Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- ?· Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013</p> <p>Dziaanie 1.6Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego</p> <p>Podzia rodkw WRPO na Priorytety</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego</p> <p>Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013</p> <p>rodki EFRR </p> <p>w mln w %</p> <p>Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw 328,887 25,84 %</p> <p>Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493,362 38,76 %</p> <p>Priorytet III rodowisko przyrodnicze 173,821 13,66 %</p> <p>Priorytet IV Rewitalizacja obszarw problemowych 54,060 4,25 %</p> <p>Priorytet V Infrastruktura dla kapitau ludzkiego 121,284 9,53 %</p> <p>Priorytet VI Turystyka i rodowisko kulturowe 61,470 4,83 %</p> <p>Priorytet VII Pomoc techniczna 39,909 3,13 %</p> <p>Ogem 1 272,793 100,00%</p> <p>2</p> <p>Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw- alokacja finansowa wg dziala </p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego</p> <p>Dziaania skierowane do sektora MSP (w mln )1.1. Rozwj mikroprzedsibiorstw 8,21.2. Wsparcie rozwoju MSP 122,2</p> <p>Dziaania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln )1.3. Rozwj systemu finansowych instrumentw wsparcia </p> <p>przedsibiorczoci 90,01.4. Wsparcie przedsiwzi powizanych z Regionaln </p> <p>Strategi Innowacji 85,41.5. Promocja regionalnej gospodarki 3,01.6. Rozwj sieci i kooperacji 4,0</p> <p>1.7. Przygotowanie terenw inwestycyjnych 16,0</p> <p>3</p> <p>Podstawy udzielania wsparcia na rzecz powiza kooperacyjnych w ramach Dziaania 1.6 WRPO</p> <p>Dokumenty programowe1. Strategia Rozwoju Wojewdztwa Wielkopolskiego do 2020 roku,2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013,3. Szczegowy opis priorytetw WRPO 2007-2013,4. Kryteria Wyboru Projektw w ramach WRPO 2007-2013,</p> <p>Akty prawne Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie</p> <p>udzielania pomocy na wzmacnianie potencjau instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz. U. 2009 Nr 85, poz. 719),</p> <p> Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007 r. w sprawie: udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 185, poz. 1317), </p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego4</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Cel:Celem dziaania jest podniesienie innowacyjnoci przedsibiorstw regionu poprzez wspprac kooperujcych ze sob przedsibiorstw z:</p> <p>instytucjami otoczenia biznesu, </p> <p>orodkami badawczo-rozwojowymi, </p> <p>szkoami wyszymi, </p> <p>wadzami samorzdowymi oraz </p> <p>przedsibiorcami. </p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego5</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Beneficjenci Dziaania 1.6</p> <p>Podmioty zarzdzajce powizaniami kooperacyjnymi</p> <p>rozumiane jako:</p> <p>mikroprzedsibiorca, may lub redni przedsibiorca, a take przedsibiorcainny ni mikroprzedsibiorca, may lub redni przedsibiorca, bez wzgldu naform prawn, ktry nie dziaa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowei prowadzi dziaalno suc tworzeniu korzystnych warunkw dla rozwojuprzedsibiorczoci.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego6</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Powizanie kooperacyjne:</p> <p>naley przez to rozumie zgrupowanie dziaajcych w okrelonym sektorze(lub sektorach pokrewnych) niezalenych przedsibiorcw, w tym nowopowstaychprzedsibiorcw, prowadzcych dziaalno innowacyjn oraz organizacji badawczychi instytucji otoczenia biznesu, ktre ma na celu stymulowanie dziaalnociinnowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktw, korzystanie zewsplnego zaplecza technologicznego, wymian wiedzy i dowiadcze, przyczynianiesi do transferu technologii, tworzenia sieci powiza oraz rozpowszechnianiainformacji wrd przedsibiorcw wchodzcych w skad tego zgrupowania; np.klastry.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego7</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Rodzaje wspieranych powiza kooperacyjnych:</p> <p> powizania kooperacyjne sformalizowane,</p> <p> powizania kooperacyjne niesformalizowane,</p> <p>Co najmniej 4 uczestnikw.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego8</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego9</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Rodzaje projektw przewidzianych do wsparcia</p> <p>Projekty na rzecz rozwoju klastrw i powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym obejmujce dziaania takie jak:</p> <p> promocja klastra/powizania kooperacyjnego, zakup profesjonalnych usug doradczych zwizanych z usugami </p> <p>wiadczonymi przez podmioty zarzdzajce klastrem/powizaniem kooperacyjnym,</p> <p> dziaania podnoszce poziom innowacyjnoci klastra/powizania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how),</p> <p> dziaania inwestycyjne (w tym wydatki na zakup robt budowlanych oraz zakup rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych niezbdnych do funkcjonowania klastra/powizania kooperacyjnego). </p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw:</p> <p>Wariant I projekty wycznie inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji)</p> <p>Wariant II projekty inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji) z czci wydatkw finansowanych w ramach pomocy de minimis</p> <p>Wariant III projekty obejmujce wycznie wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego10</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw cd.:</p> <p>Wariant I projekty wycznie inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji)</p> <p> poziom dofinansowania zgodnie z map pomocy publicznej - nie wicej ni 60%,</p> <p> warto dofinansowania do 2 000 000 z</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego11</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw cd.:</p> <p>Wariant II projekty inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji) z czci wydatkw finansowanych w ramach pomocy de minimis poziom dofinansowania nowej inwestycji zgodnie z map pomocy publicznej - nie wicej ni 60%, poziom dofinansowania wydatkw w ramach pomocy de minimis analogicznie do nowej inwestycji nie wicej ni 60 %, warto dofinansowania do 2 000 000 z, </p> <p>w tym de minimis do 700 000 z. cross-financing do 10% wartoci kosztw kwalifikowalnych projektu</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego12</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw cd.:</p> <p>Wariant III projekty obejmujce wycznie wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis</p> <p> poziom dofinansowania nie wicej ni 85 %, warto dofinansowania do 700 000 z. cross-financing do 10% wartoci kosztw kwalifikowalnych projektu</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego13</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Przykadowe wydatki kwalifikowalne</p> <p>Nowa inwestycja: nabycie prawa wasnoci lub wieczystego uytkowania gruntw lub nieruchomoci </p> <p>zabudowanej, nabycie lub wytworzenie rodkw trwaych, w tym:</p> <p>a) budowli i budynkw pod warunkiem, e ich nabycie pozostaje w bezporednim zwizku z celami projektu inwestycyjnego objtego pomoc,b) maszyn i urzdze,c) narzdzi, przyrzdw i aparatury,d) wyposaenia technicznego dla prac biurowych,e) infrastruktury technicznej zwizanej z now inwestycj</p> <p> nabycie wartoci niematerialnych i prawnych zwizanych z transferem technologii poprzez nabycie patentw, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego14</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Przykadowe wydatki kwalifikowalne</p> <p>Pomoc de minimis: najem biura podmiotu zarzdzajcego powizaniem kooperacyjnym wycznie </p> <p>na potrzeby realizacji projektu, badania i ekspertyzy przeprowadzane na potrzeby powizania kooperacyjnego jako </p> <p>caoci, usugi doradcze (w tym usugi prawne i ksigowe) wiadczone na rzecz powizania </p> <p>kooperacyjnego jako caoci, wynagrodzenie pracownika/pracownikw wnioskodawcy podmiotu zarzdzajcego </p> <p>powizaniem kooperacyjnym zatrudnionego bezporednio do realizacji projektu, wynagrodzenie pracownika/pracownikw wnioskodawcy podmiotu zarzdzajcego </p> <p>powizaniem kooperacyjnym zatrudnionego bezporednio do obsugi technicznej projektu(w tym koordynator/kierownik projektu, obsuga prawna, ksigowa) do 10% wartoci wydatkw kwalifikowalnych projektu, max. 200 000 z.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego15</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Przykadowe wydatki kwalifikowalne</p> <p>Pomoc de minimis cd.: dziaania promocyjne realizowane na rzecz powizania kooperacyjnego jako caoci, uczestnictwo/organizacj targw, misji, konferencji w zakresie dotyczcym powizania </p> <p>kooperacyjnego jako caoci, w celu wspierania procesu dzielenia si wiedz, tworzenia i rozwoju sieci powiza midzy uczestnikami powizania kooperacyjnego oraz pozyskania nowych uczestnikw,</p> <p> koszty oglne ponoszone przez podmiot zarzdzajcy powizaniem kooperacyjnym w ramach projektu i w zwizku z jego realizacj,</p> <p> cross-financing: koszty szkole pracownikw wnioskodawcy podmiotu zarzdzajcego powizaniem kooperacyjnym</p> <p>W projektach realizowanych w ramach Wariantu III kwalifikowalne s rwniewydatki waciwe dla nowej inwestycji (nieruchomoci, rodki trwale, WNiP)</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego16</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Przykadowe wydatki niekwalifikowalne</p> <p>a) zakup rodkw transportu dla projektw z sektora transportu, </p> <p>b) zakup rodkw transportu dla projektw spoza sektora transportu </p> <p>(z wyjtkiem specjalistycznych rodkw transportu),</p> <p>c) podatek VAT jeli istnieje prawna moliwo odzyskania go przez przedsibiorc w wietle Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarw i usug,</p> <p>d) koszt zakupu lub leasingu uywanych rodkw trwaych, </p> <p>e) koszty wypenienia formularza wniosku o dofinansowanie projektu, </p> <p>f) koszty dokumentacji przygotowawczej,</p> <p>g) wkad niepieniny, </p> <p>h) koszty poniesione na audyt zewntrzny projektu </p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego17</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p> Trwao projektu: utrzymanie inwestycji w regionie wokresie 5 lat (w przypadku MSP - 3 lat) od dniazakoczenia operacji.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego18</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Terminy realizacji projektw</p> <p> rozpoczcie prac zwizanych z realizacj projektu:a) sektor MSP po zoeniu wniosku do Instytucji Zarzdzajcej,b) due przedsibiorstwa - po zoeniu wniosku do Instytucji Zarzdzajcej i uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku oceny formalnej,</p> <p>Nie pniej ni 3 miesice od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.</p> <p> zakoczenie realizacji projektu - nie pniej ni 31 grudnia 2013 r.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego19</p> <p>Konkurs Nr 09/I/2010 nabr wnioskw od 31 marca do 1 lipca 2010 r.</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Kryteria Wyboru Projektw w ramach Dziaania 1.6:</p> <p>- Kryteria formalne (ocena formalna 45 dni roboczych)</p> <p>- Kryteria merytoryczne (ocena merytoryczna 60 dni roboczych):a) dopuszczajce, b) wartociujce,c) zero-jedynkowe</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego20</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Dokumentacja projektowa: wniosek o dofinansowanie, studium wykonalnoci, zaczniki, w tym m.in.:</p> <p>- kopia dowodu osobistego, - KRS/EDG, - zawiadczenie o nr Regon, - zawiadczenie o statusie podatnika VAT, - dokument statutowy wnioskodawcy,- dokumentacja w zakresie OOS,- dokumentacja budowlana, techniczna,- dokumenty dotyczce zabezpieczenia rodkw na realizacj inwestycji.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego21</p> <p>Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji</p> <p>Najwaniejsze dokumenty niezbdne do prawidowego sporzdzenia dokumentacji projektowej:</p> <p> Regulamin Konkursu,</p> <p> Instrukcja wypeniania wniosku o dofinansowanie projektu,</p> <p> Wytyczne do sporzdzenia studium wykonalnoci,</p> <p> Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej WRPO w sprawie kwalifikowalnoci kosztw w ramach Dziaania 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6.</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego22</p> <p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego</p> <p>Miejsce skadania wnioskwUrzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego</p> <p>Departament Wdraania Programu Regionalnegoul. Strzelecka 49, 61-846 Pozna</p> <p>(Victoria Center)Tel. 061 858 12 11</p> <p>Gwny punkt informacyjnyWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego</p> <p>znajduje si w budynku Victoria Centerul. Strzelecka 49</p> <p>tel. 061 858 12 27, 061 858 12 37wrpo.wielkopolskie.pl</p> <p>e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl</p> <p>23</p> <p>2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego</p> <p>Dzikuj za uwag</p> <p>24</p> <p>Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji Podzia rodkw WRPO na PriorytetyPriorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw- alokacja finansowa wg dziala Podstawy udzielania wsparcia na rzecz powiza kooperacyjnych w ramach Dziaania 1.6 WRPOPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiPriorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstw Dziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacjiWielkopolski Regionalny Program Operacyjny Slajd numer 24</p>

Recommended

View more >