Wijzigingen aan het gemeentedecreet

  • Published on
    05-Jul-2015

  • View
    1.056

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li> 1. WIJZIGINGEN AAN HET GEMEENTEDECREETDecreet van 29 juni 2012 tot wijziging van hetgemeentedecreet van 15 juli 2005 (BS 8 augustus 2012)</li></ul><p> 2. Situering 10de wijziging 98 artikelen en 153 wijzigingen Memorie van toelichting:Niet tornen aan uitgangspunten en principes gemeentedcreet maar die versterkenNood aan bijsturingen om efficintie lokaal beleid te verbeterenTendens nauwere samenwerking gemeente-OCMW en juridische belemmeringen voor samenwerking maximaal wegwerken 3. Beleidsmaatregelen1.Versterking lokale democratie - versterken gemeenteraad - slagkrachtige uitvoerende mandatarissen - procedure herstel bestuurbaarheid2. Versterking lokaal beheer + management - wegnemen drempels voor samenwerking gemeente + OCMW - optimalisering beleids- en beheerscyclus - efficintieverbeteringen in financieel + personeelsbeheer3. Modernisering + wegwerken anomalien - modernisering relatie lokaal bestuur + Vlaamse overheid - modernisering in lokaal bestuur - wegwerken anomalien 4. De gemeenteraadArt 7 Vl. Regering moet niet meer op de hoogte gebracht worden van de eedaflegging van degemeenteraadsleden.Art 8 Vl. Regering moet niet meer op de hoogte gebracht worden van de verkiezing van devoorzitter van de raad.- Opheffing tuchtmaatregelen (schorsen en afzetten) van voorzitter raad.- Voorzitter tijdelijk afwezig (voor andere reden dan vervallenverklaring, verhindering,overlijden en ontslag): - kan bevoegdheid schriftelijk overdragen aan ander raadslid - niet overgedragen raadslid met meeste ancinniteit - gelijke ancinniteit lid met meeste naamstemmen bij laatste verkiezing - niet kan vervangen, volgend raadslid met meeste ancinniteit 5. De gemeenteraadArt 10 Raadslid dat niet meer voldoet aan verkiesbaarheidsvoorwaarden:- vervallen verklaard door raad (eerst horen), tenzij hij zelf ontslag neemt- na vervallenverklaring mandaat blijven uitoefenen, ondanks kennis van de oorzaak,strafbaar met gevangenisstraf van 8 dagen tot jaar en geldboete van 26 tot 500 euro.Art 11- Onverenigbaarheden:- bloed- en aanverwanten tot 2e graad wordt: bloedverwanten tot 2e graad + aanverwantentot 1e graad(discriminatie tussen gehuwden en samenwonenden inperken)- toegevoegd: personeelslid OCMWArt 12 Onverenigbaarheid tijdens mandaat: binnen 15 dagen na verzoek voorzitter geen eindeaan het mandaat: zelfde procedure als art. 10.Art 13 Raad voor Verkiezingsbetwistingen speelt geen rol meer in financile procedures 6. De gemeenteraadArt 16 Vl. Regering niet meer in kennis stellen van de eedaflegging van de opvolger + eindevan de verhinderingArt 20 Bijeenroeping raadNieuw: 1/5 raadsleden kan voorzitter vragen raad samen te roepen, als 6 weken na vorigeraad geen bijeenroeping is gebeurd periode van zes weken geschorst tussen 11/7 en15/8.Art 21 - Huishoudelijk reglement moet bepalen dat dossier elektronisch ter beschikking gesteldwordt als raadslid dat vraagt niet meer verplaatsen naar gemeentehuis om dossier in tezien.Art 29 - Spoedeisende gevallen voor niet geagendeerd puntGeschrapt: als het geringste uitstel gevaar zou kunnen opleverenNiet meer motiveren dat spoedeisendheid gevaar kan opleveren 7. De gemeenteraadArt 39 GemeenteraadscommissiesNieuw: minstens 1 commissie verplicht voor bewaken afstemming gemeentelijk beleid ophet beleid van IGS en EVAs - aparte commissie of integreren in bestaandecommissiesopdracht: voorbereiden bespreking in raad van beslissingen en terugkoppelmomentenArt 43 Niet aan college delegeerbare bevoegdheden- Daden van beschikking , met uitzondering bevoegdheid college m.b.t. verhuring, concessie,pacht, jacht- en visrechten gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van decontractvoorwaarden- Structurele onbestuurbaarheid 8. College van burgemeester enschepenenArt 44 Samenstelling college vanaf 2019:- Max. aantal schepenen met 1 verminderd- Min. aantal schepenen: 1 (ipv 2)- Onverenigbaarheid bloed- en aanverwanten tot 2 e graad vervangen door: bloedverwanten tot2e graad + aanverwanten 1e graadArt 46 Vl. Regering niet meer op de hoogte brengen van eedaflegging schepenenArt 47 bis Nieuw: Structurele onbestuurbaarheid- Gemeenteraad stelt bij volstrekte meerderheid onbestuurbaarheid vast- Vl. Regering op de hoogte brengen- Vl. Regering geeft gouverneur bemiddelingsopdracht- Vl. Regering brengt gemeenteraad op de hoogte van mislukking- Raad kan procedure starten aanstelling nieuw college 9. College van burgemeester enschepenen- Vl. Regering op de hoogte brengen Vl. Regering ontslaat burgemeester- Gezamenlijke akte van voordracht (aantal schepenen ongewijzigd) geen gezamenlijkeakte uittredende schepenen blijven in functie- Gemeenteraad brengt raad maatschappelijk welzijn op de hoogte- Raad maatschappelijk welzijn kan nieuwe (onder)voorzitter aanstellen- Procedure: - niet in spoedeisende gevallen - niet binnen 12 maanden voor volledige vernieuwing gemeenteraad - slechts 1 x per bestuursperiodeArt 51 Doorsturen notulen college: huishoudelijk reglement bepaalt dat notulen college terbeschikking gesteld worden in elektronische vorm, als raadslid dat vraagtArt 54 College als tuchtoverheid- staking van stemmen = voorstel verworpen(door verdaging komen termijnen in het gedrang) 10. College van burgemeester en schepenenArt 57 bevoegdheden- Bevoegd voor bepalen contractpartij voor huurovereenkomsten, concessie, pacht, jacht- envisrechten- Vertegenwoordiging in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen + beslissingen over inrechte treden namens gemeente, met behoud art. 193Art 193: - College vertegenwoordigt gemeente in gerechtelijke + buitengerechtelijke gevallen +beslist om op te treden namens gemeente - Raad kan bevoegdheid college uitoefenen, als lid college zich bevindt in geval van onverenigbaarheid art 27,1,1 - College of raad kan college, personeelslid of advocaat aanwijzen om te verschijnenOpgeheven: beslissing aan advies, machtiging of goedkeuring toezichthoudende overheid onderworpen 11. College van burgemeester enschepenenCollege houdt bestand bij van:- Alle EVAs, statuten en overeenkomsten met gemeente- Alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin gemeente deelneemt- Alle IGS, statuten en overeenkomsten met gemeenteMin. 1 x jaar gemeenteraad op de hoogte brengen van geactualiseerd overzicht + toelichtingwijzigingen sinds vorige toelichtingArt 195, 1, 3e + 4e lid en art 227, derde lid opgeheven stand bijhouden van alle EVAs,verenigingen + vennootschappenArt 58 Delegatie bevoegdheden college aan secretaris niet voor contracten verhuring 12. BurgemeesterArt 59 Nieuw voorgedragen kandidaat-burgemeester die niet werd benoemdkan tijdens zelfde bestuursperiode niet meer worden voorgedragen, tenzijop basis van nieuwe feiten of gegevensArt 60 Bijkomende uitzondering op principe benoeming burgemeester voor 6 jaar structurele onbestuurbaarheid 13. RPR, tucht en aansprakelijkheidArt 69 Eretitels- Vl. Regering voor burgemeester (blijft)- Raad voor schepen onder de voorwaarden die de raad bepaalt (nieuw)- OCMW-voorzitter kan kiezen (blijft)- Vl. Regering bepaalt ambtskledij en onderscheidingstekens (blijft)Art 70 Nieuw uittredingsvergoeding burgemeester en schepenen- Vl. Regering bepaalt wijze van betaling, voorwaarden + duur binnen volgende grenzen:- een maand per jaar met max. van 12 maanden- niet bij verkiezing of benoeming tot o.a. voorzitter OCMW, lid deputatie, lid parlement,minister, bezoldigd ambt in internationale of parastatale instelling- vervalt bij verwerving van beroepsinkomen - eventueel verschil bijpassen alsuittredingsvergoeding hoger is 14. RPR, tucht en aansprakelijkheidArt 71 Voorzitter gemeenteraad wordt geschrapt uit tuchtregelingArt 74bis Nieuw: mandatendatabank- Vl. Regering legt databank mandatarissen gemeente aan- Gegevens publiek toegankelijk (met uitzondering van geboortedatum en rijksregisternummer)- Vl. Regering regelt de nadere uitvoering 15. Gemeentelijke dienstenArt 76 Functie secretaris of financieel beheerder door secretaris of financieel beheerderOCMW- grens tot 20.000 inwoners opgeheven- te regelen in beheersovereenkomst- goed te keuren door raad OCMW met gewone meerderheid (i.p.v. 2/3 meerderheid)- financieel beheerder grens 5.000 inwoners voor gewestelijk ontvanger opgeheven (5.000inwoners en gevallen bepaald door Vl. Regering wordt vervangen door: gevallen bepaalddoor Vl. Regering)Art 81 vroeger onderscheid tussen waarnemer en plaatsvervanger (plaatsvervanger onderverantwoordelijkheid titularis) - nu: uniform waarnemer - neemt volledig ambt waar - zelfde verantwoordelijkheid 16. Gemeentelijke dienstenArt 94 invordering fiscale + niet-fiscale ontvangsten: decretale basis voor aanrekenenadministratieve kosten voor aangetekende aanmaning ten laste van schuldenaarRedelijk volgens toelichting amendement: 20 euroArt 96 Managementteamnu: bepaald door organogramtoekomst: secretaris + financieel beheerder + alle andere leden die geen mandataris zijn +waarvan deelname aan MT nuttig wordt geacht voor functioneren gemeenteToelichting amendement: ook brandweercommandant + korpschef politie kunnen deeluitmaken van MTGemeenschappelijk MT (gemeente/OCMW) wordt niet decretaal geregeld wel mogelijkArt 100 Kasverrichtingen toegevoegd: voorwaarden voor kasverrichtingen bepaald in internecontrolesysteem 17. PersoneelArt 104 toegevoegd: personeel ter beschikking stellen + overdragen aan OCMW- Naleven rechtspositieregeling- Goedkeuring door OCMW-raad- Vl. Regering bepaalt minimale voorwaardenArt 115 Evaluatie- Ombudsman: gemeenteraadscommissie (staking stemmen = geacht te voldoen)- Secretaris en fin. beheerder: evaluatiecomit = college + voorzitter gemeenteraad - voorbereidend rapport door externe deskundige in personeelsbeleid - rapport op basis van gesprek met functiehouder + onderzoek over functioneren bij burgemeester, MT + voorzitter gemeenteraad - evaluatiecomit stemt over evaluatieresultaat (gunstig of ongunstig) - staking stemmen = gunstig 18. PersoneelArtikel 116 bis Nieuw Samenwerking inzake personeelGemeenten onderling of gemeente en OCMW zelfde gemeente kunnen samenwerkingsovereenkomst sluiten voor gezamenlijke werving + selectie personeel + aanleggen gemeenschappelijke wervingsreserves= ruimer dan besluit Vl. Regering externe mobiliteitArt 117 opgeheven mogelijkheid voor gouverneur om formatie of wijziging formatie teschorsen op basis van financile haalbaarheidArt 141 opgeheven hervormingsrecht beroepscommissie tuchtzakenArt 142 - Beroepscommissie meldt tuchtoverheid + indiener beroep ontvangst dossierBeroepscommissie kan termijn 2 x verlengen met 60 dagen (vroeger 1 x)Beroepscommissie kan tuchtoverheid binnen bepaalde termijn onwettigheid laten herstellenBeroepscommissie deelt mee hoe beroep verder wordt behandeldBeroep gegrond vernietiging 19. Planning en financieel beheerArt 147 MeerjarenplanOpgeheven: vanaf het voorlaatste boekjaar van de bestuursperiode beschrijft de financile nota de financile consequenties voor ten minste 3 financile boekjarenNieuw: de financile nota beschrijft de financile consequenties voor ten minste 3 en ten hoogste6 financile boekjarenTermijn na bestuursperiode alleen voor de financile nota, niet voor de strategische notaArt 151 InvesteringsenveloppenNu: goedgekeurde investeringsenveloppe in budget blijft drie jaar geldig.Toekomst: investeringsenveloppe geldig tot raad die enveloppe bij budget of budgetwijziging annuleert of de rekening van de investeringsenveloppe vaststeltVerduidelijking bij betrokkenheid verscheidene gemeenten bij uitgave : termijn van 30 dagen, dieingaat op de derde dag die volgt op 20. Planning en financieel beheerRol externe auditcommissie:- Komt niet meer tussen in financile verrichtingen opgeheven in artikel 155, 157, 161, 163,165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 175 en 178- Krijgt rol bij evaluatie interne controlesysteemArt 156 Budgethouderschap- Loskoppeling budgethouderschap en aangaan verbintenis- Koppeling leidt tot versnippering budgethouderschap- Focus budgethouderschap moet liggen op realiseren van de taakstelling- Door loskoppeling mogelijkheden om personeelsleden te responsabiliserenArt 160 loskoppeling budgethouderschap en instellen overheidsopdrachten 21. Planning en financieel beheerArt 162 geringe exploitatie-uitgaven en geringe dagontvangsten- Secretaris kan na advies fin. beheerder provisie ter beschikking stellen- Secretaris kan na advies fin. beheerder bepaalde personeelsleden belasten met inninggeringe dagontvangsten- Opgeheven: verplichte minimale jaarlijkse controle door fin. beheerder- Procedure voor controle op de kasprovisies grotendeels geschrapt controle te regelen ininterne controle- Blijft behouden: bepalen door de raad van de voorwaarden voor ter beschikking stellenprovisie + inning geringe dagontvangstenArt 163 betalingen en inning ontvangsten en beheer kasmiddelen- opgeheven: aansprakelijkheid van secretaris + personeelsleden belast met kas 22. Planning en financieel beheerArt 170 - Geschrapt: afzonderlijke controle bij ambtsbeindiging fin. beheerder, secretaris +personeelsleden gebeurt bij controle jaarrekeningArt 172 Jaarrekening- Inhoud en samenstelling jaarrekening waren nog niet bepaald- Rekeningen in overeenstemming brengen met gegevens inventaris + samenvatten inontwerp jaarrekening- Jaarrekening: beleidsnota, financile nota + samenvatting van de algemene rekeningen - beleidsnota: beleid gevoerd tijdens financieel boekjaar + toelichting financile toestand + aansluiting met financile nota - financile nota: exploitatierekening, investeringsrekening + liquiditeitenrekening - samenvatting van de algemene rekeningen: balans + staat van opbrengsten en kosten 23. Planning en financieel beheerArt 173 procedure jaarrekening wordt volledig herschreven- Vaststellen door gemeenteraad tijdens eerste semester volgend boekjaar- Als raad bezwaren heeft tegen bepaalde verrichtingen advies formuleren overaansprakelijkheid betrokken actoren- Vastgestelde rekening (+ advies) naar provinciegouverneur- Goedkeuring rekening door gouverneur (150 dagen)- Geen besluit genomen door gouverneur jaarrekening geacht goedgekeurd- Niet-goedkeuring door gouverneur beroep mogelijk bij Vl. Regering (30 dagen)- Uitspraak Vl. Regering binnen 50 dagen- Geen beslissing binnen 50 dagen Vl. Regering geacht in te stemmen met besluitgouverneur 24. Planning en financieel beheerArt 175 aansprakelijkheid bepaalde verrichtingen- Rol externe auditcommissie (1 + 2) opgeheven- Gouverneur bestempelt bepaalde verrichtingen als onregelmatig beslist overaansprakelijkheid betrokken actoren- Geen beslissing gouverneur over rekening binnen 150 dagen geacht te beslissen overaansprakelijkheid overeenkomstig advies gemeenteraad- Bezwaar raad aansprakelijkheid + geen beslissing gouverneur gouverneur geacht beslistovereenkomstig advies raad- Actoren gevraagd bedrag te storten in gemeentekas- Voor aansprakelijken is beroep mogelijk bij Vl. Regering beroep schorst- Definitieve afwijzing uitgaven indiener beroep kan (mede) verantwoordelijken terverantwoording roepen in beroep bij Vl....</p>