bir uyum, bir ritim oluturmaktadr. Bunu mzik

  yaptlarndaki zaman zaman melodinin tekrarlanmasna benzetebiliriz.

  Divan iirinde ayn seslerden oluan tekrarlarn yan sra benzer seslerin

  tekrarlar da iirlerde ahenk unsuru olarak kullanlmaktadr. Cinas, itikak, kalb, aks,

  iade ve tars gibi sz sanatlar benzer seslerin tekrarndan doan bir ahenk oluturur (

  Macit, 2005: 13)

  Uslnin iirlerinde belirlenen zelliklerden biri de sz tekrarlarnn nemli

  bir yeri olduudur. Dikkat edildiinde iirlerinde redifli syleyii tercih etmesi de

  bunun bir gstergesidir. Uslnin bu sz tekrarlaryla hem anlam pekitirdii hem

  de musikiyi salad grlmektedir. iirlerinde daha ok msra ii sz tekrarlarna

  bavurmutur. Byk oranda tasavvuf terimlerini zellikle derd kelimesini

  tekrarlad grlmektedir. Bu tekrarlanan kelimeler onun tasavvuf ynn ortaya

  koymaktadr.

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  127 www.idildergisi.com

  Y Rab hlimiz nola rz- mrda

  n b-mr crm hatmz mr ola

  Yrn beni koyup gidicek gr- grda

  Lutf- keremlerin yetie yr- gr ola

  Ne gam bd- hevyile yele varsa ten-i hakim

  Bihamdillh hele gitmez bamdan bu hev br

  Makm- akda bir dem karr etmez dil-i zhid

  Mekn ehl-i bel tutmaz mekn lmekn ire

  Bu hsn bu ceml ile gzeller hsn hm

  Yolunda cn u ba terkini urmayan

  Benim zb cemlie gnlden km k

  Gerek ldr gerek dirgir severem ihtiyrm yok

  Yz urup Sne-ke snemin kn erh eyle

  Hem Ahmed Blye billh dervne ak eyle

  Dzh- szn- hicrn ire yan bir nice bir

  Ey zne cennetl mevda mev isteyen

  Ruh- zerdini ehl-i derd olann ehl-i derd anlar

  An b-derd olan bilmez ne bilsin har zafern

  Ah kim ol b-vef gitdi bana yr olmad

  Derd gamdan zge bir kimse bana yr olmad

  Ne zb kasr olur kasr- vcdun h kusr yok

  Eger seyl-i havdisten harb olmazsa bnyn

  Ykd virn eyledi gz gre glm ehrini

  Greyin tz gde olsun byle virn ayrlk

  Derd-i dilberle bihamdillh bam hodur benim

  Derd-i ser verir tabb ikdm eder dermnma

 • DL, 2013, Cilt 2, Say 6 / Volume 2, Number 6

  www.idildergisi.com 128

  Nice erh eylesin diller bu gzler grmedik hsn

  lh sakla sen an yavuz dilden yavuz gzden

  Bu rh- bel slikine yr olamazsn

  Derd ehline sen yr- vefdr olamazsn

  Cn ile yle bel dedin bel-y aka kim

  Her taraftan bin bel gelse bel gelmez sana

  Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd

  Ey Uslden sul edip tesell isteyen

  Ne bir kimseyle karm var ne elde ihtiyrm var

  Ne bir sat karrm var meded gamdan helk oldum

  Kalmad sabr dilin rm gitdi cnmn

  Ey dirg dahi ol rm- cnm gelmedi

  Hi der mi ben esr-i derd b dermn olam

  Gayriler rifatde benden hk ile yeksn olam

  Diyr- gurbete ddm bu yd illerde yrm yok

  Beni gam hksr etdi meded bir gam-gsrm

  Ademden har mkerremdr bu hurda gnl

  Ademsen tara at kendini bu hr-hnedn

  Dostum dmenler ile yr sanmsn beni

  Ey dirg yr iken agyr sanmsn beni

  Ben ol emi-i cihn-szum erg- lem efrzum

  Szm szundan olmudur dehnmdan zebn te

  Ey gzm nru v gnlmn srr kr kim

  Geh gzmde c v geh gnlnde mev eyledin

  Esb-i devletden dersin hak-i gra ser-nign

  Ey eh-i devrn gerek Dr gerekse Behmen ol

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  129 www.idildergisi.com

  Benim gam nki yrimdir ko yr agyra yr olsun

  Beni cevriyle yog etse kayrmaz kedi var olsun

  Bunluu ko benlii terk eyleyben ol ehin

  tlerin olmaa say et Usl sen sen ol

  Ey ki hsnn hb emin hb cismin cmle hb

  Nm- pkin ehl-i diller ire mahbbul-kulb

  Ey melmet hnkhnda murdn gzleyen

  N-murd olmayan olmaz mrid-i aka mrid

  Ehl-i diller zmresinden olamaz ehl-i hev

  Ey Usl her Yezd olmaz Cneyd Byezid

  Ey hce byle devlet cha dayanma kim

  Bu devletin sonu let bu ch h olur

  Ey Usl aynn gayb eyledin aynda

  Ann iin sana gaybiyyt ayniyyat olur

  Gel getirme kisenin lemde br- mihnetin

  ekmegil har-vr Usl kimsenin har-vrn

  Selmet ol benim rhum ki ben hke selm etdin

  Yine bu sicn-i dnyy bana drs-selm etdin

  Ayrldm yrdan Usli meded deli oldum deli

  Ah prim Muhammed Ali himmet eylen himmet eylen

  Jeng-i kesretden kimin kynesi b-gerd olur

  Zerre-i nz iken hurd-i lem gerd olur

  Ey Usl yie Hakka Hak durur Ren dell

  Kfitba fitbn nru hem bryn olur

  Sf kldnsa gnl yinesin b gibi

  Grnr nr- ezel bda mehtb gibi

 • DL, 2013, Cilt 2, Say 6 / Volume 2, Number 6

  www.idildergisi.com 130

  Delerse delsin ey k dili tiiyle ol dilber

  Delerse barn delsin sana ne dil senin nendir

  Ser-i kyuna bir yana eker cn bir yana gnl

  Beni gel ey ecel billh lutf et bir yana eyle

  Ne yaram gzel benler yznde ol hasen hn

  Hemn ol gzel gzlm gzeller ire bir begdir

  Ey soran srr- hakkat kandadr cnndadr

  Belki ol cnndaki dery-y irfnndadr

  Deme hm eyleyip halka fln kii fln etmi

  Cehennem oduna yanam fln ibni fln in

  Gamn ey cn dil-i gam-hruma gam-hr yeter

  eb-i mihnetde bana derd elem yeter

  Zhir eder sftn cilvede hsn-i ztmz

  Ztmz keml ile znet eder sftmz

  Bel cnd durur mlk-i dili gret klan dyim

  Kara bagrmdaki yalar durur lkin bel ba

  nki segin dilde mnmdr lrsem dah

  Umaram kim gitmeye snemden mnm benim

  Akl u sabr u cn u dil kapnda kald dostum

  Gam deil derd gamndr nki yrnm benim

  Muttasl sanma bizi cevr cefnn kuluyuz

  Dostum gh cef gh vefnn kuluyuz

  Aldanmadk bu memleketin tc u tahtna

  Bu taht iinde bizde aceb padialarz

  Terk-i meydense safs sfinin

  Rind-i mey-hrz safdan eyleyen

 • GL Meltem, Uslnin Dilinde Ahengi Salayan Unsurlar zerine Bir Deneme

  131 www.idildergisi.com

  Kse-i ser hicr ile peymne-i hk old gel

  Hey bizimle adh peymnn ferm

  Derd imi dermn- k derde derman et hemn

  Derd-i derd dermn demi bu derde bu derd-y k

  Var durur lemde her sretde bir man-i hs

  Lk sret lemine smad mn-y ak

  Cihndan gemek istersen hriler kumak istersen

  Gklerde umak istersen evvel cnn cn eyle

  Kapndan hor u zr idim itim diy ululardn

  Be ben bed-nm halk ire bu nm ile benm etdin

  Hor bakma her nemed-pa sakn ey muhteem

  Her gedy Hzr gr her ahsa dervne bak

  3. KLEMELER

  kileme, anlamlar birbirine yakn, kart olan veya sesleri birbirine benzeyen

  kelimelerin yan yana kullanlmasdr. kilemeler, iirde ahengi salayan nemli bir

  unsurdur. Szcklerin tekrar edilmesi anlam pekitirerek ok etkili bir hale getirir.

  Divan edebiyatnda ikilemelerin oka kullanld grlmektedir.

  Divan edebiyatnda da ikilemelerle dolu beyitlerle, redifleri ikilemelerden

  olumu gazellerle ve tamamen ikilemelerle yazlm iirlerle karlamaktayz. Bu

  konu ile ilgili olarak Vecihe Hatibolunun yapm olduu tasnif al...

Recommended

View more >