WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ?· Tytuł podręcznika – Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara – „Wiedza…

Embed Size (px)

Text of WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE - ?· Tytuł podręcznika – Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara –...

1

Zesp Szk nr 3 im. Jana III Sobieskiego

w Szczytnie - gimnazjum

Przedmiotowe zasady oceniania:

WIEDZA O SPOECZESTWIE

2

Przedmiot wiedza o spoeczestwie

Klasy III ( gimnazjum)

Nauczyciel prowadzcy mgr Elbieta Weichhaus Koczyk,

Rok szkolny 2018/2019

Tytu podrcznika Elbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara Wiedza

o spoeczestwie 2 ( klasy trzecie)

Numer dopuszczenia klasa III ( 96/2/2010)

Cele przedmiotowych zasad oceniania.

Ocenianie biece z zaj edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz

przekazywanie uczniowi informacji o jego osigniciach edukacyjnych pomagajcych

w uczeniu si, poprzez wskazanie, co ucze robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak

powinien dalej si uczy.

Przedmiotowe Zasady Oceniania zapewniaj:

Rodzicowi:

Znajomo wymaga edukacyjnych.

Biec informacj o postpach w nauce ucznia.

Uczniowi:

Znajomo wymaga edukacyjnych.

Biece okrelenie poziomu opanowania wiadomoci i umiejtnoci.

Systematyczne dokumentowanie postpw w nauce.

Motywowanie do samorozwoju.

Wyrabianie nawyku do systematycznej pracy.

Aktywne uczestniczenie w procesie oceniania oraz moliwoci poprawy wasnych

osigni.

Nauczycielowi:

Ocenianie poziomu wiedzy i umiejtnoci uczniowskich.

Zasady wsppracy z uczniami przy ocenianiu procesu dydaktycznego.

Przedmiot i zasady oceniania.

Sprawdzaniu i ocenianiu podlega zakres opanowanych przez ucznia wiadomoci oraz

nabytych umiejtnoci, a take prezentowane przez niego wartoci i postawy wobec

przedmiotu, a w szczeglnoci:

- Wiadomoci (stopie rozumienia i zapamitania nabytych informacji) oraz korelowanie ich

z wiedz wyniesion z innych lekcji.

- Umiejtnoci (udzia w dyskusji, selekcji problemw, formuowania sdw, obrony

wasnego zdania, argumentacji, zadawania pyta, wycigania wnioskw, a take korzystania

3

i gromadzenia informacji z podrcznika, sownikw, encyklopedii, prasy, tekstw

rdowych, Internetu, programw multimedialnych.

- Rne przejawy aktywnoci intelektualnej, w tym rozumienie tekstw i instrukcji, praca

indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zada.

- Orientacja w biecych wydarzeniach ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego

w Polsce i na wiecie.

- Obowizkowo i systematyczno w pracy np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek,

odrabianie prac domowych.

- Ocenianiu podlegaj take dodatkowe dziaania ucznia, ktre wiadcz o zainteresowaniu

przedmiotem.

Poniej zosta okrelony zakres wiadomoci i umiejtnoci ucznia, ktry powinien opanowa

na poszczeglne oceny. Wymagania te zgodne s ze standardami wymaga zawartymi

w programie nauczania i podstawie programowej.

Wypowiedzi ustne i pisemne prace ucznia oraz jego aktywno oceniane s w formie

pisemnej lub ustnej. Oceny zostaj udokumentowane w dzienniku lekcyjnym stopniem.

W poniszym opracowaniu okrelono zakres wiadomoci i umiejtnoci ucznia, ktry ucze

powinien opanowa na poszczeglne oceny. Wymagania te s zgodne ze standardami

wymaga zawartymi w programie nauczania i podstawie programowej.

Ocen celujc (6) moe otrzyma ucze, ktry:

wyrnia si szerok, samodzielnie zdobyt wiedz, wybiegajc take poza program

nauczania przedmiotu,

posiad umiejtno samodzielnego korzystania z rnych rde informacji,

samodzielnie formuuje wypowiedzi ustne i pisemne na okrelony temat, ktre s

wzorowe pod wzgldem merytorycznym, jak i jzykowym,

nie boi si wypowiada wasnych, nawet kontrowersyjnych opinii i sdw, ktre

potrafi prawidowo, przekonujco uzasadni,

doskonale zna szerok terminologi przedmiotow, swobodnie si ni posuguje,

wykazuje doskona orientacj w aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej

i spoecznej Polski oraz w sytuacji midzynarodowej.

Ocen bardzo dobr (5) moe otrzyma ucze, ktry:

opanowa w penym stopniu wiadomoci i umiejtnoci przewidziane programem

nauczania,

sprawnie, samodzielnie posuguje si rnymi rdami wiedzy,

rozumie i poprawnie stosuje poznan terminologi,

samodzielnie formuuje wypowiedzi ustne i pisemne na okrelony temat,

wykorzystujc wiedz zdobyt w szkole i poza ni,

umie wsppracowa w grupie,

aktywnie uczestniczy w lekcjach.

4

Ocen dobr (4) otrzymuje ucze, ktry:

nie opanowa caego materiau okrelonego programem nauczania, ale nie utrudnia mu

to gbszego i peniejszego poznania wiedzy podstawowej,

rozumie genez, przebieg i skutki wielu zjawisk zachodzcych we wspczesnej

Polsce

i wiecie,

rozumie podstawowe reguy i procedury ycia politycznego i gospodarczego,

poprawnie posuguje si prostymi rdami informacji,

wykonuje samodzielnie typowe zadania polegajce na ocenianiu, selekcjonowaniu,

wartociowaniu, uzasadnianiu,

umie formuowa proste, typowe wypowiedzi ustne i pisemne.

Ocen dostateczn (3) otrzymuje ucze, ktry:

opanowa minimum wiadomoci okrelonych programem nauczania,

potrafi formuowa schematyczne wypowiedzi ustne i pisemne,

umie posugiwa si, czsto pod kierunkiem nauczyciela prostymi rodkami

dydaktycznymi wykorzystanymi na lekcji.

Ocen dopuszczajc (2) otrzymuje ucze, ktry:

ma braki w wiadomociach, nie opanowa take wszystkich umiejtnoci

przewidzianych

w programie, ale nie uniemoliwia mu to dalszego poznawania treci programowych

w nastpnych etapach edukacji,

zadania i polecenia, ktre ucze wykonuje, czsto przy znacznej pomocy nauczyciela,

maj niewielki stopie trudnoci,

zeszyt wicze prowadzi niesystematycznie, nie wykona wszystkich prac lekcyjnych

i domowych.

Ocen niedostateczn (1) moe otrzyma ucze, ktry:

nie opanowa wiadomoci i umiejtnoci przewidzianych programem nauczania,

nie potrafi, nawet przy znacznej pomocy nauczyciela, korzysta z prostych rodkw

dydaktycznych,

nie potrafi formuowa nawet bardzo prostych wypowiedzi ustnych i pisemnych

poniewa nie zna i nie rozumie podstawowej terminologii stosowanej na lekcjach, nie

prowadzi zeszytu wicze.

Ocenianie pisemnych prac klasowych (forma testowa)

Stopnie za pisemne prace klasowe (forma testowa) wystawiane s wedug nastpujcej skali:

0-35% - stopie niedostateczny

36 55 % - stopie dopuszczajcy

56- 74% - stopie dostateczny

75 90% - stopie dobry

92 97% - stopie bardzo dobry

98% - 100% - stopie celujcy

Osignicia uczniw s wyznaczane przez kryteria uatwiajce obiektywn ocen wiadomoci

i umiejtnoci.

5

Przedmiotem oceny z wiedzy o spoeczestwie s:

1. Wiadomoci ( stopie rozumienia i zapamitania nabytych informacji) oraz korelowanie

ich z wiedz wyniesion z innych lekcji.

2. Umiejtnoci ( udziau w dyskusji, selekcji problemw, formuowania sdw, obrony

wasnego zdania, argumentacji, zadawania pyta, wycigania wnioskw, a take

korzystania i gromadzenia informacji z podrcznika, sownikw, encyklopedii, prasy,

tekstw rdowych, Internetu, oprogramowania komputerowego).

3. Rne przejawy aktywnoci intelektualnej, w tym rozumienie tekstw i instrukcji, praca

indywidualna i w zespole, sprawne wykonywanie powierzonych zada.

4. Orientacja w biecych wydarzeniach ycia politycznego, spoecznego i gospodarczego

w Polsce i na wiecie.

5. Obowizkowo i systematyczno w pracy np. staranne prowadzenie zeszytu, notatek,

odrabianie prac domowych.

6. Prace klasowe przeprowadzane po kadym zrealizowanym dziale:

Klasa II 1. Czowiek w spoeczestwie i ycie szkoy

2. Nard i pastwo

3. Aktywno obywatelska

4. Ustrj Rzeczpospolitej Polskiej

5. Samorzd terytorialny

Klasa III 1. Organizacje midzynarodowe

2. Wojny i terroryzm, globalizacja, wiat bogaty i biedny, Ziemia planeta ludzi

3. Gospodarka rynkowa

4. Polska gospodarka rynkowa

5. Czowiek w gospodarce rynkowej

ZASADY OCENIANIA

1. O ocenie rdrocznej jak i rocznej decyduj stopnie czstkowe. Ocenianie jest jawne. Ucze i jego rodzice maj prawo do wgldu w dokumentacj rejestrujc postpy

w nauce ucznia. Uczniowie otrzymuj prace do wgldu zaraz po ich sprawdzeniu

i ocenie dokonanej przez nauczyciela. Termin oddania prac klasowych nie moe

przekroczy dwch tygodni. Wszystkie pytania i wtpliwoci powinny by

wyjanione na bieco. Rodzice (prawni opiekunowie) maj prawo do wgldu w prace

swojego dziecka na kadej wywiadwce oraz innych spotkaniach z rodzicami

organizowanych w szkole. Prace pisemne ucznia przechowywane s przez nauczyciela

do koca roku szkolnego.

2. Ocenianie jest systematyczne. Ucze ma prawo do uzyskania minimum trzech ocen w trakcie procza w przypadku, gdy nauka odbywa si w wymiarze jednej godziny

w tygodniu.

3. Ocenianie ma charakter zindywidualizowany i powinno uwzgldnia specyficzne potrzeby ucznia

4. Stopnie biece wystawiane s uczniowi za wiedz i umiejtnoci