VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE putem ?· u funkciji obmane tužiteljice i opravdavanja nezakonitog rada tuženog, a te zloupotrebe se manifestuje u - .

 • Published on
  02-Feb-2018

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  VRHOVNI SUD REPUBLIKE SRPSKE putem

  OSNVONOG SUDA BANJA LUKA

  Vrijednsot spora je 50.000,00 KM

  U ostavljenom roku od 30 dana, raunajui rok od dana dostave pravosnaene presude Okrunog suda u Banjoj Luci 71 0 Rs142804 14 Rs od 22. 12. 2014., po osnovu lana 237.st.1) ZPP-a, blagovremeno, p o d n o s i m

  R E V I Z I J U

  Na Presudu Okrunog suda u Banjoj Luci broj 71 0 Rs142804 14 Rs od 22. 12. 2014. u est primjeraka

  Na osnovu lana 240. ZPP-a u cijelosti pobijam pravosnanu presudu Okrunog suda u Banjoj Luci broj 71 0 Rs142804 14 Rs od 22. 12. 2014., zbog:

  1. Pogrene primjene materijalnog prava; 2. Prekoraenja tubenog zahtjeva uinjenih u postupku pred drugostepenim sudom;

  I Prije svega, izjavljena revizija je doputena, to sud ispituje po slubenoj dunosti (ex

  officio). Posebne procesne pretpostavke za doputenost revizije de facto obuhvataju:

  dozvoljenost, potpunost i blagovremenost pravnog lijeka prema principu dispozicije kojom raspolae stranka u postupku iz svojstva tuiteljice, to znai da je dr Radojka Pratalo, iz svojstva tuiteljice, nakon donoenja drugostepene pravosnane presude Okrunog suda u Banjoj Luci broj 71 0 Rs142804 14 Rs od 22. 12. 2014.godine (u daljem tekstu pobijane presude), procesno legitimisana za izjavljivanje revizije i istu i izjavljuje, jer se revizija ne pokree po slubenoj dunosti, ve na prijedlog stranke odnosno tuiteljice-aliteljice kao ovlaenog uesnika parninog postupka tj. od procesno legitimisane osobe kao podnosioca revizije, koja pobija drugostepenu sudsku presudu u cjelosti, odnosno u onom dijelu u kojem tvrdi da je drugostepena presuda protivurijena, nedoputena, netana i nezakonita zbog ega podnosilac revizije slobodno i raspolae ovim pravnim lijekom. Izajvljena revizija je dozvoljena jer se podnosi protiv drugostepene pobijane presude za koju je bila dozvoljena alba protiv presude prvostepenog suda u ovoj vrsti parnice, iji predmet spora je zahtjev za naknadu tete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u vrijeme bolovanja (suprotno odredbama tada vaeih odredbi iz lana 128.Zakona o radu Preien tekst, ija vrijednost pobijane pravosnane presude je 50.000,00 KM, kako je i naznaeno u tubi.)

  Pravni interes za izjavljivanje revizije ima ono ovlaeno lice na iju tetu je odlueno, u kojem konkretnom sluaju je to podnosilac ove revizije.

  Formalno pravni interes postoji od podnosicoa revizije jer u predmetnoj reviziji dispozitiv (izreka) pobijane presude odstupa od sadrine tubenog zahtjeva iz albe tj. u protivurijeju je, to je sud umjesto da usvoji albu i ukine nedoputenu i nezakonitu prvostepenu presudu Osnovnog suda u B.Luci odbio allbu i tubeni zahtjev, presuujii samo po osnovu

 • 2

  nezakonitog ugovora o radu iz 2012.godine zaboravljajui i njen nuni sastojak Odluku o izboru u zvanje docenta 04-593/94. od 19.9.1994. jer ista bila pravni osnov i za zakljuenje ugovora o radu na neodreeno vrijeme na radno mjesto nastavnika u zvanju docenta iz 2009.godine

  Materijalno-pravni interes podnosioca revizije postoji u smislu toga to je pobijana drugostepena presuda za posljedicu ima nepovoljniju materijalno-pravnu poziciju tuiteljice-aliteljice tj. takvo stanje uvaane tete koja i dalje traje Drugostepeni sud je, bez odluivanja prvostepenog suda o meritumu u odnosu na ugovor o radu iz 2009.godine ije postojanje ovog ugovora je tueni priznao, pravosnano presudio samo u odnosu na ugovor o radu broj 01/ETF-3334-170/12. od 11.1. 2012.godine.

  Forma i sadrine izjavljene revizije je podnijeta u zakonom propisanoj pismenoj formi; sa oznaenjem sudske odluke protiv koje se izjavljuje ova revizija; sa izjavom da se pobija u cjelini; sa navedenim razlozima u skladu sa lanom 250. i 251.ZPP-a i obrazloenim razlozima u Ad-1. i 2. zbog kojih se drugostepena sudska odluka pobija, koji sadrinski dio ove revizije je de facto najvaniji i ini je potpunom; sa navedenim injenicama i dokazima zbog kojih smatram da je sud uinio errores in decidendo (greke u primjeni materijalnog prava koje se ogledaju u errors in judicando greke u odluivanju o osnovanosti tubenog zahtjeva iz podnijete albe. Dokaz: - itanjem ureenog tubenog zahtjeva od 3.12.2012. i 8.3.2013.godine, u prilogu; - itanjem prvostepene presude Osnovnog suda Banja Luka broj 71 0 Rs 142804 14 Rs od 26.3.2014.godine, iz spisa suda; - itanjem Zavrne rijei tuiteljice; - itanjem albe tuiteljice, u prilogu ove Revizije. - itanjem drugostepene presude Okrunog suda Banja Luka broj 71 0 Rs142804 14 Rs u prilogu fotokopija presude, markirana od podnosioca Revizije;

  II Po osnovu lana 49. Zakona o izmjenama i dopunama ZPP-a, kojim je izmjenjen lan 237.st.3) ZPP-a odluka o sporu zavisi i od rjeenja materijalno-pravnog pitanja i procesno-pravnog pitanja vanog za obezbjeenje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, zbog ega istiemo koja su to pravna pitanja koja treba da se rijee u okviru predmetne revizije. 1.Materijalno-pravno pitanje se odnosi na: - Da li se za zaposlenog radnika, koji ima vaeu odluku o izboru u zvanje docenta 04-593/94. od 19.9.1994. koja je nuni sastojak ugovora o radu na neodreeno vrijeme iz 2009.godine, po osnovu lana 17. Zakona o radu Preien tekst, smatra da je radniku protekom roka od 2 godine smatra da je preutnom saglasnou poslodavca radnik stekao pravo na radno mjesto nastavnika u zvanju docenta? Prednje pitanje sa injenica da podnosilac Revizije ima vaeu odluku o izboru u zvanje docenta 04-593/94. od 19.9.1994. koja je nuni sastojak ugovora o radu na neodreeno vrijeme iz 2009.godine za te da je odluka o izboru u zvanje, nakon proteka roka od 1994-1999.godine, te nakon proteka roka od 1999-2004, te nakon proteka roka od 2004-2009, protekom ukupnog roka od 15 godina na radnom mjestu nastavnika u zvanju docenta, koja kao zaposleni radnik je ima steeno pravo na radno mjesto nastavnika u zvanju docenta, zbog tog nespornog steenog prava zaposlenog radnika moe ponuditi ugovor o radu broj 01/ETF-3334-170/12.

 • 3

  od 11.1. 2012.godine na nie radno mjesto sa visokom spremom i zvanjem struni saradnik u nastavi?

  injenino je da je Okruni sud pobijanom presudom potpuno ignorisao injenice da mi je ugovorom o radu iz 2012.godine oteto radno mjesto nastavnika u zvanju docent to sam dokazala dokazom dostavom Tabelarnog dijla Sistematizacije te da sam spornim ugovorom o radu iz 2012. godine, u okolnostima kada se nisu dogodile organizacione promjene na Univerzitetu u B.Luci, dobila raspored na radno mjesto Struni saradnik u nastavi na ETF, iako u tabeli na str. 48 Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta na fakultetima/akademiji umjetnosti u rubrici 10. za Strunog saradnika u nastavi nije predvien niti jedan izvrilac, to znai da su me rasporedili na NEPOSTOJEE radno mjesto!

  2.Procesno-pravno pitanje se odnosi na: - Da li se za zaposlenog radnika, po osnovu lana 128. Zakona o radu Preien tekst u vrijeme privremene sprijeenosti za rad radnika moe donijeti Rjeenje o prestanku radnog odnosa br. 01-ETF-3334-170-1/12 od 9.7. 2012.godine u okolnostima saznanja poslodavca za trajanje bolovanja?

  Prednje proceno-pravno pitaje sa injenica da sam u vrijeme donoenja nezakonitog otkaza ugovora o radu BILA NA BOLOVANJU, tako da mi je uskraeno pravo da ita kaem, to je suprotno odredbama lana 128.Zakona o radu, jer me poslodavac-tueni direktno KAZNIO otkazom ugovora bez ikakve ispravne i zakonite procedure i bilo kakvog prava na odbranu, a time i prava na pravino postupnje na koji nain su povrijeena i moja osnovna ljudska prava zagarantovana lanom II taka 3) pod e) Ustava BiH.

  III Obrazloenje razloga za reviziju:

  Ad-1 U pobijanoj presudi Sud je pogreno primjenio odredbe materijalnog prava, primjenjujui samo odredbe lana 5, 109, 110, 111, 112, 118, 125 i 137. Zakona o radu . preien tekst (Sl. glasnik .RS br.55/07.) koje nisu mjerodavne i odlune odredbe materijalnog prava na koje bi se moglo podvesti konkretno injenibo stanje i situaciju koja je obrazloena u albi.

  Dakle, drugostepeni sud je donio presudu ne ispitujui prvostepenu presudu u meritumu u kome se pobija albom i u granicama albenih razloga, jer drugostepeni sud nije primjenio odredbe lana 17. Zakona o radu na koji se odnosi nuni sastojak vaea odluka o izboru u zvanje docenta 04-593/94. od 19.9.1994. i ugovora o radu na neodreeno vrijeme iz 2009.godine

  Drugostepeni sud ne presuuje po mjerodavnom materijalnom pravu u odnosu na kritini momenat odluan datum 9.7.2012. godine tuiteljica na bolovanju, na koji nain je Sud neprimjenjivanjem odredme lana 128.Zakon o radu uinio povrede prava radnika iz kojih povreda je nastupila formalno-pravna nezakonitosti spornog Rjeenja rektora Univerziteta u Banjaluci br. 01-ETF-3334-170-1/12 od 9.7.2012.godine, koju nezakonitost je skrivila tuena strana.

  Ne primjenjujui odredbe mjerodavnog materjalnog prava u pogledu mjerodavne odredbe iz lana 17. i 128. Zakona o radu, koja su u direktnoj vezi sa odlukom tuenog o izboru u zvanje docenta 04-593/94. od 19.9.1994. i ugovora o radu na neodreeno vrijeme iz 2009.godine kao I kritinim momentum 9.7.2012.godine, drugostepeni Sud je donio nezakonitu i nepotpunu pobijanu presudu zbog pogrene primjene materijalnog prava, kako je obrazloeno.

 • 4

  Na opisani nain je Sud prilikom odluivanja o odluci 04-593/94. od 19.9.1994. uinio errores in decidendo (greke u primjeni materijalnog prava koje se ogledaju u errors in judicando greke u odluivanju o osnovanosti tubenog zahtjeva) kada je odluivao tako u pobijanoj presudi, jer nije utvrdio osnovanost tubenog zahtejva sa aspekta formalne i materijalne nezakonitosti svih spornih odluka, ne ocjenjujui pri tom formalnu i materijalnu nezakonitost spornog Rjeenja rektora Univerziteta u Banjaluci br. 01-ETF-3334-170-1/12 od 9.7.2012., sa aspekta mjerodavnih maerijalnih propisa iz lana 17. i 128. Zakona o radu, kojom pogrenom primjenom materijalnog prava je zanemario injenicu da je na snazi ostao vaei ugovor o radu iz 2009. godine, koji i sada obavezuje tuenog, a to e nadam se, utvrditi Okruno tuilatvo u Banjoj Luci. Ad-2

  Zbog prekoraenja granica u pogledu procesnih prava tuiteljice u vrijeme bolovanja, sa takvim Obrazloenjem pobijane presude, dolo je do negiranja prava tuiteljice na rad kod tuenog, zbog kojeg oduzimanja prava na rad po osnovu vaee odluke o izboru u zvanje docenta i vaeeg ugovora o radu iz 2009. godine, a po osnovu kojeg je podnosilac Revizije primala docentsku platu do 2012.godine, te zbog neocjenjivanja materijalne i formalne nezakonitosti spornih odluka i ugovora tuenog koja nezakonitost je nastupila sa 9.7.2012.godine dolo je do prekoraenja granica tubenog zahtjeva iz albe.

  Sud je prekoraio granice ovlatenja, pogrenim interpretacijama injeninog stanja I dokaza iz spisa i na nain nepotpunog odluivanja o albenim razlozima tuiteljice, koji dokazi se odnose na preutnu salasnost tuenog u vezi preutnog vaenja odluke o izboru u zvanje docenta broj 04-593/94. od 19.9.1994 (koja nikada i niim nije stvljena van snage, a niti je tueni ikad obezbijdio proceduru obaveznog konkursa radi reizbora ili izbora u zvanje) a niti je pimjnio obavezne odredbe lana 100. Zakona o visokom obrazovnju (izmjene i dopune istog), koje se odnose na pravo nastavnika da radi do 68-e godine ivota, to je dolo i doprekoraenja granica ovlatenja tako da je prekoraujui ovlatenja uinio tetu tuiteljici.

  Zloupotrebom dokaza koje je sudu predloila tuiteljica, od Suda su zloupotrebljeni dokazi koji su u funkciji obmane tuiteljice i opravdavanja nezakonitog rada tuenog, a te zloupotrebe se manifestuje u potvrivanju svega to je netano i to je suprotno dokazima iz spisa suda.

  Sud nije odluio o albenim razlozima, ve samovoljno i neto po svome, ne drei se injeninog stanja iz spisa i dokaza koji su priloeni od tuiteljice, ve se drao samo argumentacije tuenog.

  Prekoraivi tubeni zahtjev - neodluivanjem o svim odlukama tuenog , uinjene su errores in iudicando u pogledu tanog i preciznog tubenog zahtjeva iz petita albe

  IV Sa izloenog u Ad-1 i Ad- 2 ove Revizije, a po osnovu lana 249.. ZPP-a I lana49. I 55.

  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parninom postupku, predlaem da Vrhovni sud Republike Srpske, d o n e s e

  P r e s u d u: Usvaja se revizija dr Radojke Pratalo zbog pogrene primjene materijalnog prava i

  prekoraenja granica tubnog zahtjeva uinjenih pred drugostepenim sudom. U cjelosti se ukida presuda Okrunog suda u Banjoj Luci broj 71 0 Rs142804 14 Rs od

  22. 12. 2014. i vraa se prvostepenom sudu na ponovno odluivanja. Podnosilac Revizije Dr sci. Radojka Pratalo Prilozi: 5 dokaza, Prilog I Rad pravosua u BH iz ugla doktora nauka i Prilog II u vezi l. 52 ZPP

Recommended

View more >