Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- ?· Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Dziaanie 1.6Rozwj sieci i kooperacji

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego

Podzia rodkw WRPO na Priorytety

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego

Priorytety Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

rodki EFRR

w mln w %

Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw 328,887 25,84 %

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna 493,362 38,76 %

Priorytet III rodowisko przyrodnicze 173,821 13,66 %

Priorytet IV Rewitalizacja obszarw problemowych 54,060 4,25 %

Priorytet V Infrastruktura dla kapitau ludzkiego 121,284 9,53 %

Priorytet VI Turystyka i rodowisko kulturowe 61,470 4,83 %

Priorytet VII Pomoc techniczna 39,909 3,13 %

Ogem 1 272,793 100,00%

2

Priorytet I Konkurencyjno przedsibiorstw- alokacja finansowa wg dziala

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego

Dziaania skierowane do sektora MSP (w mln )1.1. Rozwj mikroprzedsibiorstw 8,21.2. Wsparcie rozwoju MSP 122,2

Dziaania skierowane do sektora otoczenia biznesu (w mln )1.3. Rozwj systemu finansowych instrumentw wsparcia

przedsibiorczoci 90,01.4. Wsparcie przedsiwzi powizanych z Regionaln

Strategi Innowacji 85,41.5. Promocja regionalnej gospodarki 3,01.6. Rozwj sieci i kooperacji 4,0

1.7. Przygotowanie terenw inwestycyjnych 16,0

3

Podstawy udzielania wsparcia na rzecz powiza kooperacyjnych w ramach Dziaania 1.6 WRPO

Dokumenty programowe1. Strategia Rozwoju Wojewdztwa Wielkopolskiego do 2020 roku,2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007- 2013,3. Szczegowy opis priorytetw WRPO 2007-2013,4. Kryteria Wyboru Projektw w ramach WRPO 2007-2013,

Akty prawne Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie

udzielania pomocy na wzmacnianie potencjau instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz. U. 2009 Nr 85, poz. 719),

Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 padziernika 2007 r. w sprawie: udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programw operacyjnych (Dz. U. 2007 Nr 185, poz. 1317),

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego4

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Cel:Celem dziaania jest podniesienie innowacyjnoci przedsibiorstw regionu poprzez wspprac kooperujcych ze sob przedsibiorstw z:

instytucjami otoczenia biznesu,

orodkami badawczo-rozwojowymi,

szkoami wyszymi,

wadzami samorzdowymi oraz

przedsibiorcami.

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego5

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Beneficjenci Dziaania 1.6

Podmioty zarzdzajce powizaniami kooperacyjnymi

rozumiane jako:

mikroprzedsibiorca, may lub redni przedsibiorca, a take przedsibiorcainny ni mikroprzedsibiorca, may lub redni przedsibiorca, bez wzgldu naform prawn, ktry nie dziaa dla zysku lub przeznacza zysk na cele statutowei prowadzi dziaalno suc tworzeniu korzystnych warunkw dla rozwojuprzedsibiorczoci.

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego6

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Powizanie kooperacyjne:

naley przez to rozumie zgrupowanie dziaajcych w okrelonym sektorze(lub sektorach pokrewnych) niezalenych przedsibiorcw, w tym nowopowstaychprzedsibiorcw, prowadzcych dziaalno innowacyjn oraz organizacji badawczychi instytucji otoczenia biznesu, ktre ma na celu stymulowanie dziaalnociinnowacyjnej poprzez promowanie intensywnych kontaktw, korzystanie zewsplnego zaplecza technologicznego, wymian wiedzy i dowiadcze, przyczynianiesi do transferu technologii, tworzenia sieci powiza oraz rozpowszechnianiainformacji wrd przedsibiorcw wchodzcych w skad tego zgrupowania; np.klastry.

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego7

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Rodzaje wspieranych powiza kooperacyjnych:

powizania kooperacyjne sformalizowane,

powizania kooperacyjne niesformalizowane,

Co najmniej 4 uczestnikw.

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego8

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego9

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Rodzaje projektw przewidzianych do wsparcia

Projekty na rzecz rozwoju klastrw i powiza kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym obejmujce dziaania takie jak:

promocja klastra/powizania kooperacyjnego, zakup profesjonalnych usug doradczych zwizanych z usugami

wiadczonymi przez podmioty zarzdzajce klastrem/powizaniem kooperacyjnym,

dziaania podnoszce poziom innowacyjnoci klastra/powizania kooperacyjnego (w tym transfer technologii/know-how),

dziaania inwestycyjne (w tym wydatki na zakup robt budowlanych oraz zakup rodkw trwaych i wartoci niematerialnych i prawnych niezbdnych do funkcjonowania klastra/powizania kooperacyjnego).

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw:

Wariant I projekty wycznie inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji)

Wariant II projekty inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji) z czci wydatkw finansowanych w ramach pomocy de minimis

Wariant III projekty obejmujce wycznie wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego10

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw cd.:

Wariant I projekty wycznie inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji)

poziom dofinansowania zgodnie z map pomocy publicznej - nie wicej ni 60%,

warto dofinansowania do 2 000 000 z

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego11

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw cd.:

Wariant II projekty inwestycyjne (realizacja nowej inwestycji) z czci wydatkw finansowanych w ramach pomocy de minimis poziom dofinansowania nowej inwestycji zgodnie z map pomocy publicznej - nie wicej ni 60%, poziom dofinansowania wydatkw w ramach pomocy de minimis analogicznie do nowej inwestycji nie wicej ni 60 %, warto dofinansowania do 2 000 000 z,

w tym de minimis do 700 000 z. cross-financing do 10% wartoci kosztw kwalifikowalnych projektu

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego12

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Pomoc publiczna trzy warianty realizacji projektw cd.:

Wariant III projekty obejmujce wycznie wydatki finansowane w ramach pomocy de minimis

poziom dofinansowania nie wicej ni 85 %, warto dofinansowania do 700 000 z. cross-financing do 10% wartoci kosztw kwalifikowalnych projektu

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego13

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Przykadowe wydatki kwalifikowalne

Nowa inwestycja: nabycie prawa wasnoci lub wieczystego uytkowania gruntw lub nieruchomoci

zabudowanej, nabycie lub wytworzenie rodkw trwaych, w tym:

a) budowli i budynkw pod warunkiem, e ich nabycie pozostaje w bezporednim zwizku z celami projektu inwestycyjnego objtego pomoc,b) maszyn i urzdze,c) narzdzi, przyrzdw i aparatury,d) wyposaenia technicznego dla prac biurowych,e) infrastruktury technicznej zwizanej z now inwestycj

nabycie wartoci niematerialnych i prawnych zwizanych z transferem technologii poprzez nabycie patentw, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego14

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Przykadowe wydatki kwalifikowalne

Pomoc de minimis: najem biura podmiotu zarzdzajcego powizaniem kooperacyjnym wycznie

na potrzeby realizacji projektu, badania i ekspertyzy przeprowadzane na potrzeby powizania kooperacyjnego jako

caoci, usugi doradcze (w tym usugi prawne i ksigowe) wiadczone na rzecz powizania

kooperacyjnego jako caoci, wynagrodzenie pracownika/pracownikw wnioskodawcy podmiotu zarzdzajcego

powizaniem kooperacyjnym zatrudnionego bezporednio do realizacji projektu, wynagrodzenie pracownika/pracownikw wnioskodawcy podmiotu zarzdzajcego

powizaniem kooperacyjnym zatrudnionego bezporednio do obsugi technicznej projektu(w tym koordynator/kierownik projektu, obsuga prawna, ksigowa) do 10% wartoci wydatkw kwalifikowalnych projektu, max. 200 000 z.

2010-04-27Urzd Marszakowski Wojewdztwa Wielkopolskiego15

Priorytet I. Konkurencyjno przedsibiorstwDziaanie 1.6 Rozwj sieci i kooperacji

Przykadowe wydatki kwalifikowalne

Pomoc de minimis cd.: dziaania promocyjne realizowane na rzecz powizania kooperacyjnego jako caoci, uczestnictwo/organizacj targw, misji, konferencji w zakresie dotyczcym powizania

kooperacyjnego jako caoci, w celu wspierania procesu dzielenia si wiedz, tworzenia i rozwoju sieci powiza midzy uczestnikami powizania kooperacyjnego oraz pozyskania nowych uczestnikw,

koszty oglne pono