WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ?· Tytuł podręcznika – Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara – „Wiedza…

  • Published on
    01-Mar-2019

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>1 </p> <p>Zesp Szk nr 3 im. Jana III Sobieskiego </p> <p>w Szczytnie - gimnazjum </p> <p>Przedmiotowe zasady oceniania: </p> <p>WIEDZA O SPOECZESTWIE </p> <p>2 </p> <p>Przedmiot wiedza o spoeczestwie </p> <p>Klasy III ( gimnazjum) </p> <p>Nauczyciel prowadzcy mgr Elbieta Weichhaus Koczyk, </p> <p>Rok szkolny 2018/2019 </p> <p>Tytu podrcznika Elbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara Wiedza </p> <p>o spoeczestwie 2 ( klasy trzecie) </p> <p>Numer dopuszczenia klasa III ( 96/2/2010) </p> <p>Cele przedmiotowych zasad oceniania. </p> <p>Ocenianie biece z zaj edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz </p> <p>przekazywanie uczniowi informacji o jego osigniciach edukacyjnych pomagajcych </p> <p>w uczeniu si, poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak </p> <p>powinien dalej si uczy. </p> <p>Przedmiotowe Zasady Oceniania zapewniaj: </p> <p>Rodzicowi: </p> <p> Znajomo wymaga edukacyjnych. </p> <p> Biec informacj o postpach w nauce ucznia. </p> <p>Uczniowi: </p> <p> Znajomo wymaga edukacyjnych. </p> <p> Biece okrelenie poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci. </p> <p> Systematyczne dokumentowanie postpw w nauce. </p> <p> Motywowanie do samorozwoju. </p> <p> Wyrabianie nawyku do systematycznej pracy. </p> <p> Aktywne uczestniczenie w procesie oceniania oraz moliwoci poprawy wasnych </p> <p>osigni. </p> <p>Nauczycielowi: </p> <p> Ocenianie poziomu wiedzy i umiejtnoci uczniowskich. </p> <p> Zasady wsppracy z uczniami przy ocenianiu procesu dydaktycznego. </p> <p>Przedmiot i zasady oceniania. </p> <p>Sprawdzaniu i ocenianiu podlega zakres opanowanych przez ucznia wiadomoci oraz </p> <p>nabytych umiejtnoci, a take prezentowane przez niego wartoci i postawy wobec </p> <p>przedmiotu, a w szczeglnoci: </p> <p>- Wiadomoci (stopie rozumienia i zapamitania nabytych informacji) oraz korelowanie ich </p> <p>z wiedz wyniesion z innych lekcji. </p> <p>- Umiejtnoci (udzia w dyskusji, selekcji problemw, formuowania sdw, obrony </p> <p>wasnego zdania, argumentacji, zadawania pyta, wycigania wnioskw, a take korzystania </p> <p>3 </p> <p>i gromadzenia informacji z podrcznika, sownikw, encyklopedii, prasy, tekstw </p> <p>rdowych, Internetu, programw multimedialnych. </p> <p>- Rne przejawy aktywnoci intelektualnej, w tym rozumienie tekstw i instrukcji, praca </p> <p>indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zada. </p> <p>- Orientacja w biecych wydarzeniach ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego </p> <p>w Polsce i na wiecie. </p> <p>- Obowizkowo i systematyczno w pracy np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, </p> <p>odrabianie prac domowych. </p> <p>- Ocenianiu podlegaj take dodatkowe dziaania ucznia, ktre wiadcz o zainteresowaniu </p> <p>przedmiotem. </p> <p>Poniej zosta okrelony zakres wiadomoci i umiejtnoci ucznia, ktry powinien opanowa </p> <p>na poszczeglne oceny. Wymagania te zgodne s ze standardami wymaga zawartymi </p> <p>w programie nauczania i podstawie programowej. </p> <p>Wypowiedzi ustne i pisemne prace ucznia oraz jego aktywno oceniane s w formie </p> <p>pisemnej lub ustnej. Oceny zostaj udokumentowane w dzienniku lekcyjnym stopniem. </p> <p>W poniszym opracowaniu okrelono zakres wiadomoci i umiejtnoci ucznia, ktry ucze </p> <p>powinien opanowa na poszczeglne oceny. Wymagania te s zgodne ze standardami </p> <p>wymaga zawartymi w programie nauczania i podstawie programowej. </p> <p>Ocen celujc (6) moe otrzyma ucze, ktry: </p> <p> wyrnia si szerok, samodzielnie zdobyt wiedz, wybiegajc take poza program </p> <p>nauczania przedmiotu, </p> <p> posiad umiejtno samodzielnego korzystania z rnych rde informacji, </p> <p> samodzielnie formuuje wypowiedzi ustne i pisemne na okrelony temat, ktre s </p> <p>wzorowe pod wzgldem merytorycznym, jak i jzykowym, </p> <p> nie boi si wypowiada wasnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sdw, ktre </p> <p>potrafi prawidowo, przekonujco uzasadni, </p> <p> doskonale zna szerok terminologi przedmiotow, swobodnie si ni posuguje, </p> <p> wykazuje doskona orientacj w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej </p> <p>i spoecznej Polski oraz w sytuacji midzynarodowej. </p> <p>Ocen bardzo dobr (5) moe otrzyma ucze, ktry: </p> <p> opanowa w penym stopniu wiadomoci i umiejtnoci przewidziane programem </p> <p>nauczania, </p> <p> sprawnie, samodzielnie posuguje si rnymi rdami wiedzy, </p> <p> rozumie i poprawnie stosuje poznan terminologi, </p> <p> samodzielnie formuuje wypowiedzi ustne i pisemne na okrelony temat, </p> <p>wykorzystujc wiedz zdobyt w szkole i poza ni, </p> <p> umie wsppracowa w grupie, </p> <p> aktywnie uczestniczy w lekcjach. </p> <p>4 </p> <p>Ocen dobr (4) otrzymuje ucze, ktry: </p> <p> nie opanowa caego materiau okrelonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu </p> <p>to gbszego i peniejszego poznania wiedzy podstawowej, </p> <p> rozumie genez, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzcych we wspczesnej </p> <p>Polsce </p> <p>i wiecie, </p> <p> rozumie podstawowe reguy i procedury ycia politycznego i gospodarczego, </p> <p> poprawnie posuguje si prostymi rdami informacji, </p> <p> wykonuje samodzielnie typowe zadania polegajce na ocenianiu, selekcjonowaniu, </p> <p>wartociowaniu, uzasadnianiu, </p> <p> umie formuowa proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne. </p> <p>Ocen dostateczn (3) otrzymuje ucze, ktry: </p> <p> opanowa minimum wiadomoci okrelonych programem nauczania, </p> <p> potrafi formuowa schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne, </p> <p> umie posugiwa si, czsto pod kierunkiem nauczyciela prostymi rodkami </p> <p>dydaktycznymi wykorzystanymi na lekcji. </p> <p>Ocen dopuszczajc (2) otrzymuje ucze, ktry: </p> <p> ma braki w wiadomociach, nie opanowa take wszystkich umiejtnoci </p> <p>przewidzianych </p> <p>w programie, ale nie uniemoliwia mu to dalszego poznawania treci programowych </p> <p>w nastpnych etapach edukacji, </p> <p> zadania i polecenia, ktre ucze wykonuje, czsto przy znacznej pomocy nauczyciela, </p> <p>maj niewielki stopie trudnoci, </p> <p> zeszyt wicze prowadzi niesystematycznie, nie wykona wszystkich prac lekcyjnych </p> <p>i domowych. </p> <p>Ocen niedostateczn (1) moe otrzyma ucze, ktry: </p> <p> nie opanowa wiadomoci i umiejtnoci przewidzianych programem nauczania, </p> <p> nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzysta z prostych rodkw </p> <p>dydaktycznych, </p> <p> nie potrafi formuowa nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych </p> <p>poniewa nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach, nie </p> <p>prowadzi zeszytu wicze. </p> <p>Ocenianie pisemnych prac klasowych (forma testowa) </p> <p>Stopnie za pisemne prace klasowe (forma testowa) wystawiane s wedug nastpujcej skali: </p> <p>0-35% - stopie niedostateczny </p> <p>36 55 % - stopie dopuszczajcy </p> <p>56- 74% - stopie dostateczny </p> <p>75 90% - stopie dobry </p> <p>92 97% - stopie bardzo dobry </p> <p>98% - 100% - stopie celujcy </p> <p>Osignicia uczniw s wyznaczane przez kryteria uatwiajce obiektywn ocen wiadomoci </p> <p>i umiejtnoci. </p> <p>5 </p> <p>Przedmiotem oceny z wiedzy o spoeczestwie s: </p> <p>1. Wiadomoci ( stopie rozumienia i zapamitania nabytych informacji) oraz korelowanie </p> <p> ich z wiedz wyniesion z innych lekcji. </p> <p>2. Umiejtnoci ( udziau w dyskusji, selekcji problemw, formuowania sdw, obrony </p> <p> wasnego zdania, argumentacji, zadawania pyta, wycigania wnioskw, a take </p> <p> korzystania i gromadzenia informacji z podrcznika, sownikw, encyklopedii, prasy, </p> <p> tekstw rdowych, Internetu, oprogramowania komputerowego). </p> <p>3. Rne przejawy aktywnoci intelektualnej, w tym rozumienie tekstw i instrukcji, praca </p> <p> indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zada. </p> <p>4. Orientacja w biecych wydarzeniach ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego </p> <p>w Polsce i na wiecie. </p> <p>5. Obowizkowo i systematyczno w pracy np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek, </p> <p> odrabianie prac domowych. </p> <p>6. Prace klasowe przeprowadzane po kadym zrealizowanym dziale: </p> <p> Klasa II 1. Czowiek w spoeczestwie i ycie szkoy </p> <p> 2. Nard i pastwo </p> <p> 3. Aktywno obywatelska </p> <p> 4. Ustrj Rzeczpospolitej Polskiej </p> <p> 5. Samorzd terytorialny </p> <p> Klasa III 1. Organizacje midzynarodowe </p> <p> 2. Wojny i terroryzm, globalizacja, wiat bogaty i biedny, Ziemia planeta ludzi </p> <p> 3. Gospodarka rynkowa </p> <p> 4. Polska gospodarka rynkowa </p> <p> 5. Czowiek w gospodarce rynkowej </p> <p>ZASADY OCENIANIA </p> <p>1. O ocenie rdrocznej jak i rocznej decyduj stopnie czstkowe. Ocenianie jest jawne. Ucze i jego rodzice maj prawo do wgldu w dokumentacj rejestrujc postpy </p> <p>w nauce ucznia. Uczniowie otrzymuj prace do wgldu zaraz po ich sprawdzeniu </p> <p>i ocenie dokonanej przez nauczyciela. Termin oddania prac klasowych nie moe </p> <p>przekroczy dwch tygodni. Wszystkie pytania i wtpliwoci powinny by </p> <p>wyjanione na bieco. Rodzice (prawni opiekunowie) maj prawo do wgldu w prace </p> <p>swojego dziecka na kadej wywiadwce oraz innych spotkaniach z rodzicami </p> <p>organizowanych w szkole. Prace pisemne ucznia przechowywane s przez nauczyciela </p> <p>do koca roku szkolnego. </p> <p>2. Ocenianie jest systematyczne. Ucze ma prawo do uzyskania minimum trzech ocen w trakcie procza w przypadku, gdy nauka odbywa si w wymiarze jednej godziny </p> <p>w tygodniu. </p> <p>3. Ocenianie ma charakter zindywidualizowany i powinno uwzgldnia specyficzne potrzeby ucznia </p> <p>4. Stopnie biece wystawiane s uczniowi za wiedz i umiejtnoci w ramach rnych rodzajw form aktywnoci, takich jak: </p> <p>6 </p> <p> - prace klasowe, </p> <p> - niezapowiedziane sprawdziany wiadomosci, </p> <p> - referaty, prezentacje, analizy tekstw rdowych, dyskusje na okrelony temat, </p> <p> - prowadzenie prac badawczych i opracowanie ich wynikw, </p> <p> - wiczenia, </p> <p> - ustne odpowiedzi, </p> <p> - prace domowe, </p> <p> - prowadzenie zeszytu, </p> <p> - udzia w konkursach przedmiotowych. </p> <p>5. Ucze ma na bieco prowadzi zeszyt przedmiotowy, nauczyciel moe zawsze skontrolowa jego prowadzenie, a ocen z kontroli zeszytu wpisa do dziennika. </p> <p> 6. Ucze moe by pytany z ostatnich trzech lekcji nieograniczon liczb razy przez </p> <p> nauczyciela w proczu. </p> <p> 7. Nauczyciel zapowiada i zapisuje w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym </p> <p> wyprzedzeniem termin pisemnej pracy klasowej ( powyej 3 tematw). Jeeli ucze </p> <p> wiadomie unika napisania pracy klasowej, nauczyciel ma prawo zada, aby napisa </p> <p> j na dowolnej lekcji wiedzy o spoeczestwie, na ktrej ucze bdzie obecny. </p> <p>8. Prace klasowe przeprowadzane s po kadym zrealizowanym dziale z podrcznika. </p> <p>9. Stopnie niedostateczne z odpowiedzi ustnej mona poprawia po uprzednim </p> <p>skonsultowaniu si z nauczycielem w sprawie terminu poprawy. </p> <p>10. Stopnie z niezapowiedzianych sprawdzianw wiadomoci ucze moe, ale nie musi </p> <p>poprawia. </p> <p>11. Stopnie z pracy klasowej mona poprawi jeden raz w terminie wyznaczonym przez </p> <p>nauczyciela, przy czym mona poprawi kady stopie, jeli ucze ponownie otrzyma </p> <p>stopie niedostateczny, nauczyciel nie wstawia go do dziennika, jedynie zaznacza !, </p> <p>ktry wiadczy o nieopanowaniu tego materiau. Jeli ucze poprawia z pracy klasowej </p> <p>ocen pozytywn i otrzyma z poprawy nisz ocen, jest ona wstawiana do dziennika. </p> <p>12. Ocena rdroczna oraz roczna nie jest redni arytmetyczn stopni czstkowych: </p> <p>13. Informacje o postpach i trudnociach w nauce i zachowaniu ucznia oraz </p> <p>szczeglnych uzdolnieniach przekazywane s rodzicom (prawnym opiekunom) podczas </p> <p>zebra z rodzicami, a take podczas indywidualnych spotka z nauczycielami. </p> <p> 14. Warunki i tryb uzyskiwania wyszych ni przewidywane oceny klasyfikacyjne </p> <p> 14.1 a) Ucze lub jego rodzice maj prawo wnioskowa (na pimie) do dyrektora szkoy </p> <p> o podwyszenie oceny w terminie nie duszym ni 5 dni od otrzymania informacji </p> <p>o przewidywanych dla niego semestralnych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zaj </p> <p>edukacyjnych. </p> <p> b) We wniosku naley okreli ocen, o jak si ucze ubiega. </p> <p> 14.2.Warunkiem ubiegania si o ocen wysz ni przewidywana jest: </p> <p> a) systematyczna praca ucznia na lekcjach (brak uwag o nieprzygotowaniu do lekcji), </p> <p> b) napisanie wszystkich prac klasowych w danym proczu, </p> <p>7 </p> <p> c) wszystkie prace klasowe napisane na ocen co najmniej przewidywan, </p> <p> d) uzyskanie co najmniej poowy liczby ocen wyszych od przewidywanej, </p> <p> 14.3.Ucze moe si ubiega o ocen o jeden stopie wysz od oceny przewidywanej. </p> <p> 14.4 Jeeli wniosek jest zasadny, dyrektor szkoy powouje dwuosobow komisj do </p> <p> przeprowadzenia sprawdzianu wiadomoci i umiejtnoci ucznia w skadzie: </p> <p> a) dyrektor szkoy albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoy jako </p> <p> przewodniczcy komisji, </p> <p> b) nauczyciel prowadzcy dane zajcia edukacyjne, </p> <p> c) nauczyciel tego lub pokrewnego przedmiotu. </p> <p> 14.5 Nauczyciel prowadzcy zajcia edukacyjne, z ktrych ucze wnioskuje </p> <p> o podwyszenie oceny, przekazuje w formie pisemnej zakres materiau i wymagania </p> <p> edukacyjne niezbdne do uzyskania wyszych ni przewidywano ocen klasyfikacyjnych. </p> <p> Zakres materiau moe dotyczy procza, roku szkolnego lub poszczeglnych dziaw </p> <p> nauczania, w zalenoci od dotychczasowych osigni ucznia. </p> <p> 14.6 Ucze wnioskujcy o podwyszenie oceny przystpuje do sprawdzianu wiadomoci </p> <p> i umiejtnoci ucznia, z materiau okrelonego przez nauczyciela w terminie nie </p> <p> pniejszym ni 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. </p> <p> 14.7 Egzamin przeprowadza si w formie pisemnej, </p> <p> 14.8 Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku sprawdzianu wiadomoci i </p> <p> umiejtnoci ucznia nie moe by nisza od przewidywanej. </p> <p> 14.9 Z prac komisji sporzdza si protok. Do protokou docza si pisemne prace </p> <p> ucznia, zwiz informacj o ustnych odpowiedziach. </p> <p> 15. W przypadku nieprzestrzegania powyszych zasad przez nauczyciela lub ucznia </p> <p> przysuguje tryb odwoawczy zgodny z zapisami zawartymi w Statucie szkoy. </p>

Recommended

View more >