VenstreView 2015/1

 • View
  225

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune.

Transcript

 • Direktr sttter H.C.Henning Gejl fra ServiceGroup Esbjerg vil havelokale jne p Borgen

  side 5

  Farven betyder nogetDet er ikke lige meget omregeringen er rd eller bl iEU perspektiv

  Ulla Trns - side 8-9

  ValgstofValget nrmer sig...

  siderne 2, 4, 6, 10, m..

  Derfor siger venstrenej til kirkereform

  side 14

  Medlemsblad for Venstre i Varde Kommune 2015-1

  Styr p ernePreben Friis-Hauge forklarer

  om myndighedernesgennemgang af 3 arealer

  Side 3

 • VenstreView nr 1 rg. 9

  Medlemsblad forVenstre i Varde Kommune

  Udgiver: Venstre i Varde Kommune

  Bladets adresse:Venstre ViewPorsevej 18, 6800 Varde

  Bladets internetadresse:www.venstreview.dk

  Bladets email-adresse:venstreview@gmail.com

  Ansvarshavende redaktr:Stig LeerbeckPorsevej 18, 6800 VardeTlf.: 75 26 02 36stigleerbeck@mac.com

  I redaktionen:

  Martin HansenTlf.: 75 29 72 61Grdevej 8, 6823 Ansagermartin.h@bbsyd.dk

  Inge Vad WodskouTlf.: 75 22 41 64Lundvej 26, 6800 Vardewodskou.varde@mail.tele.dk

  Peter ZilmerBjergegade 5, 6870 lgodTlf.: 20 21 81 82diesel-zilmer@or.dk

  Finn HansenTlf.: 20 22 09 48Skoleparken 16, 6800 Vardenn.mogens@hansen.mail.dk

  Ole AndreasenTlf.: 40 26 97 06Bejsnapvej 31, 6870 lgod

  Produktion:SimpleSoft DK

  Omdeling:stjyllands Postcenter

  Oplag: 1200 ekspl.

  Forsidebilledet:Foto: NrholmFotograf: Per Rask Jensen

  Underskrevne indlg er ikke nd-vendigvis udtryk for Venstres og/ellerredaktionens holdning.

  2

  Flg Venstre i Varde p

  Folketingsvalget str for dren. Detskal afholdes senest 15. september2015.

  Vi skal gerne have Hans Christian Tho-ning genvalgt, sledes at vi kan bibeholdeden lokale reprsentation i folketinget.Det er tankevkkende, at EnhedslistensHenning Hyllested og Hans ChristianThoning, er de eneste i folketinget, derbor i Sydvestjylland.Kredsbestyrelsen har gennem lngeretid vret klar til valgkampen. Der erhjemkommet 1.500 plakater og 20 ban-nere, der skal hnges op. Der er indgetaftale med reklamebureau om udarbej-delse af postkort, annoncer, radiospotsmv.Der afholdes Kick Off sndag den 12.april 2015 p Stberiet, Varde. Mde formedlemmer, der gerne vil sttte ellergive en hjlpende hnd i valgkampen. (sebagsiden og side 10).

  Venstres 5 mrkesagerHer vil Hans Christian prsentere Ven-stres 5 mrkesager:

  For fremtiden skal det betale sig atarbejde.

  For fremtiden skal vi have ere pri-vate arbejdspladser.

  For fremtiden skal Danmark bnesfor udlndinge, der kan og vil menlukkes for dem der ikke vil.

  For fremtiden skal vi vre trygge ihjemmet og p gaden.

  For fremtiden skal vi gre et godtsundhedsvsen endnu bedre.

  Ligesom han vil prsentere sine lokalemrkesager inden for landbruget, turi-sterhvervet og forsvaret. Han vil endvi-dere vre med til at genindfre hndvr-kerfradraget. Indtil valgets udskrivelse, afholder kreds-bestyrelsen md din politiker p RoustSavvrk mandag den 9. marts 2015 (seannoncen), senere p ret, er der planlagtet besg p Henne Kirkeby Kro.

  GeneralforsamlingDet er generalforsamlingernes tid, derhar i februar vret afholdt generalfor-samlinger i de lokale vlgerforeninger.Mandag den 16. marts 2015 holder Ven-stre Varde Kommune generalforsamlingp Hotel Hjedding, lgodSom noget nyt, indleder vi generalfor-samlingen med spisning (se bagsiden).

  KredsformandGunnar Ditlevsen

  Hans Chr. Thoning erSydvestjyllandsreprsentant i Folketinget

 • Dette er sikkert en kedelig over-skrift og mske en gammel sag,men den er og den bliver hjaktuelfor en del landmnd.

  For dig som lser, og som mskeikke er landmand, s kan du opnlidt fakta-viden, du kan bruge udeved kaffebordene, hvis snakken fal-der p emnet "-3 beskyttet natur ilandbruget".

  Miljministeriet og KommunenernesLandsforening (KL) indgik den 19. no-vember 2010 en aftale om et serviceefter-syn af beskyttede naturtyper - ogs kaldt 3-gennemgangen. Som et led i aftalenmellem Miljministeriet og KL skal kom-munerne flge op p de uoverensstem-melser, der kommer frem i dagens lys iforbindelse med gennemgangen. Forvaltningens gennemgang af Natursty-relsen (NST) datamateriale har i VardeKommune reduceret ca 2.000 forhold afNST pstede uoverensstemmelser til istedet "kun" 441 forhold, hvor VardeKommune nu skal sagsbehandle og af-klare, om der er tale om overtrdelser af 3-beskyttelsen. Det er aftalt mellemMiljministeriet og KL, at kommunerneskal flge op p de mulige ulovlige for-hold.

  MassesagsbehandlingForvaltningen har derfor foretaget enoverordnet screening af forholdene dk-kende et samlet areal p ca. 421 ha. For-valtningen har ogs foreslet en indde-ling af forholdene i 6 prioriteringsklasser.Prioriteringen er bl.a. sket ud fra, omovertrdelsen er sket fr eller efter kom-munalreformen, naturtypen og overtr-delsens arealmaessige omfang. Ud fra denne mde har i alt 164 ud af desamlede 441 forhold med mulige over-trdelser fet 1. prioritet, nr man kon -kret gr i gang.Denne slags sager kaldes "Hndhvelses-sager" fordi kommunen plgges at gredet ud fra et bestemt grundlag, og dennetype sager er ressourcetunge. Hndteringaf s mange sager krver en vis form formassesagsbehandling, fordi der samtidigter et krav om, at opgaven lses inden foren overskuelig rrkke.

  Venlig henstillingVarde Kommune har valgt at indlede ar-bejdet med en drftelse med landbo orga-

  nisationerne med henblik p at opn enflles tilgang til problemet. Der startesop med en udsendelse af et bldt op-startsbrev med en venlig henstilling omat bringe forholdet i orden ved en retab-lering eller ved at vende tilbage til tidli-gere drift. I det samme brev vil det fremg, at Plan-& Teknikudvalget generelt har besluttet,at der ikke kan forventes efterflgendedispensation, hvorfor der bliver indledten egentlig hndhvelse, hvis det ikkebekrftes, at forholdene bringes i ordeninden en fastsat frist.

  Ekstra mandskab Det vurderes, at vi med denne metode vilvre i stand til at hndtere 50-55 forholdmed et rsvrk. Forvaltningen kan medden nuvrende normering, og hvis manomprioriterer opgaver - frigive ressour-cer til opgaven svarende til 1/3 rsvrk,hvilket alts svarer til en sagsbehandlingshastighed p ca. 20 sager pr. r.For at ge sagsbehandlings hastighedenvil udvalget i september 2015 behandle etbudget nske om en 3-rig projektanst-telse. En alternativ lsning til en 3-rigprojektansttelse kunne vre, at opga-ven lses gennem eksterne konsulenterfor 4-6 mio. kr. Den lsning har udvalgetvalgt fra.

  Der foretages en status og evaluering afsagen efter 1 r, uanset om budgetnsketimdekommes eller ej.

  Ikke super-populrtDer er ingen tvivl om, at dette ikke bliverdet mest populre brev, som landmn-dene fr fra Varde Kommune i 2015, menuanset om man selv er skyld i uoverens-stemmelsen, eller om det er den forrigeeller forrige ejer fr denne, der er "initia-tivtager" til uoverensstemmelsen, s skaldet bringes i orden, og diverse oversigts-kort viser (uanset ejer), hvorledes denkorrekte stand for et stykke jord er til-tnkt. Rigtig mange landmnd har gen-nem rene sikret sig, at de ikke har haftuoverenstemmelser, og det er min opfat-telse, at alle landmnd og landbrugetslokale organisationer gerne vil haveorden i sagerne.

  Overtrdelser konstateret ved statens gennemgang af beskyttet natur

  Af Preben Friis-Hauge,

  formand for Plan-& Teknikudvalget i Varde Kommune

  Styr p erne

  3

  Eksempel: De to "grnne"omrder med tykrd streg om, ereksempler p om-rder der skalvre 3 omrder.Dog med denundtagelse, atomrdet tttestp sen alligeveler blevet udtagetefter at VardeKommunes for-valtning har kig-get Naturstyrel-sens forslag efter ismmene. Det be-tyder at landman-den alligevel godtm dyrke jorden idet omrde tt-test p sen udende alm. 3 be-grnsninger!

 • 4A P S

  Din lokale anlgsgartnerKasthjvej 3 6862 Tistrup

  Tlf. 75 29 92 23 Fax 75 29 11 18www.kildelunden.dk

  Medlem af danske Anlgsgartnere

  STRTAGAlt tkkerarbejde

  udfres

  TKKEMAND

  HENNING HOLSTNavervej 25 6800 Varde

  Tlf. 75 29 84 65

  El-InstallationerAlarmanlgTelefonanlgAntenneanlg - Radio - TvReparation af hrde hvidevarer

  EL-GRDENER OGS OS

  KIRKEVEJ 1 6857 BLVAND

  75 27 90 11

  TROLDHOLMVEJ 32 95*802.6%/

  - en god forbindelse

  BLVAND EL-CENTER A/Sv/Aut. El-installatr Poul Erik Jessen

  www.blaavand-el.dk

  Danmark er et lille land. Alligevel erder store forskelle p de mulighedervi har alt afhngig af, hvor i landetvi bor.

  Mens udviklingen i Kbenhavn, rhus ogTrekantsomrdet er p vej op i gear igenefter krisen, s er udfordringerne noglehelt andre i Danmarks yderomrder. Inogle af de strre byer leder ivrksttereefter lokaler til nye butikker og virksom-heder, mens man andre steder bekymrersig om, hvorvidt man kan udleje detomme butiks- og erhvervslokaler, ellerom man kan f sttte til at rive de gamlebygninger ned, der engang summede afliv og aktivitet. Der kan fles langt fra Ve-sterbro til Varde. Ikke kun geogrask.For Venstre og for mig er det en hjerte-sag, at Danmark skal hnge sammen.

  Gunstige rammerOg i virkeligheden er det meget simpelt.Nr omrder i vores land har srlige ud-fordringer, s m vi ogs give disse omr-der srlige gunstige rammer for at ud-vikle sig. Mulighed for at koble sig p ud-viklingen i stedet for at blive koblet afden.For mig er et Danmark der hnger sam-men et land,

  - hvor der er ordentlige veje og ordent-lig infrastruktur for alle de menne-sker, der ikke kan tage et tog, buseller en metro p arbejde.

  - hvor alle statslige arbejdspladser ikkepartout skal vre placeret i Kben-havn, men hvor vi ser p, om vi ikkemed alle de muligheder moderneteknologi giver os kan ytte ere afdem vk fra Kbenhavn.

  - hvor man kan bruge bde sin mobil-telefon og sit internet ogs udenfor hovedstaden.

  - hvor vi har en planlov, der betyder atman kan bo, bygge, arbejde og etab-lere sig i vores yderomrder i ste