Xử lý đạm, lân nước thải chăn nuôi heo

  • Published on
    29-Nov-2015

  • View
    132

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

p dng vi khun kh m, ha tan ln x l nc thi

Transcript

<ul><li><p>B GIO DC V O TOTRNG I HC CN TH</p><p>VIN NGHIN CU V PHT TRIN CNG NGH SINH HC</p><p> LUN VN TT NGHIP I HCNGNH CNG NGH SINH HC</p><p>NG DNG CH PHM SINH HC LOI B NIT,PHOSPHO TRONG NC R RC V NC THICHN NUI HEO QUY M PHNG TH NGHIM</p><p> CN B HNG DN SINH VIN THC HIN PGs Ts. CAO NGC IP NGUYN TH KIM EM Ths. V VN PHC QU MSSV: 3082509</p><p> LP: CNSH K34</p><p>Cn Th, Thng 5/2012</p></li><li><p>B GIO DC V O TOTRNG I HC CN TH</p><p>VIN NGHIN CU V PHT TRIN CNG NGH SINH HC</p><p>LUN VN TT NGHIP I HCNGNH CNG NGH SINH HC</p><p>NG DNG CH PHM SINH HC LOI B NIT,PHOSPHO TRONG NC R RC V NC THICHN NUI HEO QUY M PHNG TH NGHIM</p><p> CN B HNG DN SINH VIN THC HIN PGs Ts. CAO NGC IP NGUYN TH KIM EM Ths. V VN PHC QU MSSV: 3082509</p><p> LP: CNSH K34</p><p>Cn Th, Thng 05/2012</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>PHN K DUYT</p><p>CN B HNG DN SINH VIN THC HIN(k tn) (k tn)</p><p>PGs Ts. Cao Ngc ip Nguyn Th Kim Em</p><p>XT DUYT CA CH TCH HI NG</p><p>Cn Th, ngy thng nm 2012CH TCH HI NG</p><p>(k tn)</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>CM TTrong sut qu trnh hc tp cho n khi hon thnh lun vn ny ti nhn c rtnhiu s gip t thy c, bn b v gia nh. c c kt qu nh hm nay, tixin by t lng bit n su sc n: Thy PGs.Ts Cao Ngc ip ngi dnh nhiu thi gian, hng dn tn</p><p>tnh, ng vin, cung cp nhiu ti liu, kin thc qu bu, gip , to miiu kin thun li v tt nht ti hon thnh lun vn ny.</p><p> Ban Gim c Vin Nghin cu v Pht trin Cng ngh sinh hc, Thy LThanh Hng c vn hc tp lp Cng ngh sinh hc K34 quan tm v gip trong sut qu trnh hc tp.</p><p> Anh V Vn Phc Qu, cng vi cc anh ch trong phng Vi sinh vt chdy, truyn t rt nhiu kinh nghim cho ti trong thi gian thc hin ti.</p><p> Tp th lp Cng ngh sinh hc K34 gip v chia s cng ti trong qutrnh hc tp.</p><p> Gia nh, cha m, cc em yu thng, ng vin, to mi thun li cho tiyn tm, c iu kin tt hon thnh v t c kt qu trong sut qu trnhhc tp ca mnh.</p><p> Xin chn thnh cm n n tt c s h tr, quan tm v gip ca mi ngi!</p><p>Cn Th, ngy thng nm 2012</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc i Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>TM TT</p><p>Nc r rc v nc thi chn nui cha hm lng cht nhim rt cao cbit l hm lng ammonium v ln ha tan (phosphate) gp phn gy nhim mitrng. V vy cn x l ammonium v phosphate trong nc r rc v nc thi chnnui trc khi thi ra mi trng.</p><p>Th nghim s dng vi khun oxy ha ammonium Pseudomonas stutzeri dngTN4, Pseudomonas stutzeri dng D3b v vi khun tch ly phosphate Bacillus subtilisdng DTT.001L, Pseudomonas .sp dng CTH.013L loi b nit v phospho trongnc r rc v nc thi chn nui heo th tch 1 lt. Kt qu cho thy dng D3b ckh nng oxy ha ammonium hiu qu nht, dng DTT.001L c kh nng tch lyphosphate tt nht. Khi kt hp hai dng vi khun ny x l nit v phospho trongnc r rc v nc thi chn nui heo, cho thy kt qu x l ammonium tt nht sau48 gi khi kt hp vi sc kh lin tc (99,8 % i vi nc r rc, 99,03 % i vinc thi chn nui heo). Hiu qu x l phosphate tt nht sau 24 gi (68,7 % ivi nc r rc, 82,9 % i vi nc thi chn nui heo). Tuy nhin khi tng th tchx l ln 10 lt th kh nng x l ammonium ca hai dng vi khun trn ko di nngy th 9 v kh nng x l phosphate sau 48 gi.</p><p>T kha: ammonium, nc r rc, nc thi chn nui heo, phosphate, vi khunkh nit, vi khun tch ly phosphate.</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc ii Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>MC LC</p><p>CHNG 1. GII THIU...........................................................................................11.1. t vn ............................................................................................................11.2. Mc tiu ti .....................................................................................................2</p><p>CHNG 2. LC KHO TI LIU......................................................................32.1. c im nc r rc v nc thi chn nui heo ...........................................32.1.1. c im nc r rc........................................................................................32.1.2. c im nc nc thi chn nui heo .........................................................42.2. Tm quan trng ca vic x l nit &amp; phospho...............................................52.2.1. S lc v chu trnh nit &amp; phospho...............................................................5</p><p>a.. Chu trnh nit....................................................................................................5b. Chu trnh v s bin i phospho trong t nhin..............................................7</p><p>2.2.2. nhim nc r rc &amp; nc thi chn nui heo..............................................82.3. Cng ngh x l nc thi..................................................................................92.3.1. Phng php vt l, ha hc............................................................................92.3.2. Phng php sinh hc......................................................................................92.3.3. Nhng nghin cu v x l nc thi Vit Nam........................................112.4. S lc v vi khun s dng trong x l nc r rc v nc thichn nui heo ............................................................................................................11</p><p>CHNG 3. PHNG TIN V PHNG PHP NGHIN CU ..................133.1. Thi gian v a im .......................................................................................133.2. Phng tin th nghim ....................................................................................133.2.1. Vt liu...........................................................................................................133.2.2. Dng c, thit b............................................................................................ 133.2.3. Ha cht .........................................................................................................14</p><p>a. Cc ha cht s dng o amonium.............................................................14b. Ha cht dng o ln ..................................................................................14c. Mi trng nui chng vi khun x l nc thi............................................15</p><p>3.3. Phng php nghin cu..................................................................................163.3.1. Phng php thu mu nc ...........................................................................163.3.2. Phng php nui cy vi khun.....................................................................16</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc iii Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>3.3.3. B tr th nghim ............................................................................................16a. Th nghim 1: Xc nh hiu sut loi b nit &amp; phospho ca cc dngvi khun trong nc r rc v nc thi chn nui heo th tch 1 lt. ..............16b. Th nghim 2: Xc nh iu kin ti u hiu sut loi b nit, phosphoca vi khun trong nc r rc v nc thi chn nui heo quy m 1 lt............17c. Th nghim 3: ng dng vi khun loi b nit &amp; phospho trong nc rrc v nc thi chn nui heo th tch 10 lt. .................................................18</p><p>3.3.4. Phng php phn tch cc ch tiu ...............................................................18a. Phng php o amonium...............................................................................18b. Phng php o ln ........................................................................................20</p><p>3.3.5. Phng php phn tch s liu.......................................................................21CHNG 4. KT QU - THO LUN ..................................................................224.1 Th nghim 1: Xc nh hiu sut loi b nit &amp; phospho ca cc dng vikhun trong nc r rc v nc thi chn nui heo th tch 1 lt...................224.1.1 S bin ng hm lng ammonium ca nc r rc.....................................22</p><p>a. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium...........................................................Error! Bookmark not defined.b. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium trong cc nghim thc theo thi gian............. Error! Bookmark notdefined.</p><p>4.1.2 S bin ng hm lng phosphate ca nc r rc.......................................24a. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate.............................................................Error! Bookmark not defined.b. nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate trong cc nghim thc theo thi gian.Error! Bookmark not defined.</p><p>4.1.3 S bin ng hm lng ammonium ca nc thi chn nui heo................264.1.4 S bin ng hm lng phosphate ca nc thi chn nui heo..................274.2. Th nghim 2: Xc nh iu kin ti u hiu sut loi b nit, phosphoca vi khun trong nc r rc v nc thi chn nui heo quy m 1 lt...........294.2.1 S bin ng hm lng ammonium ca nc r rc.....................................294.2.2 S bin ng hm lng phosphate ca nc r rc.......................................314.2.3 S bin ng hm lng ammonium ca nc thi chn nui heo................33</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc iv Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>4.2.4 S bin ng hm lng phosphate ca nc thi chn nui heo..................344.3 Th nghim 3: ng dng vi khun loi b nit &amp; phospho trong ncr rc v nc thi chn nui heo th tch 10 lt.................................................364.3.1 Nc r rc ......................................................................................................36</p><p>a. S bin ng hm lng ammonium ..............................................................36b. S bin ng hm lng phosphate ................................................................37c. S bin i pH.................................................................................................38</p><p>4.3.2 Nc thi chn nui heo .................................................................................39a. S bin ng hm lng ammonium ..............................................................39b. S bin ng hm lng phosphate ................................................................40c. S bin i pH.................................................................................................41</p><p>CHNG 5. KT LUN V NGH ..................................................................435.1. Kt lun ............................................................................................................435.2. ngh..............................................................................................................43</p><p>TI LIU THAM KHO...........................................................................................44</p><p>PH LC</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc v Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>DANH MC BNGBng 1. Thnh phn nc r rc ......................................................................................3Bng 2: Thnh phn nc thi chn nui heo. ................................................................4Bng 3. Nghim thc th nghim 1 ...............................................................................17Bng 4. Nghim thc th nghim 2 ...............................................................................17Bng 5. Nghim thc th nghim 3 ...............................................................................18Bng 6. Thnh phn ca dy ng chun P2O5...........................................................21Bng 7: Kim nh t hm lng ammonium ca nc r rc........................................36Bng 8: Kim nh t hm lng phosphate ca nc r rc..........................................38Bng 9: Kt qu s thay i pH ca nc r rc. ..........................................................38Bng 10: Kim nh t pH ca nc r rc......................................................................39Bng 11: Kim nh t hm lng ammonium ca nc thi chn nui heo.................40Bng 12: Kim nh t hm lng phosphate ca nc thi chn nui heo...................41Bng 13: Kt qu s thay i pH ca nc thi chn nui heo. ...................................41Bng 14: Kim nh t ca pH nc thi chn nui heo. ..............................................42</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc vi Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>DANH MC HNH</p><p>Hnh 1: Chu trnh chuyn ha nit trong t nhin ..........................................................6Hnh 2: Chu trnh Phospho trong t nhin ......................................................................7Hnh 3: ng chun o N_NH4+.................................................................................20Hnh 4: ng chun o ln .........................................................................................20Hnh 5: nh hng ca sc kh, vi khun vi khun kh nit v phospho trn hmlng ammonium ca nc r rc..................................................................................22Hnh 6: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium trong cc nghim thc theo thi gian ca nc r rc................................23Hnh 7: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate ca nc r rc . ............................................................................................24Hnh 8: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate trong cc nghim thc theo thi gian ca nc r rc..................................25Hnh 9: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium ca nc thi chn nui heo.......................................................................33Hnh 10: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngammonium trong cc nghim thc theo thi gian ca nc thi chn nui heo...........27Hnh 11: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate ca nc thi chn nui heo.........................................................................28Hnh 12: nh hng ca sc kh, vi khun kh nit v phospho trn hm lngphosphate trong cc nghim thc theo thi gian ca nc thi chn nui heo.............28Hnh 15: S bin ng hm lng phosphate ca nc r rc th nghim 2..............31Hnh 16: nh hng ca sc kh, thi gian, vi khun kh nit v phospho trnhm lng phosphate trong cc nghim thc ca nc r rc th nghim 2. .............32Hnh 13: S bin ng hm lng ammonium nc r rc th nghim 2. ............Error!Bookmark not defined.Hnh 14: nh hng ca sc kh, thi gian, vi khun kh nit v phospho trnhm lng ammonium trong cc nghim thc ca nc r rc th nghim 2. ...........30Hnh 17: S bin ng hm lng ammonium trong nc thi chn nui heo th nghim 2. ..................................................................................................................33</p></li><li><p>Lun vn tt nghip i hc Kha 34 2012 Trng HCT</p><p>Chuyn ngnh cng ngh sinh hc vii Vin NC&amp;PT Cng ngh sinh hc</p><p>Hnh 18: nh hng ca sc kh, thi gian, vi khun kh nit v phospho trnhm lng ammonium trong cc nghim...</p></li></ul>