Zakon o Gasu u FBiH Bos

  • Published on
    25-Nov-2015

  • View
    27

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o Gasu u FBiH

Transcript

<ul><li><p> Prednacrt </p><p>ZAKON O GASU U FEDERACIJI BIH </p><p>februar 2013 </p></li><li><p>2 </p><p>ZAKON O GASU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE </p><p>I OPTE ODREDBE </p><p>lan 1. (Opte odredbe) </p><p>(1) Ovim Zakonom ureuju se: strategija, politika i planiranje razvoja gasnog sektora, uesnici u gasnom sektoru, pravila i uslovi za obavljanje energetskih djelatnosti u sektoru prirodnog gasa, razdvajanje djelatnosti i funkcionisanje gasnog sektora, operatori sistema , pristup tree strane sistemu za prirodni gas, trite gasom i regulisanje trita, nadlenosti Regulatorne komisije u gasnom sektoru, energetske dozvole, licence i tehniki propisi, izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih objekata, prava i obaveze proizvoaa, snabdjevaa i kupaca gasa, sigurnost snabdijevanja gasom i mjere u sluaju poremeaja na tritu gasa, upravni nadzor i inspekcija, te druga pitanja od znaaja za gasni sektor u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). </p><p>(2) Regulisanje transporta prirodnog gasa, meunarodna trgovina, upravljanje, balansiranje i pomone usluge transportnog sistema, nisu predmet ovog zakona. </p><p>II CILJEVI </p><p> lan 2. (Ciljevi) </p><p>Osnovni ciljevi ovog zakona su: </p><p>1) obezbjeenje kontinuiranog, sigurnog i kvalitetnog snabdijevanja kupaca prirodnim gasom; </p><p>2) ukljuivanje u meunarodno trite prirodnim gasom, putem jedinstvenog trita prirodnog gasa u Bosni i Hercegovini, osiguranjem usklaenosti trita prirodnog gasa BiH i kompatibilnosti sistema prirodnog gasa BiH sa drugim regionalnim i evropskim tritima i sistemima; </p><p>3) podsticanje odrivog razvoja trita prirodnog gasa 4) energetska efikasnost; 5) zatita okolia u skladu sa propisima i domaim i meunarodnim standardima; 6) zatita interesa korisnika sistema; 7) osiguranje transparentnih i nediskriminatornih tarifa za proizvodnju, distribuciju i </p><p>snabdijevanje prirodnim gasom; 8) obezbjeenje pristupa sistemu na nediskriminatoran, transparenatan nain koji </p><p>odraava stvarne trokove; 9) osiguranje da distributivni i transportni sistemi funkcioniu putem subjekata koji su </p><p>nezavisni po formi, organizaciji i odluivanju od drugih aktivnosti koje nisu vezane za distribuciju i transport; </p><p>10) osiguranje uslova kojima je izvorima biogasa i drugim tipovima gasa iz biomase omoguen nediskriminatoran pristup gasnom sistemu, uzimajui u obzir neophodne zahtjeve kvaliteta, tehnike propise i sigurnosne standarde; </p><p>11) obaveza vrenja javne usluge preduzea za prirodni gas; 12) zatita prava socijalno ugroenih kupaca; </p></li><li><p>3 </p><p>lan 3. (Definicije) </p><p>U smislu ovog zakona: 1) Biogas znai gas proizveden putem pretvaranja organskih tvari na obnovljivoj osnovi, </p><p>ukljuujui, ali ne ograniavajui se na materijale iz obnovljivih postrojenja i biljne i ivotinjske otpadne materijale; </p><p>2) Direktni vod znai cjevovod za prirodni gas koji dopunjuje meusobno povezani sistem; </p><p>3) Distribucija znai prenos prirodnog gasa kroz lokalne mree gasovoda s ciljem njegove isporuke kupcima, ali ne ukljuuje snabdijevanje; </p><p>4) Domainstvo" znai kupac koji kupuje prirodni gas za potronju u vlastitom domainstvu; </p><p>5) Dozvola za rad (licenca) znai ovlatenje nadlenog organa za obavljenje djelatnosti propisane ovim zakonom; </p><p>6) Dugorono planiranje znai planiranje kapaciteta snabdijevanja i transporta preduzea za prirodni gas na dugoronoj osnovi u cilju zadovoljenja potranje sistema za prirodnim gasom, diversifikacije izvora i osiguranja snabdijevanja kupaca; </p><p>7) Energetska dozvola znai upravni akt koji izdaje Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (Ministarstvo) investitoru u postupku prikupljanja potrebnih dozvola za izgradnju objekta; </p><p>8) Energetski subjekt za gas je pravna osoba koja obavlja jednu od slijedeih energetskih djelatnosti: istraivanje i proizvodnju gasa, transport gasa, distribuciju gasa, skladitenje gasa ukljuujui i objekat za ukapljeni prirodni gas (LNG), snabdijevanje gasom, a odgovorna je za komercijalna i tehnika pitanja, te odravanje sistema vezanih uz te djelatnosti, ali ne smije ukljuivati krajnje kupce; </p><p>9) FERK znai Regulatoma komisija za energiju uspostavljena u skladu sa Zakonom o elektrinoj energiji u Federaciji BiH i ovim zakonom, </p><p>10) Gas je prirodni gas ukljuujui i ukapljeni prirodni gas (u daljnjem tekstu: LNG), biogas i druge vrste gasa ako se te vrste gasa mogu tehniki i sigurno transportovati kroz gasni sistem, ali iskljuuje propan, butan i drugi industrijski gas u bocama; </p><p>11) Horizontalno integrisani energetski subjekt znai preduzee koje obavlja barem jednu od funkcija proizvodnje, transporta, distribucije, snabdijevanja ili skladitenja prirodnog gasa i djelatnost koja nije povezana s prirodnim gasom; </p><p>12) Integrisani energetski subjekt za prirodni gas znai vertikalno ili horizontalno integrisano preduzee; </p><p>13) Interkonektor znai transportni gasovod koji prelazi granicu izmeu dvije drave samo radi povezivanja transportnih sistema tih drava, </p><p>14) Javna usluga snabdijevanja gasom znai garantovani nivo usluge koju e energetski subjekt za gas pruiti kupcima u optem drutvenom i ekonomskom interesu radi obezbjeenja sigurnosti snabdijevanja, redovnosti , kvaliteta i cijene snabdijevanja gasom. </p><p>15) Javni snabdijeva znai snabdijeva gasom koji prua javnu uslugu snabdijevanja gasom po regulisanim cijenama domaintvima i kvalifikovanim kupcima koji izaberu taj oblik snabdijevanja; </p><p>16) Koliina gasa u gasovodu znai skladitenje gasa kompresijom u sistemima za transport i distribuciju gasa, ali iskljuujui objekte rezervisane za operatore transportnog sistema za potrebe obavljanja svojih funkcija; </p><p>17) Koncesija znai pravo obavljanja djelatnosti koritenjem prirodnih bogatstava, dobara u opoj upotrebi i obavljanja djelatnosti od opeg interesa. Koncesija u smislu ovog zakona odnosi se na djelatnost proizvodnje, izgradnju nove i koritenje postojee infrastrukture za distribuciju gasa; </p></li><li><p>4 </p><p>18) Korisnik sistema znai svako pravno lice koje snabdijeva, ili pravno i fiziko lice koje biva snabdijevano putem transportnog ili distributivnog sistema; </p><p>19) Krajnji kupac znai kupca koji kupuje prirodni gas za svoju vlastitu potronju; 20) Kupac na veliko znai bilo koje fizike ili pravne osobe koje nisu i operatori </p><p>transportnog i distributivnog sistema i koji kupuju prirodni gas s ciljem preprodaje u/ili izvan sistema u kojem su osnovani. </p><p>21) Kupac znai kupca na veliko i krajnji kupac prirodnog gasa i preduzea za prirodni gas koja kupuju prirodni gas; </p><p>22) Kvalifikovani kupac znai kupca koji imaju slobodu kupovanja prirodnog gasa od snabdjevaa po vlastitom izboru, </p><p>23) LNG objekat znai terminal koji se koristi za ukapljivanje prirodnog gasa ili uvoz, iskrcavanje i regasifikaciju LNG-a, i ukljuuje pomone usluge i privremeno skladitenje potrebno za proces regasifikacije i kasniju isporuku u transportni sistem, ali ne ukljuuje niti jedan dio LNG terminala koji se koristi za trajno skladitenje; </p><p>24) Meusobno povezani sistem (mrea) znai niz sistema koji su povezani jedni s drugim; </p><p>25) Mrea uzvodnog sistema gasovoda znai svaki cjevovod ili mreu cjevovoda koji rade i/ili su izgraeni kao dio projekta proizvodnje nafte ili gasa, ili koji se koriste za dovoenje prirodnog gasa iz jednog ili vie takvih projekata u postrojenje za preradu ili terminal ili zavrni obalni kopneni terminal; </p><p>26) Nekvalifikovani kupac znai kupca koji se snabdijeva gasom na regulisani nain i po regulisanoj cijeni ( tarife); </p><p>27) Nova infrastruktura znai infrastrukturu koja, na dan stupanja na snagu ovog zakona, jo nije zavrena; </p><p>28) operator distributivnog sistema-ODS znai pravnu osobu koja obavlja funkciju distribucije i odgovorna je za rad, odravanje , razvoj distributivnog sistema u datom podruju i, gdje je potrebno, njegovo povezivanje s drugim sistemima, te za osiguranje dugorone sposobnosti sistema da udovoljava razumnim zahtjevima za distribuciju gasa; </p><p>29) Operator LNG sistema znai pravnu osobu koja obavlja djelatnost ukapljivanja prirodnog gasa ili uvoz, iskrcavanje i regasifikacije ukapljenog prirodnog gasa (LNG) i koja je odgovorna za rad LNG objekta; </p><p>30) Operator sistema skladitenja znai pravnu osobu koja obavlja funkciju skladitenja, i odgovorna je za rad skladinog objekta; </p><p>31) Operator transportnog sistema (TSO) znai pravnu osobu koja obavlja funkciju transporta i odgovorna je za rad, osiguranje odravanja i po potrebi, razvoj transportnog sistema u datom podruju, kao i gdje je potrebno njegovo povezivanje s drugim sistemima, te za osiguranje dugorone sposobnosti sistema kako bi se udovoljilo razumnim zahtjevima za transport gasa; </p><p>32) Operator za gas na dravnom nivou znai pravni subjekt koji je nezavisan i uspostavljen zakonom o gasu na dravnom nivou; </p><p>33) Period balansiranja znai period unutar kojeg izlaz odreene koliine prirodnog gasa, izraene u jedinicama energije, svaki korisnik mree mora nadoknaditi tako to ubacuje istu koliinu prirodnog gasa u transportnu mreu u skladu s ugovorom o transportu ili mrenim pravilima; </p><p>34) Pomone usluge znae sve usluge za pristup i funkcionisanje: transportnih mrea, distributivnih mrea, LNG objekata, i/ili skladinih objekata, ukljuujui uravnoteenje optereenja, mijeanje i ubacivanje inertnih plinova, ali iskljuujui objekte rezervisane iskljuivo za operatora transportnog sistema u obavljanju svojih funkcija; </p><p>35) Pristup sistemu je pravo snabdjevaa i kvalifikovanog kupca na koritenje sistema radi transporta, distribucije, preuzimanja i predaje ugovorene koliine prirodnog gasa u ugovoreno vrijeme pod propisanim i javno objavljenim uslovima na principu </p></li><li><p>5 </p><p>nediskriminacije; 36) Proizvodnja znai izvlaenje prirodnog gasa ili pretvaranje organskih tvari nekim </p><p>procesom u biogas. Proizvodnja ukljuuje vlastito snabdijevanje; 37) Proizvoa znai pravnu osobu koja proizvodi prirodni gas; 38) Raspoloiv kapacitet znai dio tehnikog kapaciteta koji nije dodijeljen i koji je, u tom </p><p>trenutku, jo uvijek raspoloiv u sistemu; 39) Reciprocitet znai izbjegavanje debalansa kod otvaranja trita gasa putem </p><p>nepostavljanja ogranienja na ugovore za snabdijevanje kupaca koji se smatraju kvalifikovanim u dva sistema preko meunarodnih granica; i gdje je kupac kvalifikovan u drugoj dravi kao odgovor na zahtjev druge ukljuene zemlje, gdje regulator na dravnom nivou, uzimajui u obzir situaciju na tritu i zajedniki interes, moe zahtijevati da se kupac tretira kao kvalifikovani kupac u BiH; </p><p>40) Regulator za gas na dravnom nivou znai pravni subjekt za regulisanje transporta gasa uspostavljen zakonom o gasu na dravnom nivou; </p><p>41) Sigurnost znai sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom i tehniku sigurnost; 42) Sistem znai sve transportne mree, distribucijske mree, LNG objekte, skladine </p><p>objekte koje posjeduje i/ili kojima upravlja energetski subjekt za prirodni gas, ukljuujui i koliinu gasa u gasovodu i njegove objekte za pruanje pomonih usluga i one koji pripadaju povezanim preduzeima, a koji se potrebni za osiguranje pristupa transportu, distribuciji,skladitenju i LNG-u; </p><p>43) Skladini objekat znai rezervoarski prostor koji ispunjava propisane uslove za skladitenje gasa, </p><p>44) Snabdijevanje gasom znai nabavku, prodaju i preprodaju prirodnog gasa kupcima, ukljuujui i LNG ali ne ukljuuje meunarodnu trgovinu ili vlastito snabdijevanje; </p><p>45) Snabdjeva znai svako pravno lice koje posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti snabdijevanja kupaca prirodnim gasom, izdatu od strane nadlenog regulatornog tijela; </p><p>46) Stalni kapacitet znai kapacitet sistema koji operator sistema garantuje korisniku sistema u ugovorenom obimu; </p><p>47) Tehniki kapacitet znai maksimalni stalni kapacitet kojeg operator sistema moe ponuditi korisnicima mree, vodei rauna o integritetu sistema i operativnim zahtjevima mree, </p><p>48) Transport znai transport gasa kroz visokotlane gasovode s ciljem isporuke prirodnog gasa kupcima, ali ne ukljuuje mree uzvodnog sistema gasovoda i funkciju snabdijevanja; </p><p>49) Tranzit znai transport prirodnog gasa iz druge zemlje koji je namijenjen treoj zemlji kroz transportni sistem na teritoriji Bosne i Hercegovine (BiH); </p><p>50) Ugroeni kupac znai krajnjeg kupca prirodnog gasa kojem, zbog socijalnog poloaja i dravstvenog stanja, ogranienje ili prekid snabdijevanja prirodnim gasom moe neposredno ugroziti ivot ili zdravlje; </p><p>51) Uzmi ili plati ugovor" je ugovor kojim se snabdijeva gasom obavezuje isporuiti dogovorene koliine gasa, a kupac gasa platiti te koliine bez obzira da li ih je preuzeo; </p><p>52) Vertikalno integrisani subjekt znai energetski subjekt za gas ili grupu energetskih subjekata za gas u kojima isto lice ili vie istih lica imaju pravo da direktno ili indirektno upravljaju drutvom, ili provode kontrolu, gdje energetski subjekt ili grupa energetskih subjekata obavlja najmanje jednu od djelatnosti transporta, distribucije, LNG ili skladitenja i najmanje jednu od djelatnosti proizvodnje ili snabdijevanja prirodnim gasom; </p></li><li><p>6 </p><p>III STRATEGIJA, POLITIKA I PLANIRANJE RAZVOJA GASNOG SEKTORA </p><p>lan 4. (Strategija razvoja gasnog sektora) </p><p> (1) Ministarstvo izrauje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Vlada </p><p>Federacije) predlae, a Parlament Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Parlament Federacije) donosi Energetsku strategiju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Energetska strategija Federacije BiH). </p><p>(2) Sastavni dio Energetske strategije Federacije BiH je Strategija razvoja sektora prirodnog gasa Federacije BiH (u daljem tekstu: Strategija razvoja gasnog sektora). </p><p>(3) Strategija razvoja gasnog sektora sastoji se od: </p><p>a) politike razvoja sektora prirodnog gasa, b) stratekog plana razvoja sektora prirodnog gasa (u daljem tekstu:Strateki plan), c) akcionog plana koji definie strateke aktivnosti koje se trebaju implementirati (u </p><p>daljem tekstu: Akcioni plan). </p><p>(4) Strategija razvoja gasnog sektora donosi se za period od najmanje dvadeset (20) godina. </p><p>(5) Strategiju razvoja gasnog sektora razmatra i aurira Ministarstvo svake tri godine, a izmjene i dopune iste vre se po proceduri iz stava (1) ovog lana. </p><p>(6) Politika razvoja gasnog sektora i Strateki plan donosi se za period od najmanje dvadeset (20) godina, razmatraju se najmanje svake tri godine i auriraju po potrebi, a izmjene i dopune istih vre se po proceduri iz stava (1) ovog lana. </p><p>(7) Strategija razvoja gasnog sektora utvruje razvoj gasne infrastrukture usklaeno sa Stratekim planom i Prostornim planom Federacije, istovremeno utvrujui potrebna ulaganja u javnu infrastrukturu, kao i oekivani nivo ulaganja domaih i stranih ulagaa u sektor prirodnog gasa. </p><p>(8) Strategija razvoja gasnog sektora priprema se u saradnji sa kantonima. </p><p>lan 5. (Politika razvoja gasnog sektora) </p><p> (1) Vlada Federacije provodi politiku razvoja gasnog sektora u skladu sa Strategijom </p><p>razvoja sektora prirodnog gasa. </p><p>(2) Politikom razvoja gasnog sektora se obezbjeuje: </p><p>a) osiguranje sigurnog, pouzdanog i kvalitetnog snabdijevanja prirodnim gasom; b) promovisanje uravnoteenosti razvoja sektora prirodnog gasa u cjelini uzimajui u </p><p>obzir promjene u potronji ukljuujui i poravnanje sezonskih oscilacija gasa; c) poveanje potronje gasa sa tendencijom poveanja potronje za industri...</p></li></ul>