Varnostni načrt 14 15

  • Published on
    06-Apr-2016

  • View
    218

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

<ul><li><p>Osnovna ola Rudolfa Ukovia-Podgrad Podgrad 99b, 6244 Podgrad Tel.: +386(5)7835014 E-mail.: projekt1.oskprup@guest.arnes.si </p><p>olsko leto 2014/2015 </p><p>PROMETNO - VARNOSTNI NART </p><p>O RUDOLFA UKOVIA PODGRAD </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>2 </p><p>1. Otroci v prometu </p><p>Otroci nae ole so v promet vkljueni na razline naine. Nekateri pridejo v olo kot </p><p>peci, kot sopotniki v osebnih vozilih, kot potniki v avtobusu, nekateri obasno s </p><p>kolesom. Ker imajo otroci manj izkuenj in zaradi svojih psihofizinih lastnosti, so v </p><p>prometu e posebej ogroeni. Zaradi navedenega Zakon o varnosti cestnega </p><p>prometa (v badaljevanju: ZPrCP-UPB2) navaja in poudarja, da (1) morajo biti </p><p>otroci kot udeleenci v cestnem prometu deleni posebne pozornosti in </p><p>pomoi drugih udeleencev (87. len - varstvo otrok). </p><p>2. olski okoli </p><p>olski okoli O Rudolfa Ukovia obsega 7 vasi: Podgrad, Hruica, Male Loe, </p><p>Raice, Starod, Podbee in Sabonje. </p><p>Zemljevid 1: olski okoli </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>3 </p><p>3. Pot v olo </p><p>Veina uencev, ki obiskujejo nao olo, prihaja iz domaega, nekaj posameznikov </p><p>pa tudi iz sosednjih olskih okoliev. V olo prihajajo na razline naine. Nekateri </p><p>uenci prihajajo pe, nekatere pripeljejo stari, veliko pa se jih v olo pripelje z </p><p>organiziranim olskim prevozom. Glede vrtevskih otrok ter otrok prvega razreda </p><p>Zakon o varnosti cestnega prometa (ZPrCP-UPB2) v 87. lenu (varstvo otrok) </p><p>navaja: (7) Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne ole ter </p><p>domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stareji </p><p>od 10 let in mladoletniki, e to dovolijo stari, skrbniki oziroma rejniki otroka. </p><p>Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne ole, lahko prihajajo v obmoju </p><p>umirjenega prometa in v obmoju za pece v olo tudi brez spremstva, e to </p><p>dovolijo stari, skrbniki oziroma rejniki. </p><p>Doloilo velja tudi za pot, ki jo uenci vozai opravijo od doma do avtobusnega </p><p>postajalia v domaem kraju. </p><p>3.1 Od kod prihajajo uenci v olo in kako? </p><p>a) olski okoli O Rudolfa Ukovia: </p><p>Kraj Nain prihoda* Podgrad pe Hruica avtobus Male Loe avtobus Raice avtobus Starod avtobus </p><p>Podbee avtobus Sabonje avtobus </p><p>*Nekatere uence v olo pripeljejo stari. V posameznih primerih in obasno otroci v </p><p>olo pridejo tudi s kolesom. </p><p>b) Drugi okolii: </p><p>Kraj Nain prihoda Tominje (dva uenca) stari Javorje (ena uenka) stari </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>4 </p><p>3.2 Uenci - vozai </p><p>V olskem letu 2014/15 45 uencev izkoria monost prihoda v olo z avtobusom. </p><p>Avtobus uence pripelje do olskega avtobusnega postajalia, ki se nahaja v </p><p>neposredni bliini ole. Na tem avtobusnem postajaliu uenci vstopajo oz izstopajo </p><p>z avtobusa. Za nadzor uencev v asu akanja oz. vstopanja ali izstopanja z </p><p>avtobusa poskrbi deurni uitelj. </p><p>Postajalia po posameznih vaseh so uradno doloena s strani Komisije za tehnino </p><p>urejanje prometa pri Obinskem svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. </p><p>Slika 1: olsko avtobusno postajalie </p><p>Uence pogosto opozarjamo na primerno obnaanje v avtobusu in na avtobusnih </p><p>postajaliih. Velik poudarek na prometno varnost damo tudi v zaetku olskega leta </p><p>v sklopu razrednih ur. Pomembno je tudi sodelovanje z vozniki olskega avtobusa ter </p><p>s stari. Po sklepu Obinskega sveta je prevoz v olo brezplaen tudi za uence, ki </p><p>imajo do ole manj kot tiri kilometre oddaljenosti. Za uence, ki prihajajo v olo z </p><p>avtobusom, je organizirano jutranje in popoldansko varstvo vozaev. Uenci v skupini </p><p>pod nadzorstvom deurnega uitelja poakajo na pouk oz. odhod avtobusa. </p><p>Urnik varstva vozaev: </p><p>Jutranje varstvo vozaev 06.45 - 07.45 Popoldansko varstvo vozaev </p><p>12.20 14.10 (nato podaljano bivanje do 15.50) </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>5 </p><p>Prevoze olskega avtobusa izvaja podjetje Arriva d.o.o. ter njegov podizvajalec (Laris </p><p>d.o.o.). olski avtobus vozi po veljavnem voznem redu. Prevoznik mora pri izvajanju </p><p>prevozov upotevati doloila 90. lena (prevoz skupine otrok) in drugih doil </p><p>ZPrCP-UPB2. </p><p>Seznam uencev vozaev za olsko leto 2014/15 po relacijah </p><p> Naselje - relacija olskega okolia t. uencev 1 Sabonje - Podbee - Podgrad 11 2 Starod - Raice - Podgrad 7 3 M.Loe - Hruica - Podgrad 27 Skupaj 45 </p><p>Vozni red avtobusa (urnik olskih prevozov od 1. 9. 2014*): </p><p>PRIHOD V OLO </p><p>Zaetna postaja ura Konna postaja ura </p><p>Podgrad start Male Loe 6.35 </p><p>Male Loe 6.35 Hruica 6.39 </p><p>Hruica 6.39 Podgrad 6.46 </p><p>Podgrad 6.46 Starod 6.53 </p><p>Starod 6.53 Raice 6.57 </p><p>Raice 6.57 Podgrad 7.05 </p><p>Podgrad 7.05 Sabonje 7.10 </p><p>Sabonje 7.10 Podbee 7.20 </p><p>Podgrad 7.30 </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>6 </p><p>ODHOD IZ OLE I. </p><p>Zaetna postaja ura Konna postaja ura </p><p>Podgrad 13.30 Hruica 13.37 </p><p>Hruica 13.37 Male Loe 13.41 </p><p>Male Loe 13.41 Podgrad 13.50 </p><p>Podgrad 13.50 Raice 13.54 </p><p>Raice 13.54 Starod 14.00 </p><p>Starod 14.00 Podgrad 14.05 </p><p>Podgrad 14.05 Podbee 14.18 </p><p>Podbee 14.18 Sabonje 14.26 </p><p> Il. Bistrica </p><p>ODHOD IZ OLE II. </p><p>Zaetna postaja ura Konna postaja ura </p><p>Podgrad 15.00 Hruica 15.07 </p><p>Male Loe 15.11 Male Loe 15.11 </p><p>Hruica 15.15 Podgrad 15.20 </p><p>Podgrad 15.20 Raice 15.24 </p><p>Raice 15.24 Starod 15.30 </p><p>Starod 15.30 Podgrad 15.35 </p><p>Podgrad 15.35 Podbee 15.45 </p><p>Podbee 15.45 Sabonje 15.50 </p><p>*Urnik prihoda in odhodov velja za vse delovne dni v tednu. </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>7 </p><p>Po sklepu Sveta zavoda iz dne 27.09.12 se vrstni red relacij dovozov/odvozov </p><p>vsake tiri leta spremeni. Vrstni red odvozov po relacijah je razviden iz voznega </p><p>reda. </p><p>Zemljevid 2: Relacije olskega avtobusa </p><p>3.3 Uenci, ki prihajajo pe </p><p>Promet se na cestnih povezavah Krvavi Potok Starod (E61) in Il. Bistrica Podgrad </p><p>(404), ki prekata Podgrad v zadnjih letih neprestano poveuje. Prav tako se promet </p><p>poveuje tudi na olskih dovoznih poteh preko katerih poteka promet proti </p><p>stanovanjskim hiam ter portnim objektom, ki se nahajajo v neposredni olski </p><p>okolici. Otroci so najbolj izpostavljeni udeleenci v prometu. Uence je potrebno </p><p>vsakodnevno opozarjati na varno hojo v olo in domov. Na prvi olski dan se na </p><p>razredni uri uenci z razrednikom pogovorijo o varnih poteh v olo. Predstavniki </p><p>Policije so povabljeni, da se udeleijo prvega skupnega roditeljskega setanka ter </p><p>prvega roditeljskega sestanka vrtca ter prvega razreda, na katerih predstavijo </p><p>aktualno problematiko na podroju otrok v prometu. Velik poudarek damo na </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>8 </p><p>primerno obnaanje v prometu, poznavanje pravil v prometu in opozarjanje na </p><p>situacije, v katerih se lahko znajdejo uenci na kateri izmed olskih poti. </p><p>Glede otrok ter otrok vkljuenih v promet kot peci (ZPrCP-UPB2) v 87. lenu </p><p>(varstvo otrok) navaja: </p><p>(2) Otroci morajo ponoi ali ob zmanjani vidljivosti med hojo po cesti nositi na </p><p>vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti voziu, odsevnik, ki ne sme biti </p><p>rdee barve in katerega odsevna povrina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. </p><p>(3) Uenci prvega in drugega razreda osnovne ole morajo na poti v olo in iz </p><p>nje nositi poleg odsevnika iz prejnjega odstavka tudi rumeno rutico, </p><p>nameeno okoli vratu. </p><p>(8) Otroci smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu ele, ko se stari, </p><p>skrbniki oziroma rejniki prepriajo, da so otroci sposobni razumeti nevarnosti v </p><p>prometu in da so seznanjeni s prometnimi razmerami na prometnih povrinah, </p><p>kjer se sreujejo s cestnim prometom. </p><p>Zemljevid 3: Poti, ki jih pograjski otroci obiajno ubirajo na poti v olo </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>9 </p><p>3.4 Neorganiziran prevoz otrok v olo stari, sorodniki, znanci ... </p><p>Stari oz. vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v olo, se morajo zavedati </p><p>odgovornosti in pomembne vloge, ki jo imajo v prometu. Stari morajo biti v prometu </p><p>zgled otrokom, upotevati morajo cestno prometne predpise in se morajo v prometu </p><p>obnaati kulturno. Le tako lahko poskrbimo za uinkovit prenos dobre prometne </p><p>vzgoje na uence oz. otroke. Stari morajo poskrbeti za kar najvejo mono varnost </p><p>otrok v vozilih. </p><p>Glede prevoza otrok ter (ZPrCP-UPB2) v 88. lenu (prevoz oseb) navaja: </p><p>(14) Med vonjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrevalnim sistemom mora </p><p>biti otrok, manji od 150 cm, zavarovan z zadrevalnim sistemom, ki je </p><p>primeren otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z </p><p>zadrevalnim sistemom, ni dovoljeno prevaati otrok, mlajih od treh let, otroci </p><p>stareji od treh let in manji od 150 cm pa se smejo prevaati le na sedeih, ki </p><p>niso prednji sedei. Otrok ni dovoljeno prevaati v nazaj obrnjenem </p><p>zadrevalnem sistemu v sedeu za potnike, zaitenem s prednjo zrano </p><p>blazino, razen e je zrana blazina deaktivirana mehanino. </p><p>Za mlaje otroke je potrebno uporabljati avtomobilske otroke sedee, ki morajo imeti </p><p>ustrezno homologacijo. Predvsem je pomembno, da avtomobilski otroki sede </p><p>pravilno uporabljamo in da upotevamo navodila proizvajalca. Pokodovanega </p><p>avtomobilskega sedea ne uporabljamo. Otroci naj bodo pravilno pripeti v sede. </p><p>Stare, ki otroke vozijo v olo, uitelje in druge obiskovalce ole je potrebno opozoriti </p><p>na dejstvo,da cestnoprometni predpisi veljajo tudi na dovoznih poteh in olskih </p><p>parkiriih (nekaj je urejenih oznaenih, veina pa neoznaenih). Na tem mestu </p><p>opozarjamo stare, da ob prihodu v olo pravilno parkirajo avtomobile oz. da ne </p><p>puajo avtomobilov na dovoznih poteh. Posebej pozorni pa moramo biti, ko z </p><p>otrokom zapuamo avtomobil in nato morebiti prekamo cesto ali dovoz. Stari oz. </p><p>vozniki osebnih vozil, ki pripeljejo otroke v olo morajo dosledno upotevati doloila </p><p>ZPrCP-UPB2. </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>10 </p><p>4. Nevarne prometne toke (Podgrad) </p><p>Prometno nevarneji del Podgrada je dravna cesta, ki preka naselje. Promet na </p><p>omenjeni prometnici se iz leta v leto poveuje. Cesta je skozi celo leto zelo </p><p>obremenjena z tovornim, sezonsko (poleti) in v asu praznikov pa tudi z </p><p>avtomobilskim prometom. Na odseku sta urejena dva prehoda za pece in plonik </p><p>(glej slike). Glavni faktor nevarnosti na omenjenem odseku je izredno gost tranzitni </p><p>promet. </p><p>Slike 2, 3, 4, 5, 6: Plonik po Podgradu </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>11 </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>12 </p><p>Slike 7, 8, 9: Prehodi za pece na stranskih cestah </p><p>Zemljevid 4: Nevarne toke - odseki </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>13 </p><p>5. Varna pot do ole (peci) </p><p>Nevarnostim v cestnem prometu so najbolj izpostavljeni uenci, ki v olo prihajajo </p><p>pe. Tri naselja v naem olskem okoliu se nahajajo ob zelo prometno obremenjeni </p><p>prometnici Kozina Starod: Podgrad, Hruica in Raice. V naseljih Sabonje, Starod, </p><p>Male Loe in Podbee se odvija predvsem lokalni/vaki promet. Promet naraa tudi </p><p>na prometnici med Podgradom in Il.Bistrico ob kateri se nahaja naselje Zali. </p><p>a) Podgrad </p><p>eprav se je situacija z izgradnjo plonika ob dravni cest in ureditvijo prehodov za </p><p>pece, signalizacije itd. bistveno popravila je problematika varnosti pecev (otrok) v </p><p>cestnem prometu v tem naselju e posebej perea. Prehajanje ez dravno cesto je </p><p>lahko kljub prehodom za pece zelo nevarno. </p><p>Slike 10, 11: prehod za pece pri Kovaevih </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>14 </p><p>Slika 12: Prehod za pece na Placu </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>15 </p><p>Iz slikovnega materiala je razvidno, da sta na novo urejena prehoda za pece preko </p><p>dravne ceste pri Kovaevih in prehod na Placu pregledna. Prehod na Placu </p><p>je opremljen z svetlobno signalizacijo ter z opozorilnim merilnikom hitrosti. </p><p>Uence je potrebno opozarjati, da pri prehajanju ez cesto uporabljajo izkljuno </p><p>omenjena prehoda za pece. Prav tako jih je potrebno opozarjati na opreznost pri </p><p>hoji po ploniku ter prehajanju posameznih oznaenih prehodov na stranskih cestah, </p><p>ki sekajo plonik. V ta namen se v prvi triadi enkrat letno v okviru predmeta </p><p>spoznavanje okolja s sodelovanjem predstavnikov Policije izvaja naravoslovni dan </p><p>Varno v prometu, katerega poudareki so varna hoja po cesti, prekanje ceste, </p><p>varno vstopanje/izstopanje ter primerno obnaanje na avtobusu. </p><p>Promet po ostalem delu vasi je lokalne narave zato je tu hoja otrok ob zadostni meri </p><p>opreznosti naeloma varna. </p><p>Glede pecev v prometu (ZPrCP-UPB2) v 83. lenu (udeleba pecev v cestnem </p><p>prometu) navaja: (1) Peci morajo uporabljati prometne povrine, namenjene </p><p>hoji pecev. </p><p>Zemljevid 5: Varne poti v olo - Podgrad </p><p>*Zemljevid varnih poti v olo je izobeen na oglasnih deskah na obeh vhodih v </p><p>olo ter vhodih vrtca in jasli. </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>16 </p><p>b) Hruica in Raice </p><p>V Hruici in Raicah se nekaj hi nahaja onkraj prometnice Kozina Starod, zato je </p><p>tudi tu, kot v Podgradu, pri prehajanju ceste potrebna velika mera pozornosti.Promet </p><p>po vakih ulicah je lokalne narave zato je tu hoja otrok ob zadostni meri opreznosti </p><p>naeloma varna. </p><p>c) Zali </p><p>Nekaj hi v naselju se nahaja onkraj prometnice Podgrad Il.Bistrica. Potrebna je </p><p>opreznost. Promet po vakih ulicah je lokalne narave zato je tu hoja otrok ob zadostni </p><p>meri opreznosti naeloma varna. </p><p>d) Podbee, Male Loe, Sabonje in Starod </p><p>Naselja Podbee, Male Loe, Sabonje in Starod so oddaljena od prometnejih cest. </p><p>Promet po vakih ulicah je lokalne narave zato je tu hoja otrok ob zadostni meri </p><p>opreznosti naeloma varna. </p><p>6. Okolica ole </p><p>ole se nahaja v mirnem delu naselja in je od dravne ceste oddaljena priblino 150 </p><p>metrov. Od dravne ceste do ole vodi plonik z oznaenimi prehodi prek stranskih </p><p>cest. V neposredni bliini olske stavbe so trije prostori namenjeni za parkiranje </p><p>zaposlenih, starev in drugih obiskovalcev ole ter portnih objektov v bliini. Eno </p><p>izmed parkiri je asfaltirano z oznaenimi parkirnimi mesti ostala dva sta </p><p>makadamska. Po poteh, ob olskem poslopju, poleg olskega poteka tudi lokalni </p><p>promet (blinje stanovanjske hie, nogometno igrie, dostop do kmetijskih parcel v </p><p>okolici). olske dostopne poti so opremljene z hitrostnimi ovirami na petih razlinih </p><p>tokah. </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>17 </p><p>Zemljevid 6: Okolica ole </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>18 </p><p>Slike 13, 14: Dostopna pot do ole </p><p>7. olski izleti in ekskurzije </p><p>ola za olske izlete in ekskurzije naroi avtobusni prevoz pri avtobusnem </p><p>ponudniku po predhodnem zbiranju ponudb. Ta je dolan zagotoviti varno </p><p>prevozno sredstvo, ki ustreza vsem prometno varnostnim predpiso ter voznika, ki </p><p>izpolnjuje vse pogoje, ki jih za to slubo predvideva zakonodaja. ola poskrbi za </p><p>ustrezno tevilo spremljevalcev na avtobusu (Pravilnik o normativih in standardih </p><p>v osnovni oli za uence osnovne ole narekuje, da se na 15 zagotovi najmanj en </p><p>odrasli spremljevalec, Pravilnik o normativih in pogojih za opravljanje dejavnosti </p><p>predolske vzgoje pa narekuje, da vsak oddelek predolskih otrok spremljajo </p><p>najmanj 3 odrasle osebe). Spremljevalci poskrbijo, da uenci pravilno in varno </p><p>uporabljajo prometne povrine in prevozna sredstva. Razporedijo se med uence </p><p>na zaetku, v sredini in na koncu skupine. Spremljevalci poskrbijo, da uenci med </p><p>vonjo ne motijo voznika, sedijo na svojih sedeih in s svojim vedenjem ne </p><p>ogroajo sebe in drugih. </p></li><li><p>Prometno varnostni nart </p><p>19 </p><p>8. Prometno varnostne dejavnosti ole </p><p>- Ob zaetku olskega leta posebno skrb posvetimo prvoolcem. Natanno jih </p><p>pouimo o njihovi najbolj varni poti do ole in domov. Nain hoje in varno </p><p>prekanje cestia tudi praktino pokaemo in preizkusimo. S tem seznanimo </p><p>tudi stare. </p><p>- Vsi prvoolki dobijo e prve dni pouka rumene rutice. </p><p>- Uencem priporoamo noenje oblail, ki so v mraku dobro vidna. </p><p>Priporoamo uporabo kresnik in drugih odsevnih teles, ki dob...</p></li></ul>