Utjecaj Zeljeznickog Elektroenergetskog Sustava Na Okolis

  • Published on
    29-Nov-2015

  • View
    16

  • Download
    5

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ELEKTRINE ELJEZNICE(Utjecaj eljeznikog elektroenergetskog </p><p>sustava na okoli)</p><p>ELEKTRINE ELJEZNICE(Utjecaj eljeznikog elektroenergetskog </p><p>sustava na okoli)sustava na okoli)sustava na okoli)Poslijediplomski doktorski studij</p><p>Nositelj: Prof.dr.sc. Ivo Uglei, dipl.ing. D236</p></li><li><p>OPA RAZMATRANJAOPA RAZMATRANJA</p><p> ZATITA OD NAPONA DODIRA I KORAKA U KM</p><p> IZNOENJE POTENCIJALA</p><p> ELEKTRINA I MAGNETSKA POLJA U OKOLINI POSTROJENJA ELEKTRINE VUE 25 kV</p><p> ANALIZA NESIMETRINOG OPTEREENJA PRIJENOSNE MREE 110 KV PRIKLJUENJEM ELEKTROVUNIH PODSTANICA 110/25 KV</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p> Proraun potencijala tranica zemlja.</p><p>- Poznato je da pri normalnom pogonu i kratkom spoju u kontaktnoj mreidolazi do porasta potencijala tranica.</p><p>- Veliina porasta potencijala na mjestu utiskivanja struje je posljedicavie faktora:</p><p>3</p><p>- veliina utisnute struje;- odvod tranice (tranica);- udaljenost od EVP-a;- jednokolosjena ili dvokolosjena pruga;- jedna povratna tranica ili dvije povratne tranice;- specifini otpor tla.</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p>EESEVP</p><p>Vozni vod</p><p>Tranice</p><p>R1 L1</p><p>L2R2</p><p>G</p><p>M12</p><p>4</p><p>Principijelna raspodjela struje kratkog spoja ili struje elektrine vue i porasta potencijala tranica</p><p>- U EMTP-RV (program za proraun elektromagnetskih prijelaznih pojava) je napravljen model 40 km jednokolosijene pruge. </p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p> Diskretno je modeliran svaki kilometar jednokolosijene pruge s dvijepovratne tranice ekvivalentnom matricom impedancija:</p><p> Odvod tranica je modeliran u diskretnim vrijednostima od 0,2 do 2 [S/km]. Vrijednost otpora uzemljenja EVP je usvojena 1 .</p><p>5</p><p> Vrijednost otpora uzemljenja EVP je usvojena 1 . Uzimajui u obzir struje kratkog spoja za pojedini EVP i smanjenje struje kratkog spoja s poveanjem udaljenosti od EVP-a dobiju se slijedei dijagrami.</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p>Porast napona tranice prema referentnoj zemlji</p><p>600</p><p>800</p><p>1000</p><p>1200</p><p>1400N</p><p>a</p><p>p</p><p>o</p><p>n</p><p> t</p><p>r</p><p>a</p><p>n</p><p>i</p><p>c</p><p>e</p><p> (</p><p>V</p><p>)</p><p>Odvod 0,2 S/kmOdvod 0,3 S/kmOdvod 0,5 S/kmOdvod 1,0 S/kmOdvod 2,0 S/km</p><p>PSN1 Skrad NES O. Hreljin</p><p>6</p><p>0</p><p>200</p><p>400</p><p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Udaljenost kratkog spoja od EVP-a (km)</p><p>Porast napona tranice pri kratkom spoju krakova napajanja iz EVP Moravice</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p>Porast napona tranice prema referentnoj zemlji</p><p>600</p><p>800</p><p>1000</p><p>1200N</p><p>a</p><p>p</p><p>o</p><p>n</p><p> t</p><p>r</p><p>a</p><p>n</p><p>i</p><p>c</p><p>e</p><p> (</p><p>V</p><p>)</p><p>Odvod 0,2 S/kmOdvod 0,3 S/kmOdvod 0,5 S/kmOdvod 1,0 S/kmOdvod 2,0 S/km</p><p>PSN1 Lokve</p><p>PSN1 Skrad</p><p>7</p><p>Porast napona tranice pri kratkom spoju krakova napajanja iz EVP Delnice</p><p>0</p><p>200</p><p>400</p><p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Udaljenost kratkog spoja od EVP-a (km)</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p> Iz prikazanih dijagrama moe se izvui openiti zakljuak:- da porast napona tranica prema referentnoj zemlji, a time i eventualno stvaranje opasnih napona dodira, dominantno ovisi o odvodu tranica. - oportuno je meusobnim povezivanjem metalnih masa (stupova, portala...) i njihovih uzemljivaa i tranica poveati ukupni odvod tranica.</p><p>Struja vue</p><p>8</p><p>Struja vue</p><p>Struja kroz tranice</p><p>Struja kroz zemlju</p><p>EVP</p><p>Napon tranica prema zemlji</p><p>Struja kroz tranice</p><p>Struja kroz zemlju</p><p>Princip raspodjele struje i napona tranica pri napajanju elektrine vue</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM Ugradnjom povratnog ueta postiu se znaajni pozitivni uinci:- smanjenje impedancije kontaktne mree;- smanjenje porasta potencijala tranica pri kratkom spoju i normalnom pogonu;- smanjenje induktivnog utjecaja;- smanjenje magnetskog polja u blizini elektrificirane pruge.</p><p>a</p><p>bnosivo ue</p><p>povratno uec</p><p>9</p><p>d e</p><p>1500 mm</p><p>kontaktni vodii</p><p>tranice</p><p>Kontaktna mrea s povratnim uetom</p></li><li><p>Zatita od napona dodira i koraka u KMZatita od napona dodira i koraka u KM</p><p> Raspodjela povratne struje koja tee kroz zemlju, tranice i povratno ue ovisi o poloaju vlaka i mjestu izmeu vlaka i EVP-a na kojemu se raspodjela rauna.</p><p>Postotak struje koja tee povratnim uetom</p><p>34%</p><p>36%</p><p>38%</p><p>40%vlak na 10 km od EVP-avlak na 20 km od EVP-avlak na 30 km od EVP-a</p><p>10</p><p>20%</p><p>22%</p><p>24%</p><p>26%</p><p>28%</p><p>30%</p><p>32%</p><p>0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Krak napajanja (km)</p><p>P</p><p>o</p><p>s</p><p>t</p><p>o</p><p>t</p><p>a</p><p>k</p><p>Omjer struje koja tee kroz povratno ue prema ukupnoj struji povratnog ueta i tranica </p></li><li><p>Kapacitivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie</p><p>CICVV</p><p>CVI</p><p>UVV UIUVI</p><p>Vozni vodNN vodi</p><p>Prikaz potencijala pri kapacitivnom utjecaju voznog voda na NN vodi </p><p>Uvv napon voznog voda;Uvi influencirani napon NN vodia;Uvi napon izmeu VV i NN vodia. </p><p>C l</p><p>IVI</p><p>VIVVI CC</p><p>CUU+</p><p>=</p><p>=</p><p>r</p><p>aln4</p><p>lCVI</p><p>qVVVIL rlUCf2I pi=</p><p>l - duina paralelnog poloenog NN vodia; rq - faktor priguenja uslijed slabljenja utjecaja elektrinog polja.</p></li><li><p>Kapacitivni utjecaj KM 25 kV na NN vodieInfluencirani napon</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6U</p><p>i</p><p>(</p><p>k</p><p>V</p><p>)</p><p>c=6 mc=8 mc=10 mc=12 mc=14 mc=16 mc=20 m</p><p>0</p><p>1</p><p>2</p><p>3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30a (m)</p><p>Dijagram influenciranog napona UI u ovisnosti o rastojanju odvoznog voda a i visini NN vodia iznad zemlje c</p></li><li><p>Kapacitivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie</p><p>S</p><p>t</p><p>r</p><p>u</p><p>j</p><p>a</p><p> [</p><p>m</p><p>A</p><p>]</p><p>1000</p><p>10000</p><p>100000</p><p>SMRTONOSNO </p><p>BEZOPASNO </p><p>Q =</p><p> 100 mAs</p><p>Q =</p><p> 70 mAs</p><p>Q =</p><p> 30 mAs</p><p>Prikaz jakosti struje I u ovisnosti o vremenu trajanja t</p><p>85 mA ~ 60 mA Ieff </p><p>70 mA ~ 50 mA Ieff 30 mA ~ 21 mA Ieff </p><p>Trajanje struje [ms] 10</p><p>10 100 1000 10000</p><p>100</p><p>Isprekidana linija: prestanak disanja, pri duljem dijelovanju nastaje treperenje sranih klijetki </p></li><li><p>Induktivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie</p><p>Dijagram induciranog napona u NN vodiu u zavisnosti o duiniparalelnog voenja l i razmaku a izmeu voznog voda i NN vodia</p></li><li><p>Induktivni utjecaj KM 25 kV na NN vodie Specijalni sluaj induktivnog utjecaja je kratki spoj voznog voda.</p><p> Prekidai u EVP-ima iskljue kratki spoj u vremenu cca. 80 ms.</p><p>Doputeni naponi dodira u ovisnosti o trajanju struje </p></li><li><p>Uzemljenja u sustavima elektrine vue</p><p> Zatitno uzemljenje je izravno uzemljenje metalnih dijelovaelektrinih postrojenja koji ne pripadaju strujnim krugovima, radi zatiteljudi od opasnoga dodirnog napona i napona koraka.</p><p> Pogonsko uzemljenje je uzemljenje metalnih dijelova koji pripadajustrujnim krugovima elektroenergetskog postrojenja (na primjer zvjezditetransformatora).</p><p> Uzemljivai se najee odvajaju za visokonaponska i niskonaponskapostrojenja.</p><p> Kao pogonsko uzemljenje smatra se veza sekundarne stranetransformatora u EVP-u s tranicama kolosijeka. Ta se veza ostvarujepodzemnim kabelima, koji time postaju dio povratnog voda vunogstrujnog kruga.</p></li><li><p>Uzemljenja u sustavima elektrine vue</p><p>Principijelna shema primjena zatitne mjere zatitno uzemljenje u podruju eljeznice </p></li><li><p>Uzemljenja u sustavima elektrine vue</p><p>Naponski lijevak tranica na mjestu kvara u ravnini okomitoj na os kolosjeka</p></li><li><p>Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode</p><p> Podzemni cjevovodi u blizini elektrovunog sustava (EVP-a i kontaktne mree) izloeni su utjecajima preko induktivnih i galvanskih veza. Dolazi do pojave potencijalne razlike izmeu cjevovoda i okolnog zemljita koje mogu dosei visoke vrijednosti i ugroziti sigurnost osoblja. U fazi projektiranja se mora nastojati da objekti elektrine vue i cjevovodi ne budu locirani u pojasu induktivnih i galvanskih utjecaja iznad cjevovodi ne budu locirani u pojasu induktivnih i galvanskih utjecaja iznad dozvoljenih. Pri radovima na cjevovodu mora se izmeu alata, dizalica i sl. i dijelova pod naponom osigurati sigurnosna udaljenost od 3 m za naponski nivo 20 kV 110 kV. Granina vrijednost napona izmeu cjevovoda i okolnog zemljita iznosi 1000 V .</p></li><li><p>Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode</p><p>Dozvoljeni napon dodira za podzemne cjevovode </p></li><li><p>Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode</p><p>Prostorna pozicija eljeznike pruge i naftovoda JANAF</p></li><li><p>Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode</p><p>Inducirani napon na naftovodu od PS Melnice</p><p>100</p><p>150</p><p>200</p><p>250I</p><p>n</p><p>d</p><p>u</p><p>c</p><p>i</p><p>r</p><p>a</p><p>n</p><p>i</p><p> n</p><p>a</p><p>p</p><p>o</p><p>n</p><p> (</p><p>V</p><p>)</p><p>Inducirani napon na naftovodu od PS (pumpna stanica) Melnice pri kratkom spoju na kraku prema PSN2 Sv. Kuzum</p><p>0</p><p>50</p><p>0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50Udaljenost (km) od EVP Plase (prema PSN2 Sv. Kuzam) </p><p>I</p><p>n</p><p>d</p><p>u</p><p>c</p><p>i</p><p>r</p><p>a</p><p>n</p><p>i</p><p> n</p><p>a</p><p>p</p><p>o</p><p>n</p><p> (</p><p>V</p><p>)</p></li><li><p>Utjecaj elektrine vue na podzemne cjevovode</p><p>Inducirani napon na naftovodu od EVP Delnice prem PSN1 Skrad</p><p>600</p><p>800</p><p>1000</p><p>1200I</p><p>n</p><p>d</p><p>u</p><p>c</p><p>i</p><p>r</p><p>a</p><p>n</p><p>i</p><p> n</p><p>a</p><p>p</p><p>o</p><p>n</p><p> (</p><p>V</p><p>)</p><p>Inducirani napon na naftovodu od BS (blok stanica) (33+447) do EVP Vrata </p><p>0</p><p>200</p><p>400</p><p>0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Udaljenost (km) od EVP Delnice prema PSN1 Skrad </p></li><li><p>Iznoenje potencijala Iznoenje potencijala iz VN postrojenja se ostvaruje ili preko plata energetskih kabela ili preko zatitnog ueta dalekovoda napojnog voda. Iznoenje potencijala iz objekata jednofaznog sustava vue se ostvaruje i preko signalno-upravljakih kabela koji se nalaze u podruju utjecaja naponskog lijevka, tranica kolosijeka ili uzemljivaa EVP-a.</p><p>0</p><p>0</p><p>33</p><p>Ir)II(rIIII</p><p>zTrKSzUZ</p><p>TrKS</p><p>==</p><p>+=</p><p>Z</p><p>n</p><p>Z 111</p><p>+=</p><p>DVZ Zn</p><p>R+</p><p>3I0 - trostruka nulta struja dalekovoda,ITr - struja kroz zvjezdite transformatora,IKS - struja na mjestu kvara,IUZ - struja kroz uzemljiva,IZ - struja kroz uzemljiva postrojenja,UZ - napon uzemljivaa,rz - redukcioni faktor dalekovoda,RZ - otpor uzemljivaa postrojenjaRM - otpor uzemljenja stupa dalekovodaZDV - impedancija uzemljivaa prikljuenih dalekovoda,ZZ - ukupna impedancija uzemljivaa,n - broj dalekovoda koji izlaze iz postrojenja.</p></li><li><p>Iznoenje potencijala</p><p>Uzemljiva EVP 110 kV Delnice</p><p>Ekrani XHE kabela</p><p>EVP 110/35 kV Delnice</p><p>35 kV110 kV</p><p>Zuzs=0.03 </p><p>Kontaktna mrea</p><p>Iuz=3582 Au</p><p>Napojni kabeli 2X (XHE 49 1X300/25 mm2), 30/58 kV</p><p>EVP 110/25 kV Delnice</p><p>Povratni vodovi 2X PP 00 1X 300 mm2</p><p>Ltrase=125 m, =50 m</p><p>110 kV25 kV</p><p>Ztranicai</p><p>Shema za proraun iznoenja potencijala u EVP Delnice 110/25 kV </p></li><li><p>Iznoenje potencijala</p><p>3582 A</p><p>POV. VOD</p><p>POV. VOD</p><p>PLAT 1</p><p>PLAT 2</p><p>Otpor uzem ljivacau pos trojenju</p><p>Pojednostavljeni model za proraun iznoenja potencijala u ATP-u</p><p>Otpor tracnica</p></li><li><p>Iznoenje potencijala</p><p>Rezultati prorauna potencijala uzemljivaa (u) i iznesenog potencijala (i)</p><p>u</p><p>iik </p><p>=</p><p>u</p><p>ki faktor iznoenja potencijala.</p></li><li><p>Mjere zatite za postrojenja KM</p><p>Najei sluajevi kod kojih se osobe pribliavaju dijelovima pod naponom</p></li><li><p>Mjere zatite za postrojenja KM</p><p>Najei sluajevi kod kojih se osobe pribliavaju dijelovima pod naponom</p><p> Pojedine zatitne mjere propisane su normama kao i odgovarajuim aktima eljeznikih uprava. </p></li><li><p>Mjere zatite za postrojenja KM</p><p>Shematski prikaz struja kratkog spoja kontaktne mree, koje se uzimaju za proraun u odnosu na poloaj TK-vodova</p></li><li><p>Mjere zatite za postrojenja KM</p><p>Granine vrijednosti napona za telekomunikacijske vodove u reimu kratkog spoja Granina vrijednost napona za TK kabele pri kratkom spoju iznosi 430 V.</p><p>Shema sloene trase pri odreivanju induciranog napona na TK-vodovima </p></li><li><p>EM polja u okolini postrojenja elektrine vue 25 kV</p><p>Popis normi i propisa vezanih za EM polja</p></li><li><p>EM polja u okolini postrojenja elektrine vue 25 kV</p><p>Granino podruje mjerenja elektromagnetskog polja KM-e i EVP-a prema normi HRN EN 50121-2</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM Suvremenim raunarskim programima mogue je utvrditi vrijednosti EM polja u prostoru, pri emu je vano poznavati podatke o elektroenergetskom objektu. Tonost rezultata prorauna povezana je sa detaljnim prikazom vodia i poznavanjem pogonskog stanja (struje), to je posebno vano kada se radi o magnetskom polju. U nastavku su dani rezultati prorauna EM polja pomou softverskog programa EFC-400.programa EFC-400.</p><p>e f</p><p>a</p><p>5</p><p>5</p><p>0</p><p>0</p><p> m</p><p>m</p><p>1</p><p>4</p><p>0</p><p>0</p><p> m</p><p>m</p><p>3000 mm</p><p>1507 mm</p><p>b</p><p>nosivo ue</p><p>kontaktni vod</p><p>povratni vod</p><p>c d</p><p>3000 mm</p><p>a</p><p>b</p><p>4000 mm</p><p>Popreni presjek kontaktne mree dvokolosijene otvorene pruge za izmjenini sustav napajanja 25 kV, 50 Hz </p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Varijante KM H Infrastrukture s obzirom na broj kolosijeka i izvedbu Varijante KM H Infrastrukture s obzirom na broj kolosijeka i izvedbu povratnog voda</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Rjeenje povratnog voda za vor Zagreb</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>3D prikaz modeliranog sustava </p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Elektrino polje uzdu YZ presjeka na kraju prvog raspona KM-e (krivulje crne boje su granice od 5 kV/m)</p><p> Vodii KM i tranice su postavljene uzdu osi X.</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka uzdu YZ presjeka na kraju prvog raspona KM-e (krivulje crne boje su granice od 100 T) </p><p> U proraun je uzeto da struja fidera iznosi 900 A.</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka uzdu Y-osi KM-e na visini 1,5 m, ako fiderom tee struja od 900 A</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka uzdu Y-osi KM-e na visini 1,5 m, ako fiderom tee struja od 200 A</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka uzdu YZ presjeka na kraju prvog raspona KM-e (krivulje crne boje su granice od 100 T) za dvokolosijenu prugu</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka uzdu Y-osi KM-e na visini 1,5 m dvokolosijene pruge uz uvjet da pojedinim fiderom tee struja od 900 A </p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Elektrino polje uzdu YZ presjeka na kraju prvog raspona KM-e (krivulje crne boje su granice od 5 kV/m) </p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka KM-e (2 kontaktna vodia i 1 nosivo ue) na visini 1.5 m (krivulje crne boje su granice od 100 T) ako fiderom tee struja od 600 A</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Gustoa magnetskog toka KM-e (2 kontaktna vodia, 1 nosivo ue i 1 povratno ue ) na visini 1.5 m (krivulje crne boje su granice od 100 T)ako fiderom tee struja od 600 A</p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Shema napajanja i sekcioniranja kolodvora Delnice </p><p>Gustoa magnetskog toka uzdu poprenog presjeka na sredini kolodvora (krivulje crne boje su granice od 100 T) </p><p> U proraun je uzeto da se dolazna struja u kolodvor od 900 A dijeli na preostala 3 kolosijeka. </p><p>kolodvora Delnice </p></li><li><p>Proraun jakosti EM polja u okolini KM</p><p>Elektrino polje uzdu poprenog presjeka na sredini kolodvora (krivulje crne boje su granice od 5 kV/m)</p></li><li><p>Lokacije EVP-aLokacije EVP-a</p></li><li><p>Pojednostavljeni profil pruge Zgreb - RijekaPojednostavljeni profil pruge Zgreb - Rijeka</p><p>P</p><p>S</p><p>N</p><p>D</p><p>R</p><p>E</p><p>N</p><p>I</p><p>C</p><p>A</p><p>EVPHORVATI</p><p>P</p><p>S</p><p>N</p><p>Z</p><p>D</p><p>E</p><p>N</p><p>A</p><p>C</p><p>EVPKAPELA</p><p>EVP</p><p>DRAGANII</p><p>13,9</p><p>EVP</p><p>KATII</p><p>P</p><p>S</p><p>N</p><p>D</p><p>U</p><p>B</p><p>R</p><p>A</p><p>V</p><p>A</p><p>P</p><p>S</p><p>N</p><p>K</p><p>L</p><p>A</p><p>R</p><p>A</p><p>P</p><p>S</p><p>N</p><p>T</p><p>U</p><p>R</p><p>A</p><p>N</p><p>J</p><p>1 1, 5 </p><p>EVPLEDENICE</p><p>EVPKRASICAP</p><p>S</p><p>N</p><p>V</p><p>I</p><p>N</p><p>O</p><p>D</p><p>O</p><p>L</p><p>16,0 15,0 15,5 12,0</p><p>P</p><p>S</p><p>N</p><p>R</p><p>I</p><p>J</p><p>E</p><p>K</p><p>A</p><p>12,5 12,5 16,0 17,0 12,2 14,1 13,2</p><p>31,0 27,5 25,0 33,0 26,3</p><p>1 2</p><p>1 2 </p><p>10</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>4</p><p>+</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>0</p><p>,</p><p>1</p><p>+</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>3</p><p>0</p><p>+</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>4</p><p>5</p><p>+</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>6</p><p>0</p><p>+</p><p>5</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>7</p><p>2</p><p>+</p><p>5</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>8</p><p>5</p><p>+</p><p>0</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>1</p><p>3</p><p>+</p><p>5</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>9</p><p>7</p><p>+</p><p>5</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>3</p><p>0</p><p>+</p><p>5</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>5</p><p>6</p><p>+</p><p>8</p><p>0</p><p>0</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>4</p><p>2</p><p>+</p><p>7</p><p>0</p><p>0</p><p>Pojednostavljeni profil pruge i pretpostavljene lokacije EVP-a i PSN-ova na pruzi Zagreb (Horvati) Rijeka (Krasica)</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>Z</p><p>A</p><p>G</p><p>R</p><p>E</p><p>B</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>H</p><p>.</p><p>L</p><p>E</p><p>S</p><p>K</p><p>O</p><p>V</p><p>A</p><p>C</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>G</p><p>O</p><p>L</p><p>J</p><p>A</p><p>K</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>S</p><p>K</p><p>R</p><p>A</p><p>D</p><p>N</p><p>I</p><p>K</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>D</p><p>R</p><p>E</p><p>N</p><p>I</p><p>C</p><p>A</p><p>0</p><p>DRAGANII1 0 </p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>B</p><p>E</p><p>L</p><p>A</p><p>J</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>R</p><p>I</p><p>J</p><p>E</p><p>K</p><p>A</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>L</p><p>E</p><p>D</p><p>E</p><p>N</p><p>I</p><p>C</p><p>A</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>K</p><p>R</p><p>A</p><p>S</p><p>I</p><p>C</p><p>A</p><p>k</p><p>o</p><p>l</p><p>.</p><p>H</p><p>O</p><p>R</p><p>V</p><p>A</p><p>T</p><p>I</p><p>0,5</p><p>Varijanta 1</p><p>Varijanta C</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>0</p><p>+</p><p>6</p><p>9</p><p>4</p><p>k</p><p>m</p><p>1</p><p>6</p><p>+</p><p>8</p><p>4</p><p>9</p><p>k</p><p>m</p><p>4</p><p>0</p><p>+</p><p>2</p><p>1</p><p>5</p><p>s</p><p>t</p><p>j</p><p>.</p><p>M</p><p>a</p><p>v</p><p>r</p><p>a</p>