Zakon o oružju-prečišćeni tekst

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Zakon o oruju

  Zakon je objavljen u "Slubenom listu RCG", br. 49/2004 i"Slubenom listu CG", br. 49/2008 i 20/2011. Vidi: l. 9.

  Zakona - 40/2011-1.

  I OSNOVNE ODREDBE

  Predmet zakona

  lan 1

  Nabavka, dranje, noenje, proizvodnja, promet i prevoz oruja i municije, kao i nain postupanja saorujem obavljaju se pod uslovima utvrenim ovim zakonom.

  Odredbe ovog zakona ne odnose se na oruje i municiju za potrebe Vojske Crne Gore, policije,drugih organa dravne uprave koji oruje nabavljaju i dre po posebnim propisima, Policijskeakademije, kao i na muzejske eksponate.

  Odredbe ovog zakona odnose se i na strance kojima je odobreno stalno nastanjenje ili privremeniboravak dui od jedne godine, ako meunarodnim ugovorom nije drukije odreeno.+ Vidi:l. 1. Zakona - 49/2008-49.l. 1. Zakona - 20/2011-28.

  Pojam oruja

  lan 2

  Orujem, u smislu ovog zakona, smatra se naprava izraena ili prilagoena da pod pritiskom vazduha,baruta, plina ili drugog potisnog sredstva moe izbaciti zrno, kuglu, samu ili neki drugi projektil,odnosno raspriti plin ili tenost i druga naprava koja je namijenjena za samoodbranu, lov ili sport.

  Orujem, u smislu ovog zakona, smatraju se i glavni djelovi oruja.

  Glavni djelovi oruja su cijev sa leitem metka, cijevni umetak, zatvara, navlaka, rukohvat samehanizmom za okidanje i bubanj kod revolvera.+ Vidi:l. 2. Zakona - 20/2011-28.

  ta se ne smatra orujem

  lan 2a

  Orujem, u smislu ovog zakona, ne smatra se: dekorativno oruje, imitacija oruja, oruje koje jetrajno onesposobljeno za upotrebu, oruje koje je namijenjeno za alarm, signalizaciju, spaavanje,usmrivanje ivotinja, podvodne puke i drugi predmeti koji snagom opruge, napete gume ili sabijenogplina izbacuju osti ili harpun koji su iskljuivo namijenjeni ribolovu (podvodno oruje), oruje koje se

 • koristi u industrijske ili tehnike svrhe, municija za vazduno oruje, oruje sa tetivom i lana municija.+ Vidi:l. 3. Zakona - 20/2011-28.

  Vatreno oruje

  lan 3

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

  Vazduno oruje

  lan 4

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

  Gasno oruje i oruje za signalizaciju

  lan 5

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

  Rasprskavajue oruje

  lan 6

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

  Oruje sa tetivom

  lan 7

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

 • Hladno oruje

  lan 8

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

  Glavni djelovi oruja

  lan 9

  - brisan -

  + Vidi:l. 4. Zakona - 20/2011-28.

  Razvrstavanje oruja i municije prema kategorijama

  lan 10

  Oruje se razvrstava u kategorije A, B, C i D.

  Oruje kategorije A je:

  1) vojni projektil sa eksplozivnim punjenjem, lanser i baca;

  2) automatsko vatreno oruje;

  3) vatreno oruje koje je skriveno u drugim predmetima;

  4) municija sa probojnim, eksplozivnim ili zapaljivim projektilima i projektili za takvu municiju;

  5) municija za pitolje i revolvere sa projektilom koje ima eksplozivni uinak (dum-dum municija) iprojektil za takvu municiju;

  6) vojno oruje;

  7) eksplozivno oruje i njegovi djelovi;

  8) posebna oprema za oruje (naprave za priguivanje zvuka, optiki nian konstruisan za vojnesvrhe, nian sa svjetlosnim snopom ili ureajem za elektronsko pojaavanje svjetlosti ili infracrvenimureajem, laserski mjera daljine);

  9) oruje koje je izraeno ili preraeno bez odobrenja za promet orujem, osim oruja iz take 3kategorije C i take 2 kategorije D;

  10) poluautomatsko vatreno oruje za civilnu upotrebu, koje je slino automatskom vatrenom oruju;

  11) ostalo vatreno oruje koje nije obuhvaeno kategorijama B, C i D.

  Oruje kategorije B je:

  1) poluautomatsko ili repetirajue kratkocijevno vatreno oruje;

  2) kratkocijevno oruje za jedinanu paljbu sa sredinjim paljenjem;

  3) kratkocijevno oruje za jedinanu paljbu sa rubnim paljenjem;

  4) lovako i sportsko poluautomatsko dugocijevno vatreno oruje koje zajedno sa magacinom ileitem moe primiti vie od tri metka;

 • 5) poluautomatsko dugocijevno vatreno oruje sa magacinom i leitem za najvie tri metka, kodkojeg se magacin, odnosno opruga za punjenje moe skinuti, odnosno oruje koje je napravljeno takoda se uz obini alat moe prepraviti u oruje sa magacinom ili leitem za vie od tri metka;

  6) repetirajue i poluatomatsko dugocijevno vatreno oruje sa glatkom cijevi ukupne duine do 60cm;

  7) repetirajue dugocijevno vatreno oruje koje ne spada u taku 6 ove kategorije;

  8) dugocijevno oruje za jedinanu paljbu sa jednom ili vie ulijebljenih cijevi;

  9) poluautomatsko dugocijevno vatreno oruje koje ne spada u ta. 4 do 6 ove kategorije i taku 10kategorije A;

  10) dugocijevno oruje za jedinanu paljbu sa jednom ili vie glatkih cijevi;

  11) staro oruje i

  12) vazduno oruje snage vee ili jednake 7,5J.

  Oruje kategorije C je:

  1) gasno oruje;

  2) reprodukcija vatrenog oruja kod kojeg se ne upotrebljava jedinstveni naboj;

  3) elektrini paralizator;

  4) muar.

  Oruje kategorije D je:

  1) vazduno oruje snage do 7,5J;

  2) oruje sa tetivom;

  3) raspriva (sprej);

  4) hladno oruje.+ Vidi:l. 5. Zakona - 20/2011-28.

  Nabavljanje, dranje i noenje oruja

  lan 10a

  Zabranjeno je nabavljanje, dranje i noenje oruja kategorije A, osim ako ovim zakonom nijedrukije propisano.

  Zabranjeno je nabavljanje, dranje i noenje oruja kategorije B bez odgovarajue isprave o oruju.

  Zabranjeno je dranje i noenje oruja kategorije C bez prijave organu dravne uprave nadlenom zaunutranje poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

  Oruje kategorije D mogu nabavljati, drati i nositi samo fizika lica starija od 18 godina, a izuzetnorasprivae (sprejeve) mogu drati i nositi fizika lica starija od 16 godina.+ Vidi:l. 6. Zakona - 20/2011-28.

  Zabrana noenja oruja na javnom mjestu i pojam javnog mjesta

  lan 11

  Zabranjeno je noenje oruja na javnom mjestu.

  Javno mjesto, u smislu ovog zakona, je mjesto na kojem je svakom slobodan pristup (ulica, trg, javni

 • put, pristanite, plaa, park, ekaonica, trgovinski, ugostiteljski ili slian objekat) ili pristup pododreenim uslovima (sportski objekat, bioskopska ili pozorina dvorana, sredstvo javnog saobraaja,izlobena prostorija i sl.), kao i drugo mjesto odreeno da slui za ovakve namjene (mjesto na kome seodrava javni skup, sportska ili druga priredba i sl.).

  Javnim mjestom, u smislu ovog zakona, smatra se i svako drugo mjesto na kojem je izvren prekraj,a posljedica je nastupila na javnom mjestu.+ Sudska praksa

  Upotreba rodno osjetljivog jezika

  lan 11a

  Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizika lica u mukom rodu podrazumijevaju iste izraze uenskom rodu.+ Vidi:l. 7. Zakona - 20/2011-28.

  Oruje ija je nabavka, dranje, noenje, proizvodnja, popravljanje, prepravljanje,promet i prevoz zabranjeno

  lan 12

  - brisan -

  + Vidi:l. 8. Zakona - 20/2011-28.

  + Sudska praksa

  Oruje u slobodnoj nabavci i bez obaveze prijavljivanja

  lan 13

  - brisan -

  + Vidi:l. 2. Zakona - 49/2008-49.l. 8. Zakona - 20/2011-28.

  Znaenje izraza

  lan 14

  Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedee znaenje:

  1) oruje za linu bezbjednost su pitolji i revolveri kalibra 5,6 mm i veeg kalibra;

  2) lovako oruje je vatreno oruje kategorije B kojim se smije loviti divlja u skladu sa propisima olovstvu

  3) sportsko oruje je dugo vatreno oruje glatkih cijevi do kalibra 12 mm, oluenih cijevi do kalibra8,61 mm, odnosno 0,338 ina, kratko vatreno oruje do kalibra 11,43 mm, odnosno 0,45 ina, pitolji irevolveri velikog kalibra podeeni za sportske svrhe, malokalibarske puke i malokalibarski pitolji i

 • revolveri kalibra 5,6 mm sa ivinim paljenjem sa oluenim ili neoluenim cijevima, vazdune puke ivazduni pitolji i revolveri i oruje sa tetivom, kao i drugo oruje koje se koristi u sportskimdisciplinama;

  4) trofejno oruje je vatreno i hladno oruje koje se uva kao uspomena iz ratova koje predstavljalini ili porodini trofej vlasnika;

  5) staro oruje je oruje koje vie nije u upotrebi, oruje koje ima istorijsku ili umjetniku vrijednost,oruje koje je sastavni dio narodne nonje, oruje koje se pali kremenom, fitiljem ili kapislom i drugovatreno oruje, osim vojnog i policijskog oruja koje je dotrajalo i neupotrebljivo;

  6) kombinovano oruje je oruje sa dvije ili vie oluenih ili neoluenih cijevi razliitog kalibra;

  6a) hladno oruje je bode, kama, ma, sablja, bajonet i no "skakavac" ije se sjeivo nalazi podpritiskom sabijene opruge, a iz drke iskau pritiskom na dugme ili polugu, bokser i metalna zvjezdica zabacanje, bez obzira na duinu otrice ili skrivene otrice, bokser i drugo prikriveno oruje sa skrivenimotricama (oruni tapovi, oruni kiobrani i sl.). Hladnim orujem smatraju se i predmeti pogodni zananoenje povreda kad se nose na javnom mjestu;

  6b) vatreno oruje je svaka vrsta naprave iz koje se uz pomo potisnutog djelovanja barutnihplinova izbacuje kroz cijev zrno, kugla, sama, strelica ili drugi projektil;

  7) kratko vatreno oruje je oruje ija cijev nije dua od 30 cm, a ukupna duina ne prelazi 60 cm;

  8) dugo vatreno oruje je oruje ija je cijev dua od 30 cm, a ukupna duina prelazi 60 cm;

  9) oruje sa repetirajuim mehanizmom je oruje kod kojeg je nakon ispaljivanja svakog metkapotrebno runo, preko mehanizma, ubaciti metak u cijev;

  10) poluautomatsko oruje je oruje koje je nakon ispaljivanja svakog metka ponovo spremno zaispaljivanje iz cijevi jednokratnim pritiskom na obara pri emu je mogue ispaljivati po jedan metak;

  11) automatsko oruje je oruje iz kojeg se jednokratnim pritiskom na obara ispaljuje vie metaka;

  11a) vazduno oruje