UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK - Nya sajten/mnen/Matematik... UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Fr

  • Published on
    16-Sep-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

UTBILDNINGSFRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 Box 22049 10422 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-50833000 attila.szabo@stockholm.se www.stockholm.se UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Fr att skerstlla ett strategiskt, lngsiktigt och hllbart utvecklingsarbete som bidrar till en skola p vetenskaplig grund och beprvad erfarenhet dr elever har mjlighet till ett optimalt lrande kommer utbildningsfrvaltningen att skapa en samordnad utvecklingsorganisation med FoU-omrden. Utifrn beslut i kommunfullmktige och utbildningsnmnden prioriteras i ett inledningsskede FoU-omrdena matematik, naturvetenskap/tekning och sprkutveckling/litteracitet. Varje FoU-omrde tar fram en utvecklingsplan som utgr frn den av nmnden beslutade FoU-strategin (dnr 12-400/9364). Planerade insatser ska ven vara en del av det systematiska kvalitetsarbetet och ha nra koppling till styrning och ledning av verksamheterna. I varje FoU-omrde kan det ing gemensamma insatser som tex bedmning och betyg samt it-pedagogik . Matematikkunskaper bedms som viktiga fr elevers allmnna skolprestationer och mnga insatser har gjorts genom ren p skilda niver. Enligt kommunfullmktiges beslut ska det genomfras en omfattande satsning p skolmnet matematik i bde grund- och gymnasieskola. Utbildningsfrvaltningen tar i fljande utvecklingsplan ett samordnat grepp om insatserna fr att frbttra elevresultaten i matematik, skerstller att metoderna r forskningsbaserade och samordnar dem fr optimal effekt. Insatserna riktar sig primrt till stadens kommunala grund- och gymnasieskolor (fortsttningsvis benmnda stadens skolor). BAKGRUND Under det senaste decenniet har det satsats omfattande resurser p att utveckla matematikundervisningen fr att frbttra elevernas mluppfyllelse i skolmnet matematik. Elevresultaten i matematik i stadens skolor r dock inte tillfredstllande. Andelen elever som klarar mlen fr det nationella provet i matematik fr rskurs 9 har minskat kontinuerligt sedan 2005. Gymnasieelevernas resultat i matematik r minst lika alarmerande. Bland de viktigaste frklaringarna till de frsmrade resultaten r att matematikundervisningen fokuserar p procedurkunskaper istllet fr begreppsfrstelse och att elever arbetar p egen hand i alltfr stor utstrckning (Skolverket, 2003; 2009; 2010b). Enligt de nya lroplanerna ska undervisningen i mnet ge eleverna frutsttningar att utveckla matematiska frmgor dr problemlsning och begreppsfrstelse r centrala komponenter (Skolverket, 2011b; 2011c). En utfrlig beskrivning av bakgrunden till utvecklingsplanen med tillhrande referenslista finns i Bakgrundsanalys fr utvecklingsplan i matematik. BILAGA DNR12-007-10005 SID 2 (6) UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Box 22049 10422 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-50833000 attila.szabo@stockholm.se www.stockholm.se PGENDE MATEMATIKUTVECKLINGSINSATSER Fr att motverka effekten av socioekonomiska faktorer som inverkar negativt p elevers lrande i mnet t.ex. frldrars utbildningsniv och flersprkiga elevers brister i det svenska sprket har utbildningsfrvaltningen i Stockholms stad sedan 2007 utvecklat www.webbmatte.se, en portal fr webbaserad undervisning och lxhjlp p flera sprk. Portalen r ett komplement till den ordinarie matematikundervisningen och vnder sig till svl lrare som elever och frldrar. Idag finns grundskolematematiken p tta sprk och gymnasiematematiken p tre. Analyser (Statens offentliga utredningar, 2004) beskriver en mycket stark koppling mellan undervisningsresultat och lrares mneskunskaper. Man noterar ocks att mneskunskaperna i matematik hos matematiklrare blivit allt grundare. Fr att lrare ska kunna frdjupa sina mneskunskaper och erhlla lrarlegitimation, har regeringen beslutat om att genomfra Lrarlyftet II. Det r huvudsakligen rektors ansvar att tillse en hg nyttjandegrad. Fr att stadens lrare ska f bttre frutsttningar att bli behriga i matematikmnet, har utbildningsfrvaltningen beslutat att betala ut centrala medel som komplettering till Lrarlyftet. SYFTE OCH MLGRUPP Utvecklingsplanens syfte r att ange inriktningen fr utvecklingsinsatser inom skolmnet matematik riktade till stadens kommunala grund- och gymnasieskolor. Utvecklingsinsatserna fokuserar huvudsakligen en samordning av nationella och lokala satsningar inom projektet Stockholmslyftet i matematik. Projektet ska implementera en forskningsbaserad undervisningsmodell vars syfte r att frbttra elevers begreppsfrstelse och problemlsningsfrmga. Modellen ska leda till att det kollegiala lrandet inom matematikundervisningen institutionaliseras. Drigenom ska lrarna kunna utveckla en kvalitativt bttre undervisningskultur i stadens skolor fr att p sikt kunna hja elevresultaten. Vidare syftar utvecklingsinsatserna till att utveckla kompensatoriska tgrder fr elever, elevers mlsmn och lrare: dels att utanfr skolsystemets ramar stdja elevernas arbete med matematiken, dels att tillhandahlla verktyg som underlttar lrares arbete med den formativa bedmningen inom mnet. Utvecklingsinsatserna riktar sig ven till skolledare genom att erbjuda std till rektorer i genomfrandet av ett systematiskt utvecklingsarbete som fokuserar skolmnet matematik. ML OCH FRVNTADE RESULTAT Mlsttningen med Stockholmslyftet i matematik r att med brjan av hstterminen 2017 ha uppntt en hgkvalitativ matematikundervisning i stadens skolor som leder till elevers matematikkunskaper blir djupare och att deras mluppfyllelse i mnet kar. Undervisningen ska vila p vetenskaplig grund och ska utvecklas med hjlp av lngsiktigt kollegialt lrande dr sjlvvrdering r en aktiv del av processen. Lrare ska anvnda sig http://www.webbmatte.se/BILAGA DNR12-007-10005 SID 3 (6) UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Box 22049 10422 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-50833000 attila.szabo@stockholm.se www.stockholm.se av diagnosticerande verktyg i formativt syfte. Drmed ska matematikundervisningen bidra till att leverera en utbildning i vrldsklass. FRVNTADE RESULTAT Andelen grundskoleelever i Stockholms stad som blir godknda i grundskolans avslutande matematikkurs ligger p ver 90 procent. Andelen elever i Stockholms stad som blir godknda i gymnasieskolans matematikkurser ligger ver genomsnittet i landet. Elevers mluppfyllelse i skolmnet matematik r mer likformig ur ett socioekonomiskt perspektiv. Andelen unga vuxna i Stockholms stad som efter avslutad gymnasieutbildning sker sig till hgskolornas matematikkurser och naturvetenskapliga utbildningar kar och ligger ver genomsnittet i landet. Eleverna i Stockholms stad nr hgre mluppfyllelse ven i de naturvetenskapliga mnena eftersom matematik r ett ndvndigt verktyg fr naturvetenskap. Matematikundervisningen i Stockholms stads skolor vilar p vetenskaplig grund och utvecklas genom kollegialt samarbete och bidrar drmed till en utbildning i vrldsklass. Matematiklrare bidrar till skolans pedagogiska utveckling genom att modellen fr kollegialt samarbete ven implementeras i andra skolmnen, i frsta hand naturvetenskap och teknik. Karrirmjligheter och byte av arbetsplats inom stadens skolor underlttas av att matematiklrare kan oavsett arbetsplats inom staden fortstta arbeta enligt den implementerade modellen fr kollegialt samarbete. Stockholms stad visar hur en relativt stor stad kan vnda en nedtgende trend i elevers matematikresultat. ML 2013-2016 Att frstrka effekterna av Matematiklyftet genom att utveckla en lokal modell fr professionsutveckling som utgr frn stadens behov och frutsttningar. Att implementera en undervisningsmodell baserad p mnesdidaktisk forskning och kollegialt lrande som leder till att elevers lrande i matematik blir mer inriktad p begreppsfrstelse och problemlsning. Att institutionalisera matematiklrares kollegiala lrande och drmed utveckla en kvalitativt bttre undervisningskultur som leder till att elevernas mluppfyllelse kar. Diagnostiska prov och diagnosticerande verktyg anvnds av stadens matematiklrare i formativt syfte. Att underltta fr stadens lrare att bli behriga i mnet. Att motverka effekter av socioekonomiska faktorer som inverkar negativt p elevers lrande i mnet. Den vervgande delen av stadens skolor uppvisar kad mluppfyllelse och drmed frbttrade resultat i skolmnet matematik. Rektorer i stadens skolor erbjuds std fr att utvecklas i sin roll som skolans pedagogiska ledare med avseende p skolmnet matematik. Grundskoleelever erbjuds std i form av webbaserad undervisning p flera sprk genom www.webbmatte.se http://www.webbmatte.se/BILAGA DNR12-007-10005 SID 4 (6) UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Box 22049 10422 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-50833000 attila.szabo@stockholm.se www.stockholm.se Elever erbjuds fysiska mtesplatser dr de utanfr skoltiden kan f tillgng till lxhjlp och std i mnet. GENOMFRANDE STOCKHOLMSLYFTET I MATEMATIK Matematiklyftet den nationella satsningen Skolverkets analys av utvecklingsinsatserna inom den nationella Matematiksatsningen under perioden 2009-2011 bekrftar den i forskningen frankrade uppfattningen om framgngsrika matematikutvecklingsinsatser (Skolverket, 2011d; 2011e). De mest framgngsrika utvecklingsprojekten r de som frmjar lrares kollegiala lrande, dvs. inte de projekt som har fokus p undervisningsmaterial och tekniska hjlpmedel. Fljaktligen har Skolverket beslutat att genomfra den hittills strsta nationella satsningen p en frbttrad matematikundervisning: Matematiklyftet. Satsningen kommer att fokusera p undervisningens betydelse och p lrares mnesdidaktiska kunskaper. Mlsttningen r att frbttra undervisningen i mnet genom att utveckla det kollegiala lrandet. Srskilda matematikhandledare kommer att utbildas och rektorer kommer ocks att f std att utvecklas i sin roll som pedagogiska ledare. Utbildningsmaterial till Matematiklyftet utvecklas i samarbete med Nationellt Centrum fr Matematik (NCM) och landets hgskolor. Allt material kommer att publiceras p en speciellt framtagen webbplats. Matematiklyftet utgr en forskningsbaserad och vl genomtnkt modell fr hur professionell lrarutveckling inom skolmnet matematik br g till. Stockholmslyftet i matematik den lokala satsningen Fr att frstrka effekterna av Matematiklyftet i Stockholms stad fresls en lokal modell fr kollegialt lrande: Stockholmslyftet i matematik. Den ska utg frn skolornas behov och frutsttningar. Fr lngsiktig hllbarhet och resultat ska alla lrare som undervisar matematik i stadens skolor delta i satsningen under tv lsr. Fr att utvecklingsmodellen ska leda till optimala effekter, ska fljande insatser genomfras: I samarbete med grundskole- och gymnasieavdelningen skapas det en organisation inom och mellan stadens skolor som mjliggr fr matematiklrare att utveckla framgngsrika undervisningsformer. Stadens skolor har tillgng till webbaserade utvecklingsmoduler och annat relevant utbildningsmaterial som std fr det kollegiala lrandet. Utbildning av matematikhandledare som kan vgleda lrares kollegiala lrande. Seminarier, ntverkstrffar och inspirationsfrelsningar fr matematiklrare, matematikhandledare och skolledare kring forskningsbaserat utvecklingsarbete och den aktuella modellen fr kollegialt lrande. BILAGA DNR12-007-10005 SID 5 (6) UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Box 22049 10422 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-50833000 attila.szabo@stockholm.se www.stockholm.se Samarbete med NCM, Skolverket och Stockholms universitet (SU) samt representanter fr relevanta mnesdidaktiska institutioner i landet. Bildande av ett s.k. advisory board bestende av matematiklrare, matematikdidaktiker, rektorer frn stadens skolor och representanter frn frvaltningsledning. Marknadsfring av kommande matematikutvecklingsinsatser, fr att ka acceptans modellens hos anstllda, elever och vriga intressenter. Att tillhandahlla lrare diagnostiska prov och diagnosticerande verktyg som anvnds i formativt syfte Std till rektorer fr att genomfra ett systematiskt utvecklingsarbete som fokuserar skolmnet matematik. KOMPENSATORISKA TGRDER Fr att frstrka effekterna av Stockholmslyftet i matematik, fr att kompensera fr socioekonomiska faktorer som inverkar negativt p elevers lrande i mnet och fr att stdja lrare i sin undervisningspraktik, ska fljande tgrder genomfras: Vidareutveckling av portalen fr flersprkig matematikundervisning www.webbmatte.se Utveckling av webbaserade, bedmda elevexempel kopplade till grundskolans kunskapskrav ett led i att underltta fr elever och deras mlsmn att frst bedmningen inom mnet. Skapande av fysiska mtesplatser dr elever kan f tillgng till kvalificerat std och lxhjlp i mnet utanfr skoltid. Skapande av mjligheter till lmpligt utvecklingsstd fr elever med srskild fallenhet fr mnet. Analys av resultaten frn och utveckling av diagnostiska prov fr bde grund- och gymnasieskola ett led i att underltta lrares arbete i samband med planering av undervisning och formativ bedmning. SAMVERKAN MED VRIGA UTVECKLINGSINSATSER En mlsttning med denna utvecklingsplan r att samordna de insatser som riktar sig till skolmnet matematik. Fljaktligen ska fljande samarbeten utvecklas och prioriteras: Samarbete med de matematiklrare som r verksamma inom projektet Lrarcoacher ett led i att stdja rektorer, matematikhandledare och lrare som deltar i Stockholmslyftet i matematik. Samarbete med stadens rektorer fr att ka antalet lrare frn Stockholms stad inom projektet Lrarlyftet II ett led i att lrare ska frdjupa sina mneskunskaper och drmed erhlla lrarlegitimation. Samarbete med de mnesdidaktiska ntverken enligt FoU-planen ett led i att lrare ska ta del av didaktisk forskning. Utvrdering och en eventuell fortsttning av utbildningsfrvaltningens samarbete med Vetenskapens hus och KTH inom projektet Mattecoacher ett led i att erbjuda webbaserad lxhjlp till elever. http://www.webbmatte.se/BILAGA DNR12-007-10005 SID 6 (6) UTVECKLINGSPLAN FR MATEMATIK Box 22049 10422 Stockholm . Hantverkargatan 2F Telefon 08-50833000 attila.szabo@stockholm.se www.stockholm.se BUDGET Insatserna kommer huvudsakligen att finansieras med statliga medel frn Skolverkets nationella satsning, Matematiklyftet. UPPFLJNING Utvecklingsinsatserna kommer att kvalitetsskras som en del av det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet. Insatsernas huvudsakliga ml r att frdjupa elevers kunskaper och drmed ka deras mluppfyllelse i skolmnet matematik. Elevers mluppfyllelse kommer att utvrderas kontinuerligt dels med hjlp av resultaten frn de nationella proven, dels med statistik ver elevers betyg i mnet. Effekt p lrarnas undervisning kommer att utvrderas med hjlp av kvalitativa studier. Inledande samtal med Institutionen fr matematikmnets och naturvetenskapsmnenas didaktik (MND) vid SU har inletts i detta syfte.

Recommended

View more >