WZ D Z/WZ Z hEZ Ks - divac.com ? Â· Zidarski radovi. 2.1 }Ì] ]Àv i P v}PÌ] debljine 12 cm punom opekom µ } µÎv}uuo µ Ì u íWîWòX Za zidanje koristiti cele

  • Published on
    02-Feb-2018

  • View
    217

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>A PONUDA</p><p>O jekat: Os ov a kola "Uitelj Tasa"Prostorija: Toaleti prizemlje, I i II sprat</p><p>Jed. Cena Ukupno</p><p>RSD RSD</p><p>A</p><p>Pored opisa pojedi a ih pozi ija radova e o su o uhvae i i sledei zajed iki uslovi:</p><p>- u e u svake pozi ije radova su urau ati aterijal, rad, alati, po o e skele fasad e skele koje propisuju sta dardi i teh iki </p><p>or ativi, kao i ostali trokovi;- svaka vrsta radova izvee se u skladu sa vaei or a a i teh iki propisi a za tu vrstu radova, sa svi vaei propisi a o zatiti a radu i zatiti od poara.</p><p>- u e u svake pozi ije urau ati pripre e radove iz oe je a etaja, raiava je, postavlja jezatit ih traka i folija , kao i </p><p>ie je ako zavre ih radova</p><p>1</p><p>1.1</p><p>Rue je eto ske pod e ploe, debljine do 30 cm . ut iz eti, utovariti u ka io i odvesti a gradsku depo iju. O rau po m3 poda.</p><p>m3 12.00</p><p>1.2</p><p>De o taa vodovod e ree. Demontirati vodovodnu reu, utovariti i odvesti eupotre ljiv aterijala a depo iju </p><p>udalje u do 5 k , po iz oru i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.</p><p>paual o 1.00</p><p>1.3</p><p>De o taa ka aliza io e ree. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju </p><p>udalje u do 5 k , po iz oru i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.</p><p>Paual o 1.00</p><p>1.4</p><p>Probijanje zida za prolaz vodovodnih i kanalizacionih cevi . </p><p>Kroz zidove, tava i e i sli o paljivo pro iti rupe za prolaz evi za vodovod. ut prikupiti, iz eti, utovariti a ka io i </p><p>odvesti a gradsku depo iju. O rau po ko adu rupe.</p><p>kom 15.00</p><p>1.5</p><p>Paljiva de o taa uav a, vodokotlia i evi. Demontirati WC olju, vodokotli i ev i odvesti a depo iju udalje u do 5 k , po iz oru i vestitora. O rau po ko adu olje.</p><p>komplet 33.00</p><p>2</p><p>Kolii a</p><p>Pripre i, graevi ski i za atski radovi</p><p>Uli a: Rajieva 24</p><p>Poz. Opis radovaJedinica </p><p>mere</p><p>Fondacija Ana i Vlade Divac</p><p>PREDMER I PREDRAUN RADOVA</p><p>Grad: Ni</p><p>UKUPNO DEMONTAA I RUENJE</p><p>De o taa i rue je</p><p>Zidarski radovi</p></li><li><p>2.1</p><p>Doziiva je pregrad og zida debljine 12 cm punom opekom u produ o alteru raz ere :2:6. Za zidanje koristiti cele opeke i polovi e rav o odsee ih ivi a. Spoj i e izvesti koristei etvrtastu ili kru u gvozde u ipku preseka koji odgovara debljini spojnica. Opeka ne sme da bude isprljana </p><p>altero . O rau po zida.</p><p>m2 9.00</p><p>2.2</p><p>Malterisa je kre i altero u dva sloja. Pre malterisanja povri e oistiti i isprskati razree i altero . Prvi sloj, gru t, raditi kre i altero raz ere : de lji e sloja do </p><p> od proseja og lju ka, "jedi i e" i krea. Malter stal o eati da se kre o leko e izdvoji. Malter a eti preko </p><p>podloge i narezati radi boljeg prihvatanja drugog sloja. Drugi </p><p>sloj, raz ere : , spraviti sa sit i i isti pesko , ez pri esa ulja i orga skih aterija. Perdaiti uz kvae je i glaa je ali perdaka a. O alterisa e povri e oraju </p><p>iti rav e, ez prelo a i talasa, a ivi e otre i prave. Malter kvasiti da e doe do rzog sue ja i "pregoreva ja". O rau po alterisa e povri e.</p><p>m2 18.00</p><p>Ukupno zidarski radovi</p><p>3 Betonski i armirano betonski</p><p>3.1</p><p>Izrada betonskog poda, debljine do 30 cm, marke MB 20, </p><p>ar ira i perdae a esti a gde se postavljaju uav i. Pod ar irati reasto ar aturo . Ar atura ulazi u e u poda. Gor ju povri u perdaiti i eto egovati. O rau po m2 poda. U cenu ulazi i armatura</p><p>m2 15.00</p><p>3.2</p><p>Izrada ar ira o eto skih serklaa marke MB 20 . Izraditi oplatu i serklae ar irati po projektu, detalji a i statiko prorau u. Beto ugraditi i egovati po propisi a. U e u ulaze i oplata, ar atura i po o a skela. O rau po serklaa.</p><p>m3 3.00</p><p>4</p><p>4.1</p><p>Izrada hidroizola ije okrog vora. Izolaciju raditi preko potpu o suve i iste podloge savre e i pre azi a, tipa Sika, Ke a, i sl. koji se a ose etka a. O rau po izvedene hidroizolacije. </p><p>m2 36.00</p><p>5</p><p>5.1 Ugradnja PVC vrata 95x205 kom 3.00</p><p>6 Kera iarski radovi</p><p>Ukupno izolaterski radovi</p><p> Ukupno stolarski radovi</p><p>Ukupno betonski radovi</p><p>Izolaterski radovi</p><p>Stolarski radovi</p></li><li><p>6.1</p><p>Postavlja je pod ih kera ikih ploi a, dimenzija 30x30 cm . Ploi e I klase lepiti lepko za ploi e, u slogu i oji po iz oru projektanta. Podlogu prethodno pripremiti i polaganje izvesti </p><p>rav o. Postavlje e ploi e fugovati i pod oistiti piljevi o . U e u ulazi i a avka ploi a. O rau po poda.</p><p>m2 36.00</p><p>7</p><p>7.1</p><p>Struga je i starih zidova i plafo a, i lee je fleka od vlage. Sve povri e ostrugati i oprati, a zati o rusiti, oistiti i izvriti i preg a iju. O rau po gletova e povri e. U e u ulazi i potrebna skela</p><p>m2 450.00</p><p>7.2</p><p>Bojenje sa gletovanjem zidova i plafona, poludisperzivnim </p><p>bojama . Malterisane zidove i plafone gletovati disperzivnim </p><p>kito . Povri e o rusiti, oistiti i izvriti eutralizova je. Pregledati i kitovati a ja otee ja i pukoti e. I preg irati i prevui disperziv i kit tri puta. Sve povri e rusiti, i preg irati i kitovati a ja otee ja. Pred ojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom </p><p>bojom prvi i drugi put. Boja i ton po izboru projektanta. </p><p>O rau po o oje e povri e. U e u ulazi i potre a skela</p><p>m2 450.00</p><p>8</p><p>8.1</p><p>Na avka i o taa PVC vodovod ih evi, zajedno sa fitingom i aterijalo za spaja je. Priliko o tae vodovod e ree voditi rau a da rozete ve tila i aterija udu potpu o rav e sa zavr o povri o zida. te ova ja za ugrad ju i prolaz evi izvriti paljivo, ut iz eti i odvesti a gradsku depo iju. Po </p><p>potre i, a po detalji a izvesti ter o i akusti u izola iju evi. Zavre u vodovod u reu ispitati a pritisak i sai iti zapis ik. U e u ulaze i izola ija i ispitiva je ree. O rau po m1 cevi.</p><p>m 15.00</p><p>8.2Nabavka i ugradnja EK ve tila 5 kod WC-a, za prikljuak vodokotlia I lava oa.</p><p>kom 33.00</p><p>8.3</p><p>Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bara u trajanju </p><p>od 8 asova. Ce o je o uhvae a pripre a ree za ispitiva je. O rau se vri po isprav o ugrae e i isprobane cevi.</p><p>m 90.00</p><p>9 Kanalizacija</p><p>Ukupno molersko farbarski radovi</p><p>Molersko farbarski radovi</p><p>Ukupno vodovod</p><p> Vodovod </p><p>Ukup o kera iarski radovi</p></li><li><p>9.1</p><p>Ko plet a a avka i ugrad ja plasti ih ka aliza io ih evi raznih profila sa svim potrebnim fazonskim komadima, </p><p>ko zola a i o uj i a a za jihovo privre je i ostali aterijalo , za isprav o fu k io isa je ree. Spaja je evi </p><p>vri se gu i a a. Po izvre oj o tai izvriti ispira je evi i ispitati a vodo epropustljivost. U e u ulaze sva te ova ja i probijanja otvora u zidovima i konstrukciji.</p><p>m 45.00</p><p>9.2Nabavka i ugradnja podnog slivnika od rostfraja sa svim </p><p>potre i po o i aterijalokom 24.00</p><p>9.3Na avka i o taa PVC sifo a sa reetko , pre ika 50 . O rau po ko adu sifo a.</p><p>kom 33.00</p><p>10</p><p>10.1</p><p>Na avka i o taa ko plet WC olje, tipa Simplon , do ae proizvod je I klase. Spoj WC olje sa ka aliza io o reo uraditi sa "ge zlo " i odgovarajui kito da ude dihtova </p><p>%. olju preko gu e ih pod etaa privrstiti esi ga i rafovi a. Postaviti poklopa za olju od edijapa a. olju i opre u aruiti po iz oru projekta ta. O rau po ko adu olje, ko plet sa svi potre i ka aliza io i i vodovod i materijalom</p><p>kom 33.00</p><p>10.2</p><p>Nabavka i postavljanje PVC WC vodokotlia "Ge erit" sa svi potre i ele ti a za spaja je sa oljo i uav e . Vodokotli paljivo postaviti i povezati sa ve tilo . Vodokotli po iz oru projekta ta. O rau po ko adu vodokotlia.</p><p>kom 33.00</p><p>10.3</p><p>Na avka i o taa ko plet trokadera, od kera ike, do ae proizvodnje I klase. Trokadero povezati sa odvodom </p><p>hro ira i sifo o pre ika 5/ " sa rozeto , epo i lancem. Postaviti slavinu za toplu i hladnu vodu. Umivaonik i </p><p>opre u aruiti po iz oru projekta ta. O rau po ko adu umivaonika, komplet sa slavinom. Trokadero se stavlja u </p><p>prostoriju za istai e</p><p>kom 3.00</p><p>Sa itar i ureaji</p><p>Ukupno sanitarije</p><p>Ukupno kanalizacija</p></li><li><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>10</p><p>UKUPNO:</p><p>De o taa i rue jeZidarski radovi</p><p>Betonski i armirano betonski radovi</p><p>Izolaterski radovi</p><p>Stolarski radovi</p><p>Kera iarski radoviMolersko farbarski radovi</p><p>Vodovod</p><p>Kanalizacija</p><p>Sa itar i ureaji</p><p>REKAPITULACIJA</p></li><li><p>B PONUDA</p><p>O jekat: Os ov a kola "Uitelj Tasa"Prostorija: Toalet III sprat</p><p>Jed. Cena Ukupno</p><p>RSD RSD</p><p>A</p><p>Pored opisa pojedi a ih pozi ija radova e o su o uhvae i i sledei zajed iki uslovi:</p><p>- u e u svake pozi ije radova su urau ati aterijal, rad, alati, po o e skele fasad e skele koje propisuju sta dardi i teh iki or ativi, kao i ostali trokovi;</p><p>- svaka vrsta radova izvee se u skladu sa vaei or a a i teh iki propisi a za tu vrstu radova, sa svi </p><p>vaei propisi a o zatiti a radu i zatiti od poara.</p><p>- u e u svake pozi ije urau ati pripre e radove iz oe je a etaja, raiava je, postavlja jezatit ih </p><p>traka i folija , kao i ie je ako zavre ih radova</p><p>1</p><p>1.1</p><p>Paljiva de o taa vrata zajed o sa toko . Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i </p><p>odvesti a depo iju koju odredi i vestitor. O rau po komadu vrata.</p><p>kom 2.00</p><p>1.2</p><p>Rue je eto ske pod e ploe a estu uava a, debljine do 30 cm . ut iz eti, utovariti u ka io i odvesti a gradsku depo iju. O rau po poda.</p><p>m3 3.00</p><p>1.3</p><p>De o taa vodovod e ree od po i kova ih evi De o tirati vodovod u reu, utovariti i odvesti neupotrebljiv materijala na deponiju udaljenu do 15 </p><p>k , po iz oru i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.</p><p>paual o 1.00</p><p>1.4</p><p>De o taa ka aliza io e ree. Demontirati kanalizacione cevi, utovariti i odvesti neupotrebljiv </p><p>materijala na deponiju udaljenu do 15 km, po izboru </p><p>i vestitora. O jekat povri e do . O rau paual o.</p><p>Paual o 1.00</p><p>Uli a: Rajieva 24</p><p>Fondacija Ana i Vlade Divac</p><p>PREDMER I PREDRAUN RADOVA</p><p>Grad: Ni</p><p>Poz. Opis radovaJedinica </p><p>mereKolii a</p><p>Pripre i, graevi ski i za atski radovi</p><p>De o taa i rue je</p></li><li><p>1.5</p><p>Probijanje poda i zida za prolaz vodovodnih i </p><p>kanalizacionih cevi . Kroz zidove, tava i e i sli o paljivo pro iti rupe za prolaz evi za vodovod. ut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku </p><p>depo iju. O rau po ko adu rupe.</p><p>kom 2.00</p><p>1.6</p><p>Bue je rupa za postavlja je i stala ija, preseka do 20x20 cm . ut prikupiti, iz eti, utovariti a ka io i odvesti a gradsku depo iju. O rau po ko adu rupe.</p><p>kom 3.00</p><p>1.7</p><p>Paljiva de o taa uav a, vodokotlia i evi. De o tirati WC olju, vodokotli i ev i odvesti a deponiju udaljenu do 15 km, po izboru investitora. </p><p>O rau po ko adu olje.</p><p>komplet 6.00</p><p>2</p><p>2.1</p><p>Izrada betonskog poda, debljine do 30 cm, marke MB </p><p>20, ar ira i perdae . Pod ar irati reasto ar aturo . Ar atura ulazi u e u poda. O rau po m2 poda. U cenu ulazi i armatura</p><p>m2 7.50</p><p>Ukupno betonski radovi</p><p>3</p><p>3.1</p><p>Izrada hidroizola ije okrog vora. Izolaciju raditi preko potpu o suve i iste podloge savre e i premazima, tipa Sika, Kema, i sl. koji se nanose </p><p>etka a. O rau po izvede e hidroizola ije. </p><p>m2 10.00</p><p>4</p><p>4.1</p><p>Nabavka i ugradnja PVC ulaznih vrata dimenzije </p><p>/ 5. U e u ulazi tok, rava sa dva kljua kao i . Mere uzeti na licu mesta</p><p>kom 1.00</p><p>4.2</p><p>Mo taa pv vrata sa pv dovrat i i a a ulazu u uki i e ski toalet . Di e zija vrata 5/ 5. Mere </p><p>uzeti a li u esta. U e u ulazi rava sa dva kljua, kvake i </p><p>kom 2.00</p><p>5</p><p>5.1</p><p>Postavlja je pod ih kera ikih ploi a, dimenzija 33 x33 cm . Ploi e I klase lepiti lepko za ploi e, u slogu i boji po izboru projektanta. Podlogu prethodno </p><p>pripre iti i polaga je izvesti rav o. Postavlje e ploi e fugovati i pod oistiti piljevi o . U e u ulazi i a avka ploi a. O rau po poda.</p><p>m2 7.00</p><p>6</p><p>UKUPNO DEMONTAA I RUENJE</p><p>Betonski i armirano betonski</p><p>Izolaterski radovi</p><p> Kera iarski radovi</p><p>Ukup o kera iarski radovi</p><p>Ukupno izolaterski radovi</p><p>Stolarski radovi</p><p>Ukupno stolarski radovi</p><p>Molersko farbarski radovi</p></li><li><p>6.1</p><p>Struganje starih zidova i plafona. Sve povri e ostrugati i oprati, a zati o rusiti, oistiti i izvriti i preg a iju. Pregledati i kitovati a ja otee ja i pukotine. Kitovati i gletovati emulzionim kitom prvi put. </p><p>Sve povri e fi o pre rusiti pa kitovati i gletovati e ulzio i kito drugi put. O rau po gletova e povri e.</p><p>m2 101.00</p><p>6.2</p><p>Bojenje sa gletovanjem plafona, poludisperzivnim </p><p>bojama . Malterisane zidove i plafone gletovati </p><p>disperziv i kito . Povri e o rusiti, oistiti i izvriti eutralizova je. Pregledati i kitovati a ja otee ja i </p><p>pukoti e. I preg irati i prevui disperziv i kit tri puta. Sve povri e rusiti, i preg irati i kitovati a ja otee ja. Pred ojiti i ispraviti to ira i disperzio i kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom prvi i </p><p>drugi put. Boja i to po iz oru projekta ta. O rau po o oje e povri e</p><p>m2 40.00</p><p>7</p><p>7.1</p><p>Na avka i o taa PVC vodovod ih evi, zajedno sa fiti go i aterijalo za spaja je. Priliko o tae vodovod e ree voditi rau a da rozete ve tila i </p><p>aterija udu potpu o rav e sa zavr o povri o zida. te ova ja za ugrad ju i prolaz evi izvriti paljivo, ut iz eti i odvesti a gradsku depo iju. Po potre i, a po detalji a izvesti ter o i akusti u izola iju evi. Zavre u vodovod u reu ispitati a pritisak i sai iti zapis ik. U e u ulaze i izola ija i ispitiva je ree. O rau po evi.</p><p>m 5.00</p><p>7.2Na avka i ugrad ja EK ve tila 5 kod WC-a, za prikljuak vodokotlia I lava oa.</p><p>kom 6.00</p><p>7.3</p><p>Ispitivanje cevovoda na probni pritisak od 10 bara u </p><p>traja ju od 8 asova. Ce o je o uhvae a pripre a ree za ispitiva je. O rau se vri po isprav o </p><p>ugrae e i ispro a e evi.</p><p>m 10.00</p><p>8</p><p>Ukupno molersko farbarski radovi </p><p>Vodovod </p><p>Ukupno vodovod</p><p>Kanalizacija</p></li><li><p>8.1</p><p>Na avka i ugrad ja plasti ih ka aliza io ih evi sa svim potrebnim fazonskim komadima, konzolama i </p><p>o uj i a a za jihovo privre je i ostali aterijalo , za isprav o fu k io isa je ree. </p><p>Spaja je evi vri se gu i a a. Po izvre oj o tai izvriti ispira je evi i ispitati a vodo epropustljivost. U e u ulaze sva te ova ja i pro ija ja otvora u </p><p>zidovima i konstrukciji.</p><p>m 15.00</p><p>8.2Nabavka i ugradnja podnog slivnika od rostfraja sa svim </p><p>potre i po o i aterijalokom 6.00</p><p>8.3Na avka i o taa PVC sifo a sa reetko , prenika 50 mm . O rau po ko adu sifo a.</p><p>kom 6.00</p><p>9</p><p>9.1</p><p>Na avka i o taa ko plet WC olje, tipa Simplon , do ae proizvod je I klase. Spoj WC olje sa ka aliza io o reo uraditi sa "ge zlo " i odgovarajui kito da ude dihtova %. olju preko gu e ih pod etaa privrstiti esi ga i rafovi a. Postaviti poklopa za olju od edijapa a. olju i opre u aruiti po iz oru projekta ta. O rau po ko adu olje, ko plet sa svi potre i kanalizacionim i vodovodnim materijalom</p><p>kom 2.00</p><p>9.2</p><p>Nabavka i postavljanje PVC WC vodokotlia "Ge erit" sa svi potre i ele ti a za spaja je sa oljo i uav e . Vodokotli paljivo postaviti i povezati sa ve tilo . Vodokotli po iz oru projekta ta. O rau po ko adu vodokotlia.</p><p>kom 6.00</p><p>1</p><p>2</p><p>3</p><p>4</p><p>5</p><p>6</p><p>7</p><p>8</p><p>9</p><p>Ukupno kanalizacija</p><p>Sa itar i ureaji</p><p>Ukupno sanitarije</p><p>UKUPNO:</p><p>De o taa i rue je</p><p>Izolaterski radovi</p><p>Stolarski radovi</p><p>Kera iarski radoviMolersko farbarski radovi</p><p>REKAPITULACIJA</p><p>Vodovod</p><p>Kanalizacija</p><p>Sa itar i ureaji</p><p>Betonski i armirano betonski radovi</p></li><li><p>O jekat: Os ov a kola "Uitelj Tasa"Prostorija: Toaleti prizemlje, I, II i IIIsprat</p><p>Uli a: Rajieva 24</p><p>Fondacija Ana i Vlade Divac</p><p>PREDMER I PREDRAUN RADOVA</p><p>Grad: Ni</p><p>SVE UKUPNO</p><p>REKAPITULACIJA</p><p>A PONUDA</p><p>B PONUDA</p></li></ul>

Recommended

View more >