WATT ElektrikMotorlariKatalogu

  • Published on
    14-Jul-2015

  • View
    355

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 1/34</p><p>O c F A Z L I ~ R f K I MQTORLAR I</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 2/34</p><p>U C ; FAlLI VE B IR F~LII</p><p>I I</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 3/34</p><p>SGSc euni ee te Numbe r</p><p>E14271This Is10(~t1lfy lh~1,h~Envln:mm.enla1 M.na' ll~(tH:t .' s .ystems 01AR!;ELiK A.$.SuUancitlli!ji Motor lstetrnesi</p><p>ISTANBUL I TURKEYhave been &amp;ue -u~d ,. "d . ot gh le .&amp;cI as. mee-UnA 1he" quI' lIml :' nt s o f ISO 14001</p><p>The scope QIregi5. lr ;} liQn isde tai led on the Asse.s. smMISchedule bea ring thi s (CJI; rI('4IC number.</p><p>SGS ' f .a r :s . lw rClI(Hna~iooal CCllirrC:."IliK3" NIJ W Vo . Y-_.II u.J: IJo(J . . 1IU_U]</p><p>'- : fL"r J !I; ~</p><p>"'~,._M.........r ~o eJ .. I4 dP otn ol . . '...s.cJr.--: .-tUI~A)..(""".""t,(U~hur.MtNt,~5II ; r.!1."l:.""I It~!tr:.:IoUU:AII. ADI. 'JL"UI. H/I. I L~(J \t.OU.LUUUI</p><p>11,nn..o.lf"''-~1.1l'U1N.\"J1I.t,PI:I..)I H.1.1..</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 4/34</p><p>i Q E R i K2 Sertifika ve standartla r3 l~ inJBki ler4 UJr.etim</p><p>Teknik B i lg iler5 S tandartla r )78s10</p><p>Boyutlal fFrenll M otor - Q B T ip24 Tekn ik B i lg iler25 Elektriksel Ozell ikle26 Boyutlar27 Boyutlar28 Motor Parca Listesi29 Anza Kilavuzu - O ~ Fazh Motorlar30 AtTZa KJia\lul:u"'- B ir Fa zl! Motorlar</p><p>0)</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 5/34</p><p>u R T</p><p>istsnbul'ur. Anadolu yakaslndaki (ok Amac;1iMotor i~/etmemizgenel maksat motorlan uretmektedir.C ok A rnach Motor ls letmesi 18 .500 m 2 'lik kapah alaruyle yilda 900.000 adetQ retim kapasitesinde en tegre bir tesistir. C ok A rnach M otor ls letrn esi, A R~ GEfa aliy etle riy le e n y en i tek no lo jiy e s ah ip , y uk sek performanslr, mod ern q oru ntu luv e ekon om ik O e;fa zil a sen kron m otorla r u retm ek tedir.E lek trik m oto ru k on us un da ki g LIC ;lurn uh en dis lik k ad ros uy la m otor k ulla ru ola rm age rek li t ekn ik darusmanhk h iz me tle ri v erm ek te o lu p; T EE 'n in b ilin en v e q uv en ile nka litesi ile 1800 farkh versiyon da O c;tazh ve 350 farkh versiyonda tek fazha se nk ro n moto rlu k u r u n y elp az es in i s an a yin in h izmetin e s u n m a k t a d r r .MO ~teri b eklen tilerin in O zerin de piyas aya uru n su nm ak kin yen i tekno lo jil ery ak mda n ta kip ed ilerek is letm ey e a da pta sy on u saqlanrnaktadir . Urun t a s a n r m r u nu retirn h atla rrn a d ah a h r z h a kta ntm as : ic in b ilg is ay ar d es te kli u re tim tek no lo jis ive e~ zarnanh mOhen dis lik y bn temle ri k ulla ru lrn a kta du .Urunleri yurt drsmda da aranan ve uretim in ln yan sm dan fazlasrru i h rae ; edenisletrnerniz, s O rek li v e rek ab etd k alite p olitik ala ny la rn us teri y elp az es in iq en isletm ektecir, M O ?teri is tek ve s ika yetlerin in sO rekli tak ib i, O rO n geli~ im i v ern usteri ta tm in i ic in tem el a ra e; o la ra k deg erlen dirilm ektedir. U retic i ve b ayiyapismdaki p ek c ok rn us te ris iy le k urd ug u u zu n v ad eli is bir lik le ri g etird ig i a va nta jlaken disin in v e m usterilerin in rek ab et q uderin i arttrrmaktadrr.</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 6/34</p><p>STANDARTLAR</p><p>B i GiL R</p><p>Elektrik rnotorlan , a~ag lda listesi v eri le n Uluslararasi Standartlara uygun olarak uretilmektedir:IE C 60034-1lE e 60034-2lE e 60034-5IE C 60034-6lE e 60034c7lE e 60034-8lE e 60034-9IE C 60034-11IE C 60034-14IE C 60034-18-1IE C 60038EN 50347</p><p>Suu flama v e p erfo rm an sKayrp ve verim okrne metodlanK oruma c le re ce si srrutlandnrnasrSoqutrna metodlanYap : sekil ve m on ta j clO zen lem e sem bolleriTerm in al isa retlern esi v e donu s y onOSes sev iyesi lim itleri .S ic a kh k kor urn a s:V ib ra syon lim itle riIz ola sy on s is temle rin in f on ks iy on el deqerlendirrnesiS ta n da rt g e rilim le rE le k tr ik makin ele ri kin b oy utla r v e ~ Ik l~ g O ~le ri</p><p>EN 55014-1 l-N 61000-3-2 E le ktroma ny etik u yumlu lu kEN 61000-3-3</p><p>Turkiys Almanya ingiltereBSEN 60034SE 3067</p><p>TS E 4239DIN VDE 0530DIN EN 60034</p><p>(j~ tazh ve bir fazh motor serirn iz ic in , U L 1004 ve C SA C 22 ,2 No 100.95 standartlanru saqlayan,U L ve c-U L sertifika h m otor uretlrn irn iz rnev cu ttu r.</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 7/34</p><p>TEKNiK'iZOLASYON SINIFIStandart rnotorlanrruz, B s im f s ic ak hk artl~1limitleri kinde tasarlanrrus olup, F s iru f izolasyonasahiptir, Bu ozellik, motorlann daha uzun cahsma ornrune sahip o lr nas rru saqlarnak tadn,IEC 60034-1 standartlanna uygun o le um yap rld iqmda , F izolasyon srmf motorlar, 40DCortam sicakhqmda, 10DC gUvenlik rnarj dikkate ailndlglnda maximum 10SoC sarq: sicakllgiartisma izin vermektedir.</p><p>180155 c : : GOv e nli k m a rn1130 f20105 // 125 Maks imum I z in ve ri l105 s icakhk artl~1 m ak slm u rn 5 175 80</p><p>1lirniti60 j</p><p>40 40 40 40 40 Ortamsicakl lg i</p><p>1</p><p>encakllk</p><p>A E B F HIzolasyon siruf</p><p>KORUMA SINIFIIEC60034-5 standardma gore, yabano maddelerin ve / veya suyun elektrik motoru qovdesinigec;erek tehlike yaratacak motor kistmlanna ulasrnasirun engellenme derecesini belirleyenIP kodu motorlann Uzerinde belirti lmektedir.</p><p>Standart motorlanrruzm koruma smrn IP54'tUr.</p><p>x Kan yabanc i madde.lerin 9iri~ine Y Suya kar~1koruma IPXYkarsi korumaMuhafazamn ir;indeki hareketli ve gerilimli kis irn lara rasgele 4 Herhangi bir doqrultudan motorun iizerine 51,rayan suyun IP 54dokunmaya kar~1koruma. Zarar verici miktarda toz zarar vermesine kar~1koruma.5 birikmesine kar~1koruma. Toz girit tam olarak onlenrnernistir,ancak motorun r ;a ll~masJnI ozacak miktarda toz 5 Herhangi bir dogrultudan motorun iizerine pusklirtulen IP55uuhafazadan iceri giremez. suyun zarar vennesine karsi koruma.</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 8/34</p><p>B i L G i L E R</p><p>V iBRASYON/BALANSBUWn rotorlar yarim kama ile dinamik olarak balans yapllmakta olup bu motor etiketinde 'H' harfi ilebelirtilmektedir.IEC 60034-14'e gore, standart motorlarda A vibrasyon seviyesi saqlanmaktadrr. Mu~teri isteqine gore,B vibrasyon seviyesine sahip motor uretirnl murnkundur,</p><p>Vibrasyon. (mm/s)Vibrasyon derecesiGovde biiyliklUgu A B</p><p>63-132 lA ~72,2 1,160-250</p><p>ELEKTR iKSEL BAGLANT ITerminal plakasmda IEC 60034-8'e gore isaretlenmis 6 baglantl terminali bulunrnaktadn.</p><p>2</p><p>112 132-160 180 200 225-250avde bUylikliigu 63-80 90-100Kablo giri~i M20 M25 M25 M32 M40 M32 M40</p><p>Giri~ say's, 2 2 2</p><p>TOLERANSLARlEe 60034-1'e gore, katalog degerlerinden sapma toleranslana~aglda belirtilrnistir:</p><p>"</p><p>Ses seviyesi ( L P A ) [dB] / I . . L P A : : : ; ; +3 dB (A)</p><p>HIZ (n) /l..n = 20% (nS-nN) for PN &gt; 1 kW/l..n= 30% (nS-nN) for PN ,;;;1 kW/ 1 . . 1 1 = -15% (100- l1N) for PN :5 5 0 kWM} = -10% (100- 11N)for PN&gt; 50 kW</p><p>GOc ; fakto ru (cos rp ) / I . . cos rp = -1/6 (1- cos c p )Kilitli rotor akrrm (IJIN)Kilitli rotor momenti (ML/MN) min. (ML/MN) = -15% (ML/MN )max. (MJMN) = +25% (ML/MN)Semer momenti (Mp/MN)E lemsizlik momenti (J ) [k m2] / I . . J : : : ; ; 10% J</p><p>0)</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 9/34</p><p>T E K N K</p><p>ORTAM KO~ULLARI(j~ fazh ve bir fazh m otoria l' en faz la den iz seviyesinden 1000 m etre yukseklik te ve 4 00 C o rta m s ic ak hqmd a c alis ac aksekilde tasarlanrrustu; D ig er y O ks ek lik v e o rtam s ic ak hk la nn da ki gO</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 10/34</p><p>G iL E R</p><p>YAP I ~ E K i L L E R iV5 V6 86 87 8883 1M 1011 1M 1031 1M 1051 1M 1061 1M 107\1M \DOl</p><p>~ ~ 0 J r D J rr J J 4 J ] JAyakl.r arkada Ayaklar arkadaVI V385 1M3011 1M 3031r o J ~ g FAVIS V19</p><p>814 IM3611 1M 3631$ i l l ~ E T FB veya FeV15 V35</p><p>835 1M 2011 1M 2031 1M 205\ 1M 2061 1M 2071{] ~ r a _ I D J a J t 0 PA, ~ Ayedar arkada Ayaklar a rkeda834 VI7 V371M 2111 IM2131 1M 2151 IM2161 1M 2171[b ld ~ [D e m D : i j PB veya PCAyaklar arkads Ayaklar arkada</p><p>R U L M A N L A RStandart m otorla rda yataklam a ic in sab it b ilyah ZZ (her ik i taraf kapakh) ru lm an la rkullarulmaktadrr. Sadece 250 gbvde m otorlann kasn ak tarafrnda s ab it b ilya h a ok ru lm ankullaruhr.</p><p>Rulman ve kece tipleriGovde Rulman Ke\iebuyuklugii KT KTA KT KTA63 6201-2Z 6201-2Z 12'22'7 12'22'771 6202-2Z 6202-2Z 15'24'5 15'24'580 6204-2Z 6204-2Z 20'30'7 20'30'790 6305-2Z 6205-2Z 25'40'7 25*40'7</p><p>100 63'06-22 6205-2Z 30'47'7 25'40'7112 6306-2Z 6206-2Z 30'47*7 30'47'7132 6208-2Z 6208-2Z 40'62"10 40'62'10160 6309-2Z 6309-2Z 45'72'10 45*72'10180 6310-2Z 6310-22 50*80'10 50*80*10200 6312-2Z 6312-2Z 60*90'10 60'90'10225 6313-2Z 6313-2Z 65*100'13 65'100'13250/2 6314 6313-2Z 70'112'12 65'100*13250/4 6315 6313-2Z 75*112*12 65'100*13</p><p>KT = K asn ak ta ra fKTA = Kasnak tarafi aksi</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 11/34</p><p>T E KSOYAStandart motorial RAL 6011 yesil renkte boya ile boyanarakteslim edilir.AYAKlARQS tip qovdelerin ayaklan sokulebilme ve 0&lt; ;yuzeye tskrlabilmeozelliqine sahiptir. QU tip qovdelerde ayaklann sokulebilrneozel lig i degi~ik montaj sekilleri ic;in esneklik saglar.TERMiNAL KUTUSU63-132 qovdelerde ustte ve mil tarafma yakmdrr. Ayaklarin gO'a!derece donerek takilabilrne ozelliginden dolayi terminal kutusuqovdenin sag veya sol tarafma gelebilmektedir. Terminalkutusunun kendi ekseni etraftnda donerek montaj eclilebilmeozelliqinden dolayi, rakor baqlant: delikleri istenen her yondeolabilme sansma sahiptir. Diger qovdelerde ise terminal kutusuustte ve mil tarafma yakrndrr.TAHliYE DEliGiStandart motorial ', tahliye clel iksizolarak Uret ilmektecl ir. Istegebagll olarak,tahliye deligi bulunan motor uretirnirniz rnevcuttur.</p><p>MOTOR Tip KODLARIau FA 225 M 4 C-43 (Qrnek model nurnarasi)</p><p>Motor TipiU OU TipOS TipOH TipOB TipOMTipFA lnsa tipiAyakhA flan,llB flardl~ f l a n~ 1 iOzel f lanshAyakh A (lan~11Ayakh B flan~iIAyakd C HanshAyakh ve O le I flanshAyakslz, f lanssrz</p><p>B3,B.6,87.B8,VS.V6N19BS,V1,V3B14,v18,V19B14,v18,V19B3/BS,V1NS,V3N6B3/B14,V5N18,V6N19B3/B 14,V5N1 B,V6N19B9,V8,V9</p><p>FAFBFCF SPAPBPCPSX</p><p>225 . Govde bliyliklligli Mil y(iksekligi (rnrn)</p><p>M Motor uzunluqu S K,saM OrtaL Uzun4 Kutup say's, 2,4,6,8 KutupC Sac paket i l izunlugu (DI~boyut lardan baglnlslz olarak)A K,saB OrtaC UzunD,CE Ekstra uzun43 Ozel motor numarasi 01 - ... - 99</p><p>FREKANS D E G i ~ i M i50 Hz'lik sebeke icin sanlan motorlar, hie;bir degi~iklik yapllmadan 60 Hz'lik bir sebekede c;all~tlltiabilirler.Bu durumda 50 Hzlik deqerler a~aglda verilen katsaytiarla carprlrnalidu.</p><p>50 Hz motorun 60 Hz'de cahsma katsey. lan50 Hz'e gore 60 Hz 'e Nominal Devir Nominal Glir; Nominal Moment Nominal Akirn Kalb~ Momentisanlrrus motor baglanll Devrilme Momenti Kalkl~ Akmu</p><p>220V 220V 1.2 1 0.83 1 0.83 0.83 0.83220V 255 V 1.2 115 0.96 1 0.96 0.96 0.96380V 380V 1.2 1 0.83 1 0.70 0.83 0.83380V 440V 1.2 1.1S 0.96 1 0.95 0.98 0.97</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 12/34</p><p> .BILGILE</p><p>Mil UZERiNDE iziN VERilEN VUK MiKTARIGOVDE KUTUP Yatay ~ah~ma Dikey cahsrnaB O y O K L O G O SAYISI Fr(x=O) (kN) F,(x=rnax) (kN) Fa1( x =0) (kN) Fa2(x=rnax) (kN)</p><p>2 0,25 I 0,22 0,18 0,1863 4 0,29 0,25 0,21 0,216 0,31 0,27 0,23 0,232 0,30 0,26 0,21 0,21</p><p>71 4 0,35 0,29 0,25 0,256 0,37 0,31 0,27 0,278 0,38 0,32 0,28 0,282 0,54 0,45 0,38 0,38</p><p>80 4 0,62 0,51 0,44 0,44I&gt; 0,66 0,54 0,48 O A B8 0,67 0,55 0,49 0,492 0,91 0,74 0,70 0,36</p><p>90 4 0,99 0,80 0,77 00406 1,04 0,84 0,82 0,438 1,03 0,83 0,80 0,432 1,21 0,96 0,91 0,36</p><p>100 4 1,31 1,04 1,01 0,406 1,38 i.09 1.07 0,438 1,38 1.09 1,07 0,432 1,23 1.00 0,91 0,544 1,33 1.09 1,01 0,60112 6 1,40 1,14 1,07 0,648 1,40 1,14 1,07 0,612 1,22 0,98 0,86 0,864 1,31 1,04 0,92 0,92132 6 1,34 I ,GB 0,95 0,958 1,42 1,14 1,03 1,032 2,22 1,72 1,59 1,594 2,34 1,82 1,71 1,71160 2,3'1 1,82 1,71 1,718 2,48 1,92 1,83 1.832 2,68 2,12 1,94 1,944 2,82 223 2,07 2,07180 6 2,93 2.31 2,17 2,178 2,92 2,31 2,16 2.162 3,80 3,04 2,79 2,79</p><p>200 4 3,95 3,16 2,93 2,936 4,07 3,26 3,05 3,05B 3,95 3,16 2,93 2,932 4,45 3,65 3,25 3,254 4,59 3,60 3,39 3,39225 4)3 3,52 3,523,718 4,53 3,55 3,32 3,32</p><p>250 2 4,97 3,93 3,61 2.944 5,78 4,57 4,26 3,15Hesaplarnalar 20,000 saat ( l iQaah) rulman o rn r u baz alinarak yapilml~tlr, Radyal ve axial yuklerinaynr anda etkimesi durumunda deqerler degi~eeektir, Kritik uygulamalarda kapaklann mekanikmukaverneti de dikkate almrnahdir,Milin herhangi bir noktasmda (X=max ve x= o nokta'an arasmda) uygulanan Fr kuwetinindegel'i a~agldaki forrnul kullarularak hesaplanabiJir:F r = F ,0 - t ( Fx n - F ' I 1 1 " x ) [ k N ]Burada; F ,Q - Mil ueu ba~langlClnda etkiyen Frkuwetinin dsqeriFxm ax - Mil ucu sonunda etkiyen F r kuvvetinin degeri</p><p>E- Mil ueu l!zunlugu</p><p>Y ata y c alr sm ax</p><p>X m a x X o</p><p>F , I/</p><p>D ik ey c ah sm a</p><p>-----+---</p><p>)I</p><p>F a l :</p><p>r :F a 2 ' II</p><p>'-.__ I1---- - - -</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 13/34</p><p>TEKNiK</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 14/34</p><p> 63-250 gbvde bOyOklOgO 55 kW 'a kadar 2, 4, '6 ve 8 kutup</p><p> 63-90 qovde bOyOklOgO 2,2 kW 'a kadar 2 ve 4 kutup</p><p>. . 63-112 g6vde buyukluqu 4 kW ' a kadar 2,4 ve 6 kutup</p><p>@</p></li><li><p>5/13/2018 WATT ElektrikMotorlariKatalogu</p><p> 15/34</p><p>J , LvJ " "-j IL \I e : U.2.en( Q _ ;,\o O L 2 .. D</p><p>NOMiNAL KALKI~TAKi DEGERLER Devrilme '"Verim** ~G U C ; DEViR Momenti -" SesMOTOR AKIM MOMENT AKIM MOMENT Ora ru 0 / 0 1 1 (os(P J -;: SeviyesiTipj ,51IAIIN MAl MN dB(A)*HP kW did A Nrn A I 6 A I 6 Mk/Mn 3141 4/4 4/4 kgrn2 kg</p><p>2 Kctup 3000 rpmQS63M2A 1/4 0,18 2800 0.6 0,62 4.21l 2,3 2,4 63 64 0,78 0,00017 5 52QS63M2B 1./3 0,25 2800 0,7 0,86 4,20 2,2 2,3 66 67 0,83 0,00022 6 52QS 71M2A 1/ 2 0,37 2800 1,0 1,27 4,30 2,0 2,4 67 68 0,83 0,(xx)28 7 54QS71M2B 3/4 0,55 2820 1,4 1,87 5.00 2,2 2,5 69 71 0,84 0,(XX)36 8 54&gt; 5,20QSBOM2A 1 0,75 2840 1,8 2,53 2,2 2,6 72 74 0,86 0.00088 10 58I)i</p><p>d Q580M2B 1,5 1.1 2850 2,5 3,69 6,00 2,6 2,9 74,8 77 0,86 0,00109 11 58N 0,00129QS.90S2A 2 1, 5 2850 3,3 5;0; 6,30 2,6 3,1 78 79 0,87 14 62QS9(jL2A J 2, 2 2860 4,6 7,37 6,90 2.6 3,2 81 81,5 0.88 0,00162 16 62QS l00L2A 4 3 2880 6, 2 9,94 7,10 2,8 3, 5 82 83 0,89 0.00241 21 64-QS ll2M2A 5,5 4 2870 8,0 13,31 2,20 6, 9 0,87 2,6 3,4 84 85 0,90, 0,00394 29 67QS 132S2A 7,5 5,5 2890 10,9 18,24 2,20 6,9 0,72 2,7 3,4 86 86,5 0,89 0,01123 34 70QS 13252C 10 7,5 2880 14,1 24,9 2,30 6,9 0,78 2,7 3, 4 87 88 0,92 0;01424 41 70QS132MlA -,-15 11 2890, 20,8 36,35 2,30 7,0 0,80 2,8 3,4 88 88,5 0,91 0,01596 55 70OU16OM2A 15 11 2900 21 36,23 2,25 7 0,79 2,6 3,5 88,5 89 0,69 0.02644 69 71&gt; QU 16OM28 21l 15 2900 28 '19,4 2,25 7 0,87 2,7 3,5 89 90 0,90 0,03317 76 71-c-c QU 16OL2A 25 18,5 2900 34 60,9 2,25 7 0,80 2,7 3, 5 90 90,5 0,91 0,04075 91 71d~ QU 180MlA 30 22 2940 40,5 71,47 2,26 7 0,74 2,6 3,5 90,5 91 0;91 0,06193 114 77QUZOOL2A 40 30 29~0 55,8' 97,45 2,26 7 0,71 2,4 3,5 91 92 0,89 0,11917 148 80QU 200l2B 50 37 2945 68 120 2,26 7 0,68 2,4 3,5 91,5 92,5 0,89 0,13885 167 80QU 225MlA 60 45 2950 B3 145,7 2)6 7 0,69 2.3 3,5 92,5 92,5 0,89 0,19833 206 81QU 250MlA 75 55 2960 100 177,4 2,26 7 0,69 2,3 3,6 92,3 93 0,90 0,23505 23 5 81</p><p>4 K u tu p 1500 rp mQS63M4A 1/6 0,12 1365 0,5 0,84 2,8 2;0 2,3 53 54 0,65 0,00020 5 41QS63M4B 114 0,18 1380 0,7 1,25 3,2 2, 2 2,4 57 61 0,62 0,00025 5 41QS71M4A 1/ 3 0,25 1390 0,9 1,72 3,5 2,2 2,4 63 64 0,67 0,00071 7 4SQS71M4B 1/ 2 0,37 1390 1,2 2,54 4,0 2.3 2,6 66 67 0,68 0,(0095 8 45&gt; 0 ,OOi68QS80M4A 3/4 0,55 1400 1,6 3,75 4,0 2,1 - 2.3 71 72 0,73 10 49I)i QSBOM4B 1 0,75 1400 2,1 5,12 4,2 2,1 2,2 73 74 0,74 0.00205 11 49~ - -N QS90S4A 1,5 1,1 1410 2,7 7,45 5,4 - 2,4 2,7 78 78 0,78 0.00243 13 54Q,590L4A 2 1...</p></li></ul>