Zakon o Legalizaciji Objekata

 • Published on
  16-Sep-2015

 • View
  9

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  ZAKON

  O LEGALIZACIJI OBJEKATA

  ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014)

  I UVODNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se uslovi, postupak i nain legalizacije objekata, odnosno delova objekta

  izgraenih bez graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi za izdavanje upotrebne

  dozvole, kao i druga pitanja od znaaja za legalizaciju objekata.

  lan 2

  Ovaj zakon se ne primenjuje na objekte koji su izgraeni bez graevinske dozvole, odnosno odobrenja za

  izgradnju u skladu sa propisima kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja

  graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.

  lan 3

  Za objekte izgraene, odnosno rekonstruisane ili dograene bez graevinske dozvole ne moe se

  naknadno izdati graevinska dozvola ako je objekat:

  1) izgraen, odnosno rekonstruisan na zemljitu nepovoljnom za graenje (klizita, movarno tlo i sl.);

  2) izgraen, odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeuje trajnost i sigurnost objekta;

 • 3) izgraen na povrinama javne namene, odnosno na zemljitu planiranom za ureenje ili izgradnju

  objekata javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvruje javni interes;

  4) izgraen u prvom stepenu zatite prirodnog dobra, odnosno u zoni zatite kulturnog dobra od izuzetnog

  znaaja i zoni zatite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne batine, odnosno radovi na

  samom kulturnom dobru od izuzetnog znaaja ili dobru upisanom u Listu svetske kulturne batine,

  izgraen u zatitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene, odnosno

  izgraen, rekonstruisan ili dograen suprotno propisima o odbrani kojima su propisane posebne obaveze

  za izgradnju objekata, kao i drugih objekata izgraenih u zatitnim zonama u skladu sa odredbama

  posebnih zakona;

  5) izgraen, odnosno rekonstruisan, u pogledu namene i spratnosti objekta, kao i udaljenja od susednih

  objekata, protivno uslovima propisanim planskim dokumentom ili odredbama Pravilnika o optim pravilima

  za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Slubeni glasnik RS", broj 50/11).

  Izuzetno od odredbe stava 1. ta. 5) ovog lana nadleni organ e naknadno izdati graevinsku i

  upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloi overenu saglasnost vlasnika susednog

  objekta.

  Izuzetno od odredbe stava 1. ta. 3) i 4) ovog lana nadleni organ e naknadno izdati graevinsku i

  upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloi saglasnost upravljaa javnog dobra da je

  predmetni objekat u funkciji javne namene, odnosno saglasnost organizacije nadlene za zatitu prirodnih,

  odnosno kulturnih dobara.

  II USLOVI, NAIN I POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKATA

  lan 4

  Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje graevinske i upotrebne dozvole za objekat,

  odnosno deo objekta koji je izgraen, odnosno rekonstruisan ili dograen bez graevinske dozvole,

  odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

  lan 5

  Graevinska, odnosno upotrebna dozvola, izdae se, u skladu sa ovim zakonom, za objekte izgraene,

  odnosno rekonstruisane ili dograene bez graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, do dana

  stupanja na snagu ovog zakona.

 • Graevinska, odnosno upotrebna dozvola iz stava 1. ovog lana moe se izdati i za objekte izgraene na

  osnovu graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrenog glavnog projekta na kojima je

  prilikom izvoenja radova odstupljeno od izdate graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i

  potvrenog glavnog projekta.

  lan 6

  Kad organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat

  ija je izgradnja zavrena bez graevinske dozvole, odnosno bez odobrenja za izgradnju i potvrenog

  glavnog projekta ispunjava propisane uslove za graenje i korienje, graevinsku i upotrebnu dozvolu

  moe izdati jednim reenjem.

  lan 7

  Graevinska i upotrebna dozvola za stambeni objekat koji se sastoji od vie posebnih delova, stambeno

  poslovni objekat ili poslovni objekat, preko 300 m2 bruto razvijene graevinske povrine i koji ispunjava

  propisane uslove za graenje i korienje, izdae se jednim reenjem.

  Reenje iz stava 1. ovog lana sadri specifikaciju posebnih delova objekta.

  Naknadu za ureivanje graevinskog zemljita za objekat iz stava 1. ovog lana plaaju vlasnici posebnih

  fizikih delova objekta (stanova, poslovnog prostora, garaa i dr.) kroz plaanje naknade za ureivanje

  graevinskog zemljita koja se odnosi na svaki od posebnih fizikih delova objekta.

  lan 8

  Za objekat izgraen na osnovu graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja

  na snagu ovog zakona, koji se koristi bez upotrebne dozvole, a prema nalazu komisije koju obrazuje

  organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole, ispunjava propisane uslove za korienje, organ

  nadlean za naknadno izdavanje graevinske dozvole izdae upotrebnu dozvolu u roku od osam dana od

  dana prijema izvetaja komisije o ispunjenosti uslova za korienje objekta.

  Nalaz iz stava 1. ovog lana dostavlja se u roku od 30 dana od dana obrazovanja komisije nadlenoj

  graevinskoj inspekciji.

  Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilae se graevinska dozvola, odnosno odobrenje za

  izgradnju.

 • Nadleni organ za izdavanje graevinske dozvole obrazuje komisiju iz stava 1. ovog lana najkasnije u

  roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 9

  Graevinski inspektor e naloiti zabranu korienja objekta za koji se utvrdi da ne ispunjava propisane

  uslove za korienje.

  Reenje o zabrani korienja objekta iz stava 1. ovog lana, graevinski inspektor e doneti u roku od

  osam dana od dana dostavljanja nalaza komisije iz lana 8. stav 1. ovog zakona.

  lan 10

  Graevinsku dozvolu za legalizaciju objekata izgraenih bez graevinske dozvole, odnosno upotrebnu

  dozvolu za objekte koji se koriste bez upotrebne dozvole izdaje ministarstvo nadleno za poslove

  graevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu:

  nadleni organ).

  Organi iz stava 1. ovog lana nadleni su za izdavanje graevinske, odnosno upotrebne dozvole za

  legalizaciju onih objekata za iju izgradnju su prema zakonu kojim se ureuje izgradnja objekata ovlaeni

  da izdaju graevinsku dozvolu.

  lan 11

  Ako odredbama ovog zakona nije drugaije propisano, na reavanje po albi na reenje koje se donosi na

  osnovu ovog zakona, shodno e se primenjivati odredbe zakona kojim se ureuje izgradnja objekata.

  lan 12

  Legalizacija objekta u smislu ovog zakona vri se po zahtevu koji sadri:

  1) geodetski snimak;

  2) projekat izvedenog objekta u tri primerka;

  3) dokaz o pravu korienja, svojine, odnosno zakupa na graevinskom zemljitu, odnosno dokaz o pravu

  svojine na objektu;

  4) dokaz o ureivanju odnosa u pogledu plaanja naknade za ureivanje graevinskog zemljita;

 • 5) dokaz o uplati administrativne takse.

  lan 13

  Projekat izvedenog objekta se izrauje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja

  graevinske dozvole.

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije sadri naroito:

  1) situaciono reenje;

  2) postojee stanje sa visinskim kotama graevinske parcele, poloajem susednih katastarskih parcela i

  objekata i nazivima okolnih ulica;

  3) nivelaciono reenje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta;

  4) tehniki izvetaj;

  5) potpis i overu odgovornog projektanta;

  6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta;

  7) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najvie take krovne konstrukcije;

  8) osnovu svih etaa u pogodnoj razmeri;

  9) karakteristine podune i poprene preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri;

  10) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri;

  11) specifikaciju posebnih fizikih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna povrina svakog

  posebnog dela objekta, naziv etae na kojoj se nalazi);

  12) blok emu instalacija sa nainom prikljuenja na spoljnu mreu;

  13) izjavu o stepenu izgraenosti i upotrebljivosti objekta.

  Stepen izgraenosti objekta obuhvata naroito: izvedene grube graevinske radove sa formiranim

  konstruktivnim sklopom, odnosno podatke da objekat poseduje nosee elemente.

  lan 14

 • Posebna vrsta projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije izrauje se za: porodine stambene

  objekte do 300 m2 bruto razvijene graevinske povrine, stambene objekte preko 300 m2 bruto razvijene

  graevinske povrine, stambeno poslovne objekte, poslovne objekte, proizvodne objekte i objekte

  niskogradnje.

  lan 15

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodinog stambenog objekta do 300 m2 bruto

  razvijene graevinske povrine sadri naroito:

  1) osnove i karakteristine preseke objekta;

  2) tehniki izvetaj;

  3) potpis i overu odgovornog projektanta;

  4) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta.

  lan 16

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 m2 bruto razvijene

  graevinske povrine, stambeno poslovne objekte i proizvodne objekte sadri:

  1) situaciono reenje;

  2) postojee stanje sa visinskim kotama graevinske parcele, poloajem susednih katastarskih parcela i

  objekata i nazivima okolnih ulica;

  3) nivelaciono reenje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta;

  4) tehniki izvetaj;

  5) potpis i overu odgovornog projektanta;

  6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta;

  7) osnove i karakteristine preseke objekta;

  8) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najvie take krovne konstrukcije;

  9) osnovu svih etaa u pogodnoj razmeri;

 • 10) karakteristine podune i poprene preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri;

  11) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri;

  12) specifikacija posebnih fizikih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna povrina svakog

  posebnog dela objekta, naziv etae na kojoj se nalazi);

  13) blok emu instalacija sa nainom prikljuenja na spoljnu mreu;

  14) izjavu o stepenu izgraenosti i upotrebljivosti objekta.

  lan 17

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije objekata komunalne infrastrukture ili podzemnog

  linijskog infrastrukturnog objekta, pored sadrine propisane u lanu 13. ovog zakona, sadri i druge

  podatke koji su karakteristini za tu vrstu objekata (izvod iz katastra podzemnih instalacija, snimak trase

  postojeeg voda i dr.).

  lan 18

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije objekata niskogradnje, pored sadrine propisane u

  lanu 13. ovog zakona, sadri i druge podatke koji su karakteristini za tu vrstu objekata (poduni profil,

  karakteristine poprene profile, ostale prikaze u zavisnosti od vrste projekta).

  lan 19

  Dokumentaciju propisanu ovim zakonom, na osnovu pismenog ovlaenja vlasnika objekta, moe

  obezbediti jedinica lokalne samouprave. Ugovor o ureivanju meusobnih odnosa u pogledu pribavljanja

  propisane dokumentacije zakljuuje se izmeu jedinice lokalne samouprave i vlasnika, a blie uslove u

  vezi sadrine ugovora, trokova i naina plaanja ureuje jedinica lokalne samouprave optim aktom koji

  donosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 20

  Ministar nadlean za poslove graevinarstva blie propisuje: uslove na osnovu kojih se utvruju objekti iz

  lana 3. ovog zakona; nain izrade i sadrinu projekta izvedenog objekta propisan za postupak

  legalizacije, posebne vrste projekata izvedenog objekta; stepen izgraenosti objekta; sadrinu i nain

  izdavanja graevinske i upotrebne dozvole za objekte koji su predmet legalizacije.

 • Ministar nadlean za poslove graevinarstva podzakonski akt iz stava 1. ovog lana donee u roku od 30

  dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 21

  Kada je predmet legalizacije nadziivanje, pretvaranje zajednikih prostorija zgrade u stan ili poslovni

  prostor ili pripajanje zajednikih prostorija susednom stanu, kao dokaz o reenim imovinsko pravnim

  odnosima prilae se ugovor zakljuen u skladu sa odredbama zakona kojim se ureuje odravanje

  stambenih zgrada.

  Ako je pravo svojine na objektu, odnosno graevinskom zemljitu upisano u skladu sa zakonom kojim se

  ureuju posebni uslovi za upis prava svojine na objektima izgraenim bez graevinske dozvole, kao

  dokaz o reenim imovinsko pravnim odnosima prilae se overena kopija reenja o upisu prava svojine.

  Kao dokaz o reenim imovinsko-pravnim odnosima na zemljitu, smatra se:

  1) za objekat izgraen na zemljitu u svojini drugog lica pravosnana sudska presuda kojom je utvreno

  pravo svojine na zemljitu, koju vlasnik pribavi u skladu sa propisima o svojinskim odnosima;

  2) za objekat izgraen na graevinskom zemljitu - ugovor o prenosu prava korienja, odnosno kupovini

  zemljita koji je zakljuen do 13. maja 2003. godine i overen od strane nadlenog suda izmeu tadanjeg

  korisnika i podnosioca zahteva;

  3) ugovor o kupovini objekta ili objekta u izgradnji overen od strane nadlenog suda, izmeu vlasnika

  odnosno korisnika i podnosioca zahteva;

  4) ugovor o suinvestiranju izgradnje objekta overen od strane nadlenog suda, izmeu vlasnika odnosno

  korisnika i podnosioca zahteva;

  5) pravosnano reenje o nasleivanju;

  6) pravosnano reenje o statusnoj promeni privrednog drutva iz koga se na nesporan nain moe

  utvrditi pravni kontinuitet podnosioca zahteva.

  lan 22

  Nadleni organ, po izvrenoj proveri ispunjenosti uslova iz l. 3. i 5. ovog zakona, utvruje da li je uz

  zahtev podneta propisana dokumentacija, odnosno svi dokazi propisani ovim zakonom, i o tome

  obavetava podnosioca zahteva. Rok za obavetavanje podnosioca zahteva je 30 dana, pisanim putem.

 • Dokaz o ureivanju meusobnih odnosa sa organom, odnosno organizacijom koja ureuje graevinsko

  zemljite dostavlja se kada vlasnik bespravno izgraenog objekta od nadlenog organa dobije

  obavetenje o mogunosti legalizacije.

  Ako uz zahtev nisu podneti svi dokazi propisani ovim zakonom, nadleni organ je duan da u roku od 30

  dana obavesti podnosioca zahteva i zatrai da se dokumentacija dopuni u roku koji ne moe biti dui od

  godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 23

  Ako u roku, koji ne moe biti dui od godinu dana i est meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona,

  podnosilac zahteva ne dostavi dokumentaciju potrebnu za utvrivanje mogunosti legalizacije, nadleni

  organ e zakljukom odbaciti zahtev.

  Protiv zakljuka iz stava 1. ovog lana moe se podneti alba u roku od 15 dana od dana dostavljanja.

  Protiv zakljuka iz stava 1. ovog lana koji je donelo ministarstvo nadleno za poslove graevinarstva ili

  nadleni organ autonomne pokrajine, nije dozvoljena alba, ali se u roku od 30 dana od dana urednog

  uruenja moe tubom pokrenuti upravni spor.

  Po pravnosnano okonanom postupku, zakljuak iz stava 1. ovog lana dostavlja se nadlenoj

  graevinskoj inspekciji.

  lan 24

  Kada nadleni organ utvrdi da je uz zahtev podneta sva propisana dokumentacija i dokazi, pristupa

  odluivanju o mogunosti legalizacije, u skladu sa ovim zakonom.

  Ako nadleni organ utvrdi da ne postoji mogunost legalizacije, reenjem e odbiti zahtev.

  Na reenje iz stava 2. ovog lana moe se izjaviti alba u roku od 15 dana od dana dostavljanja, a ako je

  reenje donelo nadle...