UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „LIMONAS“ - lpt.lt DALIS 1. Šis reglamentas ... Lošiant salone esančiais automatais naudojami 10 EUR ct, 20 EUR ct, 50 EUR ct, 1 EUR arba 2 EUR vertės metaliniai

 • View
  221

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  UDAROJI AKCIN BENDROV

  LIMONAS

  LOIMO AUTOMAT SALONO LIMONAS

  LOIM ORGANIZAVIMO

  REGLAMENTAS

 • 2

  PATVIRTINTA

  Loim prieiros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finans ministerijos

  direktoriaus

  2017 m. vasario 15 d. sakymu Nr. DI-93

  BENDROJI DALIS

  1. is reglamentas skirtas loimo organizavimo tvarkai B kategorijos loimo automat salone

  nustatyti.

  2. Reglamento nuostatos privalomos loimo organizatoriui ir lojams.

  3. Svokos, naudojamos reglamente:

  3.1. Azartinis loimas (toliau loimas) pagal nustatyt reglament organizuojamas aidimas

  arba abipuss laybos, kuri dalyviai, siekdami piniginio laimjimo, savo noru rizikuoja netekti

  moktos sumos, o laimjim arba pralaimjim lemia atsitiktinumas, kokio nors vykio arba

  sporto varyb rezultatas.

  3.2. Loimo automatas (toliau automatas) elektroninis prietaisas, sukurtas ir pagamintas

  loimo tikslais, j naudojant atsitiktinai laimimi arba pralaimimi pinigai.

  3.3. B kategorijos automatas riboto laimjimo automatas, kuriame vienkartinis didiausias

  laimjimas nevirija 100 EUR didiausia statoma suma 50 EUR ct vieno loimo trukm ne

  trumpesn kaip 3 sekunds.

  3.4. Automato loimas baigtinis vienas automato veikimo ciklas, kurio pradia yra automato

  jungimas loti (paspaudus klavi), o pabaiga loimo rezultato pateikimas.

  3.5. Lojas fizinis asmuo, dalyvaujantis loimuose.

  3.6. Statymas mokos u dalyvavim loime dydis, kuri lojas sumoka prie praddamas

  kiekvien loim, ir lojo laimtos, bet i automato neatsiimtos laimjim sumos.

  3.7. Kreditas slyginis loimo kainos vienetas, suteikiamas lojui pradedant loim.

 • 3

  3.8. Automat salonas (toliau salonas) vieta, kurioje pagal patvirtint loim organizavimo

  reglament organizuojami loimai B kategorijos automatais.

  3.9. Automat salono kasa vieta, kurioje saugomi atskaitingiems asmenims iduoti pinigai,

  skirti keisti klient popierinius pinigus ir monetas metalinius pinigus naudojamus loti loimo

  automatais ir atvirkiai, imokti laimjimus, kai laimjimai turi bti imokami ne loimo

  automatu, bei pildyti loimo automat metalini pinig tiekiklius.

  3.10. Pagrindinis loimas loimas, kuris prasideda, kai pradedamas automato loimas

  (atliekamas statymas) ir pasibaigia, kai lojui parodomas pirminis rezultatas.

  3.11. Loimo pratsimas automato loimo sudedamosios dalys, kurios gali bti pradtos tik po

  pagrindinio loimo rezultato pateikimo ir baigtos prie arba kartu su automato loimu. Loimo

  pratsimas gali bti vykdomas tik i pagrindiniame loime laimt kredit, kurie apskaitomi

  skaitiklyje BANKAS arba SUPER BANKAS atliekant kredit paskyrim.

  3.12. Kredit paskyrimas moka u dalyvavim loimo pratsime i kredit skaitiklyje

  KREDITAS esani kredit.

  3.13. Rizika automato pagrindinio loimo ar loimo pratsimo elementas, kurio metu lojas

  paspauds atitinkam automato klavi gali pagrindiniame loime ar loimo pratsime laimt

  sum, kuri rodoma automato ekrane, padidinti automato ekrane rodom kit, numatom laimti

  sum, jei teisingai atspja, koks laimingas loimo simbolis pasirodys automato ekrane

  (pavyzdiui herbas ar moneta, juoda ar raudona korta, pliuso ar minuso enklas) arba automato

  ekrane rodomos laimtos sumos netekti, jei laimingo simbolio neatspja. Lojas rizikos bet kada

  gali atsisakyti paspauds atitinkam automato klavi.

  4. LOIM PAVADINIMAI

  Automat salone esaniais loimo automatais galima loti i pavadinim loimus:

  automatuose, kuri pavadinimai yra Senas laikrodis (Old Timer), Laukinis bulius (Wild

  bull), Kazino 2000 (Casino 2000), Kartas laikrodis (Hot Timer), Nuostabus

  laimjimas (Super Jackpot), Daugiabgnis (Multi Reels), Juodasis Dekas (BLACK

  JACK), Juokdarys skrynioje (JACK IN THE BOX), Aukso linijos (GOLD LINES),

  Trigubas auksas (TRIPLE GOLD), BIG CATCH (Stambus laimikis), HOOK LINE &

  WINNER, POWER JOKER (Galingasis juokdarys), (Kabliukas ir nugaltojas), yra

  instaliuotas vienas aidimas. Loimo automate GOLDEN ISLAND NEVADA ( Auksin

  Nevados sala) yra instaliuoti ie loimai: Euro Soccer (Europetikas futbolas), Indian

 • 4

  Treasure (Indn lobis), Carribbean Gold (Karib auksas), Royal Liner ( Karalikas

  laineris), Roulette (Rulet), Royal poker (Karalikas pokeris), Aloha Hawaii

  (Sveikas Havajuose), Hot Fruits (Karti vaisiai), Secrects of Maya (Mistinis

  vandenynas), Black Pearl (Juodasis perlas). Loimo automate MAGIC GAMES III

  (Paslaptingieji loimai III) yra instaliuota 14 (keturiolika) skirting loim: Always Hot

  (Visada kartas), Ultra Hot (Be galo kartas), Supra Hot (Ypatingai kartas), Magic

  81 Lines (81 paslaptingoji linija), Sizzling Hot (Deginantis kartis), Beetle Mania

  (Vabal manija), Dolphins Pearl (Delfino perlas), Lucky Ladys Charm (Laimingos

  ponios kerai), King of Cards (Kort karalius), Book of RA (Karalikosios akademijos

  knyga), Mega Joker (Puikusis juokdarys), Magic 27 Lines (27 paslaptingosios linijos),

  American Poker II (Amerikietikas Pokeris II), Fruit X-Card (Vaisi X korta).

  5. LOIM ORGANIZAVIMO VIETA

  5.1. Loimai automatais organizuojami automat salonuose, kuri pavadinimas LIMONAS.

  Loim organizavimo viet adresai yra nurodomi io reglamento priede, kuris tvirtinamas

  bendrovs direktoriaus sakymu, pagal leidimus, iduotus Loim prieiros tarnybos prie

  Lietuvos Respublikos finans ministerijos direktoriaus sakymu, ir yra neatskiriama io

  reglamento dalis. Priedo patvirtinta kopija laikoma loim organizavimo vietose.

  6. LOIMO TAISYKLS

  6.1. Loiant salone esaniais automatais naudojami 10 EUR ct, 20 EUR ct, 50 EUR ct, 1 EUR

  arba 2 EUR verts metaliniai pinigai monetos. Lojas, neturintis tokio nominalo monet, gali

  jas isikeisti salono kasoje.

  6.2. Isamios automat loim taisykls pateiktos io reglamento 1 ir 2 prieduose.

  6.3. Loimo automat salone yra rengtas autonominis elektros energijos tiekimo renginys

  (renginiai), ribotam laikui utikrinantis normal loimo automat funkcionavim sutrikus

  centralizuotam elektros energijos tiekimui. Esant tokiai situacijai ir salono darbuotojams

  papraius, lojai privalo nutraukti loim ir atsiimti i automato ar salono kasos visus jiems

  priklausanius pinigus. Lojams, nenutraukusiems loimo taip, kaip nurodyta iame punkte,

  jokie imokjimai i salono kasos neatliekami.

 • 5

  7. MOKOS, IMAMOS U DALYVAVIM LOIME, DYDIS

  7.1. Didiausios ir maiausios loimo automat statym sumos nurodytos Loim organizavimo

  reglamento 1 priede. Papildomos mokos u dalyvavim loime neimamos.

  8. DIDIAUSIA LAIMJIMO SUMA

  8.1. Vis salone esani loimo automat vieno loimo didiausia vienkartinio laimjimo suma -

  100 EUR.

  8.2. Loimo automato laimjimo suma skaiiuojama vienam loimui: nuo loimo pradios,

  paspaudus mygtuk, iki galutinio loimo rezultato pateikimo (t.y. atlikus visus silomus

  veiksmus pagrindin loim, loimo pratsim, prizinius loimus, rizikavim su to loimo

  metu laimta pradine suma).

  9. LAIMJIM IMOKJIMO TVARKA

  9.1. Atsiradus programins rangos gedim arba loimo automat salono lankytojams pradjus

  manipuliuoti loimo automatu (t.y. imantis iorini veiksm, skirt ivesti loimo automat i

  prastinio loimo reimo arba kitaip savo naudai paveikti loimo rezultat) ir loimo automato

  ekrane atsirado informacija apie tai, kad loimo automatas perjo klaidos reim, techniniai

  darbuotojai nedelsiant pradeda kontrolin patikrinim, kurio rezultatai forminami patikrinimo

  akte. Nustaius ir patikrinimo akte ufiksavus programins rangos ar manipuliacijos faktus,

  lojo pretenzijos dl laimjimo imokjimo nepriimamos, toks sprendimas gali bti

  skundiamas io reglamento 28 punkto nustatyta tvarka. Lojui grinama jo sumokta moka ir

  imokamas loimo automato atmintyje ufiksuotas lojo iki gedimo ar manipuliacijos paveikto

  loimo turtas kredit skaiius.

  9.2. Laimjimo sum nustato ir imoka loimo automatai monetomis eurais i karto po

  mygtuko paspaudimo imokti. Jei loimo automate pritrksta laimjim imokjimui skirt

  monet, loimo automatas laikinai sustoja, kol salono galiotas darbuotojas upildo loimo

  automato vidin monet talp. Po atlikto upildymo, laimjimo imokjimas tsiamas. Apie

  laikin loimo automato sustojim lojas informuoja salono darbuotojus, kad operatyviai bt

  galima upildyti laimjimui skirt monet

  talpas.

  9.3. Laimt sum, kurios loimo automatas neimoka, o jame yra numatyta funkcija nuimti

  raktu, imoka salono darbuotojas. Lojas, pageidaujantis atsiimti laimt sum, pakvieia

  galiot salono darbuotoj, kuris loimo automato ekrano laukelyje Kreditai esani kredit

 • 6

  sum, pagal reglamente nustatyt kredito vert, perskaiiuoja vert eurais, upildo apskaitos

  dokument ir atitinkam sum imoka lojui grynais pinigais.

  9.4. Lojas, laimjs daugiau kaip 1000 EUR, registruojamas Asmen, kasoje keiiani

  grynuosius pinigus etonus, kuri vert didesn kaip 1000 EUR, ar laimjusi daugiau kaip

  1000 EUR registracijos urnale. Registruojant nustatoma lojo tapatyb, jei lojas atsisako

  pateikti asmens dokument, laimjimo imokjimas atidedamas iki to laiko, kol asmens

  dokumentas bus pateiktas.

  10. PRETENZIJ PATEIKIMO TVARKA

  10.1. Pretenzijas dl laimjimo imokjimo lojas pateikia loimo automat salono vadovui

  ratu ikart po to, kai susidaro ginytina situacija. Lojo pretenzija nagrinjama t pai dien, o

  tais atvejais, kai jos nagrinjimas reikalauja papildomo tyrimo (automat salono darbuotoj

  paaikinim, kompetenting specialist ikvieti