„Wykorzystanie środków na działania LEADER 311 i 312 oraz ?· „Wykorzystanie środków na działania…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Wykorzystanie rodkw na dziaania LEADER 311 i 312 oraz nowa perspektywa PROW na lata 2014-2020

Wielkopolski Oddzia RegionalnyBiuro Wsparcia Inwestycyjnego

Brdw, 20-05-2015r.

O 3

Dziaanie 311 Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej Dziaanie 312 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw

O 4 -LEADER

Dziaanie 413_311 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

Dziaanie 413_312 "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania "Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw

2

31 zarejestrowanychLokalnych Grup Dziaania(1-31)

5 midzywojewdzkichLokalnych Grup Dziaania zarejestrowanych w innych wojewdztwach (A-E)

Lokalne Grupy Dziaania w Wielkopolsce

3

Nabory w ramach dziaania LEADER zoone w Wielkopolskim Oddziale Regionalnym

Lata 413_311 413_312

Liczba naborw Liczba wnioskw Liczba naborw Liczba wnioskw

2010

2011

2012

2013

2014

17

35

31

32

23

79

209

169

157

66

26

33

35

30

30

83

163

205

228

155

suma 138 680 154 834

4

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Liczba zoonych wnioskw w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej

5

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Liczba podpisanych umw o przyznanie pomocy w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Rnicowanie w kierunku

dziaalnoci nierolniczej"

6

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Liczba zoonych wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju Tworzenie i rozwj

mikroprzedsibiorstw

7

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Liczba podpisanych umw o przyznanie pomocy w ramach dziaania Wdraanie lokalnych strategii rozwoju - Tworzenie i rozwj

mikroprzedsibiorstw

8rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Kwoty wypaconych rodkw w ramach Osi LEADER

9

Dziaanie rodki wypacone w Wielkopolsce

[PLN]

Udzia w skali kraju

[%]

413-311 12 620 162,00 9,71

413-312 11 823 830,00 10,40

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Podpisane umowy w ramach dziaania 413-311 Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej kody PKD

10

Rodzaje wspieranych dziaalnoci

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

30%

18%12%

5%

4%

3%

3%3%

2%

2% 1%17%

01.61.Z - Dziaalno usugowa wspomagajcaprodukcj rolinn - Agroturystyka

77.31.Z - Wynajem i dzierawa maszyn i urzdzerolniczych55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejscakrtkotrwaego zakwaterowania43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budow

16.10.Z - Produkcja wyrobw tartacznych

01.63.Z - Dziaalno usugowa nastpujca pozbiorach81.30.Z - Dziaalno usugowa zwizana zzagospodarowaniem terenw zieleni45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdwsamochodowych, z wyczeniem motocykli82.92.Z - Dziaalno zwizana z pakowaniem

16.23.Z - Produkcja pozostaych wyrobw stolarskich iciesielskich dla budownictwaPozostae

Rodzaje wspieranych dziaalnoci

11

Podpisane umowy w ramach dziaania 413-312 Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw kody PKD

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

8%5%

5%

4%

4%

4%

2%2%

3%3%

60%

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejscakrtkotrwaego zakwaterowania

45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdwsamochodowych, z wyczeniem motocykli

56.10.A - Restauracje i inne stae placwkigastronomiczne

16.10.Z - Produkcja wyrobw tartacznych

71.12.Z - Dziaalno w zakresie inynierii izwizane z ni doradztwo techniczne

77.21.Z - Wypoyczanie i dzierawa sprzturekreacyjnego i sportowego

02.40.Z - Dziaalno usugowa zwizana zlenictwem

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie ywnocidla odbiorcw zewntrznych (katering)

25.62.Z - Obrbka mechaniczna elementwmetalowych

43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budow

Pozostae

Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia

12

21 zoonych wnioskw Rnicowanie dziaalnoci nierolniczej

9 podpisanych umw o przyznanie pomocy na kwot 544 000 z

7 projektw rozliczonych na kwot 399 000 z

Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia

13

28 zoonych wnioskw Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw,

w tym 18 wnioskw wybranych do finansowania przez LGD

8 podpisanych umw o przyznanie pomocy na kwot 906 500 z

5 rozliczonych projektw na kwot 540 000 z

Liczba zoonych wnioskw w ramach Osi LEADER w Wielkopolsce

14

Dziaanie Wnioski zoonew Wielkopolsce

Wnioski zooneprzez LGD

Wielkopolska Wschodnia

Udzia w skaliwojewdztwa Wlkp.

[%]

413-311 680 21 3,51

413-312 834 28 3,47

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

Kwota zakontraktowanych rodkw w ramach Osi LEADER w Wielkopolsce

15

Dziaanie Kwota zakontraktowana

w Wielkopolsce (w z)

Kwotazakontraktowana

przez LGDWielkopolska

Wschodnia (z)

Udzia w skaliwojewdztwa Wlkp.

[%]

413-311 15 297 000 544 000 3,56

413-312 18 500 305 906 500 4,89

rdo danych: Aplikacja OFSA PROW 2007-2013 dane na dzie 19.05.2015r.

LEADER PROW 2014-2020

Poddziaanie: Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno

Poddziaanie: Przygotowanie i realizacja dziaa w zakresie wsppracy z lokaln grup dziaania

Poddziaanie: Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji

Poddziaanie: Wsparcie przygotowawcze

16

Budet 734 999 913 euro

Liczba wybranych do wsparcia LGD

256

LEADER PROW 2014-2020Poddziaanie: Wsparcie na wdraanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoeczno

Zakres wsparcia: Wsparcie w ramach tego poddziaania musi spenia cele szczegowe dla dziaania oraz cele okrelone w LSR.

Pomoc ma form refundacji lub patnocizryczatowanej w zalenoci od rodzaju operacji.W przypadku operacji polegajcych na rozpoczciuprowadzenia dziaalnoci gospodarczej pomoc maform patnoci zryczatowanej (premii).

Beneficjenci:

Osoby fizyczne. Osoby prawne, w tym m.in. kka rolnicze, JST z

wyczeniem wojewdztw, ich zwizki bd ichjednostki organizacyjne, organizacjepozarzdowe, spdzielnie, kocioy, zwizkiwyznaniowe.

Jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym ustawy przyznaj zdolno prawn.

Stawki pomocy:

Beneficjenci inni ni jednostki sektora finansw publicznych oraz LGD do 300 tys. z

Grantobiorcy do 100 tys. z

Limity pomocy na operacje: Limit na operacje 300 000 PLN kwoty pomocy z

wyczeniem operacji z zakresu rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej, tworzenia inkubatorw oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansw publicznych.

Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwrstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy.

Limit na operacj z zakresu rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej 100 000 PLN kwoty pomocy.

Limit na operacj wasn 50 000 PLN kwoty pomocy.

Cakowita warto operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.

Intensywno pomocy wynosi do 100% kosztw kwalifikowalnych operacji, w zalenoci od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisw LSR.

17

LEADER PROW 2014-2020Poddziaanie: Przygotowanie i realizacja dziaa w zakresie wsppracy z lokaln grup dziaania

Zakres wsparcia: Przygotowanie projektu wsppracy i jego realizacja. Projekty wsppracy mog dotyczywsppracy midzyterytorialnej (pomidzyLGD w ramach jednego wojewdztwa lub zrnych wojewdztw) lub midzynarodowej.

Beneficjenci:

LGD, ktrych LSR zostay wybrane do realizacji i finansowania ze rodkw Programu.

Stawki pomocy:

Cakowity planowany koszt jednego projektu midzyterytorialnego wynosi minimum 50 tys. z.

Limit pomocy na LGD w okresie realizacji Programu: do 5% wsparcia kierowanego z

Programu na dan LSR w ramachpoddziaa Wsparcie na wdraanieoperacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przezspoeczno oraz Wsparciekosztw biecych i aktywizacji.

18

LEADER PROW 2014-2020Poddziaanie: Wsparcie na rzecz kosztw biecych i aktywizacji

Zakres wsparcia: Wsparcie biecego funkcjonowania LGDzapewniajce sprawn i efektywn prac LGD,w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD orazdoskonalenie zawodowe osb uczestniczcychw realizacji tych LSR.

Pomoc ma form rozliczenia ryczatowego.

Beneficjenci:

LGD, ktrych LSR zostay wybrane do realizacji i finansowania ze rodkw Programu.

Stawki pomocy:

Wysoko kwot ryczatowych zostanieokrelona w przepisach krajowychz uwzgldnieniem wynikw analizyi bdzie uwzgldnia wielko obszaruobjtego LSR.

19

LEADER PROW 2014-2020

Poddziaanie: Wsparcie przygotowawcze

Zakres wsparcia: Podnoszenie kompetencji LGD i spoecznoci

lokalnych, szkolenie i tworzenie siecikontaktw oraz wypracowanie mech