XVI. gimnazijagimnazija-sesnaesta-zg.skole.hr/upload/gimnazija-sesnaesta-zg/news...III. Što se utvrđuje ... IV. Izvannastavne i ... Dodatna nastava iz geografije 16 Dodatna nastava iz povijesti

  • Published on
    07-Apr-2018

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>XVI. gimnazija </p><p>Zagreb, Krianieva 4a </p><p>Tel. 01/ 46 11 516 </p><p>e-mail: gimnazija-sesnaesta@zg.skole.hr </p><p> XVI.gimnazija@zg.t-com.hr </p><p>web adresa: 16.gimnazija.hr </p><p>KLASA: 003-05/16-01/01 </p><p>URBROJ: 251-101-02-16-01 </p><p>30. rujna 2016. </p><p>kolski odbor XVI. gimnazije temeljem lanka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj </p><p>i srednjoj koli ((Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, </p><p>126/12, 94/13, 152/14) i lanka 28. Statuta na 40. sjednici odranoj 30.09.2016. d o n o s i </p><p>KOLSKI KURIKULUM </p><p>XVI. gimnazije </p><p>Za kolsku godinu 2016./2017. </p><p>mailto:gimnazija-sesnaesta@zg.skole.hrmailto:XVI.gimnazija@zg.t-com.hr</p></li><li><p>2 </p><p>SADRAJ: 2 </p><p>I Osnovni podatci o ustanovi 6 </p><p>II. Vizija i ciljevi kolskog kurikuluma 7 </p><p>III. to se utvruje kolskim kurikulumom? 8 </p><p>IV. Izvannastavne i izvankolske aktivnosti, projekti i meunarodna suradnja, terenska nastava i izleti </p><p>10 </p><p>1. DVOJEZINA NASTAVA 10 </p><p>2. DODATNA I DOPUNSKA NASTAVA 11 </p><p>Dodatna nastava iz hrvatskoga jezika: pripreme za maturante </p><p>11 </p><p>Dodatna nastava iz matematike: pripreme za maturante 12 </p><p>Dodatna nastava iz engleskoga jezika 12 </p><p>Dodatna nastava iz francuskoga jezika 13 </p><p>FDDodatna nastava iz talijanskoga jezika 15 </p><p>Dodatna nastava iz geografije 16 </p><p>Dodatna nastava iz povijesti 17 </p><p>Dodatna nastava iz informatike 18 </p><p>Dopunska nastava iz hrvatskoga jezika: uenici povratnici iz inozemstva 19 </p><p>Dopunska nastava iz matematike </p><p>20 </p><p>3. FAKULTATIVNA NASTAVA </p><p>Njemaki jezik 21 </p><p>Francuski jezik 23 </p><p>Talijanski jezik 24 </p><p>panjolski jezik 25 </p><p>Ruski jezik 26 </p><p>Portugalski jezik 28 </p><p>4. MEUNARODNE DIPLOME </p><p>CAMBRIDGE University of CAMBRIDGE International Examination) 29 </p><p>DSD - DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 30 </p></li><li><p>3 </p><p>DELF meunarodno priznata diploma iz francuskog jezika 31 </p><p>5. SURADNJA S INOZEMNIM KOLAMA </p><p> Meunarodna suradnja sa zemljama Europske unije 32 </p><p>Razmjena uenika s gimnazijom u Dubrovniku 33 </p><p>London (Ujedinjeno Kraljevstvo) 34 </p><p>Meunarodna suradnja s Danskom 35 </p><p>Meunarodna suradnja s Njemakom (Oppenheim) 36 </p><p>6. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI </p><p>Proitaj ovo 37 </p><p>Dramsko recitatorska grupa (priprema za Lidrano) 38 </p><p>Kap na dlanu ivota 39 </p><p>Pjesme hrvatskih pjesnika 21. stoljea 40 </p><p>Shakespeareu u spomen dramska predstava 41 </p><p>Lidrano drama competition 42 </p><p>Engleska dramska druina 43 </p><p>Dramska druina 3.b (engleski) 44 </p><p>Debatni klub 45 </p><p>Zbor XVI. gimnazije 46 </p><p>Antika grupa 47 </p><p>Ekologija 48 </p><p>Web grupa 49 </p><p>Filmska grupa 50 </p><p>kolski sportski klub ( atletika, badminton, koarka, nogomet, odbojka, rukomet, stolni tenis) </p><p>51 </p><p>Plesna grupa 56 </p><p>Prva pomo 56 </p><p>7. PROJEKTNA NASTAVA </p><p>Hia eksperimentov u Ljubljani 57 </p></li><li><p>4 </p><p>Semep 57 </p><p>Europski parlament mladih 59 </p><p>MUN Model Ujedinjenih naroda 60 </p><p>Dravna smotra simuliranog suenja 61 </p><p>Simulirana sjednica Hrvatskog Sabora 62 </p><p>Engleski u akciji (UMNA) 63 </p><p>Frankofono kazalite 64 </p><p>8. KOLSKI PROJEKTI </p><p>Projektni tjedan 65 </p><p>Dan zamjenskih uloga 66 </p><p>Hotspot njemaki kazalini projekt 67 </p><p>Veer s ruskim pjesnicima 68 </p><p>panjolski s izvornim govornicima 69 </p><p>Veer matematike 70 </p><p>Klokan 70 </p><p>Izrada periodnog sustava 71 </p><p>Europski dan jezika 72 </p><p>Dani kruha 72 </p><p>Boini sajam 73 </p><p>Dojdi, osma! 74 </p><p>Otvoreni dan kole 74 </p><p>Sveana promocija maturanata 75 </p><p>Dan kole 76 </p><p>9. ZDRAVSTVENI ODGOJ I PREVENTIVA </p><p>Prevencija ovisnosti, meuvrnjakog nasilja i spolno rizinog ponaanja 77 </p><p>Projekt Zdravo 78 </p><p>10. HUMANITARNI RAD </p></li><li><p>5 </p><p>Volonterski klub XVI. gimnazije 79 </p><p>11. IZVANUIONINA NASTAVA </p><p>A) Zagreb 80 </p><p>a) Posjet Hrvatskom Saboru 80 </p><p>b) Kulturne ustanove u Zagrebu 81 </p><p>c) Tehniki muzej izloba Molekule koje su promijenile svijet 82 </p><p>d) Memorijalni centar Marija Juri Zagorka 83 </p><p>B) Hrvatska jednodnevi izlet </p><p>a) Posjet Vukovaru 84 </p><p>b) Muzej Like (Gospi) i Memorijalni centar Nikola Tesla (Smiljan) 85 </p><p>C) Hrvatska trodnevni izlet </p><p>a) Kulturno umjetniko blago Istre 86 </p><p>D) Inozemstvo </p><p>D.1 Jednodnevni izleti </p><p>a) Ljubljana, Bled 87 </p><p>b) Italija 88 </p><p>c) Izlet u Trst (4. razredi) 89 </p><p>d) Izlet u Graz (3. razredi) 90 </p><p>D.2 Viednevna putovanja </p><p>a) Terenska nastava London 91 </p><p>b) Terenska nastava - Francuska (Pariz, Normandija, Bretanja) 92 </p><p>c) Terenska nastava Italija (Rim, Tivoli, Vicenza) 93 </p><p>d) Terenska nastava panjolska 94 </p><p>e) Sarajevo 95 </p><p>f) Budimpeta 96 </p><p>g) Skijanje Francuska 97 </p><p>12. MATURALNA PUTOVANJA 98 </p><p>13. ZAVRNE ODREDBE 99 </p></li><li><p>6 </p><p>I. OSNOVNI PODATCI O USTANOVI </p><p>Naziv i sjedite: XVI. gimnazija, Krianieva 4a, Zagreb upanija : Grad Zagreb </p><p>ifra ustanove: 21-114-516 </p><p>Naziv programa: jezina gimnazija </p><p>Ukupni broj uenika: 568 </p><p>Ravnateljica: Nina Karkovi, prof. </p><p>Ukupan broj odjela: 21 </p><p>Ukupan broj djelatnika: 59 </p><p>Ukupan broj nastavnika: 52 </p><p>Ukupan broj strunih suradnika: 4 psihologinja, pedagoginja, dvije knjiniarke </p><p>Ukupan broj administrativnog osoblja: 7 </p></li><li><p>7 </p><p>II. VIZIJA I CILJEVI </p><p>Misija kole </p><p>Radom i kontinuiranim usavravanjem, uz suvremene metode i tehnologiju, uz suradnju i </p><p>timski rad, pripremiti uenike za nastavak obrazovanja i svijet rada. Nauiti uenike kako uiti, </p><p>poticati na istraivaki rad, na izricanje vlastitog miljenja i poticati interdisciplinarnost. </p><p>Vizija kole: </p><p>Biti prepoznatljivo ime za kvalitetu, s kompetentnim i motiviranim djelatnicima koji e </p><p>pripremiti uenike za cjeloivotno obrazovanje. </p><p>Ciljevi kolskog kurikuluma: </p><p>Pouavati i razvijati individualne potencijale uenika u skladu s civilizacijskim vrijednostima, </p><p>zahtjevima trita rada i ciljevima nacionalnog okvirnog kurikuluma i nastavnog plana i </p><p>programa. </p><p>Dugoroni i kratkoroni ciljevi izvannastavnih i izvankolskih aktivnosti, izborne nastave i drugih odgojno- obrazovnih aktivnosti te projekata kole: </p><p> promovirati vrijednosti nacionalne i zaviajne kulture kroz programski orijentirane izvannastavne aktivnosti i kulturno-javnu djelatnost. </p><p> omoguiti svim uenicima postizanje strunih kompetencija potrebnih za trite rada i nastavak obrazovanja </p><p> razvijati obrazovne i kreativne potencijale uenika te podizati strunost nastavnikog kadra </p><p> njegovati i stvarati kvalitetne meuljudske odnose izmeu uenika i nastavnika </p><p> kontinuirano poticati i razvijati kulturu rada </p><p> razvijati radne navike </p><p> zastupati ideju otvorenosti kole prema lokalnoj zajednici putem ukljuivanja u </p><p> projekte i promociju kole </p><p> proiriti mreu profesionalnog informiranja na podruju upanije </p><p> poticati stvaranje partnerstva s drugim kolama u Hrvatskoj i drugim zemljama posebno lanicama EU povezivanjem, usavravanjem i razmjenom iskustava </p><p> razvijati meunarodnu suradnju te mobilnost unutar sustava obrazovanja i osposobljavana </p></li><li><p>8 </p><p>III. KOLSKIM KURIKULUMOM UTVRUJU SE: </p><p>1. CILJEVI AKTIVNOSTI </p><p>1. Stjecanja znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja. </p><p>2. ZADATCI </p><p>1. Osigurati sustavan nain pouavanja uenika, poticati i unapreivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima. </p><p> 2. Razvijati uenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, ouvanju povijesno-kulturne batine i nacionalnog identiteta. </p><p>3. Odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za ivljenje u multikulturalnom svijetu, za potivanje razliitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju drutva. </p><p> 4. Osigurati uenicima stjecanje temeljnih (opeobrazovnih) i strunih kompetencija, osposobiti ih za ivot i rad u promjenjivom drutveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima trinog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignua. </p><p> 5. Osposobiti uenike za cjeloivotno uenje. </p><p>3. NAMJENA AKTIVNOSTI </p><p>Priprema i obrazovanje strunih kadrova kao zadae partnera svih odgojno-obrazovnih </p><p>imbenika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini; </p><p>Priprema uenika za nastavak obrazovanja na sveuilitima i veleuilitima u Hrvatskoj i </p><p>inozemstvu. </p><p>Ispunjavanje potreba i elja uenika; </p><p>4. NOSITELJI AKTIVNOSTI I NJIHOVA ODGOVORNOST </p><p>Nositelji aktivnosti su: </p><p>Ravnateljica; struni suradnici; nastavnici; vanjski suradnici; administrativno, tehniko i pomono tehniko osoblje; roditelji; </p></li><li><p>9 </p><p>Odgovorni su za: </p><p>Pravovremenu i kvalitetnu pripremu i realizaciju nastavnih programa te za vrednovanje postignua uenika. </p><p>5. NAIN REALIZACIJE AKTIVNOSTI </p><p>U koli se izvode izvannastavne aktivnosti uenika radi proirivanja obrazovnih sadraja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti uenika, razvijanja zajednitva uenika, razvijanja drutvenog ivota i razonode uenika. Izvannastavne aktivnosti temelje se na naelu dragovoljnosti izbora sadraja i oblika rada. Nositelji izvannastavnih aktivnosti su uenici, uz strunu pomo nastavnika i strunih suradnika. Radi ostvarivanja nastavnih sadraja i postizanja zakonom i nastavnim programom propisanih ciljeva i zadaa, kola izvodi izlete i ekskurzije te poduzima druge odgovarajue aktivnosti u skladu s provedbenim propisom koji donosi ministar obrazovanja te godinjim planom i programom rada. Voditelj ekskurzije podnosi ravnatelju pisano izvjee o izvedenoj ekskurziji, njezinim rezultatima i materijalnim izdatcima. Struno usavravanje nastavnika; Cjeloivotno uenje nastavnika; </p><p>6. VREMENIK PROVOENJA AKTIVNOSTI </p><p>Od 1. rujna tekue do 31. kolovoza slijedee godine. </p><p>7. DETALJAN TROKOVNIK PROGRAMA </p><p>Financiranje nastavnika i opi materijalni trokovi propisani su zakonom i provedbenim </p><p>propisima koji se odnose na srednje kolstvo i korisnike Dravnog prorauna. Dopunsku, </p><p>dodatnu i fakultativnu nastavu financirat e Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, a sve </p><p>dodatne trokove izvannastavnih aktivnosti snosit e roditelji/staratelji uenika. </p><p>8. NAIN VREDNOVANJA I NAIN KORITENJA REZULTATA VREDNOVANJA. </p><p>Vrednovanje se provodi kroz samovrednovanje i skupno vrednovanje, analizom </p><p>postignutih rezultata uenika. </p><p>Rezultati vrednovanja koriste se na strunim aktivima, razrednim i nastavnikom vijeu za unapreenje odgojno obrazovnog rada i stjecanja znanja i vjetina uenika. </p><p>Rezultati vrednovanja koriste se i za promociju kolskih programa i objavi postignua uenika i nastavnika. </p><p>Uspjene i naroito uspjene uenike za postignute rezultate treba pohvaliti i nagraditi. </p></li><li><p>10 </p><p>IV. IZVANNASTAVNE I IZVANKOLSKE AKTIVNOSTI, PROJEKTI I MEUNARODNA </p><p> SURADNJA, TERENSKA NASTAVA I IZLETI </p><p>1. Dvojezina nastava - Ono to nas ini drugaijima ! </p><p>NAZIV AKTIVNOSTI DVOJEZINA NASTAVA </p><p>CILJ AKTIVNOSTI Ovladati strunom terminologijom na engleskom jeziku u nastavi </p><p>pojedinih predmeta. </p><p>NOSITELJI Profesori zadueni za provoenje nastave na engleskom jeziku. </p><p>NAIN REALIZACIJE </p><p>Kako bi se uenici mogli upisati u program dvojezine nastave potrebno </p><p>je odlino poznavanje engleskoga jezika to se utvruje klasifikacijskim </p><p>ispitom prilikom upisa u gimnaziju. </p><p>Nastava se unutar jednog predmeta odvija na dva nastavna jezika, </p><p>hrvatskome i engleskome i to u: </p><p>1. razredu na satovima fizike, matematike, povijesti i geografije. </p><p>2. razredu na satovima fizike, matematike, povijesti i geografije. </p><p>3. razredu na satovima fizike, matematike, povijesti, geografije, </p><p> psihologije, logike i sociologije. </p><p>4. razredu na satovima fizike, matematike, povijesti, filozofije i politike i </p><p> gospodarstva </p><p>Na satu engleskog jezika u nastavi sudjeluje izvorni govornik </p><p>engleskoga jezika. </p><p>VREMENIK </p><p>AKTIVNOSTI Tijekom cijele nastavne godine prema redovnom rasporedu. </p><p>TROKOVNIK </p><p>AKTIVNOSTI </p><p>Financijska tereenja su poveana stoga roditelji/skrbnici sufinanciraju </p><p>s 3000,00 kn tijekom 10 mjeseci tekue kolske godine u sva etiri </p><p>razreda. </p><p>NAIN VREDNOVANJA </p><p>AKTIVNOSTI Vrednovanje kroz nastavni proces. </p><p>NAIN KORITENJA </p><p>REZULTATA </p><p>VREDNOVANJA </p><p>U razredne svjedodbe i maturalnu svjedodbu upisuje se da je uenik </p><p>pohaao nastavu na engleskome i hrvatskome iz pojedinih predmeta. </p></li><li><p>11 </p><p>1. Dodatna i dopunska nastava </p><p> Dodatna nastava </p><p>NAZIV AKTIVNOSTI Dodatna nastava iz hrvatskoga jezika (pripreme za maturu) </p><p>CILJ AKTIVNOSTI </p><p>Prouavati knjievnopovijesna razdoblja, autore, poetike, knjievna djela. Sintetizirati knjievnoteorijska znanja i primjenjivati ih pri analizi knjievnoga teksta i pri pisanju esejskih radova. Razvijati pisani oblik izraavanja i primjenjivati steena znanja i vjetine. Oblikovati esej prema zadanim uputama (smjernicama) iskazujui poznavanje knjievnoteorijskoga znanja te elemente knjievnopovijesnih razdoblja. Iskazati umjenost i kreativnost pri izradi rada (eseja), bogatstvo rjenika i stila te uporabu hrvatskoga jezika u skladu s jezinom normom. Razvijati jezine kompetencije u usmenom i pisanom izraavanju. Razvijati pravogovornu, pravopisnu, gramatiku, leksiku i stilistiku normu. Primijeniti jezina znanja u ostvarivanju razliitih vrsta uenikih eseja (usporedne ralambe, raspravljakog, interpretativnog eseja). Poticati korelativno povezivanje hrvatskoga jezika i knjievnosti s drugim jezicima i knjievnostima, umjetnostima i drutveno-humanistikim znanostima. </p><p>NOSITELJI Mr. sc. Jasna Koak i uenici etvrtih razreda. </p><p>NIN REALIZACIJE </p><p>Samostalni rad uenika u koli. Samostalni rad uenika kod kue. Rad u parovima. Rad u skupinama. </p><p>VREMENIK AKTIVNOSTI </p><p>Dva sata tjedno tijekom kolske godine 2016./2017. </p><p>TROKOVNIK AKTIVNOSTI </p><p>Materijali za rad, prirunici, pravopis. </p><p>NAIN VRJEDNOVANJA </p><p>AKTIVNOSTI </p><p>Vrjednovanje se provodi sudjelovanjem u radu, usmenim i pisanim provjerama. </p><p>N...</p></li></ul>

Recommended

View more >