WYDZIAŁ MALARSTWA AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • WYDZIA MALARSTWA

  AKADEMIA SZTUK PIKNYCH W GDASKU

  2015

  ROZPRAWA DOKTORSKA

  ,,Monta jako strategia obrazowania

  Magorzata Szymankiewicz

  PROMOTOR:

  Dr hab. Zbigniew Romaczuk

  RECENZENCI:

  Prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyski

  Prof. dr hab. Wojciech azarczyk

 • 2

  Spis treci

  1. Pojcie montaowych strategii obrazowania3

  2. Od koncepcji ,,Finestra Aperta do montau w sztuce wspczesnej.....5

  3. Historia montau....11

  4. Media obrazowania.20

  a. Obraz i tekst konflikt czy porozumienie...20

  b. Wspczesno jako kultura remiksu......25

  5. Wybrane aspekty montau w realizacjach sztuki wspczesnej i na podstawie

  prac wasnych ....30

  6. Ilustracje wasnych prac artystycznych..46

  7. Bibliografia...53

 • 3

  1. Pojcie montaowych strategii obrazowania

  Idea montau w sztukach wizualnych ma ju ponad wiekow tradycj. rde

  montau naley szuka w konstruktywizmie, dadaizmie i surrealizmie.

  Wykorzystywali go artyci awangardowi w wielu rnorodnych formach, m.in. jako

  kola, foto-monta, ready-mades, found-footage czy asambla. Obecnie monta jest

  terminem zwizanym gwnie z nowoczesnymi technikami filmowymi oraz post-

  produkcyjnymi. Oznacza metod czenia, komponowania, obrbk materiaw

  wizualnych. Chocia jest sposobem konstruowania waciwym dla cyfrowych

  technik obrazowania i nowych mediw, jest stosowany powszechnie take w

  odniesieniu do malarstwa. W tym kontekcie ,,monta naley rozumie znacznie

  szerzej, gdy nie jest tylko procesem technicznym, czy sposobem poczenia

  przedmiotw lecz zestawianiem odmiennych, czsto wzajemnie wykluczajcych si

  stylistyk, znacze, cytatw tworzcych nowe metafory, aluzje, symbole i kody

  wizualne. Monta i zwizana z nim fragmentaryzacja s obecnie sposobem realizacji

  i interpretacji malarstwa.

  Teoretycy sztuki w rny sposb wyjaniaj i interpretuj proces montau.

  Georges Didi-Huberman definiuje monta jako sztuk ,,ukadania rnic. ,,Tym

  wanie jest monta: pokazujemy o tyle, o ile rozdzielamy na czci, nie uoymy, o

  ile najpierw nie ,,rozoymy. Montujemy o tyle, o ile ukazujemy wejcia, oywiajce

  kady temat w zetkniciu z innym"1. Tak rozumiana idea montau umoliwia

  reinterpretacj sztuki, zarwno dawnej jak i wspczesnej. Wedug Jacquesa

  Rancirea mona wyrni dwa rodzaje podejcia do montau, wobec ktrych obraz

  pozostaje ,,pomidzy. Monta dialektyczny polega ,,[] na dostrzeganiu

  chaotycznej siy w tworzeniu drobnych maszyn heterogenicznoci. Dzielc to, co

  cige, na fragmenty i oddalajc od siebie elementy wzajemnie powizane albo,

  odwrotnie, zbliajc do siebie to co rne, i wic ze sob rzeczy nieprzystawalne,

  stara si on budowa efekt szoku [] aby ukaza wiat schowany za fasad innego

  wiata []2. Wedug tego podejcia wspczesne media obrazowania s polem

  negocjacji, su konfrontowaniu odmiennych opinii. Natomiast monta

  symboliczny, jest poczeniem rnorodnych elementw w taki sposb, e czy je

  jaka zasada podobiestwa, ktra spina odmienne rzeczy tworzc metafor

  wyzwalajca szok tajemnicy. Tajemnica jest jednak rozumiana przez Rancierea w

  kategorii estetyki, a nie zagadki czy mistycznoci.

  Montaowe strategie obrazowania niejednokrotnie przybieraj cechy alegorii lub

  metafory. Monta alegoryczny ujawnia prawd, nie przez dosowne tumaczenie,

  wskazywanie rozwizania lub konkretnego przesania, lecz poprzez jeszcze wiksze

  jej skomplikowanie, rozbicie, ulokowanie jej w wielu fragmentach. Zawiera w sobie,

  nie jeden sposb odczytania czy interpretacji, ale wiele moliwych sensw. W

  1 Georges Didi-Huberman, Strategie Obrazw, tum. Janusz Margaski , Korporacja Ha!Art, Krakw 2011, s. 91.

  2 Jacques Rancire, Estetyka jako polityka, tum. Julian Kutya i Pawe Mocicki, Wydawnictwo Krytyki

  Politycznej, Warszawa 2007, s. 82.

 • 4

  alegorycznym montau chodzi nie tyle o zajcie konkretnego stanowiska, ale o

  symboliczne, niejednoznaczne przedstawienie problemu.

  ukasza Ronduda mwi o subwersji stosowanej w technikach montaowych

  ,,jako pewnej metodologii czy te strategii konstrukcji dziea artystycznego, ktra

  oparta jest na montaowej operacji dekontekstualizacji i rekontekstualizacji

  "gotowych materiaw wizualnych przejtych ze sfery sztuki i innych form kultury

  wizualnej3. Pojcie to wedug etymologii aciskiej oznacza ,,oddolny przewrt

  (,,sub- poniej, od dou; ,,verte przewraca).4 Subwersja to rwnie pewnego

  rodzaju zawaszczenie, lub cytat sucy negacji, wystpujcy jako postawa

  krytyczna i opozycyjna wobec normatywnych zasad i kultury dominujcej. Z jednej

  wic strony subwersja to czysto techniczne, fizyczne operacje na materiale,

  natomiast z drugiej, to postawa krytyczna i przeniesienie punktu cikoci z

  estetyki na znaczenie i oglne, realne oddziaywanie na rzeczywisto. Oba te

  znaczenia wg uksza Rondudy zawiera termin strategii subwersywnej. Grzegorz

  Dziamski uwaa, e wspczesna subwersja polega [] na naladowaniu, na

  utosamianiu si niemale z przedmiotem krytyki, a nastpnie delikatnym

  przesuniciu znacze. Ten moment przesunicia znacze nie zawsze jest uchwytny

  dla widza. To nie jest krytyka wprost, bezporednia, tylko krytyka pena

  dwuznacznoci.5 Zadaniem subwersji jest wyraenie wasnego stosunku do

  rzeczywistoci, a jej zasad pokazywanie tego, czego nie mona wyrazi wprost. Ta

  krytyka nie zawsze jednak jest jednoznaczna i ostra. Czsto realizacje artystyczne

  ujawniaj wieloaspektowo problemw jakie podejmuj, s niejednoznaczne i

  trudno okreli jakie stanowisko zajmuje twrca.

  3 ukasz Ronduda, ,,Strategie subwersywne w sztukach medialnych, Rabid, Krakw 2006, s. 1.

  4 http://video.wrocenter.pl/en/tekst/m2m/strategie-subwersywne-w-sztukach-medialnych-realizacje-found-

  footage-i-video-scratch-jozefa-robakowskiego/ dostp z dn. 17.05. 2014

  5 Cytat za : http://krytyka.org/subwersja-czyli-sztuka-inteligentnego-oporu/ dostp z dn. 17.05.2014

  http://video.wrocenter.pl/en/tekst/m2m/strategie-subwersywne-w-sztukach-medialnych-realizacje-found-footage-i-video-scratch-jozefa-robakowskiego/http://video.wrocenter.pl/en/tekst/m2m/strategie-subwersywne-w-sztukach-medialnych-realizacje-found-footage-i-video-scratch-jozefa-robakowskiego/http://krytyka.org/subwersja-czyli-sztuka-inteligentnego-oporu/

 • 5

  2. Od koncepcji ,,finestra aperta do strategii montaowych w sztuce

  wspczesnej.

  Konwencja iluzjonistyczna w malarstwie obecna bya na terenie Europy ju od

  czasw antyku. Regua mimetyczna zyskaa status obowizujcej w sztukach

  piknych dopiero w okresie renesansu. Odnowienie sztuki, w tym take malarstwa,

  polegao na nobilitacji tego, co widzialne, oraz na definitywnym zerwaniu z

  tradycjami redniowiecza i odrodzeniu si antycznych sztuk piknych. Do takiego

  stanu rzeczy przyczyniy si traktaty woskiego pisarza, artysty i filozofa Leona

  Battisty Albertiego, ktry w pimie ,,De Pictura z 1435 roku powiconemu

  malarstwu, perspektywie i kompozycji, przywouje metafor ,,Finestra Aperta

  porwnujc obraz do otworu w cianie lub otwartego okna, przez ktre moemy

  ,,obserwowa przedstawion scen. Powierzchnia ptna jako materialny nonik

  bya nieistotna, mona by rzec, ,,przezroczysta niczym szyba, natomiast istot

  obrazu stanowia malowana scena.

  Rafael Santi (Raffaello Sanzio z Urbino), 1504, Zalubiny Marii i Jzefa, olej na desce, 170x118 cm

 • 6

  Malarstwo renesansowe opierao si na studiach natury, na jej imitacji w oparciu o

  zasad mimesis i iluzj. Take perspektywa oparta na antycznej geometrii

  euklidesowej stanowia kolejny fundament dla malarstwa renesansowego. Formy

  odtwarzane przez artyst, uznawane wczeniej (w antyku) za rzemioso, zaczy

  wyraa ide sztuki i geniusz twrcy. Malarstwo podpierajc si matematycznymi

  zasadami uzyskao status racjonalnego i obiektywnego narzdzia do badania

  rzeczywistoci. Du rol dla popularyzacji sztuki renesansowej i jej zasad odegra

  Giorgio Vasari opisujc w ,,ywotach z 1550 roku zaoenia i dziaalno artystw

  tego okresu.6 Zasada mimesis, a wraz z ni konwencja ,,finestra aperta, staa si

  obowizujcym kryterium nie tylko w renesansie lecz wyznaczya kierunek dla

  przyszych epok. Malarstwo uzyskiwao uzasadnienie i prawomocno take dziki

  jzykowi. Jak sugeruje Jacques Rancire7 prawdopodobnie mimesis okrelao nie

  tyle naladowczy paradygmat w stosunku do rzeczywistoci, ale raczej relacj

  malarstwa w stosunku do innych sposobw prezentacji zwaszcza jzyka poezji,

  ktry peni wwczas dominujc rol wzgldem malarstwa. To sowa decydoway o

  tym, co byo widziane i moliwe do zobaczenia w ramach obowizujcych regu.

  Malarstwo uroso do rangi sztuki dopiero w momencie kiedy udowodnio ,,swoje

  zdolnoci poetyckie - zdolnoci do opowiadania historii - czyli de facto

  podtrzymywania istniejcych narracji okrelajcych pewien ustalony przez sowo

  porzdek. Mimesis byo wic nie tyle odzwierciedleniem natury lecz

  podporzdkowywaniem widzialnoci hierarchiom ustanawianym przez sowo. Szczyt

  renesansowej tradycji obrazowania zosta osignity w realizmie i akademizmie

  francuskim w drugiej poowie XIX wieku. By to jednoczenie kres estetyki

  reprezentacji, do ktrego w znacznej mierze przyczyni si ruchu impresjonistw,

  post- i neoimpresjonistw. Na przeomie XIX i XX wieku nastpi zwrot polegajcy

  na odkryciu paszczyzny obrazu