WSKAZÓWKA Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w ?· – Kompatybilność elektromagnetyczna…

  • Published on
    27-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

7ZVC305-001_v01

TYPY ODKURZACZY ZVC305

Opcja wykonania i wyposa-

enie

Typ

Regu

lacja

mocy

ssan

ia

Zaw

r bez

piecz

estw

a

Wor

ek/ilo

Filtr

wylot

owy

Rura

ssc

a

W

ssc

y

Ssaw

kosz

czotk

a prze

cza

lna

Ssaw

ka m

aa

Ssaw

ka sz

czeli

nowa

Szcz

otka m

aa

Turb

oszc

zotka

Ssaw

ka do

czys

zcze

nia m

atera

cy

Szcz

otka p

arkie

towa

BNB

Minit

urbo

szcz

otka

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ZVC305ST + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + + +

ZVC305XT + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + +

ZVC305SM + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + + + +

ZVC305SP + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + + +

ZVC305SK + + SAFBAG 1 szt. EPA E11 Teleskopowa FLEXI + + + +

Wszystkie akcesoria mona naby w: punktach serwisowych, sklepach AGD, sklepie internetowym.

WSKAZWKAInformacje o produkcie i wska-zwki dotyczce uytkowania

Odkurzacz przeznaczony jest tylko do uytku domo-wego.

Odkurzacza uywaj jedynie wewntrz pomieszcze i tylko do odkurzania suchych powierzchni. Dywany wyczyszczone na mokro przed odkurzaniem wysusz.

Odkurzacz jest odkurzaczem uniwersalnym wyposa-onym w ssawkoszczotk przeczaln, ktra suy do odkurzania podg twardych i dywanw.

Odkurzacze w klasie energetycznej A nie wsppracuj z turboszczotk ZELMER typ VB1000.

Karta produktu dostarczana wraz z odkurzaczem, przedstawiajca parametry techniczne, jest integraln czci instrukcji uytkowania.

Urzdzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw: Sprzt elektryczny przeznaczony do uytku w okrelo-

nych granicach napicia (LVD) 2006/95/EC. Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC)

2004/108/EC.Urzdzenie spenia wymagania okrelone Rozporzdzeniem Komisji (UE) nr 666/2013 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesie-niu do wymogw dotyczcych ekoprojektu dla odkurzaczy.Urzdzenie spenia wymagania okrelone Rozporzdzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 665/2013 uzupeniajcym dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego odkurzaczy.Poziom mocy akustycznej: 79 dB(A) (ZVC305SK, ZVC305SP, ZVC305SM), 78 dB(A) (ZVC305ST, ZVC305XT).Wyrb oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.Deklaracja zgodnoci CE znajduje si na stronie www.zelmer.pl.

ElektrostatykaOdkurzanie niektrych powierzchni w warunkach niskiej wilgotnoci powietrza moe doprowadzi do niewielkiego naelektryzowania si urzdzenia. Jest to zjawisko naturalne, nie uszkadza urzdzenia i nie jest jego wad.W celu zminimalizowania tego zjawiska zaleca si:

rozadowanie urzdzenia poprzez czste dotykanie rur metalowych obiektw w pokoju,

zwikszenie wilgotnoci powietrza w pomieszczeniu, stosowanie oglnodostpnych rodkw antyelektrosta-

tycznych.

Dane techniczneTyp odkurzacza oraz jego parametry techniczne podane s na tabliczce znamionowej. Zabezpieczenie sieci 16 A. Nie powoduje zakce w odbiorze RTV.Nie wymaga uziemienia .Odkurzacze ZELMER speniaj wymagania obowizujcych norm.

8 ZVC305-001_v01

Budowa urzdzenia A1 Przycisk wcz/wycz2 Uchwyt3 Przycisk zwijacza4 Zaczep do mocowania ssawkoszczotki5 Wtyczka z przewodem przyczeniowym6 Pokrywa filtra wylotowego7 Zaczep pokrywy przedniej8 Suwak regulacji mocy ssania 9 Pokrywa schowka na akcesoria

10 W sscy11 Rura ssca teleskopowa12 Worek SAFBAG (1 szt., zamontowany w odkurzaczu)13 Filtr wylotowy EPA E11 (zamontowany w odkurzaczu)14 Filtr wlotowy (zamontowany w odkurzaczu)15 Ssawka maa16 Szczotka maa17 Ssawka szczelinowa18 Szczotka parkietowa BNB (Brush Natural Bristle)

(w typach: ZVC305SM, ZVC305ST, ZVC305SP)Suy do czyszczenia i polerowania twardych, wrali-wych na porysowanie powierzchni, np. podg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, pytek, itp.Delikatne i mikkie wosie pochodzenia naturalnego zapewnia maksymaln skuteczno odkurzania i chroni przed porysowaniem czyszczonej powierzchni.

19 Ssawkoszczotka przeczalna20 Turboszczotka (w typach: ZVC305ST, ZVC305XT)21 Miniturboszczotka (w typie ZVC305SM)22 Ssawka do czyszczenia materacy (w typie ZVC305SM)

Przygotowanie odkurzacza do uytku B1 Kocwk wa w w otwr odkurzacza i lekko docinij.2 Drugi koniec wa (uchwyt) pocz z rur ssc. W tym

celu w rurze sscej teleskopowej nacinij zatrzask A i wsu rur do uchwytu wa tak, by zatrzask A zabloko-wa si w otworze B.3 Rur ssc teleskopow ustaw na dan dugo prze-

suwajc suwak zgodnie ze strzak i wysu/zsu rur.4 Na drugim kocu rury sscej zamontuj odpowiedni

ssawk bd szczotk.5 Ssawkoszczotka przeczalna moe by uywana do

odkurzania podoy twardych i dywanw. W celu odkurzania podoy twardych podg z drewna, tworzyw sztucznych, pytek ceramicznych itp., wysu szczotk wciskajc prze-cznik na ssawkoszczotce zgodnie z rysunkiem . Do odkurzania dywanw schowaj szczotk (ustaw przecz-nik na ssawkoszczotce w pooeniu ).6 Odkurzacz wyposaony jest w schowek na akcesoria.

W celu otworzenia schowka pocignij pokryw schowka na akcesoria (9) w gr.

7 Akcesoria mona umieci w uchwycie na akcesoria znajdujcym si w rczce wa sscego. S one w kadej chwili dostpne do uycia.8 Chwy wtyczk przewodu przyczeniowego (5) i wyci-

gnij go z odkurzacza.

Przy wyciganiu przewodu przyczeniowegozwr uwag na t opask sygnalizujckoniec wyciganego przewodu. Dalsze prby(szarpanie)mogdoprowadzido jegouszko-dzenia.

9 W wtyczk przewodu do gniazda sieciowego.Przed uruchomieniem odkurzacza upewnij si czy worek SAFBAG jest zamontowany w komorze odkurzacza a take czy filtr wlotowy i wylotowy jest zamontowany w odkurzaczu.10 Uruchom odkurzacz naciskajc przycisk wcz/wycz (1).11 Odkurzacz wyposaony jest w elektroniczny regulator mocy, ktry umoliwia pynn regulacj mocy odkurzacza. Regulacja mocy odbywa si za pomoc suwaka. Przesu-nicie suwaka zgodnie z jego oznaczeniem (max lub min) spowoduje zwikszenie mocy ssania lub jej zmniejszenie.

Demonta filtrwPrzed wymian filtrw upewnij si e odkurzacz jest wy-czony i wtyczka przewodu przyczeniowego jest wyci-gnita z gniazda sieci.FILTR WLOTOWY1 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (7), otwrz j.2 Z korpusu wysu filtr wlotowy (14).3 Za nowy zwracajc uwag, aby krawd zewntrzna

filtra znajdowaa si od wewntrz eberka ograniczajcego.4 Zamknij pokryw przedni odkurzacza.

Uszkodzonyfiltrwlotowywymieniajzawszenanowyfabrycznieoryginalny.

Zaleca si wymian filtra wlotowego, co4 wymiany worka SAFBAG, lub czciej przystwierdzeniusilnegozabrudzeniafiltra.

FILTR WYLOTOWY EPAOdkurzacze wyposaone s w filtr wylotowy klasy EPA E11. 1 W celu wymiany filtra wylotowego otwrz schowek na

akcesoria.2 Nacinij mocno blokad pokrywy filtra wylotowego,

nastpnie wysu pokryw filtra wylotowego z odkurzacza.3 Wyjmij kaset filtra wylotowego, w miejsce zuytej w

now. Filtr EPA zapewnia skuteczne uytkowanie przez okoo 1 rok.4 Za pokryw filtra wylotowego tak, aby trzy wystpy

znajdujce si w dolnej czci pokrywy trafiy w otwory w korpusie odkurzacza, nastpnie docinij pokryw filtra a

C

D

9ZVC305-001_v01

do zatrzanicia si blokady pokrywy filtra wylotowego. Cha-rakterystyczny click wiadczy o prawidowo zamontowanej pokrywie filtra wylotowego.

Zamknij schowek na akcesoria.Demonta/monta worka SAFBAG E1 Odkurzacz wyposaony jest w zawr bezpieczestwa,

ktry znajduje si w komorze zbiornika kurzu (worka). Otwiera si samoczynnie, gdy nastpi cakowite zatkanie wa sscego lub poczonych z nim elementw wyposa-enia a take w przypadku nadmiernego zapenienia worka kurzem. Po otwarciu zaworu sycha charakterystyczne fur-kotanie w odkurzaczu.2 Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wcz/wycz (1).3 Wycignij wtyczk przewodu przyczeniowego

z gniazdka sieci.4 Wycignij kocwk wa z otworu wlotowego odku-

rzacza.5 Zwolnij zaczep pokrywy przedniej (7), otwrz j.6 Postaw odkurzacz w pozycji piono wej (najwygodniej jest

postawi otworzony od kurzacz na tylnych kkach, druga jego poowa oprze si na przedniej czci komory zbiornika kurzu).7 Trzymajc za pytk worka lekko odchyl j do wntrza

komory zbiornika kurzu, a nastpnie wyjmij cay worek do gry.8 Zamknij zakrywk worka SAFBAG, tak by zasoni otwr

zapenionego worka. Wyrzu go do mieci.9 W pytk nowego worka pomidzy prowadnice i wsu

j wraz z przeson a do dna zbiornika, roz worek. Kieru-nek zakadania worka zaznaczony jest strzak na worku.10 Zamknij pokryw naciskajc j, a do usyszenia charak-terystycznego click uwaaj by nie przytrzasn worka.

Nie odkurzaj bez zamontowanego workaSAFBAG.

Odkurzacze Zelmer wyposaone s w worki SAFBAG w ilo-ci podanej w tabeli. Zaleca si wymian worka, gdy zauwa-ysz, e:a) zadziaa zawr bezpieczestwa,b) odkurzacz znacznie sabiej odkurza,c) worek jest zapeniony.Numer zestawu workw SAFBAG, ktry mona dokupi, umieszczony jest na naklejce w komorze odkurzacza.

Zakoczenie pracy, czyszczenie i konserwacja1 Wycz odkurzacz naciskajc przycisk wcz/wycz (1).2 Wycignij wtyczk przewodu przyczeniowego

z gniazdka sieci.3 Zwi przewd naciskajc przycisk zwijacza (3). Przy tej

czynnoci przytrzymaj przewd, aby nie dopuci do jego spltania i uderzenia wtyczki o korpus odkurzacza.

F

4 Rozcz rur ssc ze ssawk lub szczotk.5 Rozcz rur ssc z wem. W celu wyjcia rury tele-

skopowej z uchwytu wa nacinij na zatrzask A i jedno-czenie pocignij za rur w kierunku strzaki.6 Wycignij kocwk wa sscego z otworu wlotowego

odkurzacza.7 Odkurzacz mona przechowywa w pooeniu piono-

wym lub poziomym w tym celu w hak mocujcy ssaw-koszczotki w zaczep do mocowania ssawkoszczotki. W moe pozosta zamocowany do odkurzacza, naley jednak zwrci uwag, by nie by on mocno zgity w czasie prze-chowywania.8 Obudow i komor na worek w razie potrzeby przetrzyj

wilgotn szmatk (moe by zwilona rodkiem do mycia naczy) wysusz lub wytrzyj do sucha.

Niestosujrodkwdoszorowania,atakeroz-puszczalnikw.

Przykadowe problemy podczas eksploatacji odkurzacza

PROBLEM CO ZROBI

Sycha charakterystyczne furkotanie odkurzacza wskazujce na zadziaanie zaworu bezpieczestwa.

Worek na kurz moe by peny wymie worek na nowy. Mimo, i worek nie jest jeszcze peny, wymie go na nowy. W niesprzy-jajcych warunkach drobny py mog zatka pory na powierzchni worka. Rura ssca, w lub nasadka jest zablokowana usu przyczyny zatkania.

Worek zosta uszkodzony. Wymie worek i filtry.Odkurzacz sabo odkurza. Wymie worek i filtry, sprawd rur

ssc, w i ssawk usu przy-czyny zatkania.

Zadziaa bezpiecznik insta-lacji elektrycznej.

Sprawd czy wraz z odkurzaczem nie s wczone inne urzdzenia do tego samego obwodu elektrycznego, jeeli zadziaanie bezpiecznika sieciowego powtarza si, oddaj odkurzacz do punktu serwisowego.

Odkurzacz nie pracuje, obudowa jest uszkodzona lub uszkodzony jest prze-wd przyczeniowy.

Oddaj odkurzacz do punktu serwiso-wego.

10 ZVC305-001_v01

Ekologia Zadbajmy o rodowiskoKady uytkownik moe przyczyni si do ochrony rodowi-ska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:Opakowania kartonowe przeka na makulatur.Worki z polietylenu (PE) wrzu do kontenera na plastik.Zuyte urzdzenie oddaj do odpowiedniego punktu skadowania, gdy znajdujce si w urzdzeniu niebezpieczne skadniki mog by zagroeniem dla rodowiska.Niewyrzucajurzdzeniawrazzodpadamikomunalnymi!

DANE KONTAKTOWE: zakup czci eksploatacyjnych akcesoriw

http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/ salon firmowy sprzeda internetowa

salon@zelmer.pl wykaz punktw serwisowych

http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/ infolinia (sprzeda, reklamacje, serwis)

801 005 500 22 20 55 259

Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urzdzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewaciw jego obsug.Producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w kadej chwili, bez wczeniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do prze-pisw prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.

11ZVC305-001_v01

Ven zkaznci!Blahopejeme Vm k nkupu naeho pstroje a vtme Vs mezi uivateli vrobk Zelmer.Pro dosaen nejlepch vsledk Vm doporuujeme pou-vat pouze originln psluenstv firmy Zelmer. Bylo vyvinuto speciln pro tento vrobek.Pette si pozorn tento nvod k obsluze. Zvltn pozor-nost vnujte pokynm tkajcm se bezpenosti. Nvod k obsluze si prosm uschovejte, abyste jej mohli pouvat i v prbhu pozdjho pouvn vrobku.

Bezpenostn pokyny

aby se sac hubice vysavae nepi-blila k om nebo um.

Nevysvejte tekutiny ani vlhkou neistotu.

Tento spotebi mohou pouvat dti star 8 let, osoby s fyzickm, sen-zorickm a mentlnm omezenm a osoby nemajc nleit zkuenosti a znalosti pouze tehdy, bude-li jim zajitn nleit dohled nebo budou poueny o bezpenm pouvn pstroje a budou informovny o mo-nm riziku. Nedovolte dtem, aby si se spotebiem hrly. istit a prov-dt drbu na spotebii mohou pro-vdt dti pouze pod dohledem.

NEBEZPE!/POZOR!Pi nedodren tchto zsad hroz raz

Nezapnejte spotebi, je-li napjec kabel, kryt nebo drk zjevn poko-zen. V tchto ppadech odevzdejte pstroj do servisu.

Jeslie je neoddliteln pvodn ra pokozen, je nutn ji vym-nit u vrobce, ve specializovanm servisu odbornm personlem nebo kvalifikovanou osobou. Vyvarujete se tak nebezpe razu.

Opravy pstroje me provdt pouze prokolen personl. Neod-born proveden oprava me bt pro uivatele pinou vnho ohro-en. V ppad vzniku zvad se obrate na specializovan servis.

Ped itnm pstroje, jeho mon-ti nebo demonti, vythnte vdy zstrku napjecho kabelu ze zsuvky.

Ped vmnou psluenstv nebo ped manipulac v blzkosti sous-tek pohybujcch se bhem provozu vysavae je nutno spotebi vypnout a odpojit od napjen.

Nepouvejte vysava k vysvn lid nebo zvat, dbejte zejmna na to,

POZOR!Pi nedodren tchto zsad hroz pokozen majetku

Pipojte vysava do elektrick st se stdavm prou-dem 230 V chrnn sovm jistiem 16 A.

Nevytahujte zstrku ze sov zsuvky tahem za napjec kabel.

Nepejdjte vysavaem a karti pes napjec ru me dojt k pokozen izolace.

Nevysvejte bez prachovho sku, filtr nebo dolo-li k pokozen prachovho sku.

Nevysvejte zpalky, cigaretov nedopalky, rozha-ven popel. Vyvarujte se vysvn ostrch pedmt.

Kontrolujte sac hadici, trubice a sac hubice. Neistoty nachzejc se uvnit odstraujte.

Nevysvejte drobn sypk ltky jako je mouka, cement, sdra, tonery tiskren, koprek apod.

Nen ppustn blokovat vstupn otvory vysavae bhem vysvn. Tepl vzduch bez monosti niku me zpsobit peht motoru a poruchu vysavae nebo deformaci umlohmotnch st.

CZ

POKYNYInformace o vrobku a pokyny k pouit

Vysava je uren pouze k domcmu pouit. Pouvejte vysava pouze v interirech a pouze

k vysvn suchch povrch. Koberce, kter byly i-tny mokrou cestou, ped vysvnm vysute.

12 ZVC305-001_v01

Konstrukce A1 Tlatko zapni/vypni2 Drk3 Tlatko navjen4 chytka pro pipevnn hubice s kartem5 Zstrka s napjecm kabelem6 Vko vstupnho filtru7 chytka pednho vka8 ouptko nastaven sacho vkonu

9...

Recommended

View more >