Z2 2013 GioithieuthaycoKVT1 PTIT

  • Published on
    27-Dec-2015

  • View
    342

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

<p>KHOA VIN THNG HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>KHOA VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>i ng: 40 cn b ging vin trong c 16 ging vin ang hc tp v nghin cu nc ngoi. 3 b mn: Mng vin thngTn hiu v h thngThng tin v tuyn Cc phng th nghim thc hnh: Mng vin thngV tuyn sThng tin quang</p> <p>Khoa vin thng 1i ng: 11 ging vin trong c 4 ging vin ang hc tp v nghin cu nc ngoi. Cc mn hc: C s k thut mng truyn thngInternet v giao thcQun l mng vin thngBo hiu v iu khin kt niChuyn mng vin thngB mn Mng vin thng</p> <p>B mn Tn hiu v h thngB mn Thng tin v tuynCC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>CC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGCC THY C TRONG KHOAHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>Tr l khoa</p> <p>KHOA VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNGHC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG</p> <p>Cho mng cc thy c v hi khoa 20/11</p>