Walker zarici zdravi

 • Published on
  05-Dec-2014

 • View
  2.337

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • 1. KNIHOVNA MOMO A VITARIANVlastnte-li podobn knihy a chcete je pevst do elektronick podoby kontaktujte m navitariann@gmail.com Dr. Norman W. Walker Zc zdrav Peklad: MUDr. Boena ikov Pedmluva Manfreda G. Langera D r. Walker byl nejvznamnj lka ve Spojench sttech americkch zabvajc se zdravm a vivou. Jeho knihy byly vzoremmnoha lkam, vzkumnkm a autorm. Tak Harvey a Marilyn Diamondovi, autoi bestselleru "Fit pro ivot", vyuili zkuenostdr. Walkera ke studim o viv. Dr. Walker poukzal jako prvn na zdrav podporujc inek ovocnch a zeleninovch v a jeho publikace podstatn pisply k tomu,e se dnes pije hodn v skoro ve vech americkch domcnostech. Vtinou jsou to ale bohuel pasterizovan tovrn vrobky a neerstv vytlaen vy. Knihy dr. Walkera maj tak velk zkladn vznam, e by je ml st kad, kdo hled zdrav.Nejdleitj tituly jsou:Zc zdrav"OmldnteZdrav & salterstv ovocn a zeleninov vyZdrav stevoPirozen kontrola vhy Posledn knihu napsal dr. Walker ve svch 113 letech. Byl a do sv smrti v 116 letech il, vykonval domc prce a zahrdkail.Jet jako stolet jezdil na kole. Dr. Walker peil svoje kritiky a posmvky. Dnes ho adme mezi prkopnky pirozen zdrav ivotosprvy. Pedmluva Marylin a Harveye Diamondovch U vech novinek existuje vdy velk poet lid, kte se dl o sv vdomosti a poznatky s ostatnmi, aby se ivot na svt mohl zlepit.asto doshnou tito lid svtov velikosti a uznn za svou prci a stanou se slavnmi osobnostmi jet za svho ivota. Jin pracujv tichosti a zstvaj cel svj ivot relativn neznmmi. Pozdji je vak pece proslav jejich velk zsluhy o lidstvo, i kdy sami jiodeli z tohoto svta. Takov byl dr. Norman Walker. Skoro titvrt stolet vnoval dr. Walker vzkumu o tom,jak se d vst dlouh, zdrav a produktivn ivot. Jeho schopnostpopularizovat toto asto zmaten tma udlala ho a jeho knihy svtoznmmi. Mli jsme velk tst, e jsme si mohli s dr. Walkerem vymnit nkolik dopis. Jeho slova byla vdy pln lsky, pochopen a isthonekomplikovanho postoje k problmm zdravotn pe, kterm nikdy nechybla schopnost vzbudit dvru. Jeho knihy jsou stlm a asto vyuvanm pramenem vdomost v na knihovn. Ji dvno ped tm, ne se zdrav viva stala oblbenm pedmtem diskuze, radil dr. Walker svm tenm stravu, kter by mlaobsahovat co mon nejmn masovch a mlnch vrobk a jej hlavn slokou by byly potraviny z e rostlinn. Dnes je piterstvch ovocnch a zeleninovch v, zvlt v USA, "poslednm vkikem". U ped 50 lety poukzal dr. Walker na mnoho pednost,kter pin pravideln pit takovch v spch zanechv stopy! O tom se ned pochybovat. Kad me mt spch, kdy si uvdom slu, kter v nm vz. Dr. Walker, kter byl sm nejlepm pkladem nekomplikovanho, volnho ivotnho postoje, byl cel svj ivot aktivn a pracovals nadenm. To inil denn, a do sv smrti; skonal klidn, bez bolest, ve spnku. Ml 116 let! Ano, spch zanechv skutenstopy. KOST SOFT C:WorddataTemplateDataKnihyWalker - Zc zdrav.doc
 • 2. 1. Psn dvrn, jen pro vs Pli rychl zmna ivotosprvy nebo ivotnch zvyklost me mt nevhody. Zc zdrav nezskme pes noc. V tto knize objevte ony tajemn sly, kter zmn ivot, zulecht duevno, roz pedstavivost, obohat mylen a povzbud vaesnaen o vy cle. Tato kniha je napsna PRO VS osobn. Moj snahou je vm pomoci zskat zc zdrav, rozpoznat ivotn cle, nauit vs chpat vae problmy a budoucnosts ohledem na vae zdrav a vae ivotn prosted. Tato kniha nem bt dnm scholastickm trakttem objasujcm vdecko-technick teorie za pomoci nesetnch citt z pracjinch autor. Prv naopak - pojednv o zkladnch principech potvrzench vlastn prax a zkuenostmi, kter mi dopomohly zskata udret si zc zdrav. Jestlie se mn touto knihou poda, abyste se stali pny pi bdn v asn klenotnici duevnch, mylenkovch a zdravotnchhodnot, pak jsem doshl svho cle. Pedkldm vm tuto zkuenost, tak kajc se vzdvm svho tajemstv kvli vm jako pravdu hledajc, kter chce jinm pomoci, anibych nkoho nebo nco zavrhoval nebo kritizoval. Kniha nem bt dnm polemickm spisem mylenm k diskuzi. Spe jsem se snailvm ukzat a dokzat, e i vy mete zskat zc zdrav, jestlie jste pochopili opravdovost tohoto snu! 2. Pro se snait o zc zdrav Vborn zdrav je zklad dobr pohody, plnho ivota a spokojenosti. Dnen ivotn tempo, rozsah zte a rychlosti, kter uruj n denn ivot, by byly nesnesiteln pro nkoho, kdo il kolemroku 1900. Pravdpodobn by na to nestail, kdybychom ho najednou penesli do naich dennch pomr. Problm, se kterm jsme dnes konfrontovni, zn: Jak doku zstat zdrav a pitom zvldnout ivotn tempo, kter v minulm stoletbylo jet neznm? Dnes se vechno "modernizuje" a vce mn racionalizuje a lid v, e jsou zdrav a kaj: "Ach, j jsem v podku, mn se dadobe, nemm dn zvltn pote." Ve skutenosti existuje obrovsk propast mezi pocitem "bt v podku" a nemt "zvltn pote" a zkuenost vlastnit zc zdrav.asto jsem se ptal sm sebe, kolik lid by se asi zhroutilo, kdyby najednou nebyly dn povzbuzujc prostedky jako tabk, alkohol,limondy, kva, medikamenty atd.! Vtina lid nem dnou pedstavu, co to vlastn takov kypc zdrav je. Je to pocit bt doslova nadmrn naplnn ivotem; mttouhu bt aktivn daleko za hranice povinnost vednho dne s neutuchajcm nadenm, nenavnou energi a jasnou hlavou. Nen monpochopit, co je to bt ziv zdravm, jestlie jsme to ve skutenosti nikdy nezaili. Sotva najdeme lovka, kter by zdravm pekypoval, byl na prasknut ctidost a nadenm, vibroval energi, lovka jeho vitalita bypetkala. Jste snad jedni z takovch? Nebo chtli byste takov bt? Me se stt! Vechno co potebujete je "know-how", vytrvalost a trochu trplivosti. Stanovte si jakoivotn cl bt pln zdravmi, plnmi pohybu a elnu a s vitalitou, se kterou mete bt spokojeni.I vy toho mete doshnout! Strana 2 Dr. Norman W. Walker: Omldnte KOST SOFT
 • 3. 3. Vte, kolik mm rok? Celkem vzato, strne dnen mlad generace pedasn a tak se tak chov. V jak dob protiklad ijeme! Podle zevnjku se nedaj hoi a dvky od sebe rozeznat a jejich vk se tko odhaduje. Mnohz tchto dt vypadaj jako starci. Mlad generace si zejm nen vbec svho vku vdoma. Zd se ale, e vichni - a je jedno, jak vypadaj - hledaj lep ivot. Dlajna m dojem velmi inteligentn generace mladch lid, kte vude hledaj pravdu. Rdi by mli zodpovzeny svoje nesetn otzky To je pro m velice potiteln. Kdy vyla v roce 1930 moje prvn kniha, kupovali ji pedevm star lid, kte mli zjem zlepit sizdrav. Te se zd, e se trend obrtil. Nedvno mn psala sedmnctilet dvka, jak je astn, e objevila moji knihu "Omldnte",protoe m velk zjem bt mlad! S kadou potou dostvm dopisy od mladch lid - inteligentn, astn, naden dopisy, ve kterchp, jak moc si v mch knih, kter jim, jak kaj, otevely cestu ke zcela novmu zpsobu ivota. Mohu upmn ct, e tmito dopisy jsem zskal pln nov eln - a zaal jsem zase pst! Mm nejhlubm pnm je poskytnouttmto zkoumajcm mladm lidem veden a kadou myslitelnou pomoc, kterou jen mohu poskytnout. Protoe nen pro mne monzodpovdt ani na zlomek tch dopis, kter dostanu, doufm, e se tato kniha a ostatn moje publikace stanou mladm lidem nvodem. Nevykldejte nikdy nikomu, jak jste sta! Jakmile lid vd, kolik rok uplynulo pod mostem vaeho ivota, jste poznaeni -a nic na tom nezmnte! Poet rok, kter jste v tomto materilnm tle strvili nebo promarnili, nem s vam stavem nicspolenho. Jak ijete a co dlte, ani byste mysleli na svj vk - to vm umouje po osmdesti, stu i vce letech zstat stle vkuprostmi.Mohu ct, e jsem si nikdy nebyl svho vku vdom. Od t doby, co jsem dospl, neml jsem nikdy pocit, e strnu. Mohu tak bezvhrady ct, e se dnes ctm aktivnj, bdlej, pozornj a nadenj ne ve ticeti. Nemyslm nikdy na narozeniny a neslavm je. Tm se ze svho zcho zdrav. Nestydm se ct lidem: "Jsem vkuprost!" Na klasick, nzorn pklad, pro nemte udvat svj chronologick vk, jsem narazil pi poslouchn hlasu svho ptelez magnetofonovho psku, kter nedvno obdrel nov brle. Uprosted nahrvky pravil: "J si prost nemohu na ta bifokln skla (brleplen, tj. horn polovina oky urena k vidn na dlku, doln nablzko) zvyknout. Nechal jsem si zhotovit nov brle a on optik mnekl, e bych si ml vzt bifokln, protoe je mi tyicet. Nemyslm si, e je potebuji, ale optik na tom trval, protoe mi bylo tyicet." Jak je to smn! To je jeden z dvod, pro se vyhbm udvn svho chronologickho vku. Vude, kam dnes pijdete, a hledteprci, nebo zubnho lkae, nebo lkae vbec - vude je to stejn: hned se vs zeptaj, kolik je vm let a zaad vs do uritho uplku,kde zstanete a do konce svch dn. Mlo by se msto toho dbt nejdv na tlesn, duevn a mylenkov schopnosti. Jsem rozhodn proti analzm z bcho psu. Jsem tlesn zdatn, aktivn, bystr, energick a toum po inech. Kolik je mi let? Jsem vkuprost! KOST SOFT Dr. Norman W. Walker: Omldnte Strana 3
 • 4. 4. Pedpoklad zcho zdrav: zdrav myslet "Jak lovk v hloubi svho srdce mysl, takov je."Ve III. dle ~Svho spisu "Stvoitelova pomoc pro vedn den" referuje dr. Norman Vincent Peale o rozhovoru s jednm mladm idiemtaxku - ernochem. "Jak se ctte dnes rno?" zeptal se mlad taxik. Dr. Peale odpovdl: "Docela dobe. ""Docela dobe!" ,vykikl taxik. "Docela dobe je mlo!""Jak se tedy da vm?" zeptal se dr. Peale."Jednodue Vborn!" odpovdl mlad ernoch."Da se mn fantasticky! Nemm dn nezdrav mylenky ani pocity, nemm deprese, nic mne netrp a ctm se skvle.Dr. Peale cituje, co mu ten mlad idi ekl:Pro pocit zdrav se mus zdrav myslet. Umnil jsem si u ped asem, e zstanu zdrav a aktivn."Dr. Peale pokrauje ve svm lnku:"Vdycky se najde nkdo, kdo popr, e vs zdr