utjecaj ambalaže na impulsivno ponašanje

  • Published on
    17-Feb-2015

  • View
    151

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ponasanje potrosaca

Transcript

<p>BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RAD. RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI.</p> <p>WWW.SEMINARSKIRAD.ORG WWW.MAGISTARSKI.COM WWW.MATURSKIRADOVI.NET WWW.MATURSKI.NET WWW.SEMINARSKIRAD.INFO WWW.MATURSKI.ORG WWW.ESSAYSX.COM WWW.FACEBOOK.COM/DIPLOMSKIRADOVINA NAIM SAJTOVIMA MOETE PRONAI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI ILI MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NjEGOV SADRAJ I PRVE TRI STRANE TAKO DA MOETE TANO DA ODABERETE ONO TO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE NALAZE GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI KOJE MOETE SKINUTI I UZ NJIHOVU POMO NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI NE NAETE RAD KOJI VAM JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOETE NARUITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA. PITANjA I ODGOVORE MOETE DOBITI NA NAEM FORUMU ILI NA MATURSKIRADOVI.NET@GMAIL.COM</p> <p>UNIVERZITET/SVEUILITE VITEZ FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK</p> <p>SINIA IGNJATI</p> <p>UTJECAJ AMBALAE NA INPULSIVNO PONAANJE BOSANSKOHERCEGOVAKIH KUPACADIPLOMSKI RAD</p> <p>TRAVNIK, 2010.</p> <p>UNIVERZITET/SVEUILITE VITEZ FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE TRAVNIK</p> <p>UTJECAJ AMBALAE NA INPULSIVNO PONAANJE BOSANSKOHERCEGOVAKIH KUPACADIPLOMSKI RAD</p> <p>Mentor: doc. dr. Fahrudin Fehri Student: Sinia Ignjati Broj indexa: T0019-VPM/07 Odsjek: Preduzetniki menadment</p> <p>TRAVNIK, 2010.</p> <p>SADRAJ 1 UVOD ....................................................................................................................... 3 1.1 Predmet istraivanja ........................................................................................... 3 1.2 Svrha i ciljevi istraivanja .................................................................................. 4 1.3 Struktura rada ..................................................................................................... 4 1.4 Znanstvene metode ............................................................................................. 5 2 OSNOVNI EKONOMSKI POJMOVI KORITENI U RADU ............................... 6 2.1 Potroa ili konzument ....................................................................................... 6 2.2 Pojam kupac ....................................................................................................... 6 2.3 Ambalaa ............................................................................................................ 7 3 FAKTORI KOJI UTIU NA POTROAA U PROCESU KUPOVINE ............... 8 3.1 Poetna razmatranja ........................................................................................... 8 3.2 Kulturni faktori ................................................................................................... 9 3.3 Socijalni faktori ................................................................................................ 10 3.4 Lini faktori ...................................................................................................... 10 3.5 Psiholoki faktori/procesi ................................................................................. 11 3.6 Situacijski faktori ............................................................................................. 11 4 UKLJUENOST POTROAA U PROCES KUPOVINE .................................. 13 5 POTREBE I ELJE POTROAA U PROCESU KUPOVINE ........................... 16 5.1 Definisanje potreba........................................................................................... 16 5.2 Prevoenje potreba u elju ............................................................................... 16 5.3 Klasifikacija potreba ......................................................................................... 17 6 VRSTE KUPOVINA I KLASIFIKACIJA POTROAA .................................... 20 6.1 Vrste kupovina ................................................................................................. 20 6.2 Klasifikacija potroaa ..................................................................................... 20 6.3 Klasifikacija tipova ponaanja potroaa u procesu kupovine ......................... 21 7. NEPLANIRANA/IMPULSIVNA KUPOVINA .................................................... 23 7.1 Poetna razmatranja ......................................................................................... 23 7.2 ta je neplanirana kupovina? ........................................................................... 23 7.3 Tipovi impulsivne kupovine ............................................................................. 25 7.4 Impulsivno potroako ponaanje .................................................................... 261</p> <p>7.5 Istraivanje impulsivne kupovine ..................................................................... 27 7.6 Faktori koji potiu potroaa na impulsivnu kupovinu .................................... 28 8 AMBALAA KAO ASPEKT KUPOVNOG PROCESA ...................................... 30 8.1 Znaaji i uloge elemenata vizuelnog identiteta u dizajniranju ambalae ........ 30 8.2 Boje na ambalai za pakovanje ........................................................................ 31 8.3 Kreiranje ambalae ........................................................................................... 32 8.4 Vanost marketinke poruke u dizajniranju ambalae ..................................... 33 8.5 Vanost ambalae za sudbinu proizvoda na tritu .......................................... 35 8.6 Uticaj ambalae na odluku o kupnji ................................................................. 36 8.6.1 O oblikovanju ambalae ............................................................................ 37 8.6.2 Istraivanje o ulozi dizajna ambalae i rezultati istraivanja u hrvatskoj.. 38 8.7 Ambalaa u funkciji poveanja prodaje .......................................................... 41 8.8 Trite ambalae ............................................................................................... 43 8.8.1 Veliina trita ambalae, procjene i trendovi ........................................... 43 8.8.2 Potroaki trendovi koji utiu na trite ambalae .................................... 44 8.9 Ekoloka prihvatljivost ambalae ..................................................................... 45 8.10 Ambalaa budunosti ..................................................................................... 46 9 ISTRAIVAKI RAD ........................................................................................... 48 9.1 Metodologija istraivakog rada ...................................................................... 48 9.2 Prezentacija frekventnosti odgovora ................................................................ 50 9.3 Prezentacija odabranih unakrsnih tabulacija .................................................... 63 9.4 Prezentacija analize odgovora sa ponuenom skalom ..................................... 70 10 ZAKLJUAK ....................................................................................................... 72 11 LITERATURA ...................................................................................................... 76 12 POPIS TABELA I SLIKA .................................................................................... 79 12.1 Popis slika....................................................................................................... 79 12.2 Popis tabela..................................................................................................... 80 13 PRILOZI ............................................................................................................... 82 13.1 Primjer koritenog upitnika u istraivanju ..................................................... 82</p> <p>2</p> <p>1 UVODPonaanje potroaa je zanimljivo budui da su svi ljudi, uz mnogobrojne uloge koje imaju u pojedinim fazama ivota, i potroai od najranije dobi. Stoga ljudi u ulozi potroaa, iz vlastitog iskustva, mogu izvesti niz zakljuaka i samim tim bolje razumjeti vlastito i tudje ponaanje prilikom kupovine. Prouavanje ponaanja potroaa kao zasebne marketinke discipline zapoelo je kada su proizvodjai shvatili da se potroai ne ponaaju i ne reagiraju uvijek u skladu s njihovim oekivanjima.Umjesto da nagovaraju potroae na kupovinu svojih proizvoda, marketinki orijentirane tvrtke zakljuile su kako je mnogo jednostavnije rjeenje proizvoditi samo one proizvode za koje su prethodno, kroz istraivanja, utvrdile da ih potroai ele. Potrebe i elje potroaa postale su glavnim predmetom njihovog zanimanja. Modernim istraivanjima je utvreno da mnogi kupci, a pogotovo oni sa viim primanjima, kupuju impulsivno. Specifian aspekt impulsivne kupnje je kupnja koja nastaje potpomognuta porukom koju alje ambalaa. Shvatanje ovog lanca povezanih procesa umnogome doprinosi shvatanju ponaanja kupca, a primjenom u praksi moe u mnogome da doprinese poboljanju profitabilnosti trgovakih preduzea. 1.1 Predmet istraivanja</p> <p>Predmet istraivanja obuhvaen ovim diplomskim radom obuhvata razumjevanje procesa kroz koje prolaze potroai tokom kupovine, uticaj ambalae na te procese posebno na impulsivno odluivanje o kupovini. Tema rada je: Impulsivna kupovina odnosno uticaj ambalae na impulsivno ponaanje u procesu kupnje u Bosni i Hercegovini. Impulsivna kupovina je svaki vid kupovine koju kupac ne eli niti planira, a on se desi. Ovaj rad treba da istrai koji su to utjecaji koji doprinose ovakvom ponaanju kupaca, sa fokusom na utjecaj ambalae na impulsivne kupnje. Kako sama tema indicira, cilj je utvrditi kako se pod utjecajem ambalae ali i drugih faktora deavaju kupnje u Bosni i Hercegovini.3</p> <p>Hipoteza rada je: Samo oni proizvodi koji izgledom svoje ambalae izazivaju pozitivna emocionalna stanja kupaca, imaju anse da utiu na impulsivnu kupovinu i time poveaju anse za opstanak i uspjeh proizvoda na tritu BiH, pa ak i ire. Upravo ti proizvodi utiu na impulsivnu odluku kupaca u procesu kupovine i time doprinose boljem poloaju na tritu proizvoda i ve nivo prodaje kod prodajnih lanaca. 1.2 Svrha i ciljevi istraivanja Istraivanje ove teme je uvrteno u sve aspekte ovog rada. Prvenstveno ukljivanjem svih relevantnih teorijskih aspekata bitnih za postavljenu temu rada. Ovaj dio istraivanja je sproveden kroz analizu dostupne literature, a koja obrauje ponaanje potroaa posebno kupovni proces i naravno aspekta ambalae u tom procesu. Ambalaa je izdvojena kao posebno poglavlje obzirom da je i od vrhunskih marketinkih strunjaka prepoznata kao zaseban elelmenat marketing mix-a. Uz ovo su obraena i neka istraivanja iz okruenja kao izvor sekundarnih podataka te je obavljeno primarno istraivanje. 1.3 Struktura rada</p> <p>Prvi dio rada, poslije uvodnog poglavlja obrauje teorijske aspekte vezane za temu rada kroz poglavlja dva do osam. Prema tome, struktura rada po poglavljima je slijedea: 1. Poglavlje dva obrauje osnovne odnosno najbitnije ekonomske pojmove koji se spominju u temi rada i samom radu. 2. Poglavlje tri obrauje sve faktore koji utiu na potroaa u procesu kupovine, a koje je neophodno analizirati kako bi bilo mogue donijeti konani zakljuak rada. 3. Poglavlje etri obrauje ukljuenost potroaa u proces kupovine i definie uloge potroa, kupac odnosno korisnik. 4. Poglavlje pet razmatra potrebe i elje potroaa koje su bitne kako bi se shvatila pojava impulsivnosti u kupovini i psihologija potroaa.</p> <p>4</p> <p>5. Poglavlje est predstavlja poslednju teorijsku pretpostavku koju je bilo neophodno obraditi kako bi bilo mogue razmatrati impulsivnost u kupnji. Ovim poglavljem su obraene vrste kupnji i klasifikacija potroaa. 6. Poglavlje sedam obrauje pojam impulsivne kupnje i uz poglavlje osam u osnovi predstavlja glavnu teorijsku osovinu rada. 7. Poglavlje osam kroz razne aspekte obrauje pojam ambalae, uticaj ambalae na kupnju te neka istraivanja iz okruenja koja doprinose boljem shvatanju vanosti i ulozi ambalae kako u procesu kupovine tako i njenom uticaju na uspjeh ili neuspjeh i ivotni vijek proizvoda na tritu. 8. Poglavlje devet donosi primarno istraivanje sprovedeno koritenjem anketnog upitnika. 9. Preostala poglavlja ukljuuju zakljuak te ostala tehnika poglavlja neophodna u radu. 1.4 Znanstvene metode Naune metode korite u radu kombinuju analizu strune literature koja je paljivo birana i viestruka. Druge znastvene metode koritene u radu su analiza sekundarnih podataka te prikupljanje i analiza primarnih podataka relevantnih za rad. Upravo je ova kombinacija tri metoda sutina naunog pristupa koji treba da ispita postavljenu hipotezu rada. Posebna panja je posveena pripremi upitnika i istraivakom radu. Upitnik kombinuje multihotomna pitanja sa predpripremljnim odgovorima (do pet ponuenih odgovora). Nadalje, u sam upitnik su uvrtena i pitanja koja trebaju da odrede stavove i kroz te stavove da odrede ablone ponaanja u kupovini i percepciju odreenih proizvoda. Za ovaj dio upitnika koritena je Leikertova skala obzirom da je to najbolji nain na se odredi stav ispitanika. Unakrsnom analizom odgovora na ovakva pitanja pripremljena je najznaajnija osnova za izvoenje konanog zakljuka. Kod odabira uzorka uzet je kvotni uzorak prema geografskom podruju gdje su ispitanici nastanjeni. Ovim naunim pristupom obezbijeeno je da se razmotri tema rada iz ire perspektive modernih drutava i ekonomija ali i da se sagleda specifinost trita Bosne i Hercegovine.</p> <p>5</p> <p>2 OSNOVNI EKONOMSKI POJMOVI KORITENI U RADU 2.1 Potroa ili konzument</p> <p>Tema ovog diplomskog rada se bavi analizom ponaanja potroaa, uticaja ambalae na ponaanje i proces kupnje. Stoga je neophodno definisati sam pojam potroaa. Potroa ili konzument1 je osoba (ili kuanstvo) koje kupuje (konzumira, troi) proizvode i usluge stvorene od ekonomskog sistema. Koncept potroaa/konzumenta se moe koristiti u razliitim varijantama, pa znaaj i koritenje tog termina moe varirati. Kada ekonomisti, biznismeni i marketinki strunjaci priaju o potroaima oni uglavnom govore o osobi bez individualnosti, osobi s odreenim potrebama koje potronjom zadovoljava. Meutim, danas se sve vie i vie primjenjuje individualni pristup potroau jer u slobodnim tritima potroai diktiraju koje i kakve proizvode i usluge trebaju. Potroai posjeduju sredstva koja e utroiti na proizvod ili uslugu koja im najvie odgovara cijenom i/ili kvalitetom. Uvrijeena definicija konzumenta/potroaa definira i kao individuu koja posjeduje financijska sredstva, mogunosti, prava na temelju kojih ostvaruje pravo slobodnog odabira usluga i proizvoda. 2.2 Pojam kupac Takoe je bitno definisati sam pojam kupac obzirom da su pojmovi kupac i potroa vrlo slini ali postoji distinkscija izmeu tih pojmova. Kroz itav rad je neophodno ravnopravno posmatrati oba pojma. Kupac2 je pravno ili fiziko lice koje kupuje robu. Kupci su navaniji dio poslovnog okruenja preduzea. U kupoprodajnom ugovoru, kupac je jedna stranka u ugovoru (druga je prodavac).</p> <p>1 2</p> <p>Prema: http://hr.wikipedia.org/wiki/Potro%C5%A1a%C4%8D Bogdanovi M. i estovi L., Ekonomija od A do...</p>