Veselské listy - únor

  • Published on
    07-Apr-2016

  • View
    228

  • Download
    0

DESCRIPTION

 

Transcript

ZDARMA pro obany msta / www.veseli-nad-moravou.czMSTO / ZPRAVODAJSTV / HISTORIE / ZAJMAVOSTI 8.ro.NOR 2015FAANK 201514. NORA OD 9:00**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:07 Strnka 12 | nor 2015OBRAZEMn Msto Vesel nad Moravou ve spoluprci s Veselskm kulturnm centrem zvrem roku 2014 uspodalo Benefin vnon koncert v kostelesvatch Andl strnch. Vtek ze vstupnho 13 972 K byl vnovn na podporu dtskho domova na Ukrajin ve mst Bortniky. Takinkujc pispli ke sbrce stkou 2500 K, nebo se zekli svho honore. Foto: Vojtch Pean Ped vnonmi svtkybyla pedstavena no-v kniha Veselsk koste-ly a drobn sakrln pa-mtky dal z edinady o djinch, msto-pisu a zajmavostechVesel nad Moravou.Foto: Petra Pavkovn Zatkem roku vyli do ulic tkrlov kolednci, aby pineli lidem radost a koledovali pro ty nejpotebnj. V oblas-ti psobnosti Charity Vesel nad Moravou bylo vykoledovno 845 618 K. Z toho ve mst Vesel nad Moravou tobyla stka 221 348 K. Charita Vesel nad Moravou dkuje vem tkrlovm kolednkm a jejich vedoucm, kte ses velkm nasazenm a ochotou zapojili do leton Tkrlov sbrky. Rovn dkujeme mstu Vesel nad Moravoua Veselskmu kulturnmu centru za uspodn Tkrlovho koledovn. Podkovn pat tak vem dobrm lidem,kte kolednky pijali a svm darem podpoili Charitu v jej snaze pomhat potebnm. DKUJEME VM. Foto: Petra PavkovTkrlov sbrka 2015**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:09 Strnka 2Ven Veselan,leton zima nezima ubh obdobn jakozimn obdob v minulch letech. Mnoz ponovoronch pedsevzetch pomalu, ale jistpepnme na svho autopilota stereotyp.N cvien mozek pot argumenty, pro nconeudlat hned i udlat spe a potom. Piblitse svm clm vak vyaduje autopilota vypnout teba jenom na chvli. Uznm, e v ppadrannho nvratu z plesu je fungujc autopilotnaopak vtn. Plesov sezona vak kon.Vzpomnm na plesy, kter bvaly ve Veseldve a ndhern. Podali je myslivci, rybi,hasii, sportovci. Spolkai, nedte to tebapt rok? Zjem veejnosti urit je.Zastupitelstvo msta Vesel schvlilo naleton rok rozpoet msta. Pedpokldmehospodaen s stkou 183 mil. K na stranpjm a s stkou 176 mil. K na stran vdaj.Protoe esk republika nem zatm nastavendotan program z EU, projevuje se tento stavsnenm kapitlovch pjm. Pesto v koloncekapitlov vdaje zejmna stavby mmevloeno relnch 34 mil. K. Na erpndotac jsme pipraveni a po jejich urenbudeme operativn reagovat, abychom nevylis przdnou. Rozpoet obsahuje i poloky proudlen grant pro veejn vyuit aktivitamiveho druhu. stka vylenn pro prvn koloji byla rozdlena. Pro leton rok je rozpotemzaruena realizace stavby Revitalizace uliceSudomrky a s pomoc injekce formou dotacei dal etapa Revitalizace sdlit Hutnkod ulice Dvokovy po obchodn stediskoFAMILA.Rada msta Vesel schvlila dokumentvychzejc z volebnch program Programovpriority Rady msta Vesel nad Moravou na lta2014 2018. S tmito zmry budete podrobnseznmeni. Zvrem pijmte m faankov pozvnna Bartolomjsk nmst v sobotu 14. nora.Je zajitn kulturn program s prvodemmakar, kejkli, prodejn stnky i nezbytnzabijakov speciality.Peji ve dobr.VJet na sklonku minulho roku schvlilo zastu-pitelstvo msta rozpoet na rok 2015 a nslednbylo mon rozhodnout o pidlen grant v prvnmletonm grantovm kole. Zastupitel tak mezijednotliv adatele rozdlilipes 3,6 milonu K. Rada mstana sv lednov schzi schvlilaupraven grantov harmono-gram, kter pot s vyuitmvech finannch prostedktvocch pjem mstskho roz-potu z odvod podle loterijn-ho zkona, ve vi skutenchpjm za losk rok. V termnu od 1. do 15. nora2015 mohou adatel pedkldat grantov pro-jekty v rmci 2. letonho kola, a to vetn projek-t na vyuit investinch grant, kter je monvyut na pozen dlouhodob-ho majetku nebo na rozshlejopravy budov i zazen.Veker informace potebnk podn grantovch dost na-leznete na internetovch strn-kch msta www.veseli-nad-moravou.cz v sekci Granty. BL SE TERMN DRUHHO KOLAMSTSKHO GRANTOVHO SYSTMUnor 2015 | 3ZPRAVODAJSTVn Vizualizace nvrhu ivnostenskch dom.Grantov oblast: Kultura Sport Sociln pe Rozvoj Ostatn(stky v K) a tlovchova cestovnho volnoasov ruchu aktivityPidlen grantyv 1. kole 526.950 1.510.000 745.000 25.000 255.000Pedpokldanstka na grantypro podporu innostive 2. kole788.050 410.000 0 425.000 45.000Pedpokldanstka na investin 600.000 1.500.000 200.000 200.000 200.000granty ve 2. kole Celkov pedpokldan stka na rok 2015 2.500.000 4.000.060 1.060.000 720.000 600.000Petr Kol, mstostarostasteda 4. nora 2015 v 15:00 Pravideln setkn se starostou nebo s nktermz mstostarost v kanceli starosty na mstskm ad. Jste srden zvni.n HODINKA SE STAROSTOU**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:27 Strnka 3schvlilo:l projekt dal etapy regenerace panelovho sdlitHutnk,l finann spoluast msta na realizaci projektuTJ Sokol na rekonstrukci technickho zzemsportovnho zazen,l zmny rozpotu msta na rok 2014,l rozpoet msta na rok 2015,l prodej 6 drobnch pozemk,l nabyt 25 pozemk pro realizacirozvojovch program,l pravidla pro poskytovn cestovnch nhrada stravovn osob, kter nejsou zamstnanci msta,souhlasilo:l s realizac projektu TJ Sokol na rekonstrukcitechnickho zzem sportovnho zazen,l s poskytnutm grant v celkov viasi 2260 tis. K v 1. kole,l se zzenm sluebnost ve prospch mstapro rozvojov akce msta,vzalo na vdom:l zprvu o kontrole plnn usnesenze zasedn zastupitelstev,l zprvy vbor zastupitelstva,delegovala:l zstupce msta na valn hromady MikroregionuOstrosko-Veselsko a VaK Hodonn,udlila:l Cenu msta Ing. Frantiku Vetulovi za celoivotnpnos sportu a obtavou prci pro SK nrodnhzen.schvlila:l plohu smlouvy na nakldn s komunlnma ostatnm odpadem z msta pro rok 2015,l uzaven smlouvy na grafick zpracovn, tiska distribuci Veselskch list na roky 2015 a 2017a na nkup novch toner pro tiskrny adu,souhlasila:l s poskytnutm grant v celkov vi801 tisc K v I. kole,l s mimodnm dokrytm mzdovch nklad ZHutnk na obdob leden a srpen 2015,l s udlenm licenc na provozovn zvltnlinkov osobn vnitrosttn dopravy pro s.r.o. SONA,konstatovala:l nemonost dlouhodobho dofinancovvnmzdovch nklad Z Hutnk od 1. z 2015,byla seznmena:l s detailn analzou potu k Z Hutnkvetn odlouenho pracovit v Milokoti.Zastupitelstvo mstana svm 2. zasedn m.j. Rada msta na 4. a 5. schzi m.j. Informace z radnice IN-LINE OVL U SE RSUJE...1. V em spov innostfinannho vboru?innost finannho v-boru (dle jen FV) je dnazkonem o obcch, kterstanov, e FV provd kontrolu hospodaen s ma-jetkem a finannmi prostedky obce a pln dalkoly, jimi jej pov zastupitelstvo obce. V praxito znamen, e FV kontroluje dodrovn vechpovinnost stanovench obci pi jejm hospodaen tedy pedevm, zda je majetek obce vyuvneln, efektivn a hospodrn. Dle se podrobnzabv rozpotem msta, projednv nvrh rozpotua jeho zmn ped jejich projednnm v zastupitelstvua dv sv doporuen k jeho schvlen. Rovnse podl na kontrole hospodaen za uplynul rok.Msto Vesel nad Moravou si nechv provstpezkoumn hospodaen auditorem, tedy ns ekprojednn zprvy o pezkoumn hospodaen zapedchoz rok. 2. Jak jsou priority finannho vboru?Prioritou finannho vboru je dn vkon jehokompetenc ve vztahu k hospodaen msta. 3. Jak byste chtla svou innost ve finannmvboru pomoci mstu?Hlednm efektivnch een v oblasti hospodae-n msta. Pitom ovem podotkm, e velmi oce-uji, jak je vedeno hospodaen msta i jak je nasta-vena komunikace smrem k vboru. Za to patpoklona mm pedchdcm a ekonomickmu odbo-ru. Vm, e i souasn odborn sloen finannhovboru je zrukou, e vsledkem na prce budoukonstruktivn nvrhy v oblasti hospodaen msta. Mgr. Evelna Jochovpedsedkyn finannho vboruVstavbou tto 166,6 m dlouh drhy se toti od-dlu zlep trninkov podmnky o sto procent, neboji estm rokem se in-line rychlobruslai schzk pravidelnm trninkm v alternativnch prosto-rch. Oddl aktuln t pes 70 brusla ve vku514 let. Treni se ji nyn velmi t, e se svmisvenci budou moct konen trnovat na sporto-viti urenm prv in-line rychlobruslen, nebovyuvn parkovi i zkch cyklostezek bylozejmna pro mal bruslae velmi nebezpen.Novou drhu ovem bude moci vyuvat i irokveejnost, a to nejen ke kondinmu bruslen, aletak k jeho vuce. Aby nedochzelo ke kolizm pitrninku rychlobrusla, tak zde bude platit nvtv-n d, kde budou stanoveny hodiny pro trninkyIN-LINE VESEL, a v tom ppad bude arel proveejnost uzaven. In-line rychlobruslai dokvyvinout na takovto drze i rychlost vt ne30 km/h, a proto bude zapoteb dodrovat bezpe-nostn opaten, kter budou uvedena prv v n-vtvnm du. Jak bylo ji ve popsno, drhaby mla bt pedna do pouvn v kvtnu leton-ho roku, ovem za pedpokladu, e klimatick pod-mnky umon bezproblmov ukonen zemnchprac. Velkou pozornost je teba vnovat finlnvrstv specilnho asfaltu, kter bude nejpouvanj- st celho sportovit. Proto je na jeho vbrkladen velk draz, stejn tak jako na provedenklopen zatky. Chceme-li se jet konkrtnji zamit naparametry drhy, tak dlka bude 166,6 m, ka6 m a klopen v zatkch je 7%, tzn. zhruba metro-v rozdl vky u vnitnho okraje drhy a vnjhookraje v nejvym bodu klopen zatky. Vzhledemk tomu, e se arel nachz v oblasti Natura 2000,odvodnn sportovit bude eeno malm biotopemumstnm ve stedovm prostoru drhy. Investor obansk sdruen IN-LINE VESEL zskalo natuto stavbu finann prostedky z investinho gran-tu msta Vesel nad Moravou ve vi 2 miliony Ka navc se podailo zskat dotace z dotanho tituluJihomoravskho kraje a tak z Nadace EZ. Stavbuprovdj Sluby msta Vesel.O dalm dn tkajcm se vstavby in-line dr-hy a tak akcch, kter IN-LINE VESEL plnujepro irokou veejnost, vs budeme vas informovat.Ji te si ovem mete zapsat do kalend termn7. ronku Veselskch in-line zvod, kter seuskuten 26. dubna 2015. Tentokrt snad naposledna mstskm okruhu, nebo pro dal ronkybude k podobnm akcm vyuvno prv novsportovit. Petra Korvasov, In-line VeselNa konci minulho roku se ji naplno rozbhla stavba in-line drhy, situovan u mstskho koupalita fotbalovho stadionu. Mstn rychlobruslask oddl IN-LINE VESEL, kter je souasn i investoremcel akce, netrpliv vyhl dokonen dla, kter by se mlo kolaudovat ji v kvtnu tohoto roku. 4 | nor 2015UPOZORNN Termn uzvrky beznovho vydnVeselskch list bude ji 11. nora 2015.Sv pspvky poslejte nejpozdjido tohoto data na adresu:redakce@veseli-nad-moravou.cz. Dkujeme za pochopen.(red)PEDSTAVUJEME PORADN ORGNYZASTUPITELSTVA MSTA VESEL NAD MORAVOUFINANN VBORSloen finannho vboru:Mgr. Evelna Jochov pedsedkynIng. Ivan Blaek mstopedsedaBc. Jana DamborskIng. Marie JekovIng. Vojtch BlekIng. Josef BoulaBlanka MakovIng Ji VojtkoTajemnice vboru: Bronislava MaatovKontakt: financni.vybor@veseli-nad-moravou.cz **VL-0215_ct22 22.1.2015 10:28 Strnka 4nor 2015 | 5ZPRAVODAJSTVREGENERACE SDLIT HUTNK PLNUJE SE POKRAOVNV loskm roce prola kompletn rekonstrukcoblast u bytovho domu 14471454 (u gar) a zabytovm domem 14401446. Vznikly nejen novchodnky, ale souasn i nov cyklostezky. Zabytovm domem naproti matesk kole bylovybudovno 32 parkovacch mst kolmch ke st-vajc komunikaci.Povrch chodnk je zhotoven ze zmkov dlabyed barvy, cyklostezka v barv erven. Na parko-vac msta byla pouita vsakovac dlaba. Objektystavby byly zasazeny do okol tak, aby co nejmnzashly do stvajc vzrostl zelen. Souststavby byla tak vmna osvtlovacch lampveejnho osvtlen a instalace novho mobilie(laviky, odpadkov koe, stojany na kola).Pro snen rychlosti projdjcch automobil,a tm tak zven bezpenosti obyvatel sdlit, bylna komunikaci k Zkladn kole Hutnk umstnretardr. V rmci cel akce dolo k doplnn svisl-ho a vodorovnho dopravnho znaen. Kolaudacestavby probhla potkem prosince 2014. Nkladystavby inily 5,35 milionu K, piem zskandotace z Ministerstva pro mstn rozvoj pokrylanklady ve vi 4 miliony K.Leton prce by se mly tkat prav chodnku,rozen o cyklostezku a vybudovn novch parko-vacch mst kolmch ke komunikaci od kiovatkyulice Dvokovy smrem k obchodnmu centruFamila. Nezbytnou soust projektu bude osazennovch sloup veejnho osvtlen a novho mobi-lie. Nutno podotknout, e plnovan pravy se bu-dou snait opt pln respektovat stvajc vsadbuvzrostlch strom. Celkov pedpokldan nkladytto stavby prozatm nejsou znmy, projektov do-kumentace pro realizaci stavby bude dokonenaa pedna na pelomu msce ledna a nora. Zrovemsto Vesel nad Moravou pipravuje dost o dota-ci z Ministerstva pro mstn rozvoj na rok 2015. Ing. Lenka Jahodovodbor majetku a investicn Tradin sedadla v kinoslekina Morava postupn do-pln pohodln kesla a pohov-ky nabzejc komfortnj po-sezen, tak aby vyhovla roz-dlnm poadavkm nvtv-nk. Nov si tak budete mocivychutnat sv oblben filmyv domc atmosfe. Ji odmsce ledna mete vyutprvnch kesel, piem dokonce msce nora se sedad-la rozrostou o dal komfortnpohovky. V polovin msce listopadu byly ukoneny prce na projektu zamenm na celkovou regeneraci komuni-kac v sti sdlit Hutnk. Tak na leton rok se ji pipravuje dal pokraovn obnovy tohoto nejvt-ho sdlit v naem mst. CO SI MUSZAPAMATOVATCYKLISTAn Na kole po chodnku se jezdit nesm ovem mete toto jzdn kolo vstvedle sebe, ale nesmte ohrozit ostatnchodce.n Nov p zna na ulici Sokolovsk jechodnk, proto je zde cyklistm zakznajzda na kole. n Na pechodu pro chodce mete kolopouze vst tzn. cyklista nesm na pecho-du pro chodce na kole jet.n Stezka pro chodce a cyklisty cyklistanesm chodce ohrozit. n Pejezd pes vozovku na cyklostezce bute ostrait! Na pejezdu pro cyklistyneplat pravidla jako na pechodu prochodce. Cyklist toti pi pejdn ne-smj ohrozit jin astnky silninhoprovozu.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:28 Strnka 56 | nor 2015RODINA M SV MSTOI VE VESEL NAD MORAVOUN rozhovor zanm otzkou, kter mon meznt jako kli. Co si pod pojmem rodinn politikamme pedstavit? Pavlna Janakov: V roce 2012 motivovalmstostarosta Ing. Kolak zstupce organizac pra-cujcch na programech pro rodiny v naem mstk zamylen, jak aktivity by zlepily situaci na-ich rodin. Inspirac byla rovn celosttn soutObec ptelsk rodin. Spolen jsme zaali postup-n vytvet koncepci pomoci rodinm. Vznikl takdokument: Pln rozvoje rodinn politiky mstaVesel nad Moravou, kter schvlilo zastupitelstvomsta.Snahou prorodinn politiky by mlo bt zlep-en podmnek pro rozvoj rodinnho ivota, rodinfunknch, nefunknch i tch ve sloitch ivotnchsituacch. Tady by se mli spojit ve spolen my-lence a ke spolen prci zstupci msta, nezisko-vch organizac, instituce zabvajc se rodinou.Dleit pro rodinu je msto k bydlen, pracovnpleitosti k uiven rodiny, dobr pedkoln, kol-n i mimokoln zzem, dopravn obslunost, do-stupn sluby, bezpen chodnky, oteven sporto-vit, veejn prostor k rekreaci a trven volnhoasu i dt neorganizovanch, poradenstv, socil-n vpomoc, zkrtka vechno spolu souvis.Zdravj rodinn pomry vypust do ivota silnja samostatnj dt a siln fungujc rodina je dobrstavebn jednotka dobrho msta. Ne jsem se tato fakta dozvdla, psobilo tona mne, jako byste nabzeli pomoc po-etnjm rodinm. M innostva skupiny nco spolenhose sociln vpomoc rodi-nm s vce dtmi, kter semohou dostat do horsociln situace?Pavlna Jana-kov: Nen v kompe-tenci pracovn skupi-ny pro rodinnou poli-tiku nabzet pomocpoetnjm rodinm.Ale protoe se zde set-kvaj zstupci rznchorganizac a instituc, mo-hou se o jednotlivch ppa-dech dozvdt, spolen je vyeitnebo potebnou pomoc v nouzovchsituacch zprostedkovat. Spolu-prce je dleit a dobr.V nedvn dob jsme informovalitene Veselskch list o tom, emsto Vesel nad Moravou se za-pojilo do soute Obec ptelskrodin. Kdy sout, tak se nabzotzka jak jsme dopadli?Bohdana Glov: Tto soutejsme se zastnili ji v roce 2012a umstili jsme se na ptm mst,kter bohuel pro nae msto ne-pineslo dn vhody, ale vme,e v nkterm z nsledujcch letse umstme lpe.Nen dnm tajemstvm, e rodinav dnen dob se dostv do sv-zeln situace. Manelstv v es-k republice trp rozvodovost av 50 %. Toto slo je a hroziv,nicmn statistiky nelou. Zabvalijste se pi jednn pracovnchskupin tak touto problematikou?Pavlna Janakov: Zabv-me se pedevm tm, jak pisptk soudrnosti rodin, jak pomocirodinm v sil pi pekonvnvztahovch, vchovnch a ekono-mickch problm, jak zajistit a nabdnout slubya aktivity, kter pro dobr fungovn nae rodiny po-tebuj. Rozvodovost v naem mst nevyeme, alememe j pomhat pedchzet prv vytvenmpodmnek pro lep rodinn ivot anebo poslze ujenom zmrovat nsledky ekonomick, vchovn,vztahov. Objasnte nm, m tedy kon-krtn se vae pracovn sku-pina zabv. Pece jen tostle me na nkohopsobit trochu neurit.Bohdana Glov:Clem pracovn skupi-ny nen pm pomocrodinm. Svou innos-t se sname najt zp-sob, jak podpoit rodin-n ivot a mezigeneransouit. Svmi akcemi sesname propagovat rodinua organizovat prorodinn akti-vity ve mst. V letech 2013 a 2014se nm podaily zskat finann prostedkyNedvno jsem slyela z mdi termn prorodinn politika. Psobilo to na mne jako tajemn zaklnadlo, pod kterm jsem si bohuel nebyla schopna pedstavitnic pjemnho a u vbec ne nic konkrtnho. Mon tento pocit ve mn vyvolvalo prv ono slovo politika. Zanedlouho se ovem tento pojem objevil tak ta-dy u ns, ba dokonce zaala v naem mst psobit pracovn skupina pro rodinnou politiku. M pochybnosti se tm ovem vbec neobjasnily, proto jsem se zaa-la pdit po vznamu onoho zaklnadla. Snad vm mj rozhovor prv na toto tma se leny pracovn skupiny pinese osvtlen termnu i praktick informace.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:29 Strnka 6z dotanho programu vyhlaovanho Jihomo-ravskm krajem na podporu prorodinnch aktivit.V roce 2013 jsme tyto penze investovali do vy-tvoen Family Pointu msta ptelskho rodin,kter je umstn na Panskm dvoe v informanmcentru. Rodie zde mohou pebalit nebo nakrmit svdti, poppad je mohou zabavit v dtskm koutku.Tak zde mohou zskat uiten informace pro pod-poru rodiny. V loskm roce jsme zskanou dotacivyuili na zzen venkovnho Msta pro setkvnrodin. Je to set hracch prvk, kter bude umstntak na Panskm dvoe ve Vesel nad Moravou,ovem ve venkovnm prostoru. Toto Msto pro set-kvn rodin bude oteveno od dubna 2015. V lo-skm roce jsme ve spoluprci s DDM Vesel nadMoravou a dalmi subjekty (veselsk zkladn ko-ly, ZU, Charita Vesel, Klub dchodc Vesel nadMoravou, VKC) uspodali akci Mezinrodnden rodiny, kter se uskutenila na Panskm dvoe.Akce byla uren pro celou rodinu a setkala ses velmi kladnmi ohlasy, a proto jsme se rozhodliuspodat 17. 5. 2015 ji druh ronk tto akce.V na skupin se nevnujeme pouze dtema rodim, ale nezapomnme ani na seniory, prokter jsme v rmci mezinrodnho dne senioruspodali nkolik akc, jako nap. divadeln ped-staven Muzikoterapie aneb lba hudbou, beseduPozor na mejdy, neboli jak pedejt klamavm,nkdy a agresivnm praktikm na pedvdccha prodejnch akcch. Ob tyto akce se tak setkalys kladnou odezvou. Tak se nm podailo spojitdti kolnho vku a seniory sdruen v Klubudchodc ve Vesel nad Moravou. Dti se zastnilyvtvarn soute, kdy malovaly obrzky, ze kterchsi nsledn senioi vybrali ty nejzdailej a tmijsou vyzdobeny chodby mstnho domu s peovatel-skou slubou. Pijmte nap. i podnty od oban? Mohli by sek vaim aktivitm pipojit i lid nezainteresovan?Jakm zpsobem?Budeme rdi za jakkoli podnty, npady i pi-pomnky, kter mohou oban naeho msta pstna e-mail: galova@veseli-nad-moravou.cz.Informace o naich aktivitch jsou dostupn i nawebu msta. Odkud jsou vae aktivity financovny? Bohdana Glov: Clem pracovn skupiny ne-jsou vt projektov innosti, finann podporase tk spe zajitn propagace a organizanchinnost pi jednotlivch akcch.Tyto aktivity jsou hrazeny z rozpotu mstaVesel nad Moravou, z ji zmnnch dotacJihomoravskho kraje a nezanedbatelnou st jetak nezitn pomoc pracovnk subjekt psob-cch na zem naeho msta.Dkuji Vm obma za rozhovor.Petra Pavkovnor 2015 | 7ROZHOVORCHYSTAN AKCEn Duben 2015 oteven venkovnhoMsta pro setkvn rodinn 17. 5. 2015 II. ronk akceMezinrodn den rodinyn jen 2015 akcek Mezinrodnmu dni seniorLENOV PRACOVN SKUPINYRODINN POLITIKA:Pavlna JanakovLenka ZemanovMgr. Tereza HrachovskMgr. Milena MikulkovMgr. Vlastimil HrukaBohdana Glov koordintorka rodinn politikyn Veker informace o aktivitch msta v oblasti rodinn politiky naleznete na webovch strnkch msta www.veseli-nad-moravou.czv sekci Ostatn informace Rodinn politika.n Vae nvrhy, poadavky a pipomnky nm sdlte na email: galova@veseli-nad-moravou.cz zcela jist uvtme v nzor.n Rdi vs pivtme na naich veejnch akcch.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:29 Strnka 7Kdy v jednom dni pilo Vesel nad Moravouo dva sv lkae (Dr. Drlk a Dr. Valter tragickyzahynuli pi dopravn nehod), nastupuje do naehomsta mlad doktor medicny, Josef Hlobil, rodkz Tuap u Holeova. Jeho prvn ordinace se nach-zela v rohu nmst, vedle dnen budovy muzea,dm . 40. Jako mlad byl Josef Hlobil v I. svtov vlceodvelen na italskou frontu, kde pozdji vstupuje dolegi. Po promoci na Lkask fakult Masarykovyuniverzity v Brn krtce psob v nemocniciv Prostjov a v roce 1928 se stv elezninma obvodnm lkaem ve Vesel nad Moravou. Jakokapitn italskch legi se stv pedsedoueskoslovensk obce legionsk ve Vesel. V roce 1929 doktoru Hlobilovi vyprojektovaldm brnnsk architekt Miroslav Kopiva, podlejeho nvrh byla v roce 1934 postavena ve Veselnad Moravou tak nov radnice.V novm dom m Josef Hlobiltak ordinaci, je oblbenm lka-em nejen ve Vesel, ale tak naHorcku, kam asto vyjd svmvozem Tatra. Po beznu 1939 se Josef Hlobilzapojil do odboje, byl vedoucmlegionsk skupiny Obrany nro-da, zajioval tk vznamnch osobnost a vojkdo zahrani pes Slovensko. Pi tom spolupracovals Bohumilem Nmekem, Janem Andrskem,Antonnem Lecinem, eleznii JosefemJanoukem, Eduardem ernm, Janem Zemkem, alei dalmi. Podlel se napklad na pesunu ministraFeierabenda, gen. Hasala, gen. JUDr. Vanury, prof.Nigrida, Nease a dalch. Celkem se jednaloo 200400 osob. Ve svm voze Tatra Dr. Hlobil takpevel zbran ze zbrojovky v Bojkovicch do lesv Chibech. 24. ervence 1940 byl Josef Hlobilzaten, vznn a nakonec 16. ledna 1943 popravenv Berln Charlottenburgu. est jeho pamtce!Vladimr Gro8 | nor 2015MSTA PAMTIVESELSK OSOBNOSTIMUDR. JOSEF HLOBILn Dm doktora Hlobila ped pstavbou gar-e (1940)Pesn ped rokem na tomto mst byl v rmciveselskch rod vzpomenut hrdina PavelPensk, brnc se pesile neptel. Ten pbhse odehrl roku 1620, ale nae msto by nemlozapomnat ani na mlad osobnosti s podobnmosudem, kter se postavily nepteli na odpora v szku daly vlastn ivot.n Josef Hlobil (18991943)n Italsk legie, 34. pluk, Foglio, Josef Hlobil stoj pt zpravan Manel Hlobilovi se synem ZdekemSeril Vladimra Groe Veselsk osobnosti se vemi fotografiemi naleznete na webu msta www.veseli-nad-moravou.czv sekci Turistika, voln as Historie a pamtky.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:29 Strnka 8nor 2015 | 9InzerceRV-1500015RV-1500026**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:30 Strnka 9Inzerce10 | nor 2015RV-1400359/22RV-1500027/01**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:31 Strnka 10nor 2015 | 11InzerceVen podnikatelko, ven podnikateli,v rukch prv drte aktuln vydn Veselskch list, prvn vydn pipravovan Regionlnm vydavatelstvm.Dvodem, pro se veden msta rozhodlo svit vydvn svho asopisu na spolenosti, je co nejefektivnj- zajitn informovanosti vech svch obyvatel v poadovan kvalit, tj. vhodn grafick zpracovn, moder-n papr a kvalitn distribuce do domcnostV asopise si teni mohou kad msc pestaktuln informace o:n dn na radnici,n pipravovanch i ji realizovanch investicch,n dalch pravch ovlivujcch chod msta,n obanskm ivot nap generacemi,n aktivitch spolk,n dn z kulturnho i sportovnho prosted,n mnoha dalch zajmavostech ve mst.Vznamnou soust jsou historick exkurzy a pedevmpravideln kulturn tipy a programy volnoasovch aktivit(akce pro seniory, divadlo, hudba, sport), dky emuzstv asopis v domcnosti prakticky cel msc, bhemkterho se k nmu teni opakovan vrac.Veselsk listy pin zajmavou pleitost k velmiinnmu osloven celho msta. Uvdm nktervhody:n nejvy nklad ve mst (5500 ks)n distribuce do vech domcnost n zaclen na obyvatele Vesel nad Moravoun vysok pomr redaknho materiluvi komern inzercin ivotnost mdia prakticky cel msc vceetn osloven tene jednou anoncn osloven pasivnch ten, tj. ten,kte momentln aktivn nevyhledvajdan produkt i slubu pleitost vyvoln poteby.Vesel nad Moravou 21. 1. 2015Vme se mstnch podnikatel, kte svm psobenm dodvajmstu vlastn tv, pipravili jsme proto pro VsZVLTN PROGRAM PODPORY PODNIKNve form zvhodnnho nkupu inzertn plochy.Pi objednn jednorzov inzerce do Veselskch listdo 6. 3. 2015 tak zskte zvhodnn ve form 15% slevy.ZAVDC AKCEBudete-li chtt Veselsk listy vyuvat dlouhodob,opravuje Vs tento voucher a na slevu do ve 30 %(celoron inzerce 2015). Kontakt: Jan Ondru, 605 123 453,ondrus@regionalnivydavatelstvi.cz**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:31 Strnka 111/4 stranypodval 188 x 63rek 92 x 1301/8 stranypodval 188 x 30rek 92 x 63Inzerce12 | nor 2015Regionln vydavatelstv je mediazastupitelstv zajiujc i dalch 60 radninch a regionlnch zpravodaj s celkovmoslovenm tm poloviny vech domcnost po cel esk republice. Mete tak oslovit domcnosti nejen ve Vesel, alei v celm Olomouckm a Zlnskm kraji, v Brn, Ostrav, nebo nap. v echch. Konkrtn monosti Va propagaces Vmi rdi zkonzultujeme a pipravme nvrh pleitost!Zajmavm bonusem ppadn spoluprce pro Vs mohou bt zajmav ceny tisku letk i dalch propaganchmateril (vcestrnkov letky, broury, kalende, knihy).Nam clem je zajitn profesionln servisu pro Vs, podnikatele, je dodvte Vaemu mstu puls a vytvte takatraktivn prosted pro ivot ve mst!S ctou JAN ONDRU, editelVeker nabdky tohoto listu jsou uren vhradn pro zkaznky objednvajc placenou inzercia to v obdob od 26. 1. 2015 do 6. 3. 2015 a plat do vyprodn plochy v kadm jednotlivmvydn. Nabdky jsou podmnn uhrazenm faktury za otitnou inzerci v dnm termnu (dobsplatnosti), v ppad poruen tto podmnky si vyhrazujeme prvoposkytnut slevy dotovat. Veker uveden ceny jsou bez DPH.Nzev spolenosti: IO:Jmno a pjmen: Tel.: E-mail: Formt A Rozmr v mm1/1 strany spad (4 mm) 218 x 3051/1 strany zrcadlo 188 x 2641/2 stranyna vku 92 x 264podval 188 x 1301/1 spad 1/1 zrcadlo 1/2 vka 1/2 podval 1/4 podval 1/4 vka 1/8 podval 1/8 rekwww.regionalnivydavatelstvi.czSLEVYPrvn inzertn strana + 25 %Pedposledn inzertn strana + 25 %Posledn strana + 50 %Redakn / grafick zpracovn 3001200 KSpeciln poadavky individuln2 uveejnn 3 %35 uveejnn 6 %68 uveejnn 9 %912 uveejnn 12 %Vce ne 12 uveejnn individulnPPLATKYK uplatnn vech bonus stazakroukovat stku z pedchoztabulky, vyplnit nzev Va spo-lenosti, I, vae jmno, email a telefonn slo a poslat nm mailem tuto stranu voucheru naskenova-nou, ppadn sta do mailu poslat stejn daje s heslem Vesel. Nsledn Vs budou kontaktovat naizstupci a ve pro Vs piprav!Cenkov Zvhodnn Celoron cena pro mstn spoluprce 2015: 30 % podnikatele: 15 % (cena za 1 otitn)1/1 6 000 K 5 100 K 4 200 K1/2 3 360 K 2 856 K 2 352 K1/4 1 920 K 1 632 K 1 344 K1/8 1 100 K 935 K 770 KVESELSK LISTY nor Bezen Duben Kvten erven ervenec Srpen Z jen Listopad Prosinec LedenDistribuce: 30. 1. 27. 2. 27. 3. 30. 4. 29. 5. 26. 6. 31. 7. 28. 8. 1. 10. 30. 10. 27. 11. 31. 12.Uzvrka inzerce: 16. 1. 13. 2. 13. 3. 16. 4. 15. 5. 12. 6. 17. 7. 14. 8. 14. 9. 16. 10. 13. 11. 14. 12.Termny vydn v roce 2015**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:40 Strnka 12nor 2015 | 13KOLSTVTkrlov sbrkaDne 7. 1. 2015 se uskutenila nana kole Tkrlov sbrka. Orga-nizace se ujali lenov kovskhoparlamentu. Ti krlov postupnnavtvili vechny tdy, zazpvalia popli vem astn nov rok.Vybranou stku 5774 K pedalici panu Ing. Petru Kolakovi,editeli Charity ve Vesel nadMoravou. Vem, kte pispli, d-kujeme. lenov PPles kolyReprezentan ples koly zahjilici 9. ronk slavnostn polon-zou, kterou se ky nacviily p.u.Hlavkov a p.u. Veeov. K tan-ci a poslechu hrla dechov hudbaBlatnika, kapela JaGr band JanaGrabce z Velk nad Velikou a cim-blov muzika Joky Stai z Lipova.Vichni se dobe pobavili a taksi zatancovali. Za organizaci plesudkujeme vyuujcm a lenmSRPCZ. editelstv CZci Z Hutnk v lednu optjedou do zahrani. V rmci projek-tu COMENIUS do Portugalskaa v rmci projektu Who am I,Who are you, kter se realizujepod ztitou msta Vesel nadMoravou, do Bosny a Hercegoviny. COMENIUS PORTUGALSKO: Martin Hrb, Sra Lagov,Helena Kamrlov, Kristna Val-kov, Dominika kov. Pedagogickdoprovod Mgr. Olga Fialov, Mgr.Andrea Zikov.WOW BOSNA A HERCEGOVINA:Matj Vlek, Jan Brtek, KlraKoperov, Vclav Ochotn, MartinDubn. Pedagogick doprovod PhDr.Irena Leitgebov, manaer projektuLuk Bborsk.10. ledna 2015 se konal ples ZHutnk. Tradin jej zahjili ci9. ronku polonzou a tradin s vel-kmi ovacemi. M Tyrova Dti navtvily 6. ledna kostelsvach Andl strnch ve Veselnad Moravou. Spolen si zazpvalypsniku My ti krlov jdemek vm...Pijmac zen na Obchodn aka-demii a SOU ve Vesel nadMoravou.ky devtch td a jejich rodieek v nsledujcch dnech nelehkrozhodovn, na kter stedn kolebudou pokraovat ve studiu. Posledntermn pro podn pihlek je stano-ven na 15. bezen. ci si mohou po-dat pihlku na dv rzn stednkoly nebo na dva obory stejn koly.Pihlku mus rodie doruit na ka-dou kolu. Pokud mte zjem o per-spektivn studium u ns, pipomnmenabdku naich obor.Maturitn Obchodn akademie jeekonomick obor, kter vychovvodbornky na etnictv a dan. Jehovuka m ve Vesel tradici ji pes 50let. Obor Informan technologie,s jednou z mla CISCO akademiv Jihomoravskm kraji, skt mo-nost zskn hlubokch znalost v pro-blematice potaovch st a vpo-etn techniky obecn. Na obory sekonaj koln pijmac zkouky z ma-tematiky a eskho jazyka. Dle ko-la nabz uebn tlet obory, na kterse pijmaky nekonaj, hodnot sepouze prospch z osm a devt tdy.Jedn se o lukrativn strojrenskzamen Obrb kov, Strojnmechanik a Oprav zemdlskchstroj. kola nejen e kadoronvylepuje sv technick vybaven, aleumouje km i praxi a nslednzskn pracovnho msta u dobrchfirem v okol Vesel nad M. Poslednoficiln den otevench dve jepro zjemce o kolu pichystn natvrtek 12. nora, od 14:00 do17:00 hodin. kolu je ale samozejmmon navtvit i mimo tento termn.Zastavte se, rdi Vs uvidme!M nm. 24. dubnaV ter 13. ledna jsme pijali po-zvn pro pedkolky na ukzko-vou hodinu do 1.A a 1.B Z Hutnk.M ZaraziceSnhohrtky na koln zahradudlaly dtem velkou radost ko-nen se dokaly snhu a mohly sis nm dostaten vyhrt. Vytvoilycesty, stavby i snhulky. Ve tdsi pak zahrly divadlo O rukavice to aby vdly, e svoje rukavikysi mus kad dobe ohldat, aby sejim do nich nenasthovala zvtka,kdyby zstaly leet nkde na snhuzapomenut.M MilokoPedkolci z M v Milokotise u t na zpis do Z. Sv kama-rdy z 1. tdy asto navtvuj,a tak pjdou do znmho prosted,kde se nieho neboj.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:33 Strnka 1314 | nor 2015S velkmi zmnami vstoupila do zvren fzeexpozice na Panskm dvoe. Stejn jako v hzen,m i vstava o jej historii svj druh poloas. V tomprvnm se veejnosti pedstavila velmi podrobn ce-losttn historie. Ve druh sti, kter potrv a doosmho nora, vystavme vechno dostupn o histo-rii nrodn hzen i handballu ve Vesel, tedy to, cose podailo v minulch letech i bhem trvn vsta-vy ve mst nasbrat. Fotografie, dokumenty, video-zznamy, vysvtlil zmny na Panskm dvoe autorvstavy Vladimr Salk. Nrodn hzen slav v le-tonm roce sto deset let sv existence, ve Vesel jihrly orelky u na zatku dvactch let minulhostolet, mui zahjili innost v odboru klubu kanad-skho hokeje HC Vesel nad Moravou v roce 1935.Musk mezinrodn hzen se ve mst zaala roz-vjet v polovin sedmdestch let minulho stolet,v roce 1984 vznikl ensk hzenksk klub.Zveme pamtnky, a na vstavu pijdou jet jed-nou, ve druhm poloase je ek vlet do veselsksportovn minulosti na pozad eskoslovensk h-zenksk historie, zve na Pansk dvr VladimrSalk. (NHA)Vstavu je mon navtvit vdy v ter, tvrtek,sobotu a nedli od 13:00 do 17:00 do 8. nora 2015.9. nora12. dubna Vstava pedstavuje lido-v emeslnky okresu Hodonn, kte byli v posled-nch letech za svoji prci a pspvek k uchovn tra-dinch rukodlnch dovednost ocenni titulemMistr tradin rukodln vroby Jihomoravskhokraje. Tento titul je udlovn Radou Jihomo-ravskho kraje od roku 2012. Rada se tm pipojilak vzv UNESCO ijc lidsk poklady. Ocennje krajskou obdobou celosttn udlovanho tituluNositel tradic lidovch emesel. Mezi ocennmi, jejich vrobky mete na v-stav vidt, jsou z Vesel nad Moravou pan Dag-mar echov za pernk z formy a Vra mdovza lidovou vivku. Z nedalek Blatnice pod sv.Antonnkem pan Rena Kozumplkov za vrobkyz orobince a Marie ihkov za vrobu tradinchblatnickch kraslic. V Mal Vrbce pracuje tkadlecpan Miroslav Urban. Dalmi ocennmi jsou bed-n pan Bohumil ikula z Kyjova, keramika panAlexandra Kaovsk z Duban a pan Iva Novotnz Hodonna, kter zpracovv ov vlnu.V prbhu vstavy se ve dnech 24.26. bezna2015 uskuten v naem muzeu tradin velikono-n pedvdc akce, na kter mete zhldnouti prci ocennch emeslnk z Vesel nad Moravoua okol.PhDr. Vt TrachtulecMstsk muzeum Vesel nad MoravouMISTI TRADIN RUKODLN VROBYJIHOMORAVSKHO KRAJEl Ve tvrtek 25. prosince vyjela hldka mstskpolicie provit zznam z kamerovho systmu, nakterm skupinka dt vhodila taskavou pyrotech-niku do odpadkovho koe u M Tyrova. Poblmsta byly dti hldkou mstsk policie zastavenya vyzvny, aby v podobn innosti ji nepokrao-valy. Natst vbuch pyrotechniky v koi nikohonezranil a ko nebyl pokozen. Vzhledem k vkudt byli o jejich konn vyrozumni rodie.Mstsk policie upozoruje na ast ppady, kdypyrotechnika podobnho druhu doke pi vbu-chu odpadkov koe doslova roztrhnout. l V nedli 28. prosince byl dozor sluboumstsk policie spaten na kamerovm systmumsta mladk, kter odcizil z vnonho stromu naBartolomjskm nmst jednu z ozdob. Na mstobyla vyslna hldka mstsk policie, kter pacha-tele zadrela a uloila mu blokovou pokutu. Potbyla odcizen dekorace vrcena na pvodn msto.Jubilanti Frantika Halkov, 1. 1. 1918 97 let Jarmila Korvasov, 24. 1. 1923 92 letSatek v obdob od 13. 12. 2014do 18. 1. 2015 uzaveli: Pavel Noika a Simona Stehlkov Ondej Talpa a Lenka JagoovJmenovan souhlasili se zveejnnm uvedenchdaj.Podlte se s nmi o radost z vaeho vro zlati diamantov svatby. Rdi na vai udlostvzpomeneme ve spoleensk rubrice. dme vso poskytnut informac na telefon: 518 670 112 Jitka Tomekov.n Novoron vstup na Radoov prvn den novho roku se nkolikdestek Veselan zastnilo ji tradinho vlapu na kopec Radoov.Pipojili se tak obyvatel Kozojdek. Akce se stala ji tradic, kter jevdy vnmna jako velmi pjemn zpesten svtench dn.Foto: Dagmar Pekovern kronikaSPOLEENSKRUBRIKAHZENKSK VSTAVAZAHAJUJE DRUH POLOASAKTUALITYn Vyezvan betlm v kapli svatho Ducha v Milokoti zaujal mstndti z matesk i zkladn koly. Kadoron zatkem ledna navtvvichni ci milokoskou kapli, aby si na konci vnon doby jetpipomenuli udlosti minulch dn. Kaple v letonm roce oslav15 let od svho posvcen. Foto: Petra Pavkov**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:41 Strnka 14nor 2015 | 15nor 2015 | 15SPORTOVN PEHLEDSPCHY JUDA VE VESEL NAD MORAVOUVESELSK VOLEJBALOV LIGA VSTOUPILA DO JARN STI Na zatku tohoto roku se veselskm judistmopt rozbhla fyzick a technick pprava na dalturnaje v sezon. Ji v lednu se vbr starch kz naeho klubu zastnil nronho zimnho sou-stedn na bkch v Beskydech. Ne vak judistze SK Judo Vesel nad Moravou zanou sbratdal cenn medaile a umstn, stoj za to se ohld-nout za spchy roku pedchzejcho. V roce 2014 veselt judist doshli mnohchvelkch spch. Na to, e mlad judist sbrajcenn kovy z okresnch a krajskch sout, jsmesi ji zvykli. Nai judist se vak pedvedli i nacelorepublikov rovni. Mezi nejmladmi judisty(do 11 let) se na nejvy souti R MistrostvMoravy mlat, umstili Ema Flajzarov a JakubMareek na tet bronzov pce. Ovem MichalVojtek, Lucie kov a Ondej Mareek se natomto turnaji probojovali a do finle a ve svch v-hovch kategorich nakonec obsadili prvn mstaa zskali tak tituly mistr Moravy. Starm dtem z naeho oddlu (12 let a vce) serovn dailo. V jnu a listopadu probhly nejvyrepublikov soute danch kategori MistrostvR starch k v Ostrav a nsledn MistrostvR mladch k v Hranicch. Na oba tyto turnajeje nutno se probojovat systmem nkolika bodova-nch eskch pohr v prbhu roku. To se naimzvodnkm skvle podailo a mohli se tak pedvstv zvren mistrovsk souti. Andla kovdokzala, e pprava mladch judist ve Vesel nadMoravou je na opravdu vysok rovni, a bralatak titul mistryn R. Takt jsme mli dv elzkav ohni v kategorii starch k DanielaSkalkov, a je v tto vkov kategorii novkema stla proti starm soupekm, postoupila do fin-le, ve kterm nsledn s obrovskm pehledemzvtzila nad svou soupekou a stala se tak mistrynR ve sv vhov a vkov kategorii. Druhzstupkyn veselskho juda Tereza Lagov bohuelprohrla svj souboj o bronzovou medaili a skoni-la tak tsn pod stupni vtz. Avak vzhledem k re-publikov rovni se jedn o velice slun vsledek.Oddl juda ve Vesel nad Moravou tak v minulsezon zskal mistrovsk tituly hned v nkolika ka-tegorich. S ohledem na pomrn zkou zkladnuzvodnk a omezen monosti oddlu se jedno obrovsk spch. Je tedy poteba podkovatzvodnkm za jejich vytrvalost, rodim za spolu-prci, trenrm za trplivost a takt mstu Veselnad Moravou za finann podporu. Rdi bychom Vs tak pozvali na domc turnaj,kter se pod ztitou msta bude konat 7. norav hale Z Hutnk. V akci budete moci zhldnoutnejmlad zvodnky a tak nast atmosfru soute.Budeme se na Vs tit.Martin Juk, SK Judo Vesel nad MoravouHned po Novm roce v nedli 4. ledna vstoupilaVeselsk volejbalov liga do druh poloviny sout-e a v tabulce poad tm opt nastaly zmny. Naprvn msto se vyhoupli Samcy ze Starho Msta,kte v pmm souboji porazili Bdily (Nezdenice).Nutno vak dodat, e Bdilov, stejn jako SokolLuice a Lgia Hol, maj o jeden odehran zpasmn. Na ptm a estm mst pokrauje petaho-van mezi Old Stars (Uhersk Ostroh) a VolleyballClubem Vesel. Dal vyrovnanou skupinou tmjsou Svtluci, Vidlci, Suzuki, Hroznov Lhota,Rybiky a Druh dech, kde jsou odstupy dvoubodo-v. Sympaticky se vztyenou hlavou bojuj Mycia historicky prvnho vtzstv v lize se dokalyMLM dti, jejich vk je 14 a 16 let. Jet jedna zajmavost vyplv z lednovho turnaje bylo ode-hrno nejvce tiebreakovch zpas ze vech turna-j, celkem jedenct z nedln ticetizpasov porce.Do konce soutnho ronku zbv odehrt dvaturnaje, a to v nedli 1. nora a 1. bezna. Vstup proveejnost je voln. Marek ProchzkaZdroj: volleyballclubveseli.unas.czHZEN ENY WHIL21. nora v 17:00Vesel SenecSportovn halaJUDO7. nora 2015 od 11:00 Velk cena Judo Vesel nad MoravouTlocvina Z HutnkVOLEJBALVeselsk volejbalov liga1. nora od 8:001. bezna od 8:00Sportovn halaKP JUNIOR7. nora 2015 v 10:00 Vesel NivniceSportovn halaSPORTNa zatku tohoto roku se veselskm judistm opt rozbhla fyzick a technick pprava na dal turnajev sezon. Ji v lednu se vbr starch k z naeho klubu zastnil nronho zimnho soustedn na b-kch v Beskydech. Ne vak judist ze SK Judo Vesel nad Moravou zanou sbrat dal cenn medaile a u-mstn, stoj za to se ohldnout za spchy roku pedchzejcho. n Vtzn moment Daniela Skalkov, MRFoto: Miroslav Klmase uskuten v sobotu 28. 2. Sraz v 8:50 hod. navlakovm ndra ve Vesel nad Moravou. Odjezdvlaku do Javornku v 9:03 hod. Odtud pes vrchHradisko a vrch Klokonk k chat Megovka.Potom od Megovky Filipovskm dolm zpt doJavornku a vlakem do Vesel nad Moravou. Dlkatrasy 13 km. Za patnho poas nhradn traSuchov Velk nad Velikou. Pochod podajVlastik Smtk a Ludmila Skov.POCHOD PRO ZDRAV**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:41 Strnka 1516 | nor 2015KOVKAVylutn tajenky dorute se jmnem a adresou lutitele na podatelnu mstskho adu, park PetraBezrue, anebo odelete emailem na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz do 11. nora 2015. Ze sprv-nch odpovd budou vylosovni ti vherci, kte obdr vcnou cenu.Dkujeme autoru kovky panu Zdeku Bilovi st.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:42 Strnka 16nor 2015 | 17POZVNKYnor 2015 | 17CESTOPISN VEERESK STOPYNA BALKN5. 2. v 18:00 pednkov slVIS Bl KarpatyPutovn za potomky eskch starousedlk doBosny, na srbskou Vojvodinu a do rumunskchKarpat pestr vyprvn Petra Slintka o historiia zajmavostech tto oblasti. V rmci audiovizulnprezentace cestovatel pibl historick a kulturnkontext spjat s pchodem eskch usedlk do bal-knskch oblast v 19. a zatkem 20. stolet. Autorkrtce zrekapituluje historickou situaci v Bosn, naVojvodin a v rumunskm Bantu, pibl zem-pisn fakta a pouke na zajmav prvky vc sek dan oblasti. Coby rozhlasov dokumentaristapovyprv o projektu realizace radiodokumentua prezentuje vybranou st doku-mentaristick prce. To ve zapomoci fotografi, zvukovchukzek a vlastnho vyprvn. ASTN A DO SMRTIPednka pro manelsk pry P.Jiho Kani s nzvem astn ado smrti? Nen to pohdka? Jak mtvztah, kter vydr... se uskuten12. 2. v 18:30 v Zarazickm centru.Akce probhne v rmci Nrodnhotdne manelstv.PLETEN Z PAPRUPRO POKROILV enskm klubu ESTER se v noru budou plstvrobky z paprovch ruliek. Pijte 19. 2. od17:00 do klubovny v Zarazicch; s sebou: pedempipraven ruliky z novin, cca 20 ks kolk naprdlo a star noviny.Na ob akce zve Centrum pro rodinu.KOMORN VIOLONCELLOV KONCERTv podn virtuoza PetraNouzovskho za doprovodujaponsk klavristky Yukie Ichimura18. 2. v 19:00 koncertn sl ZU Zazn skladby C. Debussiho, L. Janka, R. Haase,K. Pexdra a dalch autor. LSKAPednka Petry Kuelov se uskuten 19. 2.v 17:30 v penzionu Javornk. KOLA FENG SHUEJ Setkn s pan Danu Zbranskou na tma: kulti-vace energie pozemku, zahrady a exteriru domuse kon 7. 3. od 10:00 do 17:00 v DDM Vesel nadMoravou. Informace o akcch na www.ajurveda-masaze.cz,nebo na tel.: 724 215 538 Mla Chylkov4. MAORETKOV BL 21. 2. v 19:30 kulturn dmHraje skupina Decent pod vedenm Milana Vetulymladho a DJ Igor echal. Pedprodej vstupeneku vedoucch maoretek po telefonick domluvna tel. 775 302 358 nebo na mst. DV MEJDANNEBOLI BABINEC13.14. 2.Netradin akce pro vech-na dvata, pijte si ut bohat program tentokrtryze holi. Nebude chybt ve, co vs zajma bav. Pihlky do 10. 2. TVOEN NA DOMEKU KORLKOVN18. 2. od 17:00Ji tradin bude tet stedu v msci probhattvoiv dlnika. V noru pipravujeme oblbenkorlkovn pro mal i velk. Pijte si vytvoitjedinen nunice, kter vm udlaj radost.Pihlky do 16. 2. JARN PRZDNINYNA DOMEKUBOLEK A LOLEK NA CESTCH23.27. 2.Nezstvejte o przdninch sami doma, ale zavtejtedo DDM, budeme spolu s Lolkem a Bolkem cesto-vat do rznch zem svta a poznvat je. Jednotlivdny vdy 30 K. Pihlaujte se do 18. 2. JARN PRZDNINYVE VESOVICCH Pobyt pro rodiny s dtmi na chat Radost v termnu23. 2.26. 2. s bohatm programem (plavn, lyo-vn, vychzky, hry a soute). Pihlky do 6. 2.Bli informace v DDM Vesel nad Moravou, tel.:518 323 724 nebo 739 358 434 nebo emailem:ddmveseli@seznam.cz. Dal informace na plak-tech.DALIBOR BOROVECOBRAZY A GRAFIKASoukrom galerie Jiho Ko-nenho zve na vernis vsta-vy obraz a grafiky veselskhorodka Dalibora Borovce, kterse uskuten 21. 2. v 15:00.Vstava je podna u plei-tosti autorova ivotnho jubilea.MANELSKRESTARTV rmci Nrodnhotdne manelstv 2015se bude konat 11. 2.v 17:30 na Panskm dvoe beseda s Mgr. MilenouMikulkovou, poradkyn pro vztahy a vchovu. Jakse zadit v ivot tak, aby pinel co nejvceradosti? Jak peovat o vztah, aby s pibvajcmilty dozrval do dokonalosti? Setkn vm meukzat smr a dodat odvahu k restartu v osobnmivot i v partnerstv. Restart me zsadn zmnitcel dal ivot. Chcete?PARTNERSK BOWLINGDal pjemn akce v rmci Nrodnho tdnemanelstv se uskuten 12. 2. v 17:30 v BowlingCITY Vesel nad Moravou. Kvli rezervaci drhy sepihlaste nejpozdji do 10. 2. na tel.: 604 792 145.Zveme tmto vechny partnery na tuto nejensportovn aktivitu.KOT BOCH MILOSTZveme irokou veejnost na kot boch milosta jinch faankovch sladkost, kter se uskute-n v sobotu 14. 2. od 14:00 do 18:00 v Zarazic-km centru. Zrove vybzme vs, kte mteikovn a zrun ruce a tyto sladkosti doma dlte.Pineste na kot vae vrobky, abychom mohlispolen ochutnat. Info a pihlen vzork na tel.:604 792 145. Vstupn je dobrovoln.MASE PRO DOMC POUITSetkn v Klubu zdra-v se kon 19. 2.v 18:00 Sborov dmCASD (Rybnek 76,Vesel nad Moravou). Pednka o incch mase,ukzka a ncvik mase je a zad. Lektor JanaKonen.MISTI TRADINRUKODLN VROBYJIHOMORAVSKHO KRAJE Mstsk muzeum Vesel nadMoravou vs zve na vstavu,kter bude probhat od 9. 2.do 12. 4. Mezi vystavujcmijsou i dv obyvatelky naehomsta. Pan Dagmar echov,kter byla ocenna za vrobupernku z formy, a pan Vramdov za lidovou vivku.Z nejbliho okol pak pan Rena Kozumpl-kov, ocenn za vrobkyz orobince, a pan Marieihkov za blatnick kraslice ob z Blatnice pod svatmAntonnkem nebo tak tkadlecpan Miroslav Urban z MalVrbky.**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:42 Strnka 1718 | nor 2015POZVNKYVLADIMR MERTA S JANEM HRUBMA ONDEJEM FENCLEM5. 2. od 20:00 Kaf v kin Vstupn: 100 K v pedpro-deji, 120 K na mst.Vladimr Merta eskpsnik, publicista, spiso-vatel, fotograf, architekt,filmov reisr a dal. JanHrub rockov houslistaznm pedevm ze skupinEtc, Kukuln a dal.Ondej Fencl muzikanta urnalista tlem i du. Nenechte si ujt vystoupenlegend esk psniksk a folkov scny.Zkladem projektu jsou Mertovy nesmrteln psnze 70. a 80. let a v jistm smyslu se spolus klavrem a druhou kytarou jedn o nvrat k psni-kstv. To ve jet podtren dialogy s houslemia poslucha si uv ist muzikantsk inspirace,improvizace a hlavn radosti ze spolenho hran. JEDEN SVT NA SEVER OD SLUNCE12. 2. ve 20:00 Kaf v kinVstup zdarma. V prbhu norase mete tit na promtn dal-ho dokumentrnho filmu z me-zinrodnho festivalu Jeden svt.V poad druhm snmkem letonho ro-ku je film Na sever od slunce, jeho autory jenorsk dvojice I. Wegge a J. Nyseth Ranum. Filmsleduje osudy dvojice surfa, kte se rozhodli ne-tradinm zpsobem zat spojen s vodou a pro-dou. Na devt msc se usadili na pli u behNorska za polrnmkruhem, kde naprostomimo civilizaci kro-m dobrodrunhosurfovn za polrnnoci a pobvn napli trv as sbr-nm odpadk, kterk nim moe pin zevzdlench mst. KATARZIA26. 2. ve 20:00 Kaf v kinVstupn: 80 K v pedprodeji, 100 K na mst.Slovensk zpvaka Katarzia se ad mezi nejvtobjevy posledn doby. Sama charakterizuje svoutvorbu jako slovensk girl folk rap. V roce 2013vydala spn albumGenercia Y a podle hu-debnch kritik patk tomu nejlepmu, co seza uplynulou dobu naslovensk hudebn scnurodilo. Ve svch ps-nch zpv pedevmo obyajnch probl-moch, vzahoch enytretieho tiscroia pozna-en slobodou a nach-z velou odezvu odKoic a po A.OMN ZEM SULTNOVA27. 2. v 19:30 1. patro kina MoravaCestopisn veer Pavla Svobody ns provedepekvapiv vysplou st Arabskho poloostrova Omnem. Na druhou stranu je i pes sv krsya tradin kulturu Omn zem turisticky neobjeve-nou. Na severu zem se poho Hajar ty a dovky 3000 metr, vystoupme na nejvy horuOmnu Jabal Shams, zvrat vyvolv pohled dohloubek omnskho Grand kaonu. Zelen ozypalem v dolch zvanch vd ve spolenosti staro-bylch vesnic a pevnost jsou jako vyobrazenz pohdek Tisce a jedn noci. Spolen s ptel-skmi Omnci v tradinch pltch a epikchkumma navtvme velbloud zvody poblvelkch psench dun pout Wahiba. Ryb trhys tuky a plachetnky, koupn v jeskynch, velmuslimsk pohostinnost i ob sultnova meitaa jeho palc v hlavnm mst Muscatu. Tato bezpe-n zem mnoh pjemn pekvapJARN PRZDNINY V KNIHOVN Vdy od 9:30 do 12:00 na dtskm oddlenmstsk knihovnyJi tradin akce pro dti, kter probhne ve vechhlavnch prostorch Veselskho kulturnho centra(mstsk knihovna, kino Morava a Pansk dvr).astnci mohou vyhrt vstupenky na filmovpedstaven, asopisy, vtvarn poteby a daldrobn vcn ceny.23. nora Z KNIHOVNY NA PANSK DVRA ZPT otzky a koly na tyech stanovitch.24. nora MEZI OBRAZY sout v Mstskgalerii, vlastn malovn a vystaven obrzk.25. nora NA PDIU hran scnek, dti samyherci i divky.26. nora UKRYTO V KNIHCH soutv knihovn na Hutnku.27. nora FILMOV HDANKY v kinMorava.DIVADLO KRAPET: ZAHRADA20. 2. od 16:00 Kulturn dmVstupn: 50 K. Divadeln pedstaven pro dti namotivy knihy Jiho Trnky Zahrada. To lo jednoupr kluk do koly. Tak li a cestou uvidli ve vyso-k zdi z kamene starou eleznou branku, celou reza-vou... Tak takhle tajemn zan kniha Jiho TrnkyZahrada. Tajemstv a kouzla maj rdi velc i mal.A co teprve, kdy se ocitnou v takov tajemnZahrad pln pekvapen. Hld ji zlomysln kocour,mluvc trpaslk, v jezrku plave setl velryba,a kdy u je nejh, tak pomou legran sloni.A prv do takov zahrady se zatoulaj ti zvdavkluci. A s nimi se mete zatoulat i vy.KURZ ARGENTINSKHO TANGAod 27. 2. kad ptek od 19:0050 K za osobu, 100 K za pr a lekciVeselsk kulturn centrum nabz od bezna kurzargentinskho tanga. Kurz povedou manelJochovi, kte maj s tmto krsnm tancem bohatzkuenosti, absolvovali nkolik kurz a workshopa neustle se dle vzdlvaj a procviuj, napkladv Brn u manel Neasovch, u maarskch lekto-r v Bratislav a pravideln jezd tak k renomova-nm italskm lektorm do Trenna. V kurzu se bude vyuovat technika tance, jedno-duch krokov variace, vnmn rytmu, melodiea v neposledn ad tanenho partnera. Zskanzkuenosti, nvyky a dovednosti lze vyut praktic-ky v jakmkoliv provm tanci. Vuka bude striktnprov, proto by si zjemci mli najt vhodnhotanenho partnera pedem. Neznamen to ovem,e budou tanit pouze s nm i s n.Vuka bude probhat kad ptek od 19:00 v pro-storch kulturnho domu ve Vesel nad Moravou.Prvn lekce se uskuten 27. nora 2015 od 19:00. Pihlky mete poslat e-mailem na adresujoch_pavel@volny.cz, uvdjte i slo telefonu,abychom vs mohli operativnji informovat o novin-kch i ppadnch zmnch. Bli informace sedovte tak na telefonu: +420 606 612 347.Vs zve...**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:42 Strnka 18Veker pozvnky s podrobnmi informacemi naleznete na webu msta www.veseli-nad-moravou.cz v kalendi akc.nor 2015 | 19KULTURA**VL-0215_ct22 22.1.2015 10:09 Strnka 1931. 1. REPREZENTAN PLES MSTA 19:005. 2. ESK STOPY NA BALKNVIS Bl Karpaty 18:00 5. 2. VLADIMR MERTA Kaf v kin 20:009. 2. MISTI TRADIN12. 4. RUKODLN VROBY JMKMstsk muzeum11. 2. MANELSK RESTARTPansk dvr 17:3012. 2. PARTNERSK BOWLING Bowling CITY Vesel nad Moravou 17:3012. 2. ASTN A DO SMRTIZarazick centrum 18:3012. 2. JEDEN SVT NA SEVER OD SLUNCEKaf v kin 20:0013. DV MEJDAN14. 2. DDM14. 2. FAANK14. 2. KOT BOCH MILOSTZarazick centrum 14:0014. SEVERSK FILMOV ZIMA15. 2. kino Morava18. 2. TVOEN NA DOMEKU korlkovnDDM 17:0018. 2. KOMORN VIOLONCELLOV KONCERT koncertn sl ZU 19:0019. 2. PLETEN Z PAPRUZarazick centrum 17:0019. 2. LSKApenzion Javornk 17:3020. 2. Divadlo Krapet: ZAHRADAkulturn dm 16:0020. REVIZOR21. 2. kino Morava21. 2. DALIBOR BOROVEC Obrazy a grafikaSoukrom galerie J. Konenho 15:0021. 2. 4. MAORETKOV BLkulturn dm 19:3023. JARN PRZDNINY 27. 2 V KNIHOVN26. 2. KATARZIA Kaf v kin 20:0027. 2. OMN ZEM SULTNOVAkino Morava 19:3027. 2. KURZ ARGENTINSKHO TANGAkulturn dm 19:0028. 2. EXPEDIN KAMERAkino MoravaVeselsk listy vydv msto Vesel nad Moravou, t. Masarykova 119, 698 13 Vesel nad Moravou, tel.: 518 670 106. I: 00285455. Periodick tisk zemnho samosprvnhocelku. Evidenn slo MK R E 18156. Vychz v nkladu 5500 ks k 1. dni nsledujcho msce. Uzvrka beznovho vydn je 11. nora 2015. Odpovdn redaktorka: PetraPavkov. Jazykov korektury: Lenka Tillichov. Pspvky poslejte na adresu redakce@veseli-nad-moravou.cz. Uveejnn pspvky nemusej bt toton s nzory redakce.Redakce si vyhrazuje prvo upravovat a zkracovat pspvky, ani by byl zmnn jejich smysl. Nevydan materily redakce nevrac. Adresy inzerent nesdlujeme. Redaknrada: Petr Kolak, Michal Blaek, Petra Mladjovsk, Petr Adamec, Zdenk Bak. Foto na tituln stran: Zdenk Bil ml.Sazba Profi-tisk group, s. r. o. Olomouc. Ceny plon inzerce: 1 strana 6.000 K, 1/2 strany 3.360 K, 1/4 strany 1.920 K, 1/8 strany 1.100 K(ceny jsou uvdny v stkch bez DPH). Jin rozmry podle dohody. Upesnn podmnek sjednvn inzerce na tel.: 739 724 774nebo na e-mailu: inzerceveseli@seznam.cz.**VL-0215_ct22 23.1.2015 10:32 Strnka 20