XỬ PHẠT VI PHẠM HNH CHNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ Ở ??n...4 đề xử phạt vi phạm hnh chnh - một cng cụ trong hoạt động quản l nh nước. Với cấp độ luận văn thạc sỹ

  • Published on
    06-Feb-2018

  • View
    214

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>I HC QUC GIA H NI </p><p>KHOA LUT </p><p>TRN NGC DUY </p><p>X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG LNH </p><p>VC Y T VIT NAM HIN NAY </p><p>Chuyn ngnh: L lun v lch s nh nc v php lut </p><p>M s: 60 38 01 01 </p><p>TM TT LUN VN THC S LUT HC </p><p>H NI - 2014</p></li><li><p>Cng trnh c hon thnh ti </p><p>Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni </p><p>Cn b hng dn khoa hc: TS. NGUYN XUN TON </p><p>Phn bin 1: ........................................................................ </p><p>Phn bin 2: ........................................................................ </p><p>Lun vn c bo v ti Hi ng chm lun vn, hp ti </p><p>Khoa Lut - i hc Quc gia H Ni. </p><p>Vo hi ..... gi ....., ngy ..... thng ..... nm 2014 </p><p>C th tm hiu lun vn ti </p><p>Trung tm t liu Khoa Lut i hc Quc gia H Ni </p><p>Trung tm Thng tin Th vin, i hc Quc gia H Ni </p></li><li><p> 1 </p><p>MC LC CA LUN VN </p><p>Trang </p><p>Trang ph ba </p><p>Li cam oan </p><p>Mc lc </p><p>Danh mc cc bng </p><p>M U ..................................................................................................... 1 </p><p>Chng 1: C S L LUN V X PHT VI PHM HNH </p><p>CHNH TRONG LNH VC Y T ............................................ 5 </p><p>1.1. Khi nim, vai tr ca php lut v x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t ............................................................... 5 </p><p>1.1.1. Mt s khi nim c lin quan ......................................................... 5 </p><p>1.1.2. X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t ............................. 9 </p><p>1.1.3. Vai tr ca php lut v x pht vi phm hnh chnh trong </p><p>lnh vc y t ................................................................................... 16 </p><p>1.2. Ch th, thm quyn v th tc x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t ............................................................. 17 </p><p>1.2.1. Ch th thc hin php lut x pht vi phm hnh chnh </p><p>trong lnh vc y t .......................................................................... 17 </p><p>1.2.2. Thm quyn x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t ...... 22 </p><p>1.2.3. Th tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t .............. 32 </p><p>Chng 2: THC TRNG HOT NG X PHT VI PHM </p><p>HNH CHNH TRONG LNH VC Y T T NM </p><p>2005 N NAY ............................................................................ 43 </p><p>2.1. Thc trng php lut v x l vi phm hnh chnh trong </p><p>lnh vc y t................................................................................... 43 </p><p>2.1.1. Cc vn bn quy phm php lut lin quan n x pht vi </p><p>phm hnh chnh trong lnh vc y t ............................................. 43 </p><p>2.1.2. Ni dung cc quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh </p><p>vc y t ........................................................................................... 48 </p><p>2.2. Thc trng t chc hot ng x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t ............................................................. 53 </p></li><li><p> 2 </p><p>2.2.1. H thng t chc ca thanh tra v y t .......................................... 54 </p><p>2.2.2. i ng thanh tra vin y t ............................................................ 60 </p><p>2.2.3. iu kin bo m cho hot ng thanh tra y t ........................... 63 </p><p>2.2.4. Phng thc v hiu qu thanh tra y t ......................................... 65 </p><p>2.2.5. Kt qu x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t .............. 66 </p><p>Chng 3: GII PHP NNG CAO HIU QU HOT NG </p><p>X PHT VI PHM HNH CHNH TRONG LNH </p><p>VC Y T .................................................................................... 70 </p><p>3.1. D bo tnh hnh c lin quan n x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t trong thi gian ti ............................. 70 </p><p>3.1.1. Xu hng pht trin ca y t ......................................................... 70 </p><p>3.1.2. Tnh hnh vi phm php lut hnh chnh trong lnh vc y t ........ 74 </p><p>3.2. Gii php nng cao hiu qu hot ng x pht vi phm </p><p>hnh chnh trong lnh vc y t .................................................... 76 </p><p>3.2.1. Tip tc hon thin php lut x pht vi phm hnh chnh </p><p>trong lnh vc y t .......................................................................... 76 </p><p>3.2.2. Tng cng ph bin, gio dc php lut v x pht vi phm </p><p>hnh chnh trong lnh vc y t ....................................................... 78 </p><p>3.2.3. Cng c t chc thanh tra chuyn ngnh v y t v nng cao </p><p>cht lng i ng thanh tra vin y t ........................................... 80 </p><p>3.2.4. Tng cng u t c s vt cht, k thut, cc iu kin bo </p><p>m x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t .................... 81 </p><p>KT LUN ............................................................................................... 83 </p><p>DANH MC TI LIU THAM KHO ................................................ 85 </p></li><li><p> 3 </p><p>M U </p><p>1. Tnh cp thit ca ti </p><p>X pht vi phm hnh chnh ni chung v x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t ni ring l cng c quan trng trong hot ng </p><p>qun l nh nc nhm duy tr trt t, k cng trong qun l hnh </p><p>chnh ca Nh nc. y cng l vn trc tip lin quan n cuc </p><p>sng hng ngy ca nhn dn c ng, Nh nc v ton x hi ht </p><p>sc quan tm. </p><p>Trong nhng nm qua, cng tc bo v, chm sc v nng cao sc </p><p>khe nhn dn t c rt nhiu thnh tu quan trng, c bit l </p><p>nhng thnh tu quan trng trong cng tc y t d phng, khm bnh, </p><p>cha bnh, dc, trang thit b y t v ti chnh y t. </p><p>Mt trong nhng nguyn nhn t c cc thnh tu trn l </p><p>Nh nc s dng mt cch hiu qu cng c php lut trong cng </p><p>tc qun l nh nc trong lnh vc y t. Chnh ph c ban hnh Ngh </p><p>nh s 45/2005/N-CP quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh </p><p>vc y t, to c mt cng c php l v cng quan trng chn </p><p>chnh trt t, k cng trong qun l nh nc v y t. </p><p>Tuy nhin, vi s pht trin ca h thng y t trn c nc bao gm </p><p>c y t nh nc v y t t nhn, th cng xy ra khng t cc trng hp </p><p>vi phm php lut lin quan n hot ng chm sc sc khe nhn dn. </p><p>Theo bo co cng tc thanh tra y t nm 2013 th vic thanh tra, kim tra </p><p> c tin hnh thng xuyn nhng vn cn nhng hn ch cn phi </p><p>c nghin cu hon thin cc cng c php lut lin quan n vn </p><p> x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t. </p><p>T nhng yu cu khch quan trn, hc vin chn vn "X </p><p>pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t Vit Nam hin nay" lm </p><p>ti lun vn cao hc ca mnh. </p><p>2. Tnh hnh nghin cu v x pht vi phm hnh chnh trong </p><p>lnh vc y t </p><p>Trn th gii cc ti nghin cu v x pht vi phm hnh chnh </p><p>ni chung v c lin quan n vn x pht vi phm hnh chnh trong </p><p>lnh vc y t bi ring c thc hin trong nhiu nm qua. Tuy </p><p>nhin, vn x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t dng nh </p><p>vn cha nhn c s quan tm, nghin cu nhiu. </p><p>Trong nhng nm gn y, Vit Nam c mt s tc gi quan </p><p>tm nghin cu n vn qun l nh nc ni chung v qun l nh </p><p>nc i vi ngnh, lnh vc ni ring nhng li t nghin cu n vn </p></li><li><p> 4 </p><p> x pht vi phm hnh chnh - mt cng c trong hot ng qun l </p><p>nh nc. </p><p>Vi cp lun vn thc s lut hc, y l cng trnh tp trung </p><p>vo nghin cu cc vn c v l lun v thc tin php lut lin quan </p><p>n hot ng x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t. </p><p>3. Mc ch v nhim v nghin cu </p><p>3.1. Mc ch </p><p>Nghin cu, lun gii c s l lun v thc tin hot ng x pht </p><p>vi phm hnh chnh trong lnh vc y t xut mt s gii php </p><p>nhm nng cao hiu qu cng tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh </p><p>vc y t trong thi gian ti. </p><p>3.2. Nhim v </p><p>- Phn tch cc vn l lun lin quan n x pht vi phm hnh </p><p>chnh ni chung v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t ni ring. </p><p>- nh gi thc trng son tho, ban hnh php lut v t chc </p><p>trin khai thi hnh vn bn quy phm php lut v x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t trong giai on t nm 2005 n nm 2014. </p><p>- D bo nhng yu t tc ng v xut mt s gii php nng </p><p>cao hiu qu cng tc x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t </p><p>trong thi gian ti. </p><p>4. i tng v phm vi nghin cu </p><p>4.1. i tng nghin cu </p><p>- Cc vn bn quy phm php lut lin quan n lnh vc y t, x pht </p><p>vi phm hnh chnh v x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t; </p><p>- Cc ti liu, cng trnh nghin cu khoa hc v lnh vc y t, </p><p>qun l nh nc, qun l nh nc bng php lut v x pht vi phm </p><p>hnh chnh trong lnh vc y t; </p><p>- Cc bo co tng kt, bo co chuyn v thc hin cng tc x </p><p>pht vi phm hnh chnh ni chung v cng tc x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t ni ring; </p><p>- Cc ti liu khc c lin quan n cng tc x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t; </p><p>- Hot ng thc tin ca cc c quan, t chc, c nhn thuc ch th </p><p>v i tng ca vic x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t. </p><p>4.2. Phm vi nghin cu </p><p>- V thi gian: Kho st t nm 2005 n nay. </p><p>- V khng gian: Trn phm vi ton quc, bao gm B Y t, B </p><p>Cng thng, B Nng nghip v pht trin nng thn v cc tnh, thnh </p><p>ph trc thuc trung ng. </p></li><li><p> 5 </p><p>5. C s l lun v phng php nghin cu </p><p>5.1. C s l lun </p><p>S dng phng php lun duy vt bin chng ca ch ngha Mac </p><p>- L nin, t tng H Ch Minh. Qun trit ng li, quy nh ngh </p><p>quyt i hi ng Cng sn Vit Nam v cng tc bo v, chm sc v </p><p>nng cao sc khe nhn dn trong tnh hnh mi. </p><p>5.2. Cc phng php nghin cu c th </p><p>- Phng php nghin cu tng hp: Phng php ny ch yu tp </p><p>trung nghin cu, tham kho, phn tch cc sch, ti liu, cng trnh </p><p>nghin cu khoa hc, cc s liu khoa hc c cng b trong v </p><p>ngoi nc c lin quan n lun vn. </p><p>- Phng php kho st thc tin: nh gi thc trng cng tc </p><p>x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t mt cch khch quan, </p><p>trung thc v nh gi tnh kh thi ca cc gii php c xy dng. </p><p>- Cc phng php nghin cu b tr khc: tng thm tin </p><p>cy ca cc thng tin thu thp c t cc phng php khc, Lun </p><p>vn cn s dng thm mt s phng php b tr khc nh so snh, quy </p><p>np din gii v tin hnh thu thp, phn tch kin ca cc chuyn gia </p><p>c kinh nghim v qun l, chnh sch, php lut v y t </p><p>6. Kt cu ca Lun vn </p><p>Ngoi phn m u, kt lun, ph lc, danh mc ti liu tham kho </p><p>v mc lc, ni dung ca Lun vn c kt cu thnh 03 chng sau y: </p><p>Chng 1. C s l lun v x pht vi phm hnh chnh trong lnh </p><p>vc y t. </p><p>Chng 2. Thc trng hot ng x pht vi phm hnh chnh </p><p>trong lnh vc y t t nm 2005 n nay. </p><p>Chng 3. Gii php nng cao hot ng x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t. </p><p>Chng 1 </p><p>C S L LUN V X PHT VI PHM HNH CHNH </p><p>TRONG LNH VC Y T </p><p>1.1. Khi nim, vai tr ca php lut v x pht vi phm hnh </p><p>chnh trong lnh vc y t </p><p>1.1.1. Mt s khi nim c lin quan </p><p> hiu c khi nim php lut x pht vi phm hnh chnh trong </p><p>lnh vc y t trc ht cn phi tm hiu mt s khi nim lin quan: </p></li><li><p> 6 </p><p>1.1.1.1. Khi nim vi phm hnh chnh </p><p>Vi phm hnh chnh l mt loi vi phm php lut xy ra kh ph </p><p>bin hng ngy trong i sng x hi, kinh t, t nhng hnh vi nh nh </p><p>vt rc khng ng ni, ng ch, n nhng hnh vi c tnh cht, mc </p><p>ln hn nh iu khin mt, xe my i vo ng mt chiu, vt n </p><p>, hoc nhng hnh vi trong hot ng sn xut, kinh doanh nh tin </p><p>hnh kinh doanh m khng ng k theo quy nh ca php lut, trn thu, </p><p>thay i tr s ca doanh nghip m khng thng bo, hay nhng hnh vi </p><p>trong lnh vc bo v mi trng nh vn chuyn v x l cht thi, cc </p><p>cht gy nhim mi trng khng ng theo quy nh v bo v mi </p><p>trng; nhng hnh vi trong lnh vc thng mi nh xut nhp khu hng </p><p>ha khng ng giy php... Tm li, nhng hnh vi vi phm php lut </p><p>trn th hin rt a dng, phong ph, hu ht cc lnh vc ca qun l </p><p>nh nc, song u c chung mt s c im sau: </p><p>Mt l, vi phm hnh chnh u l hnh vi tri php lut, xm phm </p><p>cc quy nh ca php lut v qun l nh nc. </p><p>Hai l, ch th ca hnh vi vi phm hnh chnh l do c nhn, t </p><p>chc thc hin do c hoc v . i vi t chc, th hnh vi ny c </p><p>thc hin bi c nhn nhng di danh ngha t chc (do t chc giao, </p><p>phn cng hoc thc hin hnh vi nhn danh t chc ). Cc ch th thc </p><p>hin hnh vi vi phm hnh chnh l t chc hoc c nhn c nng lc chu </p><p>trch nhim hnh chnh. Theo quy nh ca php lut hin hnh, t chc vi </p><p>phm hnh chnh l php nhn, t hp tc v h gia nh theo quy nh ca </p><p>B lut dn s thc hin hnh vi vi phm hnh chnh. C nhn, t chc </p><p>nc ngoi vi phm hnh chnh trong phm vi lnh th, vng tip gip </p><p>lnh hi, vng c quyn kinh t v thm lc a ca nc Cng ho x </p><p>hi ch ngha Vit Nam; trn tu bay mang quc tch Vit Nam, tu bin </p><p>mang c Vit Nam th b x pht hnh chnh theo quy nh ca php lut </p><p>Vit Nam, tr trng hp iu c quc t m Cng ho x hi ch ngha </p><p>Vit Nam l thnh vin c quy nh khc. </p><p>Trch nhim php l hnh chnh pht sinh nh mt tt yu khch </p><p>quan, c ngha l khi thc hin hnh vi vi phm hnh chnh c nhn, t </p><p>chc phi chu nhng hnh thc x l do php lut quy nh. Trch nhim </p><p>hnh chnh tn ti di hnh thc cc ch ti hnh chnh, thng thng l </p><p>pht tin, cnh co v c th ng thi cn p dng cc bin php hnh </p><p>chnh khc. So vi trch nhim hnh s, trch nhim hnh chnh phong ph </p><p>hn, song t nghim khc hn. </p><p>Ba l, mc nguy him ca hnh vi thp hn ti phm. y l du </p><p>hiu c bn nht phn bit vi phm hnh chnh vi ti phm. Tuy nhin, </p></li><li><p> 7 </p><p>tnh cht v mc xm hi ca hnh vi vi phm hnh chnh mc d nguy </p><p>him cho x hi song cha cc yu t cu thnh ti phm c quy </p><p>nh ti B lut hnh s. </p><p>Bn l, php lut quy nh hnh vi phi b x pht vi phm hnh </p><p>chnh. Vi phm hnh chnh cng nh mi hnh vi vi phm php lut khc </p><p>u xm hi n cc quan h x hi c php lut bo v. Ni cch khc, </p><p>khch th ca vi phm hnh chnh l quan h x hi v qun l nh nc </p><p>trong cc lnh vc b hnh vi vi phm xm hi. Khch th ca vi phm </p><p>php lut chnh l yu t quan trng xc nh tnh cht, mc nguy </p><p>him cho x hi ca hnh vi vi phm php lut loi ny. Do cc quan h </p><p>trong qun l nh nc rt a dng v phong ph nn khch th ca hnh </p><p>vi vi phm php lut hnh chnh cng rt phong ph, a dng trn mi lnh </p><p>vc ca qun l nh nc. c quy nh c th trong cc vn bn quy </p><p>phm php lut. </p><p>Vi phm hnh chnh l hnh vi do c nhn, t chc thc hin vi li </p><p>c hoc v vi phm cc quy nh ca php lut v qun l nh nc </p><p>m khng phi l ti phm v theo quy nh ca php lut phi b x pht </p><p>vi phm hnh chnh. </p><p>1.1.1.2. Khi nim x pht vi phm hnh chnh. </p><p>X l hnh chnh thc cht l mt loi hot ng qun l hnh chnh </p><p>nh nc. l loi hot ng c bit v rt phc tp bao gm mt lot </p><p>cc hnh vi c th lin quan mt thit vi nhau nh phn tch, nh gi </p><p>tnh cht, mc ca vi phm hnh chnh, xc nh thm quyn x pht, </p><p>i chiu vi quy nh ca php lut, p dng hnh thc v mc pht v ra </p><p>quyt nh x pht hnh chnh. </p><p>X pht vi phm hnh chnh l vic ngi c thm quyn x pht p </p><p>dng hnh thc x pht, bin php khc phc hu qu i vi c nhn, t </p><p>chc thc hin hnh vi vi phm hnh chnh theo quy nh ca php lut v </p><p>x pht vi phm hnh chnh. </p><p>1.1.2. X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t </p><p>1.1.2.1. Khi nim vi phm hnh chnh trong lnh vc y t. </p><p>Hot ng y t c nhng c th ring v bn cht ca cc hot ng </p><p>ny l mang tnh nhn o, nhn vn, lin quan trc tip n sc khe, tnh </p><p>mng con ngi. Do , tng cng qun l nh nc i vi hot ng y </p><p>t l rt cn thit nhm t c cc mc tiu trong chm sc sc khe m </p><p>Ngh quyt s 46-NQ/TW ngy 23/ 02/2005 ca B Chnh tr v cng tc </p><p>bo v, chm sc v nng cao sc khe nhn dn trong tnh hnh mi, </p><p>Ngh quyt i hi ng ton quc ln th X v cc vn kin khc ca </p><p>ng ch ra l "Gim t l mc bnh, tt v t vong, nng cao sc khe, </p></li><li><p> 8 </p><p>tng tui th, ci thin cht lng ging ni, gp phn nng cao cht </p><p>lng cuc sng, cht lng ngun nhn lc, hnh thnh h thng chm </p><p>sc sc khe ng b t Trung ng n c s v thi quen gi gn sc </p><p>khe ca nhn dn, p ng yu cu cng nghip ho, hin i ho, xy </p><p>dng v bo v T quc". </p><p>T khi nim vi phm php lut v vi phm php lut hnh chnh </p><p>cng vi nhng phn tch trn c th hiu khi nim vi phm hnh chnh </p><p>trong lnh vc y t nh sau: vi phm hnh chnh trong lnh vc y t l </p><p>nhng hnh vi c li do c nhn, t chc thc hin, vi phm cc quy nh </p><p>ca php lut v qun l nh nc trong lnh vc y t m khng phi l ti </p><p>phm v theo quy nh ca php lut phi b x pht vi phm hnh chnh. </p><p>Vi phm cc quy nh v qun l nh nc trong lnh vc y t c </p><p>quy nh c th ti iu 1 ca Ngh nh s 176/2013/N-CP ngy </p><p>14/11/2013 (sau y vit tt l Ngh nh 176/2013/N-CP) ca Chnh </p><p>ph quy nh x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t, iu 1 </p><p>Ngh nh s 178/2013/N-CP ngy 14/11/2013 (sau y vit tt l Ngh </p><p>nh 176/2013/N-CP) ca Chnh ph quy nh x pht vi phm hnh </p><p>chnh v an ton thc phm v cc vn bn php lut khc c quy nh </p><p>hnh vi v ch ti x pht m vn bn c xc lp thm quyn x pht </p><p>cho c quan y t. </p><p>1.1.2.2. Khi nim x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t </p><p>X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t l thut ng php l </p><p>dng ch vic x pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t. </p><p>X pht vi phm hnh chnh trong lnh vc y t l hot ng do c </p><p>quan y t hoc cc c quan nh nc c thm quyn c php lut quy </p><p>nh tin hnh i vi c nhn, t chc vi phm cc quy nh ca php lut </p><p>v qun l nh nc trong lnh vc y t c li c hoc v m khng </p><p>phi l ti phm theo cc q...</p></li></ul>