Zakon o Legalizaciji Objekata

 • Published on
  16-Sep-2015

 • View
  9

 • Download
  3

Embed Size (px)

Transcript

 • www.paragraf.rs

  Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex

  ZAKON

  O LEGALIZACIJI OBJEKATA

  ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013 i 117/2014)

  I UVODNE ODREDBE

  lan 1

  Ovim zakonom ureuju se uslovi, postupak i nain legalizacije objekata, odnosno delova objekta

  izgraenih bez graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, uslovi za izdavanje upotrebne

  dozvole, kao i druga pitanja od znaaja za legalizaciju objekata.

  lan 2

  Ovaj zakon se ne primenjuje na objekte koji su izgraeni bez graevinske dozvole, odnosno odobrenja za

  izgradnju u skladu sa propisima kojima u vreme izgradnje nije bila propisana obaveza pribavljanja

  graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju.

  lan 3

  Za objekte izgraene, odnosno rekonstruisane ili dograene bez graevinske dozvole ne moe se

  naknadno izdati graevinska dozvola ako je objekat:

  1) izgraen, odnosno rekonstruisan na zemljitu nepovoljnom za graenje (klizita, movarno tlo i sl.);

  2) izgraen, odnosno rekonstruisan od materijala koji ne obezbeuje trajnost i sigurnost objekta;

 • 3) izgraen na povrinama javne namene, odnosno na zemljitu planiranom za ureenje ili izgradnju

  objekata javne namene za koje se, u skladu sa odredbama posebnog zakona, utvruje javni interes;

  4) izgraen u prvom stepenu zatite prirodnog dobra, odnosno u zoni zatite kulturnog dobra od izuzetnog

  znaaja i zoni zatite kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne batine, odnosno radovi na

  samom kulturnom dobru od izuzetnog znaaja ili dobru upisanom u Listu svetske kulturne batine,

  izgraen u zatitnim zonama oko vojnih kompleksa i objekata infrastrukture posebne namene, odnosno

  izgraen, rekonstruisan ili dograen suprotno propisima o odbrani kojima su propisane posebne obaveze

  za izgradnju objekata, kao i drugih objekata izgraenih u zatitnim zonama u skladu sa odredbama

  posebnih zakona;

  5) izgraen, odnosno rekonstruisan, u pogledu namene i spratnosti objekta, kao i udaljenja od susednih

  objekata, protivno uslovima propisanim planskim dokumentom ili odredbama Pravilnika o optim pravilima

  za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Slubeni glasnik RS", broj 50/11).

  Izuzetno od odredbe stava 1. ta. 5) ovog lana nadleni organ e naknadno izdati graevinsku i

  upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloi overenu saglasnost vlasnika susednog

  objekta.

  Izuzetno od odredbe stava 1. ta. 3) i 4) ovog lana nadleni organ e naknadno izdati graevinsku i

  upotrebnu dozvolu, ako podnosilac zahteva za legalizaciju priloi saglasnost upravljaa javnog dobra da je

  predmetni objekat u funkciji javne namene, odnosno saglasnost organizacije nadlene za zatitu prirodnih,

  odnosno kulturnih dobara.

  II USLOVI, NAIN I POSTUPAK LEGALIZACIJE OBJEKATA

  lan 4

  Legalizacija, u smislu ovog zakona, jeste naknadno izdavanje graevinske i upotrebne dozvole za objekat,

  odnosno deo objekta koji je izgraen, odnosno rekonstruisan ili dograen bez graevinske dozvole,

  odnosno koji se koristi bez upotrebne dozvole.

  lan 5

  Graevinska, odnosno upotrebna dozvola, izdae se, u skladu sa ovim zakonom, za objekte izgraene,

  odnosno rekonstruisane ili dograene bez graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, do dana

  stupanja na snagu ovog zakona.

 • Graevinska, odnosno upotrebna dozvola iz stava 1. ovog lana moe se izdati i za objekte izgraene na

  osnovu graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrenog glavnog projekta na kojima je

  prilikom izvoenja radova odstupljeno od izdate graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i

  potvrenog glavnog projekta.

  lan 6

  Kad organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat

  ija je izgradnja zavrena bez graevinske dozvole, odnosno bez odobrenja za izgradnju i potvrenog

  glavnog projekta ispunjava propisane uslove za graenje i korienje, graevinsku i upotrebnu dozvolu

  moe izdati jednim reenjem.

  lan 7

  Graevinska i upotrebna dozvola za stambeni objekat koji se sastoji od vie posebnih delova, stambeno

  poslovni objekat ili poslovni objekat, preko 300 m2 bruto razvijene graevinske povrine i koji ispunjava

  propisane uslove za graenje i korienje, izdae se jednim reenjem.

  Reenje iz stava 1. ovog lana sadri specifikaciju posebnih delova objekta.

  Naknadu za ureivanje graevinskog zemljita za objekat iz stava 1. ovog lana plaaju vlasnici posebnih

  fizikih delova objekta (stanova, poslovnog prostora, garaa i dr.) kroz plaanje naknade za ureivanje

  graevinskog zemljita koja se odnosi na svaki od posebnih fizikih delova objekta.

  lan 8

  Za objekat izgraen na osnovu graevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju do dana stupanja

  na snagu ovog zakona, koji se koristi bez upotrebne dozvole, a prema nalazu komisije koju obrazuje

  organ nadlean za izdavanje graevinske dozvole, ispunjava propisane uslove za korienje, organ

  nadlean za naknadno izdavanje graevinske dozvole izdae upotrebnu dozvolu u roku od osam dana od

  dana prijema izvetaja komisije o ispunjenosti uslova za korienje objekta.

  Nalaz iz stava 1. ovog lana dostavlja se u roku od 30 dana od dana obrazovanja komisije nadlenoj

  graevinskoj inspekciji.

  Uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prilae se graevinska dozvola, odnosno odobrenje za

  izgradnju.

 • Nadleni organ za izdavanje graevinske dozvole obrazuje komisiju iz stava 1. ovog lana najkasnije u

  roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

  lan 9

  Graevinski inspektor e naloiti zabranu korienja objekta za koji se utvrdi da ne ispunjava propisane

  uslove za korienje.

  Reenje o zabrani korienja objekta iz stava 1. ovog lana, graevinski inspektor e doneti u roku od

  osam dana od dana dostavljanja nalaza komisije iz lana 8. stav 1. ovog zakona.

  lan 10

  Graevinsku dozvolu za legalizaciju objekata izgraenih bez graevinske dozvole, odnosno upotrebnu

  dozvolu za objekte koji se koriste bez upotrebne dozvole izdaje ministarstvo nadleno za poslove

  graevinarstva, odnosno autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu:

  nadleni organ).

  Organi iz stava 1. ovog lana nadleni su za izdavanje graevinske, odnosno upotrebne dozvole za

  legalizaciju onih objekata za iju izgradnju su prema zakonu kojim se ureuje izgradnja objekata ovlaeni

  da izdaju graevinsku dozvolu.

  lan 11

  Ako odredbama ovog zakona nije drugaije propisano, na reavanje po albi na reenje koje se donosi na

  osnovu ovog zakona, shodno e se primenjivati odredbe zakona kojim se ureuje izgradnja objekata.

  lan 12

  Legalizacija objekta u smislu ovog zakona vri se po zahtevu koji sadri:

  1) geodetski snimak;

  2) projekat izvedenog objekta u tri primerka;

  3) dokaz o pravu korienja, svojine, odnosno zakupa na graevinskom zemljitu, odnosno dokaz o pravu

  svojine na objektu;

  4) dokaz o ureivanju odnosa u pogledu plaanja naknade za ureivanje graevinskog zemljita;

 • 5) dokaz o uplati administrativne takse.

  lan 13

  Projekat izvedenog objekta se izrauje za potrebe legalizacije objekta i naknadnog pribavljanja

  graevinske dozvole.

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije sadri naroito:

  1) situaciono reenje;

  2) postojee stanje sa visinskim kotama graevinske parcele, poloajem susednih katastarskih parcela i

  objekata i nazivima okolnih ulica;

  3) nivelaciono reenje sa prikazom spoljnih dimenzija objekta;

  4) tehniki izvetaj;

  5) potpis i overu odgovornog projektanta;

  6) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta;

  7) izgled objekta sa prikazanim visinama venca i najvie take krovne konstrukcije;

  8) osnovu svih etaa u pogodnoj razmeri;

  9) karakteristine podune i poprene preseke kroz objekat u pogodnoj razmeri;

  10) potrebne izglede objekta u pogodnoj razmeri;

  11) specifikaciju posebnih fizikih delova objekta (numeracija, namena, neto korisna povrina svakog

  posebnog dela objekta, naziv etae na kojoj se nalazi);

  12) blok emu instalacija sa nainom prikljuenja na spoljnu mreu;

  13) izjavu o stepenu izgraenosti i upotrebljivosti objekta.

  Stepen izgraenosti objekta obuhvata naroito: izvedene grube graevinske radove sa formiranim

  konstruktivnim sklopom, odnosno podatke da objekat poseduje nosee elemente.

  lan 14

 • Posebna vrsta projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije izrauje se za: porodine stambene

  objekte do 300 m2 bruto razvijene graevinske povrine, stambene objekte preko 300 m2 bruto razvijene

  graevinske povrine, stambeno poslovne objekte, poslovne objekte, proizvodne objekte i objekte

  niskogradnje.

  lan 15

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije porodinog stambenog objekta do 300 m2 bruto

  razvijene graevinske povrine sadri naroito:

  1) osnove i karakteristine preseke objekta;

  2) tehniki izvetaj;

  3) potpis i overu odgovornog projektanta;

  4) saglasnost podnosioca zahteva na projekat izvedenog objekta.

  lan 16

  Projekat izvedenog objekta za potrebe legalizacije za stambene objekte preko 300 m2 bruto razvijene

  graevinske povrine, stambeno poslovne objekte i proizvodne objekte sadri:

  1) situaciono reenje;

  2) postojee stanje sa visinskim kotama graevinske parcele, poloajem susednih katastarskih parcela i

  objekata i nazivima