WIEDZA •TECHNIKA • ?· WIEDZA •TECHNIKA • TECHNOLOGIA Prawie potowa zużycia węgla w Polsce…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>WIEDZA TECHNIKA TECHNOLOGIA </p> <p>Prawie potowa zuycia wgla w Polsce przypada na energetyk przemysow. Kilkanacie tysicy eksploatowanych kotw rusztowych rnego typu, jak pomienicowe, pomienicowo-pomieniwkowe i wodno-rusztowe pracuj z nisk sprawnoci, rwnoczenie nie osigaj wydajnoci cieplnej, jaka wynika z danych technicznych. Przecitny wiek koltw rusztowych pracujcych w ciepownictwie to 30...40 lat, w hutnictwie 60...70 lat, a swego rodzaju ewenementem s stuletnie koty-staruszki w cukrowniach. </p> <p>Tylko wyjtkowej ignorancji, graniczcej z gupot i brakiem wyobrani, naley zawdzicza, e wikszo eksploatowanych kotw to techniczne monstra zuywajce dwukrotnie wicej wgla ni powinny! , Koty te, poza nielicznymi wypadkami, osigaj prze-citn sprawno ok. 55...65%, a wiele z nich nawet poniej 50%. </p> <p>Za granic koty z rusztem mechanicznym przeywaj renesans. Te, ktre maj wydajno ciepln do 50 MW wykazuj, e mona je eksploatowa utrzymujc emisj SO^. N0^ i pyu na wymaganym poziomie, i nie trzeba przy tym przebudowywa ich na inny rodzaj palenisk. </p> <p>W Polsce wiele firm zagranicznych przeciga si w proponowaniu kotw fluidalnych, gazo-wych i olejowych. Do tych ofert naley jednak podchodzi ostronie, gdy dla wielu z nich jestemy poligonem dowiadczalnym. </p> <p>Charakterystyczny jest fakt, e w RFN spo-rd wszystkich uytkownikw eksploatujcych 1600 kotw rusztowych o wydajnoci do 50 MW. prawie nikt nie podj si ich modernizacji na inny rodzaj palenisk, uytkujc je dalej jako koty rusztowe z paleniskiem warstwowym. Opalane s wglem kamiennym, m.in. pochodzcym z Polski. Jedynie cze z nich zostanie uzbrojona w filtry workowe. </p> <p>W naszych rodkach masowego przekazu ju wiele powiedziano i napisano na temat kotw. Na przestrzeni kilkudziesiciu lat opra-cowano wiele specjalnych programw rzdo-wych uchwalanych przez rne ekipy, ale do tej pory efekty tego s bardzo mizerne. </p> <p>Gdzie naley szuka przyczyn takiego stanu </p> <p>rzeczy? Gwnie w zym zarzdzaniu. poniewa w wikszoci t bran kieruj urzdnicy, ktrzy pracuj tyle lat, ile maj te koty. Niewiele jednak z tej pracy dla postpu wyniko. </p> <p>MODERNIZACJA WARTA... WIECZKI </p> <p>Dla pokrzepienia serc nielicznej jeszcze grupy ciepownikw bdcej za postpem, proponuj sposb modernizacji (w ramach remontu) wikszoci typw kotw rusztowych. </p> <p>Na przykadzie wodno-rurowego kota rusztowego typu La Monta z 40-letnim rodowodem przedstawiam, jakie moliwoci stwarza modernizacja starych kotw rusztowych (modernizacje wykonuje jedna z firm katowickich). </p> <p>Obiektem jest kocio wodno-rurowy La Monta typu WLM 2,5-1 o wydajnoci ciepl-nej 2,9 MW (2,5 Gcal/h). ktry w eksploatacji uzyskuje max. wydajnoci 1,74 MW (1.5 Gcal/h) i osiga sprawno ok. 55%. Rysunek przedstawia ten kocio przed i po modernizacji, ktra obejmie nastpujce zmiany: sposb podawania paliwa, modernizacj paleniska, zwikszenie powierzchni ogrzewalnej kota. </p> <p>wielkoci 1,25,2,5,5,10 i 16, jak rwnie typu WC-80 i PC-60, Parametry, jakie te koty osign po modernizacji, bd rne w zalenoci od typu i wielkoci. </p> <p>W wyniku modernizacji wydajno cieplna tego kota wzronie do 5.8 MW (5 Gcal/h), a sprawno do 80%. W tym konkretnym wypadku uzyskana wydajno cieplna kota pozwoli na prac w sezonie grzewczym jednym kodem zamiast trzema, z do znaczn popraw jego sprawnoci. </p> <p>Koszt takiej modernizacji w ramach kapital-nego remontu kota zwrci si najpniej w cigu dwch sezonw grzewczych w postaci zaoszczdzonego wgla i energii elektrycznej. jakiej wymagayby napdy urzdze nie pracu-jcych kotw. </p> <p>Modernizowa mona wszystkie wodne i parowe koty rusztowe typu WR, CR i O R oraz ich starsze odmiany typu WLM, PLM i OKR </p> <p>Jeeli jeszcze nasi uytkownicy kotw rusz-towych bd mieli dostp do wgla o zawarto-ci popiou 7...8% (wgla, jaki bdzie spalany w EC "era". w najwikszym w Europie, kotle fluidalnym z warstw cyrkulacyjn), to z duym prawdopodobiestwem mona stwierdzi, e koty rusztowe w Polsce bd rwnie przey-way renesans, zuywajc znacznie mniej wg-la i o poow mniej energii elektrycznej na potrzeby wasne. </p> <p>Z publikacji PRZEGLDU TECHNICZNEGO pt.'KrI Wgie" (42'93) wynika, e znane zasoby geologiczne kopalnych nonikw ener-gii wskazuj na przewaajcy udzia wgla - w wysokoci 81%, natomiast ropy naftowej - 16% i gazu tyko 3%. </p> <p>Czy chcemy czy nie, jestemy skazani na wgiel kamienny jako paliwo podstawowe. Problem w tym, by go efektywnie spala, co oznacza mniejsze jego zuycie, a tym samym tasz energi ciepln dla jej uytkownikw, ktrymi jestemy wszyscy. </p> <p>Lotar Szoftysik </p>