Vyrocni zprava Vitkovice Heavy Machinery

 • Published on
  17-Mar-2016

 • View
  224

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Annual Report of Vitkovice Heavy Machinery

Transcript

 • 2008Annual Report

  Vron zprva

 • Vron zprva za rok 2008

  Annual Report 2008English version of pages 89

 • 4

 • 55

  Obsah vron zprvy za rok 2008 / Contents

  Slovo pedsedy pedstavenstva.................................................................................................................................. 6

  Zprva dozor rady ..................................................................................................................................................... 7

  Sloen pedstavenstva a dozor rady ....................................................................................................................... 8

  Organizan struktura ................................................................................................................................................ 10

  Personln vvoj ........................................................................................................................................................ 12

  Zprva o podnikatelsk innosti a stavu majetku .................................................................................................... 14

  Obchodn st ............................................................................................................................................................ 17

  Ochrana ivotnho prosted ..................................................................................................................................... 22

  Vzkum a vvoj .......................................................................................................................................................... 24

  Zprva auditora ........................................................................................................................................................ 27

  - Rozvaha ................................................................................................................................................................... 34

  - Vkaz zisku a ztrty ................................................................................................................................................ 36

  PLOHA ETN ZVRKY ZA ROK 2008 ................................................................................................................. 39

  Zprva o vztazch mezi propojenmi osobami ........................................................................................................ 81

  ENGLISH VERSION ............................................................................................................................................. 89

  FOREWORD BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS ............................................................................... 92

  REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS ................................................................................................................. 93

  BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF SUPERVISORS .............................................................................................. 94

  CHART OF ORGANISATION ......................................................................................................................................... 96

  PERSONNEL HISTORY ................................................................................................................................................. 98

  REPORT OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY AND EQUITY ........................................................................................... 100

  BUSINESS ACTIVITIES ............................................................................................................................................... 103

  ENVIRONMENT ......................................................................................................................................................... 108

  RESEARCH AND DEVELOPMENT ............................................................................................................................... 110

  AUDITORS REPORT .................................................................................................................................................. 113

  BALANCE SHEET .................................................................................................................................................... 120

  PROFIT AND LOSS ACCOUNT ................................................................................................................................. 122

  REPORT OF RELATED PARTIES .................................................................................................................................. 125

 • 6Slovo pedsedy pedstavenstva

  Dmy a pnov, ven obchodn partnei,

  dovolte, abych Vs vodem zprvy, kter detailn prezentuje podnikatelskou innost spolenosti VTKOVICEHEAVY MACHINERY a.s. v roce 2008, seznmil s hodnocenm uplynulho roku a zmry pro pt obdob.

  Spolenost VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je jednou z nejvznamnjch spolenost ve skupin VTKOVICEMACHINERY GROUP. Svd o tom vsledky spolenosti , kdy trby za vrobky a sluby po plnovanm odtpen sti spolenosti doshly ve 6,3 miliard K (tj. podl ve skupin ve vi 43%) a HV ped zdannm 423 milion K. Spolenost VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. je zamena na tyto nosn vrobn programy: metalurgie, tk strojrenstv a lodn dly, inenring ocelren a vlcoven. Spolenost psob na vtin svtovch trh, o em svd podl exportnch treb spolenosti na rovni 82%.

  V polovin roku 2008 dolo k plnovanmu oddlen sti spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. a jejho zalenn do spolenosti VTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. Takto byla spn zakonena st restruktura-lizace na spolenosti , kdy dolo k rozdlen vrobnch i inenringovch obor. Toto rozdlen nm umouje jejich dynamitj rozvoj. Sprvnost proveden restrukturalizace potvrzuje meziron nrst treb ve vi 45% u inenringovch obor.

  Abychom udreli nae produkty na svtov rovni, investujeme masivn do novch technologi a zabvme seopti malizac organizan struktury jak spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., tak cel skupiny. V poslednch letech byly investi ce smovny zejmna do strojnch obrbcch kapacit s vyuit m sttnch investi nch pobdek a evropskch dotac. I nadle nae spolenost pedstavuje piku v oblasti strojrensk produkce, zejmna ve vrob zalomench hdel, lodnch dl, dl pro tk a dopravn strojrenstv.

  To, e se nae spolenost vrti la na svtovou rove, je zsluhou akti vit soukromho vlastnka, spoluprce mana-er v rmci celho holdingu, projeknch, vrobnch a ostatnch pracovnk spolenosti . V dalch letech chceme rozvjet n stvajc program s drazem na inenringov obory a jadernou energeti ku.

  Jsem pesvden, e spolenost VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. nabz svm obchodnm partnerm spolupr-ci zaloenou na eti ckch zsadch podnikn, dodvky na svtov rovni, odbornou rove naich pracovnk, jako zklad dal spoluprce.

  ING. JAN SVTLKpedseda pedstavenstva

 • 7Zprva dozor rady

  Dozor rada spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v kalendnm roce 2008 plnila sv koly v esti len-nm sloen, kter se v prbhu roku zmnilo ve sloen tlenn vlivem rozhodnut jedinho akcione spolenos-ti VTKOVICE, a.s., pi vkonu psobnosti valn hromady dcein spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. ze dne 28.8.2008 o zmn stanov spolenosti . Dne 30.9.2008 byl zvolen nov len dozor rady v rmci voleb lena dozor rady volenho zamstnanci spolenosti .

  Dozor rada spolenosti v kalendnm roce 2008 uskutenila ti zasedn, a to:34. zasedn dozor rady dne 7.2.2008 35. zasedn dozor rady dne 13.5.2008 36. zasedn dozor rady dne 9.10.2008

  Na svch zasednch dozor rada spolenosti zejmna projednvala:dnou etn zvrku za etn obdob roku 2007 a nvrh pedstavenstva spolenosti na rozdlen dosae- nho zisku za etn obdob roku 2007zprvu o vztazch mezi propojenmi osobami, dle 66a obchodnho zkonku, za rok 2007 zprvu dozor rady pedkldan jedinmu akcioni pi vkonu psobnosti valn hromady za kalendn rok 2007zprvy o hospodskch vsledcch spolenosti za jednotliv etn obdob roku 2008 zmnu jednacho du dozor rady informace o plnn zakzek Engineeringu, tkajc se zejmna akce Retrofi t Tuimice informace o konenm stavu plnn vroby klikovch hdel k 31.12.2007 vetn plnu na rok 2008 informace o fzi slouenm spolu s rozdlenm odtpenm slouenm, realizovan na zklad smlouvy o fzi slouenm se smlouvou o rozdlen odtpenm slouenm a pevzet m obchodnho jmn uzavranou mezi spolenostmi VTKOVICE Export, a. s., VTKOVICE HARD a. s., VTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s. a VTKO-VICE POWER ENGINEERING a. s. jej soust bylo vylenn sti obchodnho jmn spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.. s. jako spolenosti rozdlovan a slouen takto vylenn sti obchodnho jmn se spolenost VTKOVICE POWER ENGINEERING a. s. jako spolenost nstupnickou.

  Spoluprce dozor rady s pedstavenstvem spolenosti byla v souladu s prvnmi pedpisy. Pedstavenstvo ped-kld dozor rad poadovan zprvy, zejmna zprvy o vvoji hospodaen spolenosti a o rozhodujcch zakz-kch.

  Dozor rada spolenosti na zklad psemnch podklad i vlastn kontroln innosti konstatuje, e podnikatelsk innost spolenosti se uskuteuje v souladu s prvnmi pedpisy, stanovami spolenosti a rozhodnut mi jedinho akcione.

  Dozor rada spolenosti VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., v roce 2008 plnila sv povinnosti a vykonvala sv prva v souladu s obchodnm zkonkem, stanovami spolenosti a rozhodnut mi jedinho akcione.

  ING. JI MICHLEKpedseda dozor rady

 • 8Sloen pedstavenstva k 31. 12. 2008

  ING. JAN SVTLKpedseda pedstavenstva

  datum narozen: 17. 8. 1958absolvent VB Ostrava

  Po absolvovn gymnzia v Blovci v roce 1977 zahjil studium na VB Ostrava, hutnick fakulta, obor nauka o kovech, tven kov. Po ukonen studia v roce 1982 nastoupil do VSKG k.p., kde proel celou adou technickch funkc.V roce 1988 je jmenovn technickm zstupcem vedoucho provozu Kovrna a v roce 1992 se stv editelem PJ 530 Lahvrna. Po vzniku spolenosti VTKOVICE Lahvrna, spol. s r.o. na bzi PJ 530 Lahvrna se stv editelem tto dcein spolenosti . V roce 1998 se stv jednm ze zakladatel spolenosti LAHVRNA OSTRAVA, a.s. (nyn VTKOVICE HOLDING, a.s.), kter v roce 1999 koupila spolenost VTKOVICE Lahvrna, spol. s r.o. (nyn VTKOVICE CYLINDERS a.s.). Od roku 2000 je pedsedou pedstavenstva a generlnm editelem obou tchto spolenost . Od roku 2003, kdy spolenost LAHVRNA OSTRAVA, a.s. privati zovala spolenost VTKOVICE, a.s., vykonv funk-ci pedsedy pedstavenstva a generlnho editele. Souasn psob ve statutrnch orgnech spolenost hol-dingu VTKOVICE.

  ING. MICHAL PASTUEKmstopedseda pedstavenstva

  datum narozen: 12.2.1969absolvent VB Ostrava

  V roce 1994 nastoupil jako pracovnk obchodu do spolenosti VTKOVICE a.s.. V rozmez let 1997 a 1998 zastval funkci vedoucho obchodn skupiny Vkovky PJ 530 VTKOVICE a.s.. Pot dva roky psobil jako vedouc obchod-n skupiny TRADE PJ 530 VTKOVICE a.s.. Jako projektov manager fi nancovn DB a.s. se v roce 2000 podlel na zaveden tollingovho fi nancovn v esk republice. V letech 2000 a 2008 psobil na pozici editele spole-nosti VTKOVICE REVMONT a.s. V souasn dob psob ve funkci generlnho editele a mstopedsedy pedsta-venstva VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s..

  ING. MILAN JUKlen pedstavenstva

  datum narozen: 23. 2. 1943absolvent VB Ostrava

  Ve spolenosti VTKOVICE zanal v roce 1969 v tvaru VTKOVICE Export. Od roku 1986 byl vedoucm oddlen ex-portu. Vzhledem ke svm znalostem obchodu a rozshl jazykov vybavenosti byl vznamnou postavou v oblasti exportn innosti spolenosti . V roce 1989 se stal editelem odboru VTKOVICE Export. Od roku 1995, po sten restrukturalizaci spolenosti VTKOVICE, psobil jako vedouc tvaru Marketi ng spolenosti VTKOVICE Lahvrna a od roku 2000 byl obchodnm editelem akciov spolenosti VTKOVICE Lahvrna. Od z 2003 je lenem ped-stavenstva VTKOVICE STROJRENSTV, a.s., a zrove lenem pedstavenstva VTKOVICE, a.s. Od listopadu 2003 do prosince 2006 byl obchodnm editelem spolenosti VTKOVICE STROJRENSTV, a.s. (nyn VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.). V prosinci 2005 byl zvolen mstopedsedou pedstavenstva VTKOVICE, a.s. Od 2. 1. 2007 je obchodnm editelem VTKOVICE, a.s. Psob ve statutrnch orgnech holdingu VTKOVICE.

 • 9Sloen dozor rady k 31. 12. 2008

  Pedseda: ING. JI MICHLEK, Ph.D.

  lenov: ING. MILO HOL

  KAREL HOFEREK

 • 10

  450Finann editel

  445editel projekce a konstrukce

  402editel pro jakost

  402.1Systmy zabezpeen jakosti

  a environmentu

  402.2Kontrola jakosti

  - NS 320

  402.3Kontrola jakosti

  - NS 330, 370, 371 a pejmky

  402.7Kontrola jakosti

  - NS 340, 350

  445.10Technick servis

  445.11Reprografi ck stedisko

  445.40Projekce

  445.50PaK zazen

  ocelren a vlcoven

  442Technick rozvoj

  442.1Odborn garanti

  442.2Investi ce a rozvojvrobn zkladny

  Organizan struktura

  Jan SvtlkPedseda pedstavenstva

  430Personln editel

  432Personalisti ka a odmovn

  405Vbrov zen a supervize nkupn innosti

  Michal PastuekMstopedseda pedstavenstva

  Milan Juklen pedstavenstva

  409Prvn vztahy

  400Generln editel

  440Technick editel

  HUTN MONTE a.s.

  DCEIN SPOLENOSTI

  443Technika a servis

  444Operati vn metalurgick

  technologie

  444.1Rozvoj materil a TZ

  444.2Rozvoj a operati vnmetalurgie NS 320

  444.3Rozvoj a operati vnmetalurgie NS 330

  444.4Rozvoj a operati vnmetalurgie NS 340

  441Operati vn strojrensk

  technologie

  450.1Rozvoj

  informanho systmu

  450.2Audit nklad

  451Controlling

  455Financovn

  455.2Sprva

  pohledvek a zvazk

  455.3Finann pln

  a platebn styk

 • 11

  Organizan struktura

  Jan SvtlkPedseda pedstavenstva

  Michal PastuekMstopedseda pedstavenstva

  Milan Juklen pedstavenstva

  400Generln editel

  470editel nkupu

  471Hutn materil a suroviny

  472Kooperace a sluby

  473Strojrensk dodvky

  474Nkup engineering

  VTKOVICE HEAVYMACHINERY a.s.

  organizan slokave Slovensk republice

  VTKOVICE HEAVYMACHINERY a.s.

  organizan slokav Rusk federaci

  480Vrobn editel

  320Ocelrna

  330Slvrna

  340Kovrna

  370Tk mechanika - Obrobna

  371Tk mechanika - Mont

  484Logisti ka vroby a plnovn

  484.1Logisti ck projektya vkonn logisti ka

  484.2Dlouhodob pln

  NKLADOV STEDISKA

  460Obchodn editel

  410Expedice a celn zen, servis

  PBU 461Strojrensk metalurgie

  PBU 462Lodn dly

  PBU 463Engineering - Metalurgick

  procesy

  463.1Prodej zazen ocelren

  463.2Prodej zazentvecch stroj

  463.3Realizace a koordinace

  463.4zen a realizace

  vrobnch zakzek

  460.1Zastupitelsk s OTK na

 • 12

  Ve srovnn se stavem 3067 zamstnanc k 31.12. 2007 se snil jejich poet k 1.6.2008 o 1158 z dvodu odt-pen sti spolenosti a jejho vloen do spolenosti VTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.

  Ke dni 31.12.2008 evidovala VTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. celkem 2008 zamstnanc. Ve veden spolenosti pracovalo 375 zamstnanc, ve vrobnch organizanch jednotkch pracovalo celkem 1633 zamstnanc.

  V mimoevidennm stavu bylo 14 zamstnanc (rodiovsk dovolen a dal dvody). V profesn struktue pevl-daly strojrensk profese, a to zejmna obrb kov (318 zam.) a strojn zmenk (160 zam.). V hutnch profesch pracovalo 545 zamstnanc.

  Personln politi kaV roce 2008 bylo pijato celkem 312 zamstnanc, z nich obrb kov (50 zam.), strojn zmenci (39 zam.),kov (20 zam.). Do hutnch profes bylo pijato celkem 48 zamstnanc. Z TH zamstnanc pevldali TP zen a zabezpeovn jakosti (14 zam.) a projektanti , konstrukti (11 zam.). Z uvedenho potu pijatch zamstnanc bylo celkem 48 absolvent kol, z toho 9 absolvent V. V roce 2008 skonilo pracovn pomr celkem 275 zamstnan-c...