Wybrane MSR dr Mikołaj Turzyński

  • Published on
    03-Jul-2015

  • View
    2.149

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacja wybranych midzynarodowych standardw rachunkowoci na szkoleniu dla Millennium Leasing zorganizowanym przez EIRK

Transcript

<p>dr Mikoaj Turzyski</p> <p>Katedra Rachunkowoci U</p> <p> Midzynarodowe</p> <p>Standardy Sprawozdawczoci Finansowej</p> <p>Zapasy (MSR 2)</p> <p>Zakres przedmiotowyPostanowienia standardu nie dotycz takich pozycji, jak:</p> <p> produkcja w toku wynikajca z umw o budow (zobacz MSR 11), instrumenty finansowe, oraz aktywa biologiczne wynikajce z dziaalnoci rolniczej i produkty rolne w fazie niw (zasady ujcia tych aktyww okrela MSR 41 Rolnictwo).</p> <p>Zakres przedmiotowyPonadto standard nie ma zastosowania do wyceny zapasw: utrzymywanych przez producentw rolnych i lenych, produktw rolnych po niwach, produktw mineralnych, w zakresie w jakim wycenia si je w cenie sprzeday netto zgodnie z utart praktyk przyjt w niektrych gaziach przemysu; w sytuacji gdy tego typu zapasy wyceniane s w cenach sprzeday netto wszelkie zmiany ich wartoci ujmowane s w rachunku zyskw i strat w okresie, w ktrym zmiany te nastpiy, towarw w przedsibiorstwach brokerskich wyceniajcych zapasy w wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday; w sytuacji gdy tego typu zapasy wyceniane s w wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday wszelkie zmiany ich wartoci ujmowane s w rachunku zyskw i strat w okresie, w ktrym zmiany te nastpiy.</p> <p>Definicja zapaswZapasy to aktywa:</p> <p> przeznaczone do sprzeday w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, bdce w toku produkcji przeznaczonej nastpnie na sprzeda w ramach normalnej dziaalnoci gospodarczej, w postaci materiaw lub dostaw przeznaczonych w do zuycia w procesie produkcji wyrobw lub w toku wiadczenia usug</p> <p>Wycena pocztkowaPocztkowo zapasy ujmuje si w koszcie (at cost). Koszt powinien obejmowa wszystkie koszty nabycia, wytworzenia i inne poniesione w celu doprowadzenia zapasw do ich aktualnego miejsca i stanu.Koncepcja kosztw przydajcych warto: nie naley aktywowa kosztw, ktre nie przydaj wartoci (uytecznoci) skadnikowi majtku</p> <p>Koszt nabyciacena zakupu ca importowe, inne podatki bezzwrotne</p> <p>+ +</p> <p>koszty transportu, zaadunku, wyadunku i inne koszty bezporednio zwizane z pozyskaniem skadnika zapasw</p> <p>rabaty, upusty itp.</p> <p>Koszt wytworzeniakoszty bezporednio zwizane z danym produktem zmienne porednie koszty produkcji stae porednie koszty produkcji w czci odpowiadajcej poziomowi tych kosztw przy normalnym wykorzystaniu zdolnoci produkcyjnych</p> <p>++</p> <p>inne koszty, jednak wycznie w stopniu, w jakim poniesione zostay w celu doprowadzenia skadnika zapasw do aktualnego miejsca i stanu</p> <p>+</p> <p>Koszt wytworzenia Zmienne porednie koszty produkcji przypisywane s do kadej jednostki produkcji na podstawie aktualnego zuycia zasobw produkcyjnych</p> <p> W celu przypisania porednich kosztw staych wytworzenia przyjmuje si tzw. normaln zdolno produkcyjn</p> <p>Koszt wytworzenia Normalna zdolno produkcji odpowiada produkcji na rednim poziomie, ktrej uzyskanie oczekiwane jest w czasie kilku sezonw lub okresw, w typowych warunkach, z uwzgldnieniem utraty zdolnoci produkcyjnych wynikajcych z planowanych konserwacji Mona zastosowa aktualny poziom produkcji, jeli jest on zbliony do normalnej zdolnoci produkcyjnej</p> <p>Koszty wyczone z kosztu zapasw1 2 3kosztw nienormalnego zuycia materiaw, robocizny i innych zasobw produkcyjnych (np. kosztw niewykorzystanego potencjau) kosztw magazynowania, chyba e jest ono niezbdne w procesie produkcji przed kolejn faz wytwarzania</p> <p>kosztw oglnego zarzdu, ktre nie s bezporednio zwizane z doprowadzeniem skadnika zapasw do aktualnego miejsca i stanukosztw sprzeday</p> <p>4</p> <p>Koszt zapasw inne skadniki Inne koszty mog by wczone do kosztu zapasw jedynie w stopniu, w jakim ponoszone s w celu doprowadzenia zapasw do ich aktualnego miejsca i stanu</p> <p> Przykadowo do kosztu zapasw mog by zaliczone koszty zaprojektowania produktu dla konkretnego odbiorcy</p> <p>Koszt zapasw odroczona patnoJednostka moe nabywa zapasy z odroczonym terminem patnoci. Jeli taka transakcja wyranie zawiera element finansowania, wwczas element ten (np. w postaci rnicy midzy kwot nalen sprzedajcemu a cen przy normalnych warunkach kredytu kupieckiego) ujmowany jest jako koszty odsetek w okresie finansowania.</p> <p>Koszt zapasw w jednostkach wiadczcych usugi W jednostkach wiadczcych usugi zapasy obejmuj koszty usug, w odniesieniu do ktrych nie uznano jeszcze odpowiadajcych im przychodw (zgodnie z MSR 18 Przychody) Koszt wytworzenia usug obejmuje przede wszystkim wynagrodzenia i inne koszty personelu bezporednio zaangaowanego w proces wiadczenia usugi, a take koszty personelu nadzorujcego i stosowne koszty porednie; z kosztu zapasw wyczone s koszty sprzeday i koszty oglnoadministracyjne</p> <p>Wycena na dzie bilansowyKoszt pocztkowy Warto realizacji (nabycia lub wytworzenia) lub netto</p> <p>w zalenoci od tego, ktra z tych kwot jest nisza Warto realizacji netto jest to szacowana cena sprzeday dokonywanej w toku zwykej dziaalnoci gospodarczej pomniejszona o szacowane koszty ukoczenia skadnika zapasw oraz koszty niezbdne do doprowadzenia sprzeday do skutku</p> <p>Warto realizacji netto Warto realizacji netto odnosi si do kwot netto oczekiwanych przez jednostk z tytuu sprzeday zapasw w toku zwykej dziaalnoci. Z kolei warto godziwa odzwierciedla kwot, za jak taki sam skadnik zapasw mgby by wymieniony w transakcji zawartej na rynku midzy dobrze poinformowanym oraz zainteresowanym sprzedajcym i kupujcych. Z zestawienia definicji wartoci realizacji netto i wartoci godziwej wynika, e ta pierwsza jest specyficzna dla danej jednostki, a ta druga nie. A zatem warto realizacji netto nie musi by rwna wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday. Szacunki wartoci realizacji netto powinny opiera si na najbardziej wiarygodnych dowodach dostpnych na dzie wyceny i odzwierciedla kwoty, jakie w wietle tych dowodw mog by oczekiwane z tytuu zbycia zapasw Szacunki wartoci realizacji netto powinny uwzgldnia przeznaczenie zapasw</p> <p>Odpisywanie wartoci zapasw Obnika wartoci zapasw do wartoci realizacji netto</p> <p>generalnie dokonywana jest na zasadzie odpisw indywidualnych (dla pojedynczych skadnikw zapasw, tj. wycena pozycja po pozycji) W pewnych okolicznociach zasadne moe by dokonywanie odpisw zbiorczych dla homogenicznych grup zapasw (np. zapasy dotyczce tej samej linii produktu, tego samego przeznaczenia lub zastosowania, wytwarzane i sprzedawane na tym samym rynku geograficznym)</p> <p>Odpisywanie wartoci zapasw Wartoci materiaw przeznaczonych do zuycia w procesie produkcji nie odpisuje si poniej kosztu, jeli oczekuje si, e produkty gotowe, do wyrobu ktrych materiay te bd zuyte, zostan sprzedane po cenie rwnej lub wikszej ni koszty Jeli jednak spadek cen materiaw wskazuje, e koszt wytworzenia wyrobw gotowych przekroczy ich warto realizacji netto, wwczas warto materiaw naley obniy. Miar wartoci realizacji netto moe by w takich okolicznociach koszt odtworzenia materiaw</p> <p>Przywrcenie wartoci zapasw W przypadku ustania okolicznoci, ktre spowodoway obnienie wartoci zapasw lub w przypadku istnienia wyranych dowodw zwikszenia wartoci realizacji netto wskutek zmiany warunkw ekonomicznych, naley przywrci kwot uprzednio odpisan od wartoci zapasw (odwrcenie odpisu zmniejszajcego warto zapasw) Now wartoci zapasw bdzie koszt historyczny lub nowa warto realizacji netto, w zalenoci od tego, ktra z tych dwch wielkoci jest nisza (zwikszenie wartoci nie moe przewysza kwoty wczeniejszego odpisu)</p> <p>Przywrcenie wartoci zapaswKwota odpowiadajca przywrceniu warto zapasw ze wzgldu na wzrost wartoci realizacji netto powinna zosta ujta jako zmniejszenie kosztw zapasw uznanych w rachunku zyskw i strat w okresie, w ktrym nastpio przywrcenie wartoci</p> <p>Ujmowanie kosztw zapaswW rachunku zyskw i strat ujmuje si:</p> <p>warto ksigow sprzedanych zapasw w okresie, w ktrym uznano odnone przychody ze sprzeday</p> <p>kwot odpisu wartoci zapasw do wartoci realizacji netto lub strat zapasw w okresie, w ktrym dokonano odpisu lub w ktrym wystpia strata</p> <p>Ujmowanie kosztw zapaswKwota kosztw zapasw ujtych jako koszt w rachunku zyskw i strat w danym okresie, okrelana czsto kosztem sprzedanych zapasw (cost of sales) obejmuje zarwno koszty wczone pierwotnie do kosztu wytworzenia zapasw sprzedanych w tym okresie, jak i nie alokowane stae porednie koszty wytworzenia oraz koszty nienormalnego zuycia materiaw, robocizny i innych zasobw produkcyjnych</p> <p>Formuy ustalania rozchodu i zapasu metoda identyfikacji szczegowej * metoda FIFO metoda redniej waonej</p> <p>* Wymagana w sytuacji, gdy skadniki zapasw nie s wzajemnie wymienialneoraz w przypadku, gdy produkty lub usugi przeznaczone s na rzecz realizacji cile okrelonego projektu czy zamwienia</p> <p>Formuy ustalania rozchodu i zapasu W odniesieniu do wszystkich zapasw podobnego</p> <p>rodzaju i podobnego przeznaczenia naley stosowa t sam formu ustalania wartoci rozchodu i zapasu W odniesieniu do zapasw odmiennego rodzaju lub odmiennego przeznaczenia uzasadnione moe by zastosowanie odmienne formuy ustalania wartoci rozchodu i zapasu</p> <p>Ujawnianie informacjiW sprawozdaniu finansowym naley ujawni: polityk rachunkowoci przyjt do wyceny zapasw, w tym formu ustalania wartoci rozchodu warto bilansow zapasw ogem oraz w rozbiciu na poszczeglne grupy stosownie do specyfiki jednostki (typowa klasyfikacja zapasw obejmuje: materiay, towary, produkcj w toku, produkty gotowe) warto bilansow zapasw wycenianych w wartoci godziwej pomniejszonej o koszty sprzeday kwot zapasw ujtych w okresie jako koszt</p> <p>Ujawnianie informacjiW sprawozdaniu finansowym naley ujawni: kwot wszystkich odpisw wartoci zapasw ujtych w okresie jako koszt kwot odwrcenia odpisw wartoci zapasw ujt w okresie jako zmniejszenie kosztw zapasw w rachunku zyskw i strat okolicznoci lub zdarzenia, ktre doprowadziy do przywrcenia wartoci zapasw warto bilansow zapasw zastawionych jako zabezpieczenie zobowiza</p> <p>Zmiany zasad rachunkowoci i szacunkw oraz korekty bdw (MSR 8)</p> <p>Polityka rachunkowoci Polityka rachunkowoci oznacza specyficzne</p> <p>zasady, podstawy, konwencje, reguy i praktyki stosowane przez jednostk przy przygotowywaniu i prezentowaniu sprawozda finansowych Jeli do danej transakcji lub zdarzenia odnosz si postanowienia danego MSR lub SIC jednostka powinna przyj polityk rachunkowoci okrelon przez w MSR lub SIC z uwzgldnieniem stosownych wytycznych implementacyjnych</p> <p>Polityka rachunkowociW przypadku braku MSR lub SIC odnoszcego si do danej transakcji lub zdarzenia kierownictwo jednostki powinno wedug wasnego osdu przyj polityk rachunkowoci zapewniajc, e informacje w sprawozdaniu finansowym bd: istotne dla uytkownikw, wiarygodne, wiernie odzwierciedlajce pozycj finansow, wynik finansowy oraz przepywy pienine, zgodne z treci ekonomiczn zdarzenia, a nie tylko z jego form prawn, neutralne, ostrone, kompletne we wszystkich znaczcych aspektach</p> <p>Polityka rachunkowociWybierajc sposb ujcia danej transakcji kierownictwo powinno oprze si kolejno na nastpujcych rdach:</p> <p>1) wymogi i wytyczne standardw i interpretacji regulujcych podobne kwestie2) definicje, kryteria uznawania oraz koncepcje wyceny aktyww, zobowiza, przychodw i kosztw okrelone w Zaoeniach 3) aktualne wytyczne innych instytucji stanowicych standardy oparte na podobnych zaoeniach koncepcyjnych, inne publikacje z dziedziny rachunkowoci oraz przyjte rozwizania branowe (o ile nie koliduj z dwoma pierwszymi rdami)</p> <p>Polityka rachunkowociJednostka powinna stosowa jednolite zasady rachunkowoci w odniesieniu do podobnych transakcji i zdarze, chyba e dany MSR lub SIC nakazuje lub dopuszcza podzia owych transakcji i zdarze na kategorie, a nastpnie stosowanie do poszczeglnych kategorii odmiennej polityki rachunkowoci (w takiej sytuacji dla poszczeglnych kategorii naley waciwie dobra polityk rachunkowoci i konsekwentnie j stosowa)</p> <p>Polityka rachunkowociZmiana polityki rachunkowoci moe nastpi tylko, jeli:</p> <p>1jest ona wymagana przez dany MSR lub SIC</p> <p>2skutkuje prezentowaniem w sprawozdaniach finansowych bardziej wiarygodnych i istotnych informacji o transakcjach i zdarzeniach gospodarczych jednostki</p> <p>Polityka rachunkowociNie stanowi zmiany w polityce rachunkowoci: zastosowanie polityki rachunkowoci do transakcji lub zdarze odmiennych w swej istocie ekonomicznej od dotychczasowych zastosowanie nowej polityki rachunkowoci do transakcji i zdarze, ktre wczeniej nie wystpoway lub byy nie znaczce</p> <p>Zmiany w polityce rachunkowociZmiana polityki rachunkowoci wynikajca z zastosowania po raz pierwszy danego MSR ujmowana jest zgodnie z wytycznymi przejciowymi owego MSR dobrowolna lub wynikajca z zastosowania po raz pierwszy MSR, ktry nie zawiera wytycznych przejciowych ujmowana jest retrospektywnie (z moc wsteczn, czyli tak, jakby polityka ta stosowana bya od zawsze)</p> <p>Polityka rachunkowoci Jeli zmiana w polityce rachunkowoci wprowadzana jest retrospektywnie (z moc wsteczn), jednostka koryguje stan pocztkowy kadej pozycji kapitau wasnego, na ktr wpywa zmiana, dla najwczeniejszego okresu sprawozdawczego prezentowanego w sprawozdaniu finansowym. Skorygowa naley take informacje porwnawcze dla kadego z prezentowanych poprzednich okresw tak, jakby nowa polityka stosowana bya od zawsze</p> <p>Polityka rachunkowocirachunkowoci moliwe jest jedynie wwczas, gdy okrelenie wpywu zmiany na poszczeglne okresy lub skumulowanego wpywu zmiany jest praktycznie niewykonalne (impracticable) Zastosowanie okrelonych wymogw uznaje si za praktycznie niewykonalne, jeli jednostka nie jest w stanie wdroy ich podejmujc w tym kierunku rozsdny wysiek Dla danego okresu przeszego retrospektywne wprowadzenie zmian w polityce rachunkowoci lub retrospektywne skorygowanie bdu jest praktycznie niewykonalne, gdy: nie jest moliwe ustalenie efektu wstecznej korekty wsteczne ujcie wymaga zaoe na temat tego, jakie byyby zamierzenia kierownictwa w tym przeszym okresie wsteczne ujcie wymaga dokonania znaczcych oszacowa i nie jest moliwe obiektywne odrnienie informacji dotyczcych tych oszacowa od innych informacji</p> <p> Odstpienie od retrospektywnego ujcia zmian w polityce</p> <p>Polityka rachunkowoci Jeli wsteczne ujcie zmiany w polityce</p> <p>rachunkowoci nie jest moliwe, jednostka stosuje ujcie prospektywne Ujcie prospektywne (do przodu) oznacza zastosowanie nowej polityki rachunkowoci w odniesieniu do transakcji lub zdarze nastpujcych po dniu, w ktrym dokonano zmiany</p> <p>Zmiany szacunkw Zmiana szacunku rachunkowoci jest korekt wartoci ksigowejskadnika aktyww lub zobowiza lub kwoty zuycia skadnika aktyww w danym okresie, ktra to korekta wynika z oceny aktualnego stanu oraz oczekiwanych przyszych korzyci i obowizkw wynikajcych z danego skadnik aktyww lub zobowiza Zmiany szacunkw wynikaj z uzyskania nowych informacji oraz nowego stanu rzeczy i z tego wzgldu nie s uznawane za bdy Przykadem szacunkw s: kwota zych dugw, warto godziwa aktyww finansowych, okres uytkowania i metoda amortyzacji, kwota rezerw na naprawy gwarancyjne itp.</p> <p>Zmiany szacunkw Efekt zmiany szacunkw powinien by ujty prospektywnie i wpywa na rachunek zyskw i strat biecego okresu (jeli ma wpyw tylko na ten okres) lub biecego i przyszych okresw (jeli oddziauje nie tylko na biecy, ale take na przyszy okres lub okresy) Jeli jednak zmiana szacunkw powoduje korekt wartoci...</p>