Visual basic za decu

  • Published on
    29-Jun-2015

  • View
    284

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>Pripremio Dragan Markovi Malo istorije Daleke 1964. godine studentima Dartmouth Collegea bio je potreban bolji pristup raunarima i jednostavniji i efikasniji jezik za pisanje raunarskih programa. Prvo su John G. Kemeny, ef Katedre za matematiku (engl. chairman of Department of Mathematics) i profesor Thomas Kurtz napravili Dartmouth Time-Sharing System, prvi raunarski sistem sa raspodelom vremena (engl. time-share) u SAD; zatim su napravili BASIC (Beginner's Allpurpose Symbolic Instruction Code), raunarski jezik kojim su studenti mogli da piu programe koji su radili na velikom centralnom raunaru (engl. mainframe) General Electric GE-225. Deset godina kasnije, verzija BASIC-a koju su napisali Bill Gates i Paul Allen, bila je sastavni deo prvog personalnog raunara Altair. Danas, BASIC je daleko najpopularniji raunarski jezik za programiranje. Tokom proteklih decenija pojavilo se preko 20 verzija BASIC-a. Prvu verziju Visual Basica najavio je Bill Gates 1989. godine u svom lanku u asopisu BYTE Magazine. Tri godine kasnije, pojavila se verzija ovog popularnog programskog jezika koja je specijalno projektovana za razvoj programa koji treba da rade pod Windowsom. LEKCIJA 1 Ponimo sa uenjem Uenje programiranja u Visual Basicu 6 (VB), kao i uenje bilo ega novog, obuhvata vie koraka, mnogo novih izraza (termina) i mnogo novih vetina. Radiemo zato polako, opisujui detaljno svaki korak, izraz i vetinu. Pre nego to ponemo, pretpostaviemo da znate sledee stvari:</p> <p>Kako se ukljuuje raunar i kako se koristi mi. Kako se u Windowsu obavljaju osnovne radnje, kao to su pronalaenje direktorijuma, snimanje datoteka i upisivanje informacija u okvire za dijalog. Kako se u Windowsu menja veliina i poloaj prozora na ekranu. ta je proirenje naziva datoteke (engl. file extension) i kako se prema njemu prepoznaje vrsta (tip) datoteke.</p> <p>Sve ovo ste ve koristili ukoliko ste ikada radili u nekom programu za obradu teksta ili bilo kom drugom programu na raunaru. Kreemo! U prvoj lekciji nauiete kako se na raunaru pokree VB, kako se uitava program (ili projekat) u VB, kako se pokree program, kako se zaustavlja program i kako se izlazi iz VB. To e biti dobar uvod za mnoge nove stvari koje ete uiti u lekcijama koje dolaze. Pokretanje VB Podrazumevamo da na raunaru imate instaliran i pravilno podeen Visual Basic 6. Ukoliko nije tako, onda to morate srediti. Ako to ne moete da uradite, potraite pomo nekog ko ima vie iskustva u radu sa personalnim raunarom. Da biste pokrenuli VB potrebno je da uradite sledee:</p> <p>Pritisnite miem na dugme Start na Windowsovoj paleti poslova. U meniju Start izaberite Programs/Microsoft Visual Basic. Pritisnite miem Visual Basic 6. VB6 bi trebalo da se pokrene.</p> <p>Napomena: Neki od navedenih naziva moda se razlikuje od naziva na vaem raunaru, ali to ne bi trebalo da predstavlja problem. Kada je VB pokrenut trebalo bi da se pojavi okvir za dijalog New Project. Ukoliko se nije pojavio, pritisnite miem dugme Open. Sada emo ukratko objasniti objekte koji su se pojavili na ekranu..</p> <p>Centralno mesto zauzima glavni prozor Visual Basica (engl. Main Window). Na vrhu glavnog prozora nalazi se naslovna linija (engl. Title Bar). U naslovnoj liniji se nalazi naziv programa koji koristimo, kao i naziv aktivnog radnog reima VB. Ispod naslovne linije nalazi se linija menija (engl. Main Menu) sa komandama, pomou kojih mi upravljamo radom VB. On ima standardan izgled kao i meniji svih Windows programa. Ispod menija nalazi se paleta alatki (engl. Toolbar). Na paleti alatki nalaze se dugmad koja na sebi imaju ikone (sliice) alatki. Ova dugmad se takoe koriste za upravljanje Visual Basicom. Kada postavimo pokaziva mia na neko dugme, pojavljuje se mali pravougaonik sa informacijom (engl. tooltip) ta to dugme radi. Skoro svi Windows programi imaju palete alatki koje pomau korisnicima da bre pronau i aktiviraju komande koje se u tim programima najee koriste. Takvu funkciju ima i VB paleta alatki. Toliko za sada, preostali objekti bie objanjeni kasnije. Otvaranje Visual Basicovog projekta Ono to sada elimo da uradimo je da otvorimo projekat. Programi napisani u VB nazivaju se projekti. Projekti obuhvataju sve informacije koje su nam potrebne za na VB raunarski program. Kada napiemo program u VB sauvaemo ga kao projekat. Koristiemo VB paletu alatki da otvorimo projekat. Potraimo dugme na paleti alatki koje na sebi ima ikonu u obliku otvorene fascikle. To dugme je prikazano na sledeoj slici.</p> <p>Pritisnite miem ovo dugme. Pojavie se okvir za dijalog Open Project. Pronaite direktorijum VB za decu. U njemu se nalaze resursi potrebni za rad u ovoj lekciji. Otvorite taj direktorijum. Savet: Zapamtite kako ste stigli do tog direktorijuma. Kroz ovaj kurs esto ete u njemu traiti projekte. Izaberite projekat Primer. Otvorite taj projekat. Sada se na ekranu pojavljuje nekoliko prozora. Potraite prozor koji izgleda kao prozor prikazan na sledeoj slici.</p> <p>Napomena: Ako se prilikom otvaranja projekta nije pojavio prozor sa prethodne slike, tada u meniju View izaberite stavku Object. Sada emo objasniti sve objekte koji su prikazani na ekranu. Nemojte se uplaiti novih izraza. Poinjemo polako da uimo terminologiju modernog programiranja. Prikazani prozor projekta naziva se obrazac (engl. form). Svi VB projekti (ili programi) prave se korienjem obrazaca. U stvari, ako bolje pogledate videete da su svi Windows programi pravljeni korienjem neke vrste obrazaca. Na vrhu obrasca nalazi se naslovna linija (engl. Title Bar). Ona ima ikonu (sliicu) koja je povezana sa obrascem, a koja opisuje ono to obrazac radi (Visual Basic za decu - Primer) i tri manja dugmeta pomou kojih moete da mejate veliinu obrasca. Na obrascu ima jo mnogo stvari i one su "srce" VB programa. Vi vidite skup kvadratnih dugmadi sa nazivima drava ispisanim pored njih. Takoe, vidite slike zastava tih drava, kao i skup okruglih dugmadi sa nazivima boja pored njih. Na slici se jo nalazi mali pravougaonik, sa strelicama na desnoj strani, u koji moete da upiete neke znakove. Tu je i veliko dugme na kome pie Gong!. Zatim, postoji mali ureaj u obliku trake sa strelicama na krajevima i klizaem (engl. sroll bar), koji se koristi za biranje vrednosti broja. I na kraju, postoji lopta u velikom pravougaoniki, ispod koga se nalazi dugme na kome pie Start i pored njega jedna mala toperica. Sve ove stvari nazivamo kontrole (engl. controls) ili objekti (engl. objects). Kontrole obezbeuju interfejs ili sredstvo komunikacije, izmeu nas (odnosno, korisnika raunara) i raunara. Kontrole koristimo da bi raunaru saoptili neke stvari. Raunar zatim koristi to to mu je saopteno da utvrdi neke stvari i prikae nam rezultate pomou kontrola. Ako ste ranije imali prilike da koristite neke Windows programe, sigurno ste videli kontrole, ali verovatno niste znali da se one tako zovu. Na primer, dugmad na liniji alatki su kontrole, stavke u meniju su kontrole, kao i dugmad koja u okvirima za dijaloge pritiskate kada otvarate ili snimate datoteke. Sigurno ste ve shvatili da su kontrole veoma vaan deo VB. One su, u stvari, najvaniji deo VB poto omoguavaju da pravite svoje programe. U ovom kursu dosta vremena emo posvetiti kontrolama. Za sada, pokrenimo ovaj program da biste stekli uvid kako on radi. No pre nego to to uradimo, pogledajmo naslovnu liniju VB programa. Zapazite "ograenu" re design. Ona nas informie da se VB nalazi u reimu Design. To je reim rada u kome se prave VB projekti. Uvek pogledajte naslovnu liniju VB da vidite u kom reimu radi. Izvravanje VB projekta Obino po zavretku razvoja VB projekta on se pokree (ili izvrava) da bi se proverila njegovo funkcionisanje. Program se pokree i omoguava korisniku da pomou kontrola na obrascu "nareuje" raunaru da obavlja isprogramirane zadatke. Projekat moemo pokrenuti sa linije alatki. Potraimo dugme koje izgleda kao taster Play na videorekorderu ili kasetofonu.</p> <p>Pritisnite ovo dugme da biste pokrenuli trenutno otvoreni projekat Primer. Na ekranu e se pojaviti obrazac projekta i imae oblik prikazan na sledeoj slici.</p> <p>Sigurno ste zapazili da su se neke stvari promenile. Sve zastave su nestale. Boja pozadine obrasca je plava. Okruglo dugme pored natpisa Plavo ima crnu taku na sebi. Mala lopta je pala na dno velikog pravougaonika. ta se desilo? Kako budemo dalje uili VB, tako ete postepeno otkrivati kako i zato se sve to desilo. Takoe, uoite da je sada VB u reimu Run (pogledajte naslovnu liniju). Projekat je sada pokrenut, ali ta on zapravo radi? Nita se ne deava, zar ne? U ovom trenutku VB eka na vas, tj. korisnika, da uradite neto. Programeri kau da VB projekat eka da se desi neki dogaaj (engl. event). U VB programu nita se ne deava sve dok se neki dogaaj ne pojavi. Zbog toga VB nazivamo programskim jezikom kojim upravljaju dogaaji (engl. event driven). Zato ta ekamo, izazovimo dogaaj! Dogaaj e se pojaviti kada uradimo neto na obrascu, pritisnemo miem negde na obrascu, upiemo neto ili pomerimo objekat na obrascu. U gornjem levom uglu obrasca nalazi se grupa od est kvadratia obuhvaenih velikim pravougaonikom iznad koga je natpis Zastave. Pored svakog kvadratia ispisan je naziv neke drave. Pritisnite miem na neki od tih kvadratia. Uoite ta se deava. Pojavila se "kvaica" unutar kvadratia, to oznaava da je taj kvadrati izabran, a ujedno se pojavila na obrascu zastava drave iji naziv se nalazi pored tog kvadratia. Kada smo pritisnuli miem na kvadrati, izazvali smo dogaaj koji se naziva Click. Raunar prepoznaje dogaaj i radi ono to mu je saopteno da uradi (preko naeg programa). U ovom sluaju, dogaaj saoptava raunaru da prikae zastavu izabrane drave. Pritisnite miem ponovo na taj isti kvadrati. "Kvaica" nestaje sa kvadratia, kao i zastava sa ekrana. Izazvali ste novi dogaaj i saoptili raunaru da ukloni zastavu sa ekrana. Ova vrsta kontrole (kvadrati u kojem se pojavljuje i nestaje "kvaica") naziva se polje za potvrdu (engl. check box). Uoite da moete da potvrdite vie ovih polja, tj. moete da izaberete da prikaete na ekranu vie zastava. Polja za potvrdu koriste se kada elimo da izaberemo stavke sa nekog spiska. U ovom primeru koriste se jo dve kontrole. Pravougaonik koji obuhvata polja za potvrdu naziva se okvir (engl. frame). Oblast u kojoj se prikazuje slika zastave naziva se kontrola slika (engl. image). Pogledajmo sada ta rade druge kontrole na obrascu. Blizu sredine ekrana je grupa kruia koja se nalazi u okviru iznad koga je natpis Boje. Pored svakog kruia nalazi se ispisan naziv jedne boje. Krui pored koga pie Plavo ima taku u sredini, to oznaava da je trenutno izabrana ta boja (uoite da je obrazac plav). Pritisnite miem na neki drugi krui iz ove grupe i uoite ta se deava. Boja obrasca se menja u boju iji naziv je ispisan pored kruia koji ste upravo izabrali. Dogaaj Click saoptio je raunaru da promeni boju pozadine obrasca. Takoe, uoite da se sada taka nalazi u kruiu koji ste miem izabrali, a da je nestala iz kruia sa natpisom Plavo. Za razliku od polja za potvrdu, kod kontrola ovog tipa moete da izaberete samo jedno dugme (krui). Ovo ima smisla, obrazac treba da bude jednobojan. Ovi kruii nazivaju se opciona dugmad (engl. option buttons). Opciona dugmad se koriste kada je potrebno da izaberete samo jednu opciju (stavku) sa liste. Ispod okvira sa natpisom Zastave nalazi se drugi okvir sa natpisom Izaberi broj. Ovde vidimo brojeve prikazane u kontroli koju nazivamo labela (engl. label). Ispod labele je druga kontrola koja se naziva traka za pomeranje sadraja (engl. scroll bar). Ovakvu kontrolu ste sigurno ve viali u drugim Windows programima. Ovde traku za pomeranje sadraja koristimo da promenimo prikazani broj. Pritisnite miem strelicu na desnoj strani trake, prikazana vrednost se poveava za 1. Ako nastavite dalje miem da pritiskate na strelicu, poveavae se prikazana vrednost. Pritisnite miem na belu oblast, levo od strelice. Vrednost broja poveae se za 10. Pritisnite miem na dugme (kliza) u sredini trake i povucite ga desno, a zatim levo. Uoite kako se sada naglo menja prikazana vrednost. U ovom primeru, raunar je reagovao na dogaaj Change na traci za pomeranje sadraja, koji se pojavljivao na svaki pomeraj srednjeg dugmeta (klizaa). Dogaaj Change saoptava raunaru da se vrednost na traci za pomeranje sadraja promenila i omoguava da se nova vrednost</p> <p>prikae u kontroli labela. Ispod okvira sa natpisom Izaberi broj je oblast sa trakom za pomeranje sadraja na desnoj strani. Ova kontrola se naziva polje za upisivanje teksta (engl. text box). Pritisnite miem unutar polja i upiite tekst po svojoj elji. Polje za upisivanje teksta se ponaa kao mali program za obradu teksta. Svaki put kada u njega upiete neto, pojavi se nekoliko dogaaja. Pojavljuje se dogaaj KeyPress kada pritisnete taster na tastaturi i dogaaj Change, koji se poziva svaki put kada se u polju tekst promeni. Odmah pored polja za upisivanje teksta je dugme na kome pie Gong!. Pritisnite miem na ovo dugme i trebalo bi da ujete zvuk gonga iz zvunika svog raunara. Ova kontrola se naziva komandno dugme (engl. command button) i jedna je od najee korienih kontrola u Visual Basicu. Dogaaj Click saoptava raunaru da treba da proizvede zvuk. Poslednja stvar na naem obrascu je dugi, uti pravougaonik, tj. kontrola koja se naziva polje za sliku (engl. picture box). Na njemu se nalazi krug koji se naziva kontrola oblik (engl. shape). Ispod polja za sliku je komandno dugme sa natpisom Start. Pritisnite miem na to dugme, tj. izazovite dogaaj Click. Lopta poinje da se kree navie. Ona nastavlja da se die sve dok ne dodirne vrh polja za sliku, tada poinje da se sputa. Ovo kretanje gore-dole se nastavlja sve dok ponovo ne pritisnemo dugme na kome je ranije bio natpis Start, a sada natpis Stop. Moda ste primetili da nita nismo rekli o maloj toperici koja je prikazana na obrascu kada je VB radio u reimu Design. Meutim, toperica je nestala kada smo preli u reim Run. Ona se u ovom primeru koristi za realizaciju animiranog kretanja lopte i naziva se kontrola vremena (engl. timer control). Dogaaj Click komandnog dugmeta Stop, pored promene natpisa dugmeta u Stop, aktivira i kontrolu vremena. Kontrola vremena automatski izaziva dogaaje prema unapred definisanim vremenskim intervalima. U ovom primeru dogaaj Timer se pojavljuje svaku desetinku sekunde, i u tom trenutku lopta menja poloaj, to stvara utisak kretanja lopte. Zapazite da u toku kretanja lopte moete da menjate boju obrasca, upisujete znakove u polje za tekst i proizvodite zvuk. Znai VB ima sposobnost da opsluuje vie dogaaja istovremeno. Iz svega navedenog moemo zakljuiti da ovaj projekat ne radi neto konkretno, ve samo slui da pokae ta sve moe da se isprogramira u Visual Basicu, kako biste lake shvatili osnovne principe. Projekat je sastavljen od kontrola koje omoguavaju korisniku da saopti informacije raunaru. Usled dogaaja koje su izazvale kontrole, raunar e dati traene rezultate, odnosno, obaviti zadate poslove. Za sada o tome neemo voditi rauna kako se koriste dogaaji da bi se utvrdili ti rezultati, to emo raditi u narednim lekcijama. Zaustavljanje projekta u Visual Basicu Postoji vie...</p>