Wiedza o tańcu

  • Published on
    06-Jun-2015

  • View
    2.446

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

Informator o egzaminie maturalnymod

2008 roku

Warszawa 2007

Opracowano w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej we wsppracy z okrgowymi komisjami egzaminacyjnymi

SPIS TRECI

I. II.

Wstp ..................................................................................... 5 Podstawy prawne egzaminu ....................................................... 7

III. Matura w pytaniach uczniw ....................................................... 9 IV. Struktura i forma egzaminu........................................................ 15 V. Wymagania egzaminacyjne ........................................................ 17 a) Poziom podstawowy.............................................................. 29 b) Poziom rozszerzony. ............................................................. 51 VI. Przykadowe arkusze i schematy oceniania ................................... 27

3

I. WSTP

Standardy wymaga bdce podstaw przeprowadzania egzaminu maturalnego ustalono w roku 2003. W tym samym roku opublikowano te informatory o egzaminie maturalnym zawierajce opis zakresu egzaminu z danego przedmiotu (odnoszcy si do standardw wymaga egzaminacyjnych), opis formy przeprowadzania i oceniania egzaminu (odnoszcy si do zapisw rozporzdzenia o ocenianiu i egzaminowaniu), a take przykady zada egzaminacyjnych. W zwizku ze zmianami rozporzdzenia o ocenianiu i egzaminowaniu konieczna staa si aktualizacja odpowiednich zapisw w informatorach. Potrzeba aktualizacji wynikaa te z dowiadcze zebranych podczas pierwszych edycji egzaminu maturalnego. We wrzeniu 2006 roku ukazay si aneksy do informatorw zawierajce niezbdne aktualizacje. CKE podja inicjatyw wydania tekstu jednolitego informatorw z roku 2003, wczajc wszystkie pniejsze aktualizacje. Dziki temu kady maturzysta moe znale wszystkie od roku egzaminu niezbdne 2008. zgodny i aktualne informacje fakt, e o egzaminie informatory od maturalnym te opisuj 2007 z danego przedmiotu, sigajc po jedn broszur: Informator o egzaminie maturalnym Podkreli z naley wymagania Forma egzaminacyjne ustalone jeszcze w roku 2003, oraz e zawarto w nich opis formy prawem obowizujcym 1 wrzenia roku. przeprowadzenia egzaminu maturalnego od roku 2008 nie ulega zmianie w stosunku do matury w roku 2007. Kierujemy do Pastwa prob o uwane zapoznanie si z Informatorem, o staranne przeanalizowanie wymaga, jakie musi speni maturzysta wybierajcy dany przedmiot i wybierajcy dany poziom egzaminu. Od dojrzaego wyboru przedmiotu i poziomu egzaminu zaley sukces na maturze. Tylko dobrze zdany egzamin maturalny otwiera drog na wymarzone studia. Pracownicy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrgowych komisji egzaminacyjnych su pomoc w wyjanieniu szczegowych kwestii zwizanych z egzaminem opisanym w tym Informatorze. Na pewno mona liczy te na pomoc nauczycieli i dyrektorw szk. yczymy wszystkim maturzystom i ich nauczycielom satysfakcji z dobrych wyborw i wysokich wynikw na egzaminie maturalnym. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

5

II. PODSTAWY PRAWNE EGZAMINU

Podstawowym aktem prawnym wprowadzajcym zewntrzny system oceniania jest ustawa o systemie owiaty z 1991 roku wraz z pniejszymi zmianami (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z pniejszymi zmianami). Aktami prawnymi regulujcymi przeprowadzanie egzaminw maturalnych s: 1. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych. (DzU z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pniejszymi zmianami). 2. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw (DzU z 2003 r. Nr 90, poz. 846). 3. Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatw na egzaminatorw, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorw oraz trybu wpisywania i skrelania egzaminatorw z ewidencji (DzU z 2004 r. nr 47, poz. 452 i DzU z 2006 r. nr 52, poz. 382).

7

III. MATURA W PYTANIACH UCZNIW

1. Co mi daje

egzamin maturalny?

Nowy egzamin maturalny zapewnia: a) jednolito zada i kryteriw oceniania w caym kraju, b) porwnywalno wynikw, c) obiektywizm oceniania (kodowane prace maturalne, oceniane przez zewntrznych egzaminatorw), d) rzetelno oceniania (wszystkie oceny s weryfikowane) e) moliwo przyjcia na uczelni bez koniecznoci zdawania egzaminu wstpnego.

2. Jakie s

1. Egzamin maturalny sprawdza wiadomoci i umiejtnoci podstawowe okrelone w Standardach wymaga egzaminacyjnych. zasady egzaminu 2. Egzamin jest przeprowadzany dla absolwentw: maturalnego a) licew oglnoksztaccych, od roku 2007? b) licew profilowanych, c) technikw, d) uzupeniajcych licew oglnoksztaccych, e) technikw uzupeniajcych. 3. Egzamin skada si z czci ustnej, ocenianej przez nauczycieli w szkole i czci pisemnej, ocenianej przez egzaminatorw zewntrznych. 4. Harmonogram przebiegu egzaminw ustala dyrektor CKE i ogasza go na stronie internetowej CKE. trzeba obowizkowo zdawa na maturze? 1. Obowizkowe s egzaminy z: a) jzyka polskiego w czci ustnej i pisemnej, b) jzyka obcego nowoytnego w czci ustnej i pisemnej, c) przedmiotu wybranego przez zdajcego (zdawanego tylko w czci pisemnej) spord nastpujcych przedmiotw: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, matematyka, wiedza o spoeczestwie, wiedza o tacu, a od roku 2009 rwnie filozofia, informatyka, jzyk aciski i kultura antyczna. d) od roku 2010 matematyka bdzie przedmiotem obowizkowym dla wszystkich zdajcych. 2. Absolwenci szk i oddziaw z nauczaniem jzyka danej mniejszoci narodowej, oprcz obowizkowych egzaminw wymienionych w punkcie 1., zdaj dodatkowo egzamin z jzyka ojczystego w czci ustnej i pisemnej. Absolwent moe zdawa w danej sesji egzamin maturalny z jednego, dwch lub trzech przedmiotw dodatkowych: a) jzyka obcego nowoytnego, innego ni obowizkowy w czci ustnej i pisemnej, b) jzyka kaszubskiego tylko w czci ustnej lub tylko w czci pisemnej lub w obu czciach, c) w czci pisemnej z przedmiotw wymienionych w odpowiedzi 1c na pytanie 3., jeeli nie wybra ich jako przedmiotw obowizkowych, a take z informatyki, jzyka aciskiego i kultury antycznej.

3. Jakie egzaminy

4. Z jakich

przedmiotw dodatkowych mona zdawa matur?

9

5. Na jakim

poziomie bdzie mona zdawa poszczeglne egzaminy?

1. Egzaminy z przedmiotw obowizkowych mog by zdawane na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z wyjtkiem czci ustnej jzyka polskiego i jzyka mniejszoci narodowej, ktre s zdawane na jednym poziomie, okrelonym w standardach wymaga egzaminacyjnych. 2. Egzamin z przedmiotw dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym. 3. Wyboru poziomu egzaminu z danego przedmiotu obowizkowego zdajcy dokonuje w pisemnej deklaracji skadanej przewodniczcemu szkolnego zespou egzaminacyjnego na pocztku nauki w klasie maturalnej i potwierdzonej do 7 lutego roku, w ktrym przystpuje do egzaminu. 1. Matur zdaje si we wasnej szkole. 2. W szczeglnych wypadkach moe zaistnie konieczno zdawania czci ustnej egzaminu z jzykw obcych poza wasn szko (np. z powodu braku nauczycieli danego jzyka). 3. Zdajcy, ktrzy ukoczyli szko w latach poprzednich, a ich szkoa zostaa zlikwidowana lub przeksztacona, s kierowani do szkoy lub orodka egzaminacyjnego wyznaczonego przez komisj okrgow. 1. Matur mona zdawa raz w roku, w maju, wedug harmonogramu ustalonego przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 2. Osoby, ktre z powanych przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mog przystpi do egzaminu maturalnego z jednego lub wicej przedmiotw w wyznaczonym terminie, mog w dniu egzaminu zoy do dyrektora OKE wniosek za porednictwem dyrektora szkoy o wyraenie zgody na przystpienie przez nich do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotw w terminie dodatkowym w czerwcu. 1. Sala, w ktrej jest przeprowadzany egzamin, musi spenia warunki okrelone w przepisach bhp i przepisach ppo. 2. Do sali egzaminacyjnej, w ktrej jest przeprowadzana cz pisemna egzaminu maturalnego, nie mona wnosi adnych urzdze telekomunikacyjnych ani korzysta z nich w tej sali, pod grob uniewanienia egzaminu. 3. Przy stoliku moe siedzie wycznie jeden zdajcy. 4. Na stolikach w trakcie pisania mog znajdowa si jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE. 5. Zdajcy chory lub niepenosprawny w trakcie egzaminu moe mie na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze wzgldu na chorob lub niepenosprawno. 6. Posiki dla zdajcych i egzaminatorw mog by dostpne jedynie na zewntrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin, z wyjtkiem przypadkw, o ktrych mowa w pkt 5.

6. Gdzie mona

zdawa matur?

7. Kiedy mona

zdawa matur?

8. Jakie warunki

musz by zapewnione w sali egzaminacyjnej?

10

9. Jak powinien by

zorganizowany egzamin?

1. W skad zespou przedmiotowego przeprowadzajcego egzamin ustny wchodzi dwch nauczycieli, z ktrych co najmniej jeden musi by zatrudniony w innej szkole. W skad zespou nie moe wchodzi nauczyciel uczcy danego zdajcego w klasie maturalnej. 2. W skad zespou nadzorujcego przebieg egzaminu pisemnego w danej sali wchodzi co najmniej trzech nauczycieli, z ktrych co najmniej jeden musi by zatrudniony w innej szkole. W skad zespou nie mog wchodzi nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawca zdajcych. 3. Egzamin pisemny przebiega zgodnie z harmonogramem okrelonym przez dyrektora CKE. Szczegy dotyczce pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczeglnych przedmiotw okrela kadorazowo informacja zawarta w arkuszu egzaminacyjnym. 4. W czasie egzaminu pisemnego w sali egzaminacyjnej przebywaj co najmniej trzej czonkowie zespou nadzorujcego. 5. W czasie egzaminu zdajcy nie po