Zakon o matičnim knjigama FBiH

  • Published on
    08-Nov-2014

  • View
    192

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Zakon Vlade Federacije BiH za 2012.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2012/zakoni/18hrv.html

ZAKON O MATINIM KNJIGAMA

I TEMELJNE ODREDBE

lanak 1.

(Predmet Zakona)

Ovim se zakonom ureuju: mjerodavnost za voenje matinih knjiga, vrste i sadraj matinih knjiga, matini registar, upis podataka u matine knjige, upis injenica u matine knjige na temelju isprava inozemnih tijela, voenje i uvanje matinih knjiga, izdavanje izvadaka i uvjerenja iz matinih knjiga, uvid u matine knjige i koritenje podataka iz matinih knjiga, obnova matinih knjiga, upravni nadzor, rjeavanje albi i prekrajna odgovornost i druga pitanja koja se odnose na matine knjige u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

lanak 2.

(Vrste matinih knjiga)

O osobnim stanjima graana vode se: matina knjiga roenih, matina knjiga dravljana, matina knjiga vjenanih i matina knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matine knjige) koje su temeljne slubene evidencije o osobnim stanjima graana. U matine knjige upisuju se zakonom odreene injenice o roenju, dravljanstvu, sklapanju braka, smrti i druge zakonom propisane injenice, kao i promjene glede tih injenica.

lanak 3.

(Matine knjige, izvatci i uvjerenja su javne isprave)

Matine knjige, matini registar, izvatci iz matinih knjiga i uvjerenja koja se izdaju na temelju matinih knjiga i matinog registra jesu javne isprave.

1 od 33

27.7.2012. 21:19

Zakon Vlade Federacije BiH za 2012.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2012/zakoni/18hrv.html

Podaci upisani u matine knjige i matini registar i injenice koje se njima dokazuju smatraju se istinitima dok se na zakonom propisani nain ne dokae suprotno.

lanak 4.

(Zabrana diskriminacije)

Zabranjuje se svaki oblik diskriminacije na temelju spola, vjeroispovijesti, rasne i etnike pripadnosti, boje koe, jezika, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, obrazovanja i drutvenog statusa pri upisu i izdavanju izvadaka i uvjerenja o injenicama i podacima iz matinih knjiga, voenju upravnog postupka u svezi s injenicama koje se upisuju u matine knjige i o drugim pitanjima koja su ureena ovim zakonom.

lanak 5.

(Gramatika terminologija)

Gramatika terminologija u svezi s koritenjem mukog ili enskog roda za pojmove u ovom zakonu ukljuuje oba roda.

lanak 6.

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

Postupci koji se vode prema ovom zakonu radi utvrivanja injenica ili drugih podataka koji se upisuju u matine knjige i u kojima se donose rjeenja i izdaju izvatci i uvjerenja i drugi sluajevi propisani ovim zakonom provode se prema odredbama Zakona o upravnom postupku ("Slubene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), osim u sluajevima u kojima je ovim zakonom drukije odreeno. Kada tijelo uprave opine i grada mjerodavno za matine knjige ili tijela unutarnjih poslova kantona i Federacije rjeavaju po zahtjevu graana radi utvrivanja injenica i podataka koji se vode u matinim knjigama (redoviti ili naknadni upis), duni su dokaz o tim injenicama ili podacima pribaviti po slubenoj dunosti od tijela uprave opine i grada koje vodi matine knjige o tim podacima, o emu slubena osoba sastavlja slubenu zabiljeku. Kada tijela uprave i druga tijela ili pravne osobe rjeavaju povodom zahtjeva graana ili po slubenoj dunosti o odreenim pravima i dunostima graana, a za rjeavanje tih zahtjeva potrebne su injenice ili podaci iz matinih knjiga, duni su dokaz o tim injenicama i podacima pribaviti po slubenoj dunosti od tijela uprave2 od 33 27.7.2012. 21:19

Zakon Vlade Federacije BiH za 2012.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2012/zakoni/18hrv.html

opine i grada mjerodavnoga za matine knjige, a ta su tijela duna dati traene podatke na temelju podataka iz matinih knjiga ili matinog registra, to se obavlja sukladno odredbi lanka 68. ovoga zakona.

II. MJERODAVNOST ZA VOENJE MATINIH KNJIGA

lanak 7.

(Tijelo mjerodavno za voenje matinih knjiga)

Poslove voenja matinih knjiga organiziraju i obavljaju jedinice lokalne samouprave (grad i opina) putem mjerodavne slube za upravu opine i grada odreene za obavljanje tih poslova (u daljnjem tekstu: tijelo uprave opine i grada mjerodavno za matine knjige). Tijelo uprave iz stavka 1. ovoga lanka obavlja poslove koji se odnose na voenje matinih knjiga, matinog registra, izdavanje izvadaka iz matinih knjiga i uvjerenja o injenicama koje su upisane u matine knjige i druge poslove vezane uz matine knjige, sukladno ovomu zakonu.

lanak 8.

(Mjesta - podruja za voenje matinih knjiga)

Matine knjige roenih i matine knjige umrlih vode se za svako naseljeno mjesto (naselje - grad, selo) u sjeditu matinoga podruja. Matina podruja, kao i njihova sjedita, odreuju se odlukom gradskoga, odnosno opinskoga vijea. Matina knjiga dravljana vodi se kao jedinstvena knjiga za podruje cijele opine, odnosno grada. Matina knjiga vjenanih vodi se kao jedinstvena knjiga za naseljena mjesta u kojima se obavlja sklapanje braka. Gradsko, odnosno opinsko vijee moe odrediti da se vode jedinstvene matine knjige roenih i matina knjiga umrlih za vie naseljenih mjesta, ako su ta mjesta prostorno povezana i olakavaju uinkovitije obavljanje tih poslova.

lanak 9.

(Osobe koje vode matine knjige)

3 od 33

27.7.2012. 21:19

Zakon Vlade Federacije BiH za 2012.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2012/zakoni/18hrv.html

Poslove neposrednog voenja matinih knjiga u tijelu uprave opine i grada mjerodavnom za matine knjige obavljaju slubene osobe s posebnom ovlasti - matiar za voenje matinih knjiga (u daljnjem tekstu: matiar). Posebna ovlast iz stavka 1. ovoga lanka utvruje se rjeenjem koje donosi opinski naelnik, odnosno gradonaelnik nakon to matiar poloi posebni struni ispit za matiara iz lanka 10. stavak 1. toka 2) ovoga zakona i u tom se rjeenju navode ovlasti koje matiar ima u obavljanju poslova voenja matinih knjiga. Posebna se ovlast odnosi na upisivanje podataka u matine knjige i potpisivanje akata za koje je matiar ovlaten ovim zakonom.

lanak 10.

(Uvjeti za matiara)

Matiar, u smislu ovoga zakona, moe biti osoba koja, uz uvjete predviene za namjetenike, odnosno dravne slubenike u tijelima uprave ispunjava sljedee posebne uvjete, i to: 1) da ima najmanje srednju strunu spremu - IV. stupnja, 2) da ima poloen posebni struni ispit za matiara, kao uvjet za dobivanje ovlasti za obavljanje poslova matiara iz lanka 9. stavak 2. ovoga zakona. Poseban struni ispit iz stavka 1. toka 2) ovoga lanka matiar polae pred povjerenstvom za polaganje posebnog strunog ispita, koje imenuje federalni ministar unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Kandidatu koji poloi poseban struni ispit Federalno ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) izdaje uvjerenje o poloenom ispitu na propisanom obrascu. Federalni ministar propisat e postupak polaganja i utvrditi sadraj posebnog strunog ispita za matiare i obrazac uvjerenja o poloenom ispitu.

lanak 11.

(Struno usavravanje i osposobljavanje matiara)

Matiar ima pravo i dunost struno se usavravati i osposobljavati za obavljanje poslova voenja matinih knjiga i sudjelovati u svim oblicima strunog usavravanja koje organizira mjerodavno tijelo opine i grada, kantona i Federacije. Gradonaelnik, odnosno opinski naelnik duan je matiaru omoguiti nesmetano sudjelovanje na seminarima, teajevima i drugim oblicima strunog usavravanja koji se organiziraju za matiare i osigurati uvjete za njihovo sudjelovanje na tim oblicima strunog usavravanja. Federalni ministar propisat e sadraj strune obuke i osposobljavanja iz stavka 1. ovoga lanka.

4 od 33

27.7.2012. 21:19

Zakon Vlade Federacije BiH za 2012.

http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/zakoni/2012/zakoni/18hrv.html

III. VRSTE I SADRAJ MATINIH KNJIGA

1. Matina knjiga roenih

lanak 12.

(Podaci koji se upisuju u matinu knjigu roenih)

U matinu knjigu roenih upisuju se: 1) podaci o roenju djeteta, i to: roeno ime i prezime, spol djeteta, dan, mjesec, godina, vrijeme i mjesto, opina ili grad roenja djeteta, jedinstveni matini broj (u daljnjem tekstu: JMB), nacionalnost i dravljanstvo, 2) podaci o roditeljima djeteta, i to: roeno ime I prezime (i prezime prije sklapanja braka ako je upisano u matine knjige), JMB, datum i mjesto roenja, dravljanstvo i mjesto prebivalita i adresa, 3) priznavanje i osporavanje materinstva i oinstva; oduzimanje i vraanje roditeljske skrbi; ostvarivanje i prestanak roditeljske skrbi; 4) zasnivanje posvojenja i raskid posvojenja; skrbnitvo i prestanak ili produljenje skrbnitva; sklapanje braka; prestanak braka (ponitenjem ili rastavom braka, smru branog partnera ili proglaenjem nestalog branog partnera umrlim); 5) oduzimanje i vraanje poslovne sposobnosti; promjena imena i prezimena djeteta i promjena imena i prezimena roditelja, odnosno posvojitelja i skrbnika; promjene i prestanakdravljanstva; 6) smrt i proglaenje nestale osobe umrlom, promjena spola, kao i drugi zakonom utvreni podaci. injenica nacionalnost u matine knjige roenih bit e upisana ili nee biti upisana na zahtjev ovlatenog podnositelja prijave, i to: roditelj ili staratelj za upis djeteta u matinu knjigu roenih, s tim da dijete, kada postane punoljetno, ima pravo izjasniti se o svojoj nacionalnosti kod mjerodavnog matiara.

lanak 13.

(Prijava roenja djeteta)

Roenje djeteta prijavljuje se pismeno na propisanom obrascu, radi upisa u matinu knjigu roenih, matiaru matinog podruja na kojem se nalazi mjesto u kojem se dijete rodilo. Iznimno, roenje djeteta u prometnom sredstvu za vrijeme prijevoza prijavljuje se matiaru matinog podruja u mjestu u kojem se nalazi prebivalite majke.

lanak 14.

5 od 33

27.7.