Utvrđivanje i Naplata Akciza

  • View
    224

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utvrivanje i naplata akciza

Transcript

UTVRIVANJE I NAPLATA SEMINARSKI RAD IZ PREDMETA AKCIZA

Sadraj:

1. UVOD32. POJAM AKCIZA43. PODJELA AKCIZA4Podjela akciza sa aspekta troenja su:5Podjela akcize prema vrsti stope :53.POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE UVOENJA AKCIZE6Pozitivni razlozi uvoenja akcize u poreski sistem su :6Negativne strane akciza su :65. PORESKI OBVEZNIK66. AKCIZE U BOSNI I HERCEGOVINI7Akciznim proizvodima u BiH smatraju se:7Poreska osnovica odreena je:77.PRIMJER OBRAUNAVANJA AKCIZA8ZAKLJUAK9LITERATURA :10

1. UVOD

Akcize su specijalni porezi kojima se oporezuje potronja uglavnom monopolistikih proizvoda, tj. proizvoda masovne potronje(sa niskom elastinou tranje). Akcizama se oporezuju proizvodi koji tete ljudskom zdravlju i ivotnoj okolini i deklariu se kao luksuz u odnosu na namirnice koje su od kljune vanosti za ljudsku egzistenciju. Tu spadaju : derivati nafte, bezalkoholna pia, alkohol i alkoholna pia, pivo i vino, kafa (u svim oblicima), te duvanske preraevine. Sam naziv akciza (excise tax) potie iz 16. vijeka kada su u Holandiji posebnim porezom koji se nazivao excijsen[footnoteRef:1] oporezivani pivo, eer, sol i alkoholna pia, a pretpostavlja se da rije potie od starofrancuske rijei assise (sjednica, odluka, ugovor, namirenje rauna ili duga, oporezivanje) (Merriam-Webster, 2002). Primjer Holandije ubrzo slijede Njemaka i Engleska (ukljuujui i engleske kolonije) te ostale evropske zemlje. U 19. vijeku akcize su bile dio sistema opteg poreza na dobra i usluge koji se od poetka 20.vijeka transformira u opti porez na potronju, odnosno od 1960-ih u porez na dodanu vrijednost. Danas su u gotovo svim savremenim poreznim sistemima posebni porezi. Za razliku od poreza na promet, akciza se u poresko-tehnikom smislu ne vezuje za in prometa, nego za sam proizvod ija se potronja eli pogoditi, tanije reeno, za njegovo putanje u promet, kao i za uvoz. [1: http://hr.wikipedia.org/wiki/Troarine]

Razlozi uvoenja akciza su brojni (fiskalni, socijalni, zdravstveni, ekoloki). Prednost tih poreza u odnosu prema drugima jest jednostavnost ubiranja, mali broj poreznih obveznika, a jedan su od najznaajnijih fiskalnih prihoda

2. POJAM AKCIZA

Akcizni porez ili skraeno akcize,plaa se pri prometu samo na neke proizvode. To su indirektni porezi (ne ubiru se direktno od pojedinaca, ve preko proizvoaa, prodavaa i drugih posrednika) na domaa dobra i usluge. Razlog uvoenja akciza je prije svega fiskalni, odnosno osigurava veliki prihod dravnog prorauna. Diferencijalni poreski tretman specifinih proizvoda rezultat je potrebe odvraanja od potronje odreenih proizvoda (duvana i alkohol) i pojedinih usluga (kockanje i igranje na sreu ) te eliminisanja tetnih posljedica na potroae,domainstva i drutvo. Akcize imaju zadatak da doprinose zatiti domae proizvodnje, ekonomisanju tranje za energijom(naftnaindustrija) te redukciji plaanja javnih trokova (zdravstvenih trokovi u vezi sa puenjem i alkoholizmom) i dodatnih taksi (upotreba puteva za vonju automobila). Radi se o proizvodima ije su cijene prilino visoke, a nisu neophodni za egzistenciju ovijeka. Na drugoj strani tetno djeluju na zdravlje ljudi. Oporezivanjem ovih proizvoda postiu se istovremeno dva cilja. Smanjuje se njihova potronja, a poveava potronja drugih proizvoda neophodnih za ivot ovjeka ( brano, so, mast, obua, odjea i sl. ) Utie se na zdravlje ljudi. [footnoteRef:2] [2: Prof. dr Jovan Sejmenovi,Jovana Gligi, Poreski i carinski sistem i politika,Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2010. god.]

3. PODJELA AKCIZA

Akcize se plaaju samo na neke prizvode, tzv. akcizne proizvode,pa je podjela akciza po vrstama proizvoda sledea :

derivati nafte; duvan i duvanske preraevine; alkohol i alkoholna pia; bezalkoholna pia; pivo i vino; kafa (sirova, prena, mljevena, ekstrakti kafe).[footnoteRef:3] [3: Prof. dr Jovan Sejmenovi,Javni prihodi: utvrivanje i naplata ,Univerzitet za poslovne studije, Banja Luka, 2006. god.]

Podjela akciza sa aspekta troenja su:

1. Akcize na potronju

2. Akcize na upotrebu odreenog proizvoda

Podjela akcize prema vrsti stope :

1. Akcize ad volarem

2. Specifine akcize

1. poreska stopa se utvruje u procentu od prodajne cene - AD VALOREM akciza

2. poreska stopa se utvruje u apsolutnom novanom iznosu u odnosu na neku jedinicu mjere SPECIFINA akciza

Akcize ad volarem su akcize po vrijednosti, koje se obraunavaju u % maloprodajne cijene proizvoda.Uloga specifinih akciza mnogo je izraenija. Prioritet specifinih akciza moe se objasniti na osnovu sljedeih injenica: -kod alkoholnih pia gdje je udio specifine akcize u maloprodajnoj cijeni oko 50%,prelazak na ad volarem stopu stvorio bi problem poreske evazije. -kod duvanskih preraevina argument o diskriminaciji proizvoda boljeg kvaliteta govore protiv ad volarem akcize. U praksi se primjenjuje kombinacija specifinih akciza i ad volarem akciza.

Poreska obaveza po osnovu akcize nastaje stavljanjem proizvoda u promet od strane proizvoaa ili njihovim uvozom.

3. POZITIVNE I NEGATIVNE STRANE UVOENJA AKCIZE

Pozitivni razlozi uvoenja akcize u poreski sistem su :

-fiskalni ( akcize su izvor znaajnih poreskih prihoda ) ;

-jednostavnost ubiranja ;

-mali broj poreskih obveznika ;

-progresivnije oporezuju potroae luksuznih proizvoda

-ekoloki ciljevi ( nia cijena bezolovnog benzina u odnosu na obini benzin, povoljniji poreski tretman sa ugraenim katalizatorom... )

Negativne strane akciza su :

-regresivna su jer oporezuju masovnu potronju u kojoj uestvuju lica sa malim zaradama

-kre princip ekonominosti,jer je sistem ubiranja i kontrole od akciza dosta skup

-veoma neomiljene kod poreskih obveznika i destinatara

-mogu da narue prodaju domaih akciznih proizvoda ( npr. duvanska industrija )

5. PORESKI OBVEZNIK

Obveznik akcize je proizvoa koji izvri promet proizvoda ili lice koje uveze te proizvode. Obveznik akcize je i pravno lice, preduzetnik koji od fizikog lica-proizvoaa otkupi proizvode na koje se plaa akciza. Pravno lice ili preduzetnik je obavezan da obezbijedi dokaz o tome da je akciza plaena.Obveznik je duan da proizvod obiljei akciznom markicom.

6. AKCIZE U BOSNI I HERCEGOVINI

Akciznim proizvodima u BiH smatraju se: -derivati nafte;

-duvanske preraevine;

-bezalkoholna pia; -alkohol i alkoholna pia; -pivo i vino i -kafa (sirova, prena, mljevena i ekstrakti kave).

Poreska osnovica odreena je:

1. koliinom, za akcizne proizvode za koje se akciza placa pojedinici mjere;

2. maloprodajnom cijenom i koliinom po mjernoj jedinici za duvanske prera|evine.

Prijedlog Zakona o akcizama predvia izdvajanje dodatne akcize za putarine od 0,10 KM po litru goriva za izgradnju putova, tako da e ukupna akciza za autoputeve i njihovu izgradnju iznositi 0,25 KM po litru goriva. Za naftne derivate akciza se plaa po litri, i to na: dizel gorivo i ostala plinska ulja 0,30 KM, petrolej ( kerozin ) 0,30 KM, motorni benzin-bezolovni 0,35 KM, motorni benzin 0,40 KM, lo ulje ekstra lako i specijalno( EL i LS ) 0,30 KM. Predvien je i novi model oporezivanja cigareta, koji podrazumijeva uvoenje proporcionalne stope od 42% na maloprodajnu cijenu cigareta, kao i posebne akcize od 0,15 KM po kutiji cigareta. Znaajno je napomenuti da je ovaj dio Zakona (posebno) usklaen sa standardima EU. I posebna akciza od 7,50 KM na 1.000 cigareta. Akcize na uvoz sirove i prene kafe su, takoer, uveane, i to za 0,50 KM/kg i iznose 1,50 KM/kg sirove, odnosno 3,00 KM/kg prene kafe, ljuspe i opne prene kafe i ostale proizvode od kafe 3,50 KM. Akcize na alkohol i alkoholna pia ostaju nepromijenjene jer su u velikoj mjeri harmonizovane u odnosu na zemlje okruenja i iznose: bezalkoholna pia 0,10 KM, pivo 0,20 KM, vino 0,25 KM. Za prirodne rakije akciza se plaa po litri apsolutnog alkohola i to: alkohol 15,00 KM, alkoholna pia 15,00 KM, vona prirodna rakija 8,00 KM.

Prihodi po osnovu akciza uplauju se na Jedinstveni raun Uprave za indirektno oporezivanje, a njihova raspodjela vri se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni raun i raspodjeli prihoda.[footnoteRef:4] [4: Podaci preuzeti sa sajta http://www.uino.gov.ba/]

7.PRIMJER OBRAUNAVANJA AKCIZA

Preduzee X izvrilo je uvoz 5000l lo ulja ija je pojedinana cijena 0.50 KM , 6000l dizel goriva ija je pojedinana cijena 0.70 KM i motornog benzina 10 000l ija je pojedinana cijena 0.90 KM po litru. Obraunati akcize.

lo ulje : 5000 x 0.30 = 1 500 KM nema putarine

dizel gorivo: 6000 x (0.30 + 0.15 + 0.10 ) = 3 300 KM

motorni benzin:10 000 x (0.40 + 0.15 + 0.10 ) = 6 500 KM

1 500 KM + 3 300 KM + 6 500 KM = 11 300 KM

Akcize za gore navedene proizvode iznose 11 300 KM.

Preduzee N izvrilo je uvoz 2t sirove kafe po cijeni od 3 KM i 1t prene kafe po cijeni od 3 KM, takoe izvrilo je i uvoz 10 000 paklica cigareta ija je ukupna vrijednost 12 000 KM. Izvriti obraun akcize.

sirova kafa : 2000 kg x 1.50 KM/kg = 3000 KM

prena kafa: 1000 kg x 3 KM/kg = 3000 KM

cigarete :12000 KM x 42 % = 5040 KM 10000 KM x 0.30KM = 3000 KM ----------------- 8040 KM

Ukupan iznos akciza uvezene robe je 8040 KM + 3000 KM + 3000 KM = 14040 KM [footnoteRef:5] [5: Zadaci preuzeti sa predavanja Prof. dr Jovana Sejmenovia]

ZAKLJUAK

Akcize spadaju u posebne poreze na promet. One spadaju u grupu indirektnih poreza na potronju i jako su bitne za prikupljanje javnih prihoda jedne dra

Recommended

View more >