Wypadki Drogowe w Polsce w 2011

  • Published on
    25-Sep-2015

  • View
    216

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

statisticsd about polish road accidents

Transcript

<ul><li><p>Wypadki drogowew Polsce w 2011 roku</p></li><li><p>KOMENDA GWNA POLICJI</p><p>BIURO RUCHU DROGOWEGOZESP PROFILAKTYKI I ANALIZ</p><p>Wypadki drogowew Polsce w 2011 roku</p><p>Warszawa, 2012</p></li><li><p>Opracowanie:Elbieta SYMON Zesp Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu DrogowegoKomendy Gwnej Policji</p><p>Akceptowa:insp. Marek FIDOS Dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Gwnej Policji</p><p> Zesp Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego Komendy Gwnej Policji</p><p>Przedruk w caoci lub w czci oraz wykorzystaniedanych w druku wycznie z podaniem rda.</p><p>Koszt opracowania graficznego, skadu i druku:</p><p>Instytut Transportu Samochodowegoul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawawww.its.waw.pl</p><p>Projekt i opracowanie graficzne:</p><p>Hillbilly Sp. z o.o.www.hillbilly.pl</p></li><li><p>3Spis treci</p><p> I. Przedmowa 4</p><p> II. Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych 5 II.1 Oglne dane o motoryzacji 5 II.2 Wypadki drogowe i ich skutki w 2011 roku 6</p><p> III. Czas i miejsce powstawania wypadkw drogowych 14 III.1 Czas powstawania wypadkw drogowych w 2011 roku 14 III.2 Miejsca powstawania wypadkw drogowych 19 III.3 Wypadki drogowe i ich skutki na gwnych drogach kraju 22</p><p> IV. Rodzaje wypadkw drogowych 24</p><p> V. Przyczyny i sprawcy wypadkw 26 V.1 Wypadki z winy kierujcych 26 V.2 Wypadki z winy pieszych 33 V.3 Wypadki z winy pasaera 36 V.4 Wypadki z powodu niesprawnoci technicznej pojazdu 36 V.5 Wypadki z innych przyczyn 37</p><p> VI. Ofiary wypadkw drogowych 38 VI.1 Ofiary wypadkw drogowych 38 VI.2 Dzieci w wieku 0-14 lat ofiary wypadkw drogowych 40</p><p> VII. Bezpieczestwo osb pieszych i innych niechronionych uczestnikw ruchu 48</p><p> VII.1 Bezpieczestwo osb pieszych 48 VII.2 Bezpieczestwo rowerzystw 51 VII.3 Bezpieczestwo motocyklistw 55 VII.4 Bezpieczestwo motorowerzystw 58</p><p> VIII. Nietrzewi uczestnicy ruchu drogowego 62</p><p> IX. Wypadki ze skutkiem miertelnym 72</p><p> X. Cudzoziemcy 77</p><p> XI. Bezpieczestwo ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej 79</p></li><li><p>4Przedmowa</p><p>4</p><p>I. PRZEDMOWA</p><p>Szanowni Pastwo!</p><p>Mimo stara wielu instytucji i podmiotw wchodzcych w skad nieformalnej koalicji na rzecz przeciwdziaania wypadkom drogowym, w 2011 roku stan bez-pieczestwa w Polsce nie uleg poprawie. Wpyw na to miao wiele zoonych czynnikw. Przyjmujc jednak znaczne uproszczenie, mona stwierdzi, e bezpie-czestwo ruchu drogowego jest funkcj dziaania z jednej strony czowieka, a z dru-giej okrelonego stanu technicznego, to znaczy pojazdu i drogi. </p><p>Dynamiczny rozwj motoryzacji w Polsce pastwie liczcym ponad 38 mln mieszkacw, o cznej sieci drg publicznych blisko 410 tys. km i parku samocho-dowym wynoszcym ponad 24 mln zarejestrowanych pojazdw, niesie za sob szereg zagroe. Tylko w 2011 roku na polskich drogach doszo do 40 065 wypad-kw drogowych, w ktrych zgino 4 189 osb a 49 501 zostao rannych, nie liczc wymiernych strat materialnych szacowanych na okoo 30 mld zotych rocznie. </p><p>To zbyt wysoka cena jak wsplnie pacimy za postp motoryzacyjny, nie-wspmierny do zbyt wolno zachodzcych zmian w wiadomoci uczestnikw ruchu drogowego na temat zagroe wypadkami, kultury i tolerancji na drodze, a take rozwoju infrastruktury drogowej.</p><p>Te niekorzystne trendy musz ulec zmianie, zwaszcza w kontekcie organizo-wania przez Polsk i Ukrain Mistrzostw Europy w Pice Nonej EURO 2012, w cza-sie ktrych polskie drogi bd aren natonego ruchu tranzytowego. To wielkie wyzwanie dla polskiej Policji.</p><p>Fakt ten powinien mobilizowa do jeszcze bardziej wytonych dziaa w ob-szarze czowiek droga pojazd, ktrych efektem bdzie poprawa istniejcej sytuacji.</p><p>Wobec powyszego, zachcam Pastwa do lektury opracowanego w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Gwnej Policji materiau, jak rwnie wykorzystania przedstawionych w nim informacji podczas realizacji dziaa we wszystkich obsza-rach bezpieczestwa ruchu drogowego.</p><p>inspektor Marek FIDOS</p></li><li><p>55</p><p>II. DANE OGLNE O MOTORYZACJI I WYPADKACH DROGOWYCH</p><p>II.1. Oglne dane o motoryzacji</p><p>Od pocztku lat dziewidziesitych liczba pojazdw zarejestrowanych w Polsce systematycznie ronie.</p><p>Liczba pojazdw silnikowych w latach 2001-2010*</p><p>LataPojazdy silnikowe</p><p>w tym:</p><p>samochody osobowe samochody ciarowe motocykle</p><p>Ogem 2001=100% Ogem 2001=100% Ogem 2001=100% Ogem 2001=100%</p><p>2001 14 724 293 100,0 10 503 052 100,0 1 979 293 100,0 802 752 100,02002 15 525 733 105,4 11 028 852 105,0 2 162 614 109,3 868 850 108,2</p><p>2003 15 899 195 108,0 11 243 827 107,1 2 191 762 110,7 845 456 105,3</p><p>2004 16 701 072 113,4 11 975 191 114,0 2 262 923 114,3 835 791 104,1</p><p>2005 16 815 923 114,2 12 339 353 117,5 2 177 901 110,0 753 648 93,9</p><p>2006 18 035 047 122,5 13 384 229 127,4 2 246 294 113,5 784 176 97,7</p><p>2007 19 471 836 132,2 14 588 739 138,9 2 345 068 118,5 825 305 102,8</p><p>2008 21 336 913 144,9 16 079 533 153,1 2 511 677 126,9 909 144 113,3</p><p>2009 22 024 697 149,6 16 494 650 157,0 2 595 485 131,1 974 906 121,42010 23 037 149 156,5 17 239 800 164,1 2 767 035 139,8 1 013 014 126,2</p><p>* dane GUS</p><p>Pooenie naszego kraju na mapie Europy, jego usytuowanie na szlaku transporto-wym wschd-zachd, generuje bardzo duy ruch tranzytowy. Jak wynika z danych Komendy Gwnej Stray Granicznej, w 2011 roku przez zewntrzne granice UE do Polski wjechao 10 820 048 pojazdw, w tym 8 982 586 samochodw osobowych. </p><p>Pojazdy wjazd do Polski na poszczeglnych odcinkach granicy zewntrznej UE*w 2011 roku</p><p>Odcinek granicy pastwowej RPLiczba pojazdw:</p><p>samochody osobowe samochody ciarowe autobusy</p><p>z Federacj Rosyjsk 1 321 111 155 432 31 148z Republik Biaorusi 3 304 107 883 321 28 910z Ukrain 4 357 368 665 682 72 969</p><p>O g e m 8 982 586 1 704 435 133 027</p><p>* dane Komendy Gwnej Stray Granicznej</p></li><li><p>6Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych</p><p>II.2. Wypadki drogowe i ich skutki w 2011 roku</p><p>W 2011 roku wydarzyo si 40 065 wypadkw drogowych: w porwnaniu z rokiem 2009, kiedy to miay miejsce 44 196 wypadki, liczba </p><p>ta spada o 4 131 wypadkw (-9,3%), w porwnaniu z 2010 rokiem, w ktrym zanotowalimy 38 832 wypadki, liczba </p><p>ta wzrosa o 1 233 wypadki (+ 3,2%). W wyniku wypadkw drogowych 4 189 osb ponioso mier: </p><p> w porwnaniu z rokiem 2009, kiedy zginy 4 572 osoby, nastpi spadek o 383 osoby (-8,4%),</p><p> w porwnaniu z rokiem 2010, w ktrym mier ponioso 3 907 osb nastpi wzrost o 282 osoby (+7,2%).</p><p>W wypadkach rannych zostao 49 501 osb: w porwnaniu do 2009 roku, kiedy obraenia odnioso 56 046 osb, liczba </p><p>osb rannych zmniejszya si o 6 545 osb (-11,7%), w porwnaniu do roku 2010 kiedy zanotowano 48 952 osoby ranne, liczba </p><p>ta zwikszya si o 549 osb tj. (+1,1%). W 2011 roku do jednostek Policji zgoszono 366 520 kolizji drogowych:</p><p> w porwnaniu do 2009 roku, w ktrym zgoszono Policji 381 769 kolizji, liczba ta zmniejszya si o 15 249 (-4%), </p><p> w porwnaniu do 2010 roku, w ktrym odnotowano 416 075 kolizji liczba zmniejszya si o 49 555 (-11,9%).</p><p>Tendencja wystpowania wypadkw i ich ofiar w latach 2009-2011</p><p>44 1</p><p>96</p><p>4 57</p><p>2</p><p>56 0</p><p>46</p><p>38 8</p><p>32</p><p>3 90</p><p>7</p><p>48 9</p><p>52</p><p>4 18</p><p>9</p><p>40 0</p><p>65 49 </p><p>501</p><p>0</p><p>20 000</p><p>40 000</p><p>60 000</p><p>wypadki zabici ranni</p><p>200920102011</p><p>W ostatnim dziesicioleciu, najwicej wypadkw drogowych i ich ofiar odnoto-wano w 2002 roku. Od 2002 roku nastpowa spadek, utrzymujcy si do 2006 roku. W 2007 roku nastpi wzrost liczby wypadkw i ich ofiar, natomiast od 2008 roku zanotowano ponowne spadki, a do 2011 roku.</p></li><li><p>7Liczba wypadkw drogowych oraz ich skutki w latach 2002-2011</p><p>LataWypadki Zabici Ranni</p><p>Ogem 2002=100% Ogem 2002=100% Ogem 2002=100%</p><p>2002 53 559 100,0 5 827 100,0 67 498 100,02003 51 078 95,4 5 640 96,8 63 900 94,7</p><p>2004 51 069 95,4 5 712 98,0 64 661 95,8</p><p>2005 48 100 89,8 5 444 93,4 61 191 90,7</p><p>2006 46 876 87,5 5 243 90,0 59 123 87,6</p><p>2007 49 536 92,5 5 583 95,8 63 224 93,7</p><p>2008 49 054 91,6 5 437 93,3 62 097 92,0</p><p>2009 44 196 82,5 4 572 78,5 56 046 83,0</p><p>2010 38 832 72,5 3 907 67,0 48 952 72,52011 40 065 74,8 4 189 71,9 49 501 73,3</p><p>Tendencja wystpowania wypadkw w latach 2002-2011</p><p>Tendencja wystpowania zabitych w latach 2002-2011</p><p>49 054</p><p>44 196</p><p>40 065</p><p>38 832</p><p>49 53646 876</p><p>48 100</p><p>51 069</p><p>51 078</p><p>53 559</p><p>30 000</p><p>35 000</p><p>40 000</p><p>45 000</p><p>50 000</p><p>55 000</p><p>60 000</p><p>2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011</p><p>4 189</p><p>3 907</p><p>4 572</p><p>5 4375 583</p><p>5 2435 444</p><p>5 712</p><p>5 640</p><p>5 827</p><p>3 500</p><p>4 000</p><p>4 500</p><p>5 000</p><p>5 500</p><p>6 000</p><p>6 500</p><p>2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011</p></li><li><p>8Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych</p><p>Tendencja wystpowania rannych w wypadkach w latach 2002-2011</p><p>Liczba wypadkw drogowych oraz ich skutki w poszczeglnych wojewdztwach w 2011 roku</p><p>WojewdztwaWypadki Zabici Ranni</p><p>Ogem 2010=100% Ogem 2010=100% Ogem 2010=100%</p><p>Dolnolskie 2 948 128,5 258 107,1 3 948 127,4</p><p>Kujawsko-pomorskie 1 336 89,7 234 102,6 1 463 81,3</p><p>Lubelskie 1 798 98,8 252 98,4 2 250 98,3</p><p>Lubuskie 823 97,4 122 113,0 1 086 97,6</p><p>dzkie 4 266 102,6 322 100,6 5 231 100,1</p><p>Maopolskie 4 364 109,0 312 132,8 5 425 107,5</p><p>Mazowieckie (bez KSP) 2 865 100,1 460 108,5 3 436 96,7</p><p>Opolskie 836 100,0 99 92,5 1 001 97,4</p><p>Podkarpackie 2 104 107,3 224 110,9 2 620 101,9</p><p>Podlaskie 816 96,3 152 104,1 1 006 89,4</p><p>Pomorskie 2 910 109,4 222 112,1 3 711 109,0</p><p>lskie 5 031 100,3 347 98,6 6 111 99,7</p><p>witokrzyskie 1 516 96,3 179 90,9 1 855 92,0</p><p>Warmisko-mazurskie 1 647 95,5 179 106,5 2 098 89,7</p><p>Wielkopolskie 2 996 102,3 405 118,1 3 663 101,1</p><p>Zachodniopomorskie 1 544 104,0 170 112,6 1 885 104,6</p><p>KSP Warszawa 2 265 97,3 252 109,1 2 712 97,3</p><p>P o l s k a 40 065 103,2 4 189 107,2 49 501 101,1</p><p>56 046</p><p>67 498</p><p>63 900</p><p>64 661</p><p>61 19159 123</p><p>63 224 62 097</p><p>48 952</p><p>49 501</p><p>40 000</p><p>45 000</p><p>50 000</p><p>55 00060 000</p><p>65 000</p><p>70 000</p><p>75 000</p><p>80 000</p><p>2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011</p></li><li><p>9Majc na wzgldzie rnice pomidzy poszczeglnymi wojewdztwami, zarwno w liczbie mieszkacw, powierzchni, nateniu ruchu oraz innych uwarunkowa, w celach porwnawczych przyjmuje si wskaniki liczby zabitych i liczby rannych na 100 wypadkw drogowych.</p><p>Wskanik liczby zabitych i rannych wg wojewdztw w 2011 roku</p><p>Wojewdztwa Wypadki Zabici RanniWskanik liczby zabitych na 100 </p><p>wypadkw</p><p>Wskanik liczby rannych na 100 </p><p>wypadkw</p><p>Dolnolskie 2 948 258 3 948 8,8 133,9</p><p>Kujawsko-pomorskie 1 336 234 1 463 17,5 109,5</p><p>Lubelskie 1 798 252 2 250 14,0 125,1</p><p>Lubuskie 823 122 1 086 14,8 132,0</p><p>dzkie 4 266 322 5 231 7,5 122,6</p><p>Maopolskie 4 364 312 5 425 7,1 124,3</p><p>Mazowieckie (bez KSP) 2 865 460 3 436 16,1 119,9</p><p>Opolskie 836 99 1 001 11,8 119,7</p><p>Podkarpackie 2 104 224 2 620 10,6 124,5</p><p>Podlaskie 816 152 1 006 18,6 123,3</p><p>Pomorskie 2 910 222 3 711 7,6 127,5</p><p>lskie 5 031 347 6 111 6,9 121,5</p><p>witokrzyskie 1 516 179 1 855 11,8 122,4</p><p>Warmisko-mazurskie 1 647 179 2 098 10,9 127,4</p><p>Wielkopolskie 2 996 405 3 663 13,5 122,3</p><p>Zachodniopomorskie 1 544 170 1 885 11,0 122,1</p><p>Komenda Stoeczna Policji 2 265 252 2 712 11,1 119,7</p><p>P o l s k a 40 065 4 189 49 501 10,5 123,6</p><p>Olsztyn</p><p>Gdask</p><p>Szczecin</p><p>Warszawa</p><p>Komenda Stoeczna PolicjiPozna</p><p>Wrocaw</p><p>OpoleKatowice</p><p>Bydgoszcz</p><p>GorzwWielko-polski</p><p>Lublin</p><p>RzeszwKrakw</p><p>Kielce</p><p>d Radom</p><p>Biaystok</p></li><li><p>10</p><p>Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych</p><p>6,9</p><p>7,1</p><p>7,5</p><p>7,6</p><p>8,8</p><p>10,6</p><p>10,9</p><p>11,0</p><p>11,1</p><p>11,8</p><p>11,8</p><p>13,5</p><p>14,0</p><p>14,8</p><p>16,1</p><p>17,5</p><p>18,6</p><p>0 5 10 15 20</p><p>lskie</p><p>Maopolskie</p><p>dzkie</p><p>Pomorskie</p><p>Dolnolskie</p><p>Podkarpackie</p><p>Warmisko-mazurskie</p><p>Zachodniopomorskie</p><p>Komenda StoecznaPolicji</p><p>Opolskie</p><p>wietokrzyskie</p><p>Wielkopolskie</p><p>Lubelskie</p><p>Lubuskie</p><p>Mazowieckie (bez KSP)</p><p>Kujawsko-pomorskie</p><p>Podlaskie</p><p> Wskanik zabitych na 100 wypadkw w poszczeglnych wojewdztwach w 2011 roku</p></li><li><p>11</p><p>133,9</p><p>132,0</p><p>127,5</p><p>127,4</p><p>125,1</p><p>124,5</p><p>124,3</p><p>123,3</p><p>122,6</p><p>122,4</p><p>122,3</p><p>122,1</p><p>121,5</p><p>119,9</p><p>119,7</p><p>119,7</p><p>109,5</p><p>0 20 40 60 80 100 120 140 160</p><p>Dolnolskie</p><p>Lubuskie</p><p>Pomorskie</p><p>Warmisko-mazurskie</p><p>Lubelskie</p><p>Podkarpackie</p><p>Maopolskie</p><p>Podlaskie</p><p>dzkie</p><p>witokrzyskie</p><p>Wielkopolskie</p><p>Zachodniopomorskie</p><p>lskie</p><p>Mazowieckie (bez KSP)</p><p>Opolskie</p><p>Komenda Stoeczna Policji </p><p>Kujawsko-pomorskie</p><p>Wskanik rannych na 100 wypadkw w poszczeglnych wojewdztwach w 2011 roku</p></li><li><p>12</p><p>Dane oglne o motoryzacji i wypadkach drogowych</p><p>Wskaniki stanu bezpieczestwa w zalenoci od liczby mieszkacw w poszczeglnych wojewdztwach w 2011 roku</p><p>Wojewdztwo Ludno*Wskanik liczby </p><p>wypadkw na 100 000 mieszkacw</p><p>Wskanik liczby zabitych na </p><p>100 000 mieszkacw</p><p>Wskanik liczby rannych na </p><p>100 000 mieszkacw</p><p>Dolnolskie 2 877 840 102,4 9,0 137,2</p><p>Kujawsko-pomorskie 2 069 543 64,6 11,3 70,7</p><p>Lubelskie 2 151 895 83,6 11,7 104,6</p><p>Lubuskie 1 011 024 81,4 12,1 107,4</p><p>dzkie 2 534 357 168,3 12,7 206,4</p><p>Maopolskie 3 310 094 131,8 9,4 163,9</p><p>Mazowieckie (bez KSP) 2 353 660 121,7 19,5 146,0</p><p>Opolskie 1 028 585 81,3 9,6 97,3</p><p>Podkarpackie 2 103 505 100,0 10,6 124,6</p><p>Podlaskie 1 188 329 68,7 12,8 84,7</p><p>Pomorskie 2 240 319 129,9 9,9 165,6</p><p>lskie 4 635 882 108,5 7,5 131,8</p><p>witokrzyskie 1 266 014 119,7 14,1 146,5</p><p>Warmisko-mazurskie 1 427 241 115,4 12,5 147,0</p><p>Wielkopolskie 3 419 426 87,6 11,8 107,1</p><p>Zachodniopomorskie 1 693 072 91,2 10,0 111,3</p><p>Komenda Stoeczna Policji** 2 889 251 78,4 8,7 93,9</p><p>P o l s k a 38 200 037 104,9 11,0 129,6</p><p>* dane GUS wg stanu na 31.12.2010 r.** wskaniki liczone dla m. Warszawy cznie z podlegymi KSP powiatami</p><p>Z powyszych danych wynika, e wskanik liczby wypadkw jest niszy natomiast wskaniki liczby zabitych i liczby rannych s wysze od ubiegorocznych, ktre wynosiy:</p><p> wypadki 107,1, zabici 10,2, ranni 128,2.</p></li><li><p>13</p><p>wskanik liczby zabitychwskanik liczby rannychwskanik liczby wypadkw</p><p>9,0</p><p>11,3</p><p>11,7</p><p>12,1</p><p>12,7</p><p>9,4</p><p>19,5</p><p>9,6</p><p>10,6</p><p>12,8</p><p>9,9</p><p>7,5</p><p>14,1</p><p>12,5</p><p>11,8</p><p>10,0</p><p>8,7</p><p>137,2</p><p>70,7</p><p>104,6</p><p>107,4</p><p>206,4</p><p>163,9</p><p>146,0</p><p>97,3</p><p>124,6</p><p>84,7</p><p>165,6</p><p>131,8</p><p>146,5</p><p>147</p><p>107,1</p><p>111,3</p><p>93,978,4</p><p>91,2</p><p>87,6</p><p>115,4</p><p>119,7</p><p>108,5</p><p>129,9</p><p>68,7</p><p>102,4</p><p>64,6</p><p>83,6</p><p>81,4</p><p>168,3</p><p>131,8</p><p>121,7</p><p>81,3</p><p>100,0</p><p>0 50 100 150 200 250</p><p>Dolnolskie </p><p>Kujawsko-pomorskie</p><p>Lubelskie</p><p>Lubuskie</p><p>dzkie</p><p>Maopolskie</p><p>Mazowieckie (bez KSP)</p><p>Opolskie</p><p>Podkarpackie</p><p>Podlaskie</p><p>Pomorskie</p><p>lskie</p><p>witokrzyskie</p><p>Warmisko-mazurskie</p><p>Wielkopolskie</p><p>Zachodniopomorskie</p><p>Komenda StoecznaPolicji</p><p>Wskaniki liczby wypadkw, liczby zabitych i liczby rannych na 100 000 mieszkacw w poszczeglnych wojewdztwach w 2011 roku</p></li><li><p>14</p><p>Czas i miejsce powstawania wypadkw drogowych</p><p>III. CZAS I MIEJSCE POWSTAWANIA WYPADKW DROGOWYCH</p><p>III.1. Czas powstawania wypadkw drogowych w 2011 roku</p><p>W 2011 r. najwicej wypadkw miao miejsce w czerwcu (9,9% ogu), we wrzeniu (9,8%) i w sierpniu (9,7%). Natomiast najwicej osb zgino w grudniu (10,8%). Dua liczba wypadkw w miesicach letnich spowodowana jest zwikszonym nateniem ruchu zwizanym z okresem wakacyjnym. Zwikszona liczba wypadkw w miesi-cach jesiennych jest zjawiskiem obserwowanym od kilku lat. W okresie tym pogar-szaj si warunki atmosferyczne oraz warunki drogowe, wczenie zapada zmrok. Dochodzi przede wszystkim do potrce pieszych, gdy staj si oni gorzej widoczni. W miesicach zimowych odnotowano znaczne zmniejszenie liczby wypadkw i ich ofiar w zwizku z trudnymi warunkami atmosferycznymi. </p><p>Wypadki drogowe i ich skutki wg miesicy w 2011 roku</p><p>MiesiceWypadki Zabici Ranni</p><p>2011 % 2011 % 2011 %</p><p>Stycze 2 159 5,4 226 5,4 2 750 5,6</p><p>Luty 2 318 5,8 259 6,2 2 888 5,8</p><p>Marzec 2 598 6,5 247 5,9 3 175 6,4</p><p>Kwiecie 3 132 7,8 304 7,3 3 896 7,9</p><p>Maj 3 763 9,4 353 8,4 4 741 9,6</p><p>Czerwiec 3 969 9,9 397 9,5 4 873 9,8</p><p>Lipiec 3 587 9,0 377 9,0 4 710 9,5</p><p>Sierpie 3 877 9,7 431 10,3 4 827 9,8</p><p>Wrzesie 3 936 9,8 395 9,4 4 816 9,7</p><p>Padziernik 3 799 9,5 419 10,0 4 593 9,3</p><p>Listopad 3 089 7,7 328 7,8 3 742 7,6</p><p>Grudzie 3 838 9,6 453 10,8 4 490 9,1</p><p>O g e m 40 065 100,0 4 189 100,0 49 501 100,0</p></li><li><p>15</p><p>Wypadki drogowe wg miesicy w latach 2010 i 2011</p><p>Dokonujc podziau wypadkw drogowych na poszczeglne dni tygodnia, naj-wicej zdarze odnotowano w pitki (16,6% ogu). Najwicej osb (16,3% ogu) zgino w sobot...</p></li></ul>