Utjecaj Zeljeznickog Elektroenergetskog Sustava Na Okolis

Embed Size (px)

Text of Utjecaj Zeljeznickog Elektroenergetskog Sustava Na Okolis

 • ELEKTRINE ELJEZNICE(Utjecaj eljeznikog elektroenergetskog

  sustava na okoli)

  ELEKTRINE ELJEZNICE(Utjecaj eljeznikog elektroenergetskog

  sustava na okoli)sustava na okoli)sustava na okoli)Poslijediplomski doktorski studij

  Nositelj: Prof.dr.sc. Ivo Uglei, dipl.ing. D236

 • OPA RAZMATRANJAOPA RAZMATRANJA

  ZATITA OD NAPONA DODIRA I KORAKA U KM

  IZNOENJE POTENCIJALA

  ELEKTRINA I MAGNETSKA POLJA U OKOLINI POSTROJENJA ELEKTRINE VUE 25 kV

  ANALIZA NESIMETRINOG OPTEREENJA PRIJENOSNE MREE 110 KV PRIKLJUENJEM ELEKTROVUNIH PODSTANICA 110/25 KV

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  Proraun potencijala tranica zemlja.

  - Poznato je da pri normalnom pogonu i kratkom spoju u kontaktnoj mreidolazi do porasta potencijala tranica.

  - Veliina porasta potencijala na mjestu utiskivanja struje je posljedicavie faktora:

  3

  - veliina utisnute struje;- odvod tranice (tranica);- udaljenost od EVP-a;- jednokolosjena ili dvokolosjena pruga;- jedna povratna tranica ili dvije povratne tranice;- specifini otpor tla.

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  EESEVP

  Vozni vod

  Tranice

  R1 L1

  L2R2

  G

  M12

  4

  Principijelna raspodjela struje kratkog spoja ili struje elektrine vue i porasta potencijala tranica

  - U EMTP-RV (program za proraun elektromagnetskih prijelaznih pojava) je napravljen model 40 km jednokolosijene pruge.

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  Diskretno je modeliran svaki kilometar jednokolosijene pruge s dvijepovratne tranice ekvivalentnom matricom impedancija:

  Odvod tranica je modeliran u diskretnim vrijednostima od 0,2 do 2 [S/km]. Vrijednost otpora uzemljenja EVP je usvojena 1 .

  5

  Vrijednost otpora uzemljenja EVP je usvojena 1 . Uzimajui u obzir struje kratkog spoja za pojedini EVP i smanjenje struje kratkog spoja s poveanjem udaljenosti od EVP-a dobiju se slijedei dijagrami.

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  Porast napona tranice prema referentnoj zemlji

  600

  800

  1000

  1200

  1400N

  a

  p

  o

  n

  t

  r

  a

  n

  i

  c

  e

  (

  V

  )

  Odvod 0,2 S/kmOdvod 0,3 S/kmOdvod 0,5 S/kmOdvod 1,0 S/kmOdvod 2,0 S/km

  PSN1 Skrad NES O. Hreljin

  6

  0

  200

  400

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Udaljenost kratkog spoja od EVP-a (km)

  Porast napona tranice pri kratkom spoju krakova napajanja iz EVP Moravice

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  Porast napona tranice prema referentnoj zemlji

  600

  800

  1000

  1200N

  a

  p

  o

  n

  t

  r

  a

  n

  i

  c

  e

  (

  V

  )

  Odvod 0,2 S/kmOdvod 0,3 S/kmOdvod 0,5 S/kmOdvod 1,0 S/kmOdvod 2,0 S/km

  PSN1 Lokve

  PSN1 Skrad

  7

  Porast napona tranice pri kratkom spoju krakova napajanja iz EVP Delnice

  0

  200

  400

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Udaljenost kratkog spoja od EVP-a (km)

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  Iz prikazanih dijagrama moe se izvui openiti zakljuak:- da porast napona tranica prema referentnoj zemlji, a time i eventualno stvaranje opasnih napona dodira, dominantno ovisi o odvodu tranica. - oportuno je meusobnim povezivanjem metalnih masa (stupova, portala...) i njihovih uzemljivaa i tranica poveati ukupni odvod tranica.

  Struja vue

  8

  Struja vue

  Struja kroz tranice

  Struja kroz zemlju

  EVP

  Napon tranica prema zemlji

  Struja kroz tranice

  Struja kroz zemlju

  Princip raspodjele struje i napona tranica pri napajanju elektrine vue

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM Ugradnjom povratnog ueta postiu se znaajni pozitivni uinci:- smanjenje impedancije kontaktne mree;- smanjenje porasta potencijala tranica pri kratkom spoju i normalnom pogonu;- smanjenje induktivnog utjecaja;- smanjenje magnetskog polja u blizini elektrificirane pruge.

  a

  bnosivo ue

  povratno uec

  9

  d e

  1500 mm

  kontaktni vodii

  tranice

  Kontaktna mrea s povratnim uetom

 • Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM

  Raspodjela povratne struje koja tee kroz zemlju, tranice i povratno ue ovisi o poloaju vlaka i mjestu izmeu vlaka i EVP-a na kojemu se raspodjela rauna.

  Postotak struje koja tee povratnim uetom

  34%

  36%

  38%

  40%vlak na 10 km od EVP-avlak na 20 km od EVP-avlak na 30 km od EVP-a

  10

  20%

  22%

  24%

  26%

  28%

  30%

  32%

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Krak napajanja (km)

  P

  o

  s

  t

  o

  t

  a

  k

  Omjer struje koja tee kroz povratno ue prema ukupnoj struji povratnog ueta i tranica

 • Kapacitivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie

  CICVV

  CVI

  UVV UIUVI

  Vozni vodNN vodi

  Prikaz potencijala pri kapacitivnom utjecaju voznog voda na NN vodi

  Uvv napon voznog voda;Uvi influencirani napon NN vodia;Uvi napon izmeu VV i NN vodia.

  C l

  IVI

  VIVVI CC

  CUU+

  =

  =

  r

  aln4

  lCVI

  qVVVIL rlUCf2I pi=

  l - duina paralelnog poloenog NN vodia; rq - faktor priguenja uslijed slabljenja utjecaja elektrinog polja.

 • Kapacitivni utjecaj KM 25 kV na NN vodieInfluencirani napon

  3

  4

  5

  6U

  i

  (

  k

  V

  )

  c=6 mc=8 mc=10 mc=12 mc=14 mc=16 mc=20 m

  0

  1

  2

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30a (m)

  Dijagram influenciranog napona UI u ovisnosti o rastojanju odvoznog voda a i visini NN vodia iznad zemlje c

 • Kapacitivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie

  S

  t

  r

  u

  j

  a

  [

  m

  A

  ]

  1000

  10000

  100000

  SMRTONOSNO

  BEZOPASNO

  Q =

  100 mAs

  Q =

  70 mAs

  Q =

  30 mAs

  Prikaz jakosti struje I u ovisnosti o vremenu trajanja t

  85 mA ~ 60 mA Ieff

  70 mA ~ 50 mA Ieff 30 mA ~ 21 mA Ieff

  Trajanje struje [ms] 10

  10 100 1000 10000

  100

  Isprekidana linija: prestanak disanja, pri duljem dijelovanju nastaje treperenje sranih klijetki

 • Induktivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie

  Dijagram induciranog napona u NN vodiu u zavisnosti o duiniparalelnog voenja l i razmaku a izmeu voznog voda i NN vodia

 • Induktivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie Specijalni sluaj induktivnog utjecaja je kratki spoj voznog voda.

  Prekidai u EVP-ima iskljue kratki spoj u vremenu cca. 80 ms.

  Doputeni naponi dodira u ovisnosti o trajanju struje

 • Uzemljenja u sustavima elektrine vue

  Zatitno uzemljenje je izravno uzemljenje metalnih dijelovaelektrinih postrojenja koji ne pripadaju strujnim krugovima, radi zatiteljudi od opasnoga dodirnog napona i napona koraka.

  Pogonsko uzemljenje je uzemljenje metalnih dijelova koji pripadajustrujnim krugovima elektroenergetskog postrojenja (na primjer zvjezditetransformatora).

  Uzemljivai se najee odvajaju za visokonaponska i niskonaponskapostrojenja.

  Kao pogonsko uzemljenje smatra se veza sekundarne stranetransformatora u EVP-u s tranicama kolosijeka. Ta se veza ostvarujepodzemnim kabelima, koji time postaju dio povratnog voda vunogstrujnog kruga.

 • Uzemljenja u sustavima elektrine vue

  Principijelna shema primjena zatitne mjere zatitno uzemljenje u podruju eljeznice

 • Uzemljenja u sustavima elektrine vue

  Naponski lijevak tranica na mjestu kvara u ravnini okomitoj na os kolosjeka

 • Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode

  Podzemni cjevovodi u blizini elektrovunog sustava (EVP-a i kontaktne mree) izloeni su utjecajima preko induktivnih i galvanskih veza. Dolazi do pojave potencijalne razlike izmeu cjevovoda i okolnog zemljita koje mogu dosei visoke vrijednosti i ugroziti sigurnost osoblja. U fazi projektiranja se mora nastojati da objekti elektrine vue i cjevovodi ne budu locirani u pojasu induktivnih i galvanskih utjecaja iznad cjevovodi ne budu locirani u pojasu induktivnih i galvanskih utjecaja iznad dozvoljenih. Pri radovima na cjevovodu mora se izmeu alata, dizalica i sl. i dijelova pod naponom osigurati sigurnosna udaljenost od 3 m za naponski nivo 20 kV 110 kV. Granina vrijednost napona izmeu cjevovoda i okolnog zemljita iznosi 1000 V .

 • Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode

  Dozvoljeni napon dodira za podzemne cjevovode

 • Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode

  Prostorna pozicija eljeznike pruge i naftovoda JANAF

 • Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode

  Inducirani napon na naftovodu od PS Melnice

  100

  150

  200

  250I

  n

  d

  u

  c

  i

  r

  a

  n

  i

  n

  a

  p

  o

  n

  (

  V

  )

  Inducirani napon na naftovodu od PS (pumpna stanica) Melnice pri kratkom spoju na kraku prema PSN2 Sv. Kuzum

  0

  50

  0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50Udaljenost (km) od EVP Plase (prema PSN2 Sv. Kuzam)

  I

  n

  d

  u

  c

  i

  r

  a

  n

  i

  n

  a