Z A P I S N I K seje Sveta staršev Osnovne šole Hudinja ... ?· Z A P I S N I K 2. seje Sveta staršev…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Z A P I S N I K 2. seje Sveta starev Osnovne ole Hudinja Celje,

  ki je bila v sredo, 17. 2. 2016, ob 16.30 v uilnici fizike PRISOTNI: ga. Kaja Dosedla, ga. Katja Kojnik Vengust, ga. Nataa Tabakovi, ga. Vanja Milosavljevi, ga. Katja Godec, ga. Tanja Bobnar, g. Urka Bagari, ga. Valentina Glinek, ga. Irena Krajnc, g. Joe Turnek, ga. Duanka Rojc, ga. Ksenija Tacer, ga. Eva Arbanas in g. Joe Berk, ravnatelj. ODSOTNI: predstavniki 2. b, 2. c, 4. a, 6. b, 7. b, 9. a in 9. b razreda Gospod ravnatelj je pozdravil vse prisotne in se zahvalil za obisk. Pojasnil je odsotnost

  predsednice sveta starev. Podal je predlog o menjavi gospe Sabine Aran pri vodenju seje in predlagal gospoda Joeta Turnka, predstavnika starev v Svetu zavoda O Hudinja. Ugotovil je, da se vsi prisotni strinjajo s predlogom, zato je predlagal, da gospod Turnek zane s sejo. Gospod Turnek je pozdravil vse prisotne, zael z vodenjem in na zaetku predlagal dva sklepa: S K L E P t. 1: Svet starev ugotavlja, da je na seji prisotnih ve kot 10 ali 1/2 lanov Sveta starev in da tako veljavno odloa in sprejema sklepe in S K L E P t. 2: Svet starev potrdi lana JOETA TURNKA za vodenje II. seje Sveta starev Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta. Po ugotovitvi sklepnosti je v potrditev predlagal naslednji dnevni red.

  DNEVNI RED: 1. Potrditev zapisnika prejnje seje

  2. Poroilo ravnatelja o uno-vzgojnih rezultatih dela v 1. polletju 2015/16 3. Poroila z roditeljskih sestankov ter pobude, vpraanja in predlogi starev

  4. Razno

  Na podani predlog dnevnega reda ni nihe imel pripomb oziroma dopolnil, zato je bil soglasno sprejet S K L E P t. 3: Svet starev Osnovne ole Hudinja potrdi predlagani dnevni red 2. redne seje. K 1. toki Gospod Turnek je izpostavil vpraanje poiljanja zapisnikov po elektronski poti. Ravnatelj je pojasnil, da smo se na oli odloili, da zapisnikov zaradi varstva osebnih podatkov ne poiljamo ve na posamezne naslove, ampak zapisnik objavimo na spletni strani ole v obliki, ki dopua samo branje, ne pa tudi shranjevanja in tiskanja. Na oli menimo, da takna oblika zadoa. Zapisnik je bil objavljen na spletni strani ole in je bil dostopen vsem lanom.

 • 2

  G. Turnek je e predlagal, da bi osnutek zapisnika poslali vsem predstavnikom razredov, ki bi lahko na zapisnik v roku 5 dni posredovali pripombe in nato bi zapisnik v konni obliki objavili na spletni strani ole. Predlagal je, da stari v zapisniku ne bi bili imenovani zaradi varstva osebnih podatkov. Ostali udeleenci na to temo niso izrazili svojega mnenja. Ravnatelj je povedal, da poiljanje zapisnika po elektronski poti za olo ni problem. Na zapisnik prejnje seje ni bilo nobenih pripomb. V nadaljevanju je bil soglasno sprejet S K L E P t. 4: Svet starev Osnovne ole Hudinja potrdi zapisnik 1. redne seje Sveta starev z dne 29. 9. 2015. K 2. toki Ravnatelj je predstavil analizo uno-vzgojnih rezultatov dela v 1. polletju, ki so jih uitelji ob ocenjevalnem obdobju predstavili na konferenci, hkrati pa so uenci dobili obvestila z ocenami, da so stari seznanjeni o uspehu otrok. Ravnatelj je po triadah predstavil uspehe posameznih razredov. Pri predstavitvi prve triade je povedal, koliko uencev ima veje une in vzgojne teave. Povedal je, da so uenci z unimi teavami na seznamu zaradi ve razlinih dejavnikov. Nekateri imajo teave pri branju, drugi pri razumevanju snovi ipd., poudaril pa je, da nihe od otrok nima taknih teav, da se z rednim delom do konca ocenjevalnega obdobja ne bi odpravile. Pri drugi triadi je naredil primerjavo lanskega in letonjega uspeha (ob polletju), po razredih je predstavil tevilo odlinih, nadarjenih uencev, tevilo uencev, ki imajo odlobo o usmeritvi, in ugotovil, da ni bilo uencev, ki bi bili ob konferenci nezadostni. Poudaril je, da moramo vedno pohvaliti tudi pridne in nadarjene uence, ne pa izpostavljati samo uencev z unimi in vzgojnimi teavami. Prav tako je povedal, da se v obdobju od etrtega do estega razreda pri uencih zane kazati odpor do pisanja domaih nalog in pri tem moramo stari in uitelji sodelovati. V tem obdobju se vea tevilo predmetov in zahtevnost, zato je opazna tudi razlika v unem uspehu. Tudi pri tretji triadi je ravnatelj primerjal lanske ocene in ocene ob konferenci. Pri razgovorih z uitelji je ugotovil, da pri samo enem uencu kae, da naj ne bi naredil razreda. Povedal je, da se teave v tej triadi pokaejo pri uno neuspenih uencih, saj je zahtevnost e veja, kakor tudi tevilo predmetov, ki jih imajo. Pojavijo se neopravieno izostajanje iz ole, ki ga poskuamo sproti reevati, in smo v veini primerov uspeni, neopravljeno domae delo ter neodzivnost uencev pri dodatnih nalogah. Ravnatelj je povedal, da so uno najuspeneji uenci nae ole javno objavljeni in pokazal seznam najuspenejih uencev v prvem polletju. Uencem javna pohvala veliko pomeni. Omenil je akcijo ola lepega vedenja. Spomnil je, da so najbolji trije razredi na koncu olskega leta nagrajeni s pouka prostim dnevom, kar je uencem velika motivacija. Pokazal je trenutni vrstni red ole lepega vedenja. Ravnatelj je v nadaljevanju poudaril, da imajo na nai oli uenci monost, da na olskem parlamentu olo pohvalijo in povedo tudi, kaj jih moti. Iz izkuenj je povedal, da so otroci odlini ocenjevalci in da nikoli ne laejo - morda kakno stvar drugae vidijo in imajo pogosto zelo zanimive predloge. Ravnatelj je predstavil realizacijo letnega delovnega narta in povedal, da so vse dejavnosti potekale po planu. Edina dejavnost, ki je v 1. polletju nismo realizirali, je 1. portni dan, v katerem se uenci udeleijo planinskih pohodov. Tega dneva ni bilo mogoe izpeljati zaradi slabega vremena in ga bomo realizirali predvidoma spomladi v mesecu aprilu. Ravnatelj je omenil tudi olsko glasilo Hudinjek, ki izide 2-krat letno in ga bodo uenci dobili zadnji dan pred poitnicami, v petek, 19. februarja 2016. Na kratko je predstavil vsebino in povedal, da smo ena redkih ol, ki e izdaja olsko glasilo ter poudaril, da se mu zdi zelo pomembno, da lahko otroci svoje prispevke objavijo v glasilu in na ta nain dobijo spodbudo za nadaljnje udejstvovanje v aktivnostih te vrste. Nato je ravnatelj zbranim predstavil nekaj fotografij dogodkov, ki so se v tem asu zgodili: Projekt ACES obisk partnerske ole iz Srbije. Tu je povedal, da so otroci doiveli enkratno izkunjo, ki si jo bodo zapomnili vse ivljenje. Otroci, ki so prili iz Srbije, pa so tudi bili zelo navdueni nad lepo urejeno olo in dogodki, ki so jih obiskali med obiskom nae ole. Prav tako je povedal, da bodo otroci O Hudinja odli v

 • 3

  Srbijo na obisk uencem, kar bo tudi posebno doivetje skupine in vsakega posameznika. Omenil je tudi zelo uspeen Novoletni sejem, nastope naih uencev O Hudinja v mestni etrti Hudinja, prireditev Glasbeni idol Hudinje, novoletno prireditev, nastop uencev v Pravljini deeli, zimski portni dan, prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je bila polna raznih talentov in pustni kulturni dan. Povedal je tudi, da ola veliko pozornosti posveti promociji ole tako, da vekrat letno v lokalnih asopisih objavimo lanke o prireditvah, dogodkih in dosekih uencev nae ole. Omenil je, da imamo na oli meseni koledar dogodkov, kar pomeni, da so vse dejavnosti na oli natanno doloene. Pokazal je nart dela za mesec marec in kot zanimivost povedal, da se je pravkar konal vpis prvoolcev za olsko leto 2015/16. Povedal je, da v naslednjem olskem letu priakujemo tri oddelke 1. razreda in poudaril dejstvo, da ima O Hudinja zaradi velikega tevila uencev prostorsko stisko. Nadaljeval je s kadrovsko situacijo O Hudinja. Povedal je, da se je v mesecu januarju redno upokojil kuhar, g. Bojan PREVOLEK. Na njegovo delovno mesto smo prerazporedili g. Benjamina POLAJERJA, ki je do sedaj opravljal dela hinika, eprav je po izobrazbi kuhar. V olski kuhinji je v tem olskem letu na novo zaposlena tudi kuharica Nevenka Ravnian. Stari so bili informirani tudi o tem, da je uiteljica Simona Mesojedec na porodnikem dopustu, nadomea pa jo uiteljica Sanja Podgorek, katero so otroci in stari zelo lepo sprejeli in so z njo zelo zadovoljni. K 3. toki Ravnatelj je povedal, da je bil drugi roditeljski sestanek v letonjem olskem letu dne 1. 2. 2016. Udeleba je bila 57,75 %. Povedal je, da je udeleba priakovana, saj veina starev redno hodi na govorilne ure, pred kratkim pa so stari dobili tudi obvestila z ocenami. V nadaljevanju je poudaril, da lahko s pomojo starev ola dosee marsikaj. Tako smo na pobudo starev na podjetje Izletnik poslali pritobo glede nerednega ustavljanja avtobusa na postajaliu Merkur. V podjetju so s pomojo sledenja prevozov ugotovili, da se avtobus nekajkrat res ni ustavil, in so zagotovili, da bo zoper voznika sproen disciplinski postopek, podjetje pa se je oli, starem in otrokom za neljube dogodke iskreno opraviilo. Ravnatelj je nato predstavil poroilo po razredih, predstavniki razredov pa so bili pozvani, da dodajo e kakne svoje opombe ali predloge. V 1. a so stari uencev, ki so doma v kofji vasi in na Runtolah izpostavili prevoze s olskim avtobusom. Zanima jih, e bi bilo mono organizirati olski prevoz tudi za te otroke. Izpostavili so tudi problem prevoza z avtobusom, ki pelje proti Vojniku okoli druge ure. Avtobus ne ustavi vedno na avtobusni postaji pri Merkurju, eprav bi moral. Ravnatelj je pojasnil, da se zaveda problematinosti avtobusnih prevozov in da se je dogovoril z g. Ciglerjem iz oddelka za drubene dejavnosti Mestne obine Celje, da bo v blinji prihodnosti organiziran sestanek s stari, predstavniki ole in podjetja Izletnik. Glede neustavljanja avtobusov pa smo e odreagirali in ravnatelj je o tem v uvodu te toke starem e podal informacijo. V 1. b razredu ni bilo vpraanja ali pripomb. V 2. a so stari podali pobudo, da uiteljica uence vekrat opozori na pitje vode, saj sami to pozabijo. Stari so opozorili na problem pojava ui. Predlagali so, da bi uencem dajali obvestilo s e natannejimi navodili, kako odpraviti ui in katerih korakov se je treb