viewTOKO 3 Ny fiangonana : Ny fisehoany isan-toerana 3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina

  • Published on
    27-Apr-2018

  • View
    230

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

37Topimaso toko 3

2Ny Fiangonana: ny fisehoany isan-toerana

44Ny ivonny fivoriana araka anAndriamanitra

TOKO 3

Ny fiangonana :

Ny fisehoany isan-toerana

3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina

41

Ny fiangonanAndriamanitra aminny toerana iray

41

Fototry ny fivoriana

42

Maneho ny Fiangonana iray manontolo ny fiangonana isan-toerana

42

Ny maha-iray ny Fanahy

42

3.2 Ny ivonny fivoriana, araka anAndriamanitra

43

Aminny anarako

43

Olona velona

43

Tsy mand ny anarany

44

3.3 Ilay mpitari-dlana avy aminAndriamanitra

45

Ao afovoany Aho

45

Ny fanatrehanny Fanahy Masina

46

Fahalalahanny Fanahy

47

Famintinana

47

3.4 Ny hevitrAndriamanitra momba ny fanompoana

49

Lioka 22.7-13

49

Kristy no manome

49

Fifampianarana sy fifananarana

50

Tsy manana ny fanomezam-pahasoavana rehetra ny olona iray

50

Ny mpitondra

51

Fanavahana hatao aminireo fivoriana

51

3.5 Loholona, mpitandrina ary diakona

53

Fanendrenny apostoly

53

Tsy misy intsony ankehitriny io fahefana io

53

Ny Fanahy Masina no manokana

54

Torollana ho aminizao vaninandro izao

54

Ny diakona

55

3.6 Ny fahefana avy aminAndriamanitra

56

Tsy hoe tsy refesi-mandidy ny fahefany

56

Zavatra fito avy aminAndriamanitra

58

3.7 Ny fivorianny fiangonana

59

Ny Eglizy tany Jerosalema

59

Ny toetra lehibe nananany

60

1. Ireo fivorianny fiangonana ho aminny famakina ny mofo sy ny fanompoam-pivavahana

61

Ny Fanasanny Tompo : inona ny tanjona?

61

Fankalazana ny Fanasanny Tompo

62

Fanehoana ny fiombonana

65

Iza no afaka mandray anjara?

66

Tsy misy fandraisana anjara araka izay sitraponny tsirairay

67

Ny Latabatry ny Tompo

68

Ny fanompoam-pivavahana

70

Ny fototry ny fanompoam-pivavahana kristiana

71

Ny toetry ny fanompoam-pivavahana

72

Ny toerana anaovana ny fanompoam-pivavahana

72

Ny mpino rehetra dia mpisorona

73

Ny feonkira tendren-javamaneno

73

Fanajana

73

Fanolorana ny fananantsika

74

2.Ny fivoriam-bavaka

74

Ny vavaka iombonana

74

Ireo fangatahana manokana

76

Vavaka-fitorianteny lava reny

76

Finoana sy famelan-keloka

76

3. Ny fivoriana ho aminny famakiana sy fianarana ny Baiboly

77

Ohatra notsoahana taminny Soratra Masina

77

Ny toetrireo fivoriana ireo

78

Fitahiana tsy miaraka aminny fanomezam-pahasoavana

78

Fianarana mitohy

79

Ireo fepetra ilaina ahazoana fitahiana

79

4. Fivoriana hitoriana ny Teny

79

Fivoriana hafa

80

5. Fivoriana sy tafika masina hitoriana ny filazantsara

81

Ireo fomba fitoriana ny filazantsara

82

Ny sekoly alahady

82

3.8 Ny toeranny vehivavy araka ny Soratra Masina

86

1. Ao aminny Testamenta Taloha

86

Taminny fahariana

86

Taminny fahalavoana

87

Ireo vehivavy masina fahiny

88

Teo ambany lalna

89

2. Mandritra ny vaninandronny fahasoavana

89

Ao aminny tokantrano

89

Ny fampianarana imasom-bahoaka

91

Ao aminny fiangonana

92

Misaron-doha

93

Ny henatra aminny loha tsy misarona

94

Tsy ny volo lava no manarona ny loha

94

Tsy fomba izany

95

3. Ohatra notsoahana avy aminny Soratra Masina

95

Tsy manana anjara fanompoana imasom-bahoaka ny vehivavy : ohatra mand

95

Ohatra manaiky

95

-Maria (Miriama)

95

- Ireo vehivavy tao aminny Eksodosy 35.22-26

95

-Deborah

96

-Ilay vehivavy Sonemita

96

-Ny vehivavy ao aminny Testamenta Vaovao

96

4. Ny haingo sy ireo fitafiana

97

3.9 Ny fifehezana

99

1. Ny ilna ny fifehezana

99

Ny fahamasinanAndriamanitra

99

Voatazona ny fahefani Kristy

99

Ny masirasiranny fahotana

100

2. Ny tanjonny fifehezana

100

Fihazonana ny voninahitrAndriamanitra

100

Fanadiovana ny fiangonana

100

Famaizana ny olona diso

101

Vokatra tsara sy fihasitrananny fanahy

101

3. Ahoana ny hampiharana ny fifehezana

102

Aoka ho tadidintsika ny maha-isika antsika

102

Fisaonana sy fiombonana

102

4. Ireo endriny samihafa

103

a)Manitsy izay sendra nanao fahadisoana

103

b)Mampitandrina ireo izay mandeha aminny fikorontanana ary mihataka aminizy ireo

104

c)Ny fananarana imasom-bahoaka

105

d)Mikarakara olona mpanavakavaka

106

-Mijery ireo izay mamorona fisaraham-bazana, ary mihataka aminizy ireo

106

e)Ny fifehezana aminny fahanginana

107

- Fanompoana ara-nofo sy tsy mahasoa

107

- Ny kilema ara-nofo ao aminny Levitikosy 21

108

f)Fandikan-dalna manokana

109

-Manana ny fisainana sy ny toetra ara-moraly ilaina

109

-Ny hetsika voalohany

110

- Ny hetsika faharoa

111

- Ny hetsika fahatelo

111

- Ny hetsika fahefatra

112

Fanalna ireo ratsy

112

- Ireo mpanao ratsy

113

- Ny faharatsiana araka ny foto-pampianarana

114

- Ny fomba mety atao

116

- Mihetsika ho anny Fiangonana iray manontolo

117

- Fihetsika eo anoloanizay voaroaka

117

- Ireo tranga mampisalasala

118

3.1 Ny fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina

Hatreto, dia noraisintsika taminny ankapobeny ny FiangonanAndriamanitra, aminny fisiany manerana izao tontolo izao. Nasehonny Soratra Masina tamintsika fa tena iray ihany izy eran-tany, voarafitrireo mpino izay mifampiankina toy ny ifampiankinanireo zavatra anisanny tena anankiray ihany, mifamatotra aminny maha-iray ny Fanahy ary miray amini Kristy, ilay lohany nomem-boninahitra. Ny fiangonana iray manontolo koa no vadini Kristy sy tranonAndriamanitra, fonenany et an-tany aminny alalanny Fanahy. Hitantsika avy eo fa ny fanomezam-pahasoavana ho anny fanompoana, izay nomeni Kristy nasandratra, dia ho anny Eglizy iray manontolo, ho fampandrosoana ny tenani Kristy (Efesiana 4.12).

Rehefa hitantsika ireo toetra ankapobeny ireo, izay iombonanny Tenani Kristy sy ny FiangonanAndriamanitra iray manontolo, dia ndeha ho jerena ny lafiny isan-toerana, izany hoe ny fiangonana eo aminny toerana iray. Satria ny maha-iray ny fiangonana dia tsy tokony ho zavatra tsy hita maso, fa mananaina ary miharihary, mba hinoanizao tontolo izao (Jaona 17.21). Mba ho hita miharihary aminny toerana iray izy, dia mazava fa tsy maintsy manana endrika voafaritra sy hita maso ny Eglizy, ary izany no ndeha ho dinihintsika.

Dikany telo no ampiasainny Soratra Masina ny voambolana hoe fiangonana :

-1. ny Fiangonana, tsy misy famerana, izany hoe ny Tena iray manontolo, araka ny efa nandraisantsika azy;

-2. ny fiangonana, raisina aminny lafiny kelikely kokoa, eo aminny toerana iray voafaritra; ohatra, ny fiangonana izay tany Jerosalema (Asa 8.1; 11.22), tany Antiokia (Asa 13.1), tany Efesosy (Asa 20.17), etsetra.

-3. Ny milaza maro, ireo fiangonana, maneho ny fikambananireo fiangonana eo aminny tany iray: ohatra, tany Jodia (1 Tesaloniana 2.14; Asa 9.31), tany Galatia (1 Korintiana 16.1; Galatiana 1.2), tany Azia (1 Korintiana16.19), etsetra, na, aminny lafiny mihitatra kokoa, manambatra ireo fiangonanAndriamanitra rehetra, toy ny ao aminny 2 Korintiana 11.28, ny fiahiana ny fiangonana rehetra ; na ny ao aminny 2 Tesaloniana 1.4, ny fiangonanAndriamanitra.

Aminny fampiasana ny voambolana hoe fiangonana eo aminny dikany faha-2 sy faha-3, dia misy ny eritreritra hoe fivorianny mpino eo aminny toerana iray, izay miavaka aminny Tenani Kristy raisina manontolo. Hojerentsika izao ny atao hoe fivorianny FiangonanAndriamanitra eo aminny toerana iray, sy ny fifandraisana misy aminireo fivoriana isan-toerana ireo sy ny Eglizy manontolo.

Ny fiangonanAndriamanitra eo aminny toerana iray

Ny fandinihina ny fiantombohanny epistily voalohany ho anny Korintiana no hanazava amintsika io lohahevitra io: Ny fiangonanAndriamanitra any Korinto, dia izay nohamasinina ao amini Kristy Jesoa, olona voantso sady masina, mbaminizay rehetra miantso ny anarani Jesoa Kristy Tompontsika eny aminny tany rehetra, dia azy sy antsika (1.2). Ny apostoly eto dia mampiasa ny fehezan-teny hoe fiangonanAndriamanitra, izay ampiasaina hanondroana ny Tenani Kristy iray manontolo, ary mampihatra izany aminny toerana iray: ny fiangonanAndriamanitra any Korinto. Dia tsipihiny ireo izay tafiditra ao anatinizany fehezan-teny izany: izay nohamasinina ao aminny Kristy Jesoa. Koa ny dikanizany, dia ireo olona rehetra nino ny Tompo Jesoa Kristy tao aminio tanna io no nandrafitra ny fiangonanAndriamanitra tany Korinto.

Mba tsy hisianny fisalasalana momba izay hevitra izay, dia aoka ho marihina fa io tsongandahatsoratra io dia manazava tsara fa ny fiangonanAndriamanitra eo aminny toerana iray dia misy ireo mpino rehetra nateraka indray, ireo isanny Tenani Kristy rehetra. Taminny andronny apostoly, ny mpino rehetra teo aminny toerana iray dia tafavory mba ho vavolombelona hita maso, ary io fivoriana io no fanehoana mazava ny Tenani Kristy iray manontolo teo aminio toerana io. Hany ka afaka nanoratra ho anny fiangonana tany Korinto i Paoly hoe: Ary ianareo no tenani Kristy, ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy (1 Korintiana 12.27).

Nefa aminizao vaninandro iainantsika izao, izay maharava ny fijoroana ho vavolombelona hita maso sy hisianny fitsitokotokoana marobe, dia tsy hita intsony ny mpino rehetra eo aminny toerana iray miaraka mijoro ho vavolombelona hita maso na fiangonana miray toy ny tany am-boalohany. Hita miparitaka any aminny vondronolona samy hafa izy ireo. Tsy misy fivorianny mpino ankehitriny afaka miambo ho fiangonanAndriamanitra eo aminny toerana iray, satria io fehezan-teny io dia mahafaoka ny mpino rehetra eo aminio toerana io.

Fototry ny fivoriana

Na izany aza, satria toa tsy vita ankehitriny, noho ny fitsitokotokoana misy eo aminny Eglizy, ny hampivory ny mpino rehetra eo aminny toerana iray, ny hany fototry ny fivoriana araka ny Soratra Masina dia mbola mitoetra foana ankehitriny ho antsika: ny fanekena sy ny fampiharana ny maha-iray ny Tenani Kristy.

Marina foana fa iray ny tena (Efesiana 4.4), ary toy ny tena iray ihany no ahitanAndriamanitra ny vahoakany miparitaka. Ireo izay manaiky izany koa, noho ny finoana, dia afaka mivory toy ny isanny Tenani Kristy, fa tsy toy ny mpikambana mankasitraka foto-pampianarana izatsy na izaroa, rafi-pitondrana ny Eglizy izatsy na izaroa, fanekem-pinoana na sekta izatsy na izaroa. Tsy manaiky afa-tsy ny tena isanny Tenani Kristy, ary mandray azy ireo ho toy izany, izay ihany no tena fototra ara-tSoratra Masina tokony hisianny fivoriana ho anny FiangonanAndriamanitra velona. Izay no fotokevitra voalohany sady lehibe indrindra momba ny Fiangonana aminny fanehoana azy isan-toerana sy hita maso.

Maneho ny Fiangonana iray manontolo ny fiangonana isan-toerana

Ny fiangonana isan-toerana tsirairay dia tsy inona fa ampahanny Tenani Kristy iray manontolo ary tokony ho fitaratry ny Eglizy. Ny toetra rehetra maha-fiangonana ny Fiangonana iray manontolo dia tokony ho hita isaky ny fiangonana isan-toerana. Tsy tokony hisy zavatra ao aminny fiangonana izay mifanipaka aminny fahamarinana mikasika ny Fiangonana iray manontolo, izay nodinihintsika teo aloha. Ny fivoriana tsirairay eny aminny toerana samihafa dia ampahanny Fiangonana iray manontolo, izay soloiny tena sy hiasany aminny anarany. Noho izany, ny hany fototra ahazoanny mpino mivory na aiza na aiza ary na fotoana inona na fotoana inona, dia ny maha-isanny Tenani Kristy azy sy ny fanehoany ny Fiangonana iray manontolo eo aminio toerana io.

Izany no fomba nivorianny mpino taminny andro voalohany nisianny Eglizy, ary izany no tokony hivoriany ankehitriny, raha te-hiasa araka ny maha-isanny FiangonanAndriamanitra velona azy izy, mankat sy manao izay sitraponny Tompony sy Lohany.

Ny maha-iray ny Fanahy

Raha iray ihany ny Tena misy ny mpino izay ekenAndriamanitra, tsy tokony hivory aminny maha-isanny Tenani Kristy antsika fotsiny ve isika, ary afaka hanao izany ve isika raha tsy miala aminireo tena hafa namboarinolombelona? Raha manao izany, dia tsy hoe mamorona tena iray hafa na firaisana iray hafa, fa manaiky ny firaisana izay nataonny FanahinAndriamanitra, misy ny tena mpino rehetra natao batisa taminny Fanahy iray mba hamorona ny Tenani Kristy. Ary amporisihina isika ao aminny Efesiana 4.3 mba hitana izany firaisana avy aminny Fanahy izany aminny fehim-pihavanana.

Ny fahadisoanny olona tao aminny tontolo kristiana dia ny niray namorona fikambanana araka ny fisainany avy: fikambanana mivelatra kokoa na etiety kokoa noho izay noforoninny Fanahy, na taminny fandraisana ireo izay tsy mbola niova fo, mbola tsy isanny Tenani Kristy sy tsy mbola tafiditra tao aminizany Tena izany taminny alalanny batisanny Fanahy, na taminny fandvana ireo tena isanny Tenani Kristy noho ny foto-kevitra na foto-pinoana manavakavaka. Tsy izany no tokony ho fotokevitra sy fampiharana ataonny FiangonanAndriamanitra.

3.2 Ny ivonny fivoriana, araka anAndriamanitra

Efa hitantsika ny fototry ny fivoriana araka anAndriamanitra; ndeha horesahintsika indray izao ny ivo, araka anAndriamanitra, izay hivorianny FiangonanAndriamanitra. Inona no tena ivo tokony ekenny mpino sy hivoriany? Inona no ivo tena mendrika ny FiangonanAndriamanitra velona, izay manana ani Kristy any aminny voninahitra ho Lohany? Aminny vaninandro toy ny misy antsika izao, izay hisianny anarana marobe samihafa aroso ho ivonny fivoriana, izay handraisana ny foto-kevitra vaovao rehetra ho ivo na foto-kevitra hampijoroana fikambanana ara-pivavahana vaovao, dia tokony ataontsika vain-dohan-draharaha ny mandinika ny Soratra Masina ary manaiky ho resenAndriamanitra lahatra aminny tena ivo izay nofidinAndriamanitra hamoriana ny vahoakany.

Aminny anarako

Ndeha hiverina ao aminny Matio 18, ilay andininy faharoa iresahanny Tompo ny Fiangonana. Ny fotoana hanorenana azy dia mbola ho avy, nefa eo Izy no manome ny foto-kevi-dehibe ho anny Egliziny, momba ny fifehezana sy ny fivoriana. Manome teny fampanantenana Izy fa hekena any an-danitra ny fanapahan-kevitra raisina aminny anarany ary hanantanteraka izay fangatahana rehetra atao, na dia olona roa fotsiny aza no mifanaiky aminizany. Dia manome ny antony lehibe anaovany izany teny fampanantenana kanto izany izy, aminny teny mahatalanjona ao aminny andininy faha-20 hoe: Fa na aiza na aiza hiangonanny roa na ny telo aminny anarako (ara-bakiteny: ao aminny), dia ao afovoany Aho.

Eto isika dia mahita ny atao hoe Lalna Lehibe mifehy ny Eglizy, izay miantoka ny zony sy ny tombontsoa manokana ananany; io no maneho ny hany ivonny fivoriana araka anAndriamanitra ho anny FiangonanAndriamanitra. Miangona aminny anarako: io no toerana nanomezanAndriamanitra fotoana ny zanany. Tiany ho voriana aminny anarana sarobidinny Zanaka malalany, ny anaranilay Mpamonjy azy ireo sy Tompony, ilay anarana amboninny anarana rehet...