ZAKON O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE latinicaa/ZAKON O IZVOZU I UVOZU RDN, Sl...3) uvoz robe dvostruke namene je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke namene sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju

  • Published on
    25-Mar-2018

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>ZAKON </p><p>O IZVOZU I UVOZU ROBE DVOSTRUKE NAMENE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) </p><p>I UVODNE ODREDBE </p><p>Predmet zakona </p><p>lan 1 </p><p>Ovim zakonom ureuju se nain i uslovi pod kojima se vri izvoz, uvoz i tranzit robe dvostruke </p><p>namene, kao i pruanje brokerskih usluga i tehnike pomoi u vezi sa robom dvostruke namene. </p><p>Cilj zakona </p><p>lan 2 </p><p>Cilj ovog zakona je uspostavljanje kontrole u oblasti izvoza i uvoza robe dvostruke namene i </p><p>pruanja brokerskih usluga i tehnike pomoi u vezi sa robom dvostruke namene, radi </p><p>ostvarivanja i zatite odbrambenih, bezbednosnih, ekonomskih i spoljnopolitikih interesa </p><p>Republike Srbije, njenog meunarodnog kredibiliteta i obezbeenja potovanja meunarodnih </p><p>obaveza Republike Srbije u ovoj oblasti. </p><p>Znaenje pojedinih izraza </p><p>lan 3 </p><p>Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledee znaenje: </p><p>1) roba dvostruke namene je roba, ukljuujui softver i tehnologiju, koja se moe koristiti kako u </p><p>civilne, tako i u vojne svrhe, roba koja moe biti upotrebljena u neeksplozivne svrhe i roba koja </p><p>se na bilo koji nain moe iskoristiti u cilju irenja ili proizvodnje oruja za masovno </p><p>unitavanje; </p><p>2) izvoz robe dvostruke namene je: </p><p>(1) iznoenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju </p><p>druge drave ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima, </p><p>(2) ponovni izvoz robe u smislu carinskih propisa, izuzimajui robu u tranzitu, </p><p>(3) prenos softvera i tehnologije putem elektronskih medija, telefaksom ili telefonom </p><p>na podruje izvan Republike Srbije, kao i mogunost da se softver i tehnologije uine </p><p>dostupnim u elektronskoj formi licima izvan Republike Srbije; </p></li><li><p>3) uvoz robe dvostruke namene je unoenje, dopremanje, odnosno isporuka robe dvostruke </p><p>namene sa teritorije druge drave ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa </p><p>carinskim propisima; </p><p>4) izvoznik je pravno lice ili preduzetnik: </p><p>(1) u ije ime se podnosi izvozna carinska deklaracija, odnosno lice koje, u vreme </p><p>kada je deklaracija prihvaena ima zakljuen ugovor o izvozu sa primaocem robe u </p><p>drugoj dravi i ima ovlaenje da odlui o slanju robe iz Republike Srbije. Ako ugovor </p><p>o izvozu nije zakljuen ili ako jedna od strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, </p><p>izvoznik je lice koje ima ovlaenje da odlui o slanju robe iz Republike Srbije, </p><p>(2) koje donosi odluku o prenosu, omoguava prenoenje ili ini dostupnim softver ili </p><p>tehnologiju elektronskim sredstvima komunikacije ukljuujui prenos faksom, </p><p>telefonom, elektronskom potom ili bilo kojim drugim elektronskim putem izvan </p><p>Republike Srbije, </p><p>(3) sa seditem ili prebivalitem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi robu u ime i </p><p>za raun lica sa seditem izvan Republike Srbije; </p><p>5) uvoznik je pravno lice ili preduzetnik sa seditem na teritoriji Republike Srbije koje uvozi robu </p><p>dvostruke namene u Republiku Srbiju; </p><p>6) brokerske usluge su pregovaranje ili ugovaranje i posredovanje u ugovaranju poslova u vezi sa </p><p>kupovinom, prodajom ili nabavkom robe dvostruke namene iz jedne drave i njihovu prodaju u </p><p>drugoj dravi, kao i prodaja ili kupovina robe dvostruke namene u jednoj dravi radi njenog </p><p>prenosa u drugu dravu. </p><p>Brokerskim uslugama ne smatraju se usluge transporta, finansijske usluge, kao ni usluge </p><p>osiguranja, reosiguranja, oglaavanja i reklamiranja; </p><p>7) broker je pravno lice ili preduzetnik sa seditem u Republici Srbiji koje vri usluge iz take 6) </p><p>ovog lana; </p><p>8) tehnika pomo je usluga koja se odnosi na razvoj, proizvodnju, modifikaciju, rukovanje, </p><p>sklapanje, testiranje, popravku, odravanje, skladitenje ili detekciju robe dvostruke namene, kao </p><p>i druge tehnike usluge koje mogu biti instrukcija, obuka, prenos poslovnog znanja i vetina ili </p><p>strune i savetodavne usluge, ukljuujui i pomo koja se prua usmeno; </p><p>9) prualac tehnike pomoi je pravno lice ili preduzetnik sa seditem u Republici Srbiji koje </p><p>prua usluge iz take 8) ovog lana; </p><p>10) tranzit je kopneni, vodeni, vazduni i kombinovani prevoz robe dvostruke namene, koja ulazi </p><p>na teritoriju Republike Srbije, prevozi se preko nje (sa i bez pretovara) i izlazi sa teritorije </p><p>Republike Srbije. </p></li><li><p>Pod pretovarom se podrazumeva istovar, ponovni utovar ili promena naina transporta robe </p><p>dvostruke namene na teritoriji Republike Srbije; </p><p>11) Nacionalna kontrolna lista robe dvostruke namene je lista kojom se utvruje klasifikacija ili </p><p>kodifikacija robe dvostruke namene za iji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu </p><p>nadlenog organa (u daljem tekstu: Lista); </p><p>12) Nacionalna kontrolna lista naoruanja i vojne opreme je lista kojom se utvruje klasifikacija </p><p>ili kodifikacija naoruanja i vojne opreme za iji je izvoz ili uvoz neophodno pribaviti dozvolu </p><p>nadlenog organa; </p><p>13) Krajnja vojna namena je: </p><p>(1) ugradnja robe, delova ili komponenti u robu vojne namene iz Nacionalne kontrolne </p><p>liste naoruanja i vojne opreme, </p><p>(2) upotreba opreme za proizvodnju, ispitivanje ili analizu i njihovih komponenti za </p><p>razvoj, proizvodnju ili odravanje robe vojne namene iz Nacionalne kontrolne liste </p><p>naoruanja i vojne opreme, </p><p>(3) upotreba bilo kog nedovrenog proizvoda u postrojenju za proizvodnju robe vojne </p><p>namene iz Nacionalne kontrolne liste naoruanja i vojne opreme; </p><p>14) Meunarodni kontrolni izvozni reimi su Vasenarski aranman, Grupa nuklearnih </p><p>snabdevaa, Australijska grupa, Zanger komitet i Reim kontrole raketne tehnologije. </p><p>II PODRUJE PRIMENE </p><p>Izvoz i uvoz robe dvostruke namene </p><p>lan 4 </p><p>Roba dvostruke namene utvrena u Listi, izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole. </p><p>Izvoznik, uvoznik, broker i prualac tehnike pomoi duan je da pre zapoinjanja izvoza, </p><p>uvoza, pruanja brokerskih usluga i pruanja tehnike pomoi utvrdi da li predmetna roba spada </p><p>u robu dvostruke namene, u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog </p><p>zakona. </p><p>Nadlenost za donoenje Liste </p><p>lan 5 </p></li><li><p>Vlada, na predlog ministarstva nadlenog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: </p><p>Ministarstvo), utvruje Listu koja je usklaena sa relevantnom listom Evropske unije. </p><p>Sveobuhvatna klauzula </p><p>lan 6 </p><p>Izvoz robe dvostruke namene koja nije obuhvaena Listom vri se na osnovu dozvole u sluaju </p><p>kada je lice koje namerava da izvri izvoz obaveteno od strane Ministarstva: </p><p>1) da je roba namenjena ili da moe biti namenjena, u celini ili delimino, za razvoj, proizvodnju, </p><p>modifikaciju, rukovanje, sklapanje, testiranje, popravku, raspolaganje, primenu, odravanje, </p><p>skladitenje, detekciju ili irenje oruja za masovno unitavanje; </p><p>2) da e roba biti iskoriena ili da moe biti u celini ili delimino iskoriena za krajnju vojnu </p><p>namenu u dravi kupca ili dravi krajnjeg korisnika, ako je drava pod embargom na naoruanje </p><p>i vojnu opremu na osnovu odluka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, Organizacije za </p><p>evropsku bezbednost i saradnju i drugih meunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku </p><p>Srbiju ili na osnovu relevantnih odredaba nacionalnog zakonodavstva; </p><p>3) da e roba biti koriena ili da moe biti, u celini ili delimino, koriena kao deo ili </p><p>komponenta proizvoda naoruanja i vojne opreme iz Nacionalne kontrolne liste naoruanja i </p><p>vojne opreme, a koja se izvozila sa teritorije Republike Srbije bez dozvole ili u suprotnosti sa </p><p>uslovima iz dozvole izdate u skladu sa zakonom. </p><p>U sluaju da izvoznik zna ili ima razloga da sumnja da je roba dvostruke namene koju namerava </p><p>da izveze, a koja nije navedena u Listi, namenjena ili se moe upotrebiti, u celini ili delimino, </p><p>za neku od namena iz stava 1. ovog lana duan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje e </p><p>utvrditi da li je za taj izvoz potrebna dozvola. </p><p>U sluaju kada su ispunjeni uslovi iz st. 1. i 2. ovog lana neophodno je pribaviti dozvolu i za </p><p>izvoz robe dvostruke namene koja se ne nalazi na Listi. </p><p>Tranzit </p><p>lan 7 </p><p>Ministarstvo moe reenjem zabraniti tranzit robe dvostruke namene navedene u Listi ili robe </p><p>koja jeste ili moe biti namenjena, u celini ili delimino, za namene utvrene u lanu 6. stav 1. </p><p>taka 1) ovog zakona. </p><p>Ministarstvo o donetom reenju iz stava 1. ovog lana bez odlaganja obavetava organe nadlene </p><p>za unutranje poslove i carinske organe. </p><p>Reenje iz stava 1. ovog lana je konano i protiv njega se moe pokrenuti upravni spor. </p><p>Brokerske usluge </p></li><li><p>lan 8 </p><p>Za brokerske usluge u vezi sa robom dvostruke namene navedenom u Listi potrebna je dozvola </p><p>ako je broker obaveten od strane Ministarstva da ta roba jeste ili moe biti namenjena, u celini </p><p>ili delimino, za bilo koju upotrebu navedenu u lanu 6. stav 1. taka 1) ovog zakona. </p><p>Ako broker zna ili ima razlog da sumnja da je roba dvostruke namene navedena u Listi, u celini </p><p>ili delimino, namenjena u svrhe iz lana 6. stav 1. taka 1) ovog zakona, duan je da o tome </p><p>obavesti Ministarstvo, koje e utvrditi da li je za tu brokersku uslugu potrebna dozvola. </p><p>Brokerska usluga iz st. 1. i 2. ovog lana moe se pruiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili </p><p>ako utvrdi da za tu uslugu nije potrebna dozvola. </p><p>Tehnika pomo </p><p>lan 9 </p><p>Za tehniku pomo u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi van teritorije Republike </p><p>Srbije potrebna je dozvola ako je prualac tehnike pomoi obaveten od strane Ministarstva da </p><p>je tehnika pomo koju namerava da prui namenjena u svrhe navedene u lanu 6. stav 1. taka </p><p>1) ovog zakona. </p><p>Ako prualac tehnike pomoi zna ili ima razlog da sumnja da je tehnika pomo, koju namerava </p><p>da prui u vezi sa robom dvostruke namene navedene u Listi, u celini ili delimino, namenjena u </p><p>svrhe iz lana 6. stav 1. taka 1) ovog zakona, duan je da o tome obavesti Ministarstvo, koje e </p><p>utvrditi da li je za tu tehniku pomo potrebna dozvola. </p><p>Tehnika pomo iz st. 1. i 2. ovog lana moe se pruiti samo ako Ministarstvo izda dozvolu ili </p><p>ako utvrdi da takva dozvola nije potrebna. </p><p>Kada se tehnika pomo prua u vidu informacije koja je "javno dostupna" ili je deo "osnovnih </p><p>naunih istraivanja" odredbe st. 1, 2. i 3. ovog lana se ne primenjuju. </p><p>III DOZVOLA </p><p>Izdavanje dozvole </p><p>lan 10 </p><p>Dozvola iz lana 4. stav 1, l. 6. i 8. i lana 9. st. 1, 2. i 3. ovog zakona je isprava koju izdaje </p><p>Ministarstvo. </p></li><li><p>Dozvola iz stava 1. ovog lana je pojedinana, sa rokom vaenja do jedne godine. </p><p>Izuzetno od stava 2. ovog lana, ukoliko realizacija posla traje due od godinu dana, dozvola se </p><p>moe izdati na rok za okonanje posla predvien ugovorom. </p><p>U sluaju iz stava 3. ovog lana, imalac dozvole je duan da jedanput godinje izvetava </p><p>Ministarstvo o realizaciji posla. </p><p>Dozvola izdata u skladu sa st. 1. i 3. ovog lana ne moe se prenositi na drugo lice. </p><p>Zahtev za izdavanje dozvole </p><p>lan 11 </p><p>Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe dvostruke namene, odnosno pruanje </p><p>brokerske usluge i tehnike pomoi podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu. </p><p>Zahtev iz stava 1. ovog lana sadri: </p><p>1) poslovno ime, adresu i matini broj podnosioca zahteva; </p><p>2) naziv, opis, tarifnu oznaku, identifikacioni broj i koliinu robe iz Liste; </p><p>3) namenu korienja robe; </p><p>4) ukupnu vrednost robe; </p><p>5) podatke o ostalim uesnicima u prometu: proizvoau, prodavcu, vlasniku, kupcu, </p><p>ovlaenom zastupniku u carinskom postupku, prevozniku i drugim uesnicima; </p><p>6) poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika; </p><p>7) nain plaanja, odnosno naplate; </p><p>8) predlog vremenskog roka vaenja dozvole; </p><p>9) druge podatke po zahtevu Ministarstva. </p><p>Obrazac i sadraj zahteva za izdavanje dozvole, obrazac dozvole, kao i druge obrasce </p><p>dokumenata koji prate izvoz i uvoz robe dvostruke namene propisuje Ministarstvo. </p><p>Potvrda krajnjeg korisnika </p><p>lan 12 </p></li><li><p>Uz zahtev za izdavanje dozvole iz lana 11. stav 1. ovog zakona podnosilac zahteva duan je da </p><p>dostavi originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate) dobijenu od strane </p><p>zvaninog organa drave krajnjeg korisnika, koja nije starija od est meseci, kao i prevod </p><p>originalne potvrde overen od strane ovlaenog sudskog tumaa. </p><p>Originalna potvrda krajnjeg korisnika sadri sledee podatke: </p><p>1) poslovno ime i adresu izvoznika; </p><p>2) poslovno ime i adresu krajnjeg korisnika robe; </p><p>3) dravu krajnjeg odredita; </p><p>4) opis, koliinu i namenu robe; </p><p>5) izjavu da se roba nee koristiti u druge svrhe, da se nee reeksportovati ili na drugi nain </p><p>ponovo staviti u promet bez pisanog odobrenja nadlenog ministarstva drave isporuioca; </p><p>6) potpis, ime i funkciju ovlaenog lica; </p><p>7) broj i datum izdavanja. </p><p>Odluivanje po zahtevu za izdavanje dozvole </p><p>lan 13 </p><p>Ministarstvo kompletan zahtev za izdavanje dozvole dostavlja na saglasnost ministarstvu </p><p>nadlenom za poslove odbrane, ministarstvu nadlenom za spoljne poslove i ministarstvu </p><p>nadlenom za unutranje poslove, kao i organu dravne uprave nadlenom za poslove nacionalne </p><p>bezbednosti. </p><p>Ako neki od organa iz stava 1. ovog lana uskrati saglasnost o izdavanju dozvole odluuje </p><p>Vlada. </p><p>Ministarstvo je duno da izda dozvolu u roku od 10 dana od dana dobijanja poslednje saglasnosti </p><p>organa iz st. 1. i 2. ovog lana. </p><p>Provera podataka </p><p>lan 14 </p><p>Ministarstva i organi iz lana 13. stav 1. ovog zakona u postupanju po zahtevu za izdavanje </p><p>saglasnosti prikupljaju i proveravaju line i sa njima povezane podatke, u skladu sa zakonom </p><p>koji ureuje oblast zatite podataka o linosti. </p></li><li><p>U postupku iz stava 1. ovog lana moe se obaviti razgovor sa licem na koje se podaci odnose, sa </p><p>licima koja su sa njim u vezi i drugim licima, mogu se prikupljati podaci od drugih organa, </p><p>organizacija i slubi ili iz registara, evidencija, zbirki i baza podataka koje se vode na osnovu </p><p>zakona i preduzeti druge mere u skladu sa zakonom i drugim propisima. </p><p>Razmatranje zahteva za izdavanje dozvole </p><p>lan 15 </p><p>Ministarstvo i organi iz lana 13. stav 1. ovog zakona, prilikom odluivanja o izdavanju dozvole </p><p>iz lana 10. ovog zakona razmatraju da li izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, odnosno </p><p>pruanje brokerske usluge i tehnike pomoi u vezi sa robom dvostruke namene: </p><p>1) ugroava potovanje meunarodnih obaveza Republike Srbije, koje proistiu iz lanstva u </p><p>Ujedinjenim nacijama, Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju i drugim meunarodnim </p><p>organizacijama koje obavezuju Republiku Srbiju, odnosno lanstva u meunarodnim kontrolnim </p><p>izvoznim reimima; </p><p>2) ugroava potovanje ljudskih prava u zemlji krajnjeg korisnika; </p><p>3) ugroava odravanje regionalnog mira, bezbednosti i stabilnosti; </p><p>4) ugroava bezbednosne ili odbrambene interese Republike Srbije, javnu bezbednost i ustavni </p><p>poredak; </p><p>5) je suprotan spoljnopolitikom ili ekonomskom interesu Republike Srbije; </p><p>6) omoguava izbijanje ili nastavak oruanih i drugih sukoba u dravi krajnje upotrebe robe; </p><p>7) omoguava upotrebu robe za podsticanje nemira u dravi krajnje upotrebe robe; </p><p>8) doprinosi riziku njenog preusmeravanja; </p><p>9) ima negativan uticaj na nacionalnu bezbednost, kao i na ponaanje drave krajnjeg korisnika </p><p>prema terorizmu i meunarodno organizovanom kriminalu, prirodu njenih saveznitava i </p><p>potovanje meunarodnog prava, i </p><p>10) da li priloeni dokumenti odgovaraju krajnjoj nameni navedenoj u zahtevu. </p><p>Izuzea </p><p>lan 16 </p><p>Ministarstvo moe izuzetno od odredaba l. 13-15. ovog zakona, po posebnoj proceduri izdati </p><p>dozvolu za izvoz ili uvoz robe dvostruke namene, bez pribavljanja saglasnosti iz lana 13. stav...</p></li></ul>