ZAKON O POREZU NA DOBIT REPUBLIKE SRPSKE - fipa.gov.ba/publikacije_materijali/zakoni/04.08.2016.Zakon o porezu...sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, ... 6 prihodi od usklađivanja vrijedosti imovine, koja u skladu sa ovim zakonom podliježe

Embed Size (px)

Text of ZAKON O POREZU NA DOBIT REPUBLIKE SRPSKE -...

 • ZAKON

  O POREZU NA DOBIT REPUBLIKE SRPSKE

  I - OSNOVNE ODREDBE

  lanak 1.

  Ovim zakonom ureuje se oporezivanje dobiti pravnih osoba u Republici Srpskoj i stranih

  pravnih osoba koje ostvaruju prihod u Republici Srpskoj.

  lanak 2.

  Pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedede znaenje:

  1) pravna osoba je osoba koja je registrirana za samostalno obavljanje djelatnosti radi

  stjecanja dobiti sukladno zakonima Republike Srpske,

  2) strana pravna osoba je pravna osoba koja ima sjedite u inozemstvu,

  3) poslovna jedinica strane pravne osobe (u daljnjem tekstu: stalno mjesto poslovanja) je

  stalno mjesto poslovanja strane pravne osobe gdje se poslovanje odvija u potpunosti ili

  djelomino,

  4) kamata predstavlja bilo koji iznos koji treba platiti u novcu ili naturi za koritenje novca,

  bilo da se plada obveza po dugu ili depozitu ili sukladno ugovoru o leasingu, prodaji na

  otplatu ili nekoj drugoj vrsti prodaje na odgoeno pladanje,

  5) osnovica imovine je cijena kotanja ili nabavna cijena neke imovine i koristi se za izraun

  dobiti i gubitka od prodaje ili transfer imovine iu svrhu amortizacije,

  6) usklaena osnovica imovine je osnovica umanjena za amortizaciju i uvedana za trokove

  investiranja i druge trokove koji se ne odbijaju, a koji povedavaju vrijednost imovine,

  7) investicijska imovina je sva imovina koju posjeduje porezni obveznik, a koja se ne koristi za

  obavljanje djelatnosti poreznog obveznika i

  8) financijska institucija obuhvada banke, osiguravajuda drutva, drutva za reosiguranje,

  leasing drutva, mikrokreditna drutva, burze, dobrovoljne mirovinske fondove, drutva za

  upravljanje investicijskim fondovima, investicijske fondove, brokerska i dilerska drutva.

 • II - POREZNI OBVEZNIK

  lanak 3.

  Sukladno odredbama ovoga Zakona, porezni obveznik je:

  1) pravna osoba iz Republike Srpske za dobit koju ostvari iz bilo kojeg izvora u Republici

  Srpskoj, Federaciji BiH, Brko Distriktu BiH ili u inozemstvu,

  2) poslovna jedinica pravne osobe sa sjeditem u Federaciji BiH ili Brko Distriktu BiH za dobit

  koju ostvari na teritoriju Republike Srpske,

  3) strana pravna osoba koja obavlja djelatnost i ima stalno mjesto poslovanja u Republici

  Srpskoj, za dobit koja se odnosi na to stalno mjesto poslovanja,

  4) strana pravna osoba koja ostvaruje prihod od nekretnina koje se nalaze u Republici

  Srpskoj, za dobit koja se odnosi na te nekretnine,

  5) strana pravna osoba koja ostvaruje prihod u Republici Srpskoj, a nije obuhvadeno t. 3) i 4)

  ovog lanka, oporezuje se porezom po odbitku sukladno glavom VI ovog zakona i

  6) pravna osoba navedeno Uto 1), 2) i 3) ovog lanka iu sluaju da svojom poslovnom

  djelatnodu ostvari gubitak u toj poreznoj godini.

  lanak 4.

  (1) Porez na dobit ne pladaju sljedede osobe:

  1) Centralna banka Bosne i Hercegovine,

  2) tijela i institucije Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,

  3) privredna drutva osnovana sukladno propisima o zapoljavanju invalida,

  4) javne ustanove, ovlateni regulatorno-nadzorni organi financijskog sektora, zavodi, vjerske

  zajednice, politike stranke, sindikati, komore, udruge, dobrovoljna vatrogasna drutva,

  zajednice, savezi, drutva, zaklade, fondacije i druge pravne osobe koje su registrirane za

  obavljanje nedobitne djelatnosti i koja ostvaruju prihode: iz prorauna ili javnih fondova, od

  sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, lanarina, kao i prihode od prodaje ili prijenosa

  dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na trinoj

  osnovi.

 • (2) Ukoliko osoba iz stavka 1. toka 4) ovog lanka vre i djelatnosti na trinoj osnovi i

  ostvaruju prihode iz trinih izvora, obveznici su poreza na dobit, za dobit koju ostvare

  obavljanjem takvih djelatnosti.

  III- POREZNA OSNOVICA

  lanak 5.

  (1) Porezna osnovica za poreznu godinu je razlika izmeu oporezivih prihoda i rashoda koji se

  odbijaju za tu poreznu godinu, u skladu sa ovim zakonom.

  (2) Prilikom utvrivanja porezne osnovice, dobit poslovne jedinice pravne osobe sa sjeditem

  u drugom entitetu ili Brko Distriktu BiH odgovara onoj dobiti koju bi ostvarila poslovna

  jedinica da je samostalno i neovisno pravna osoba, koja obavlja istu djelatnost pod istim ili

  slinim uvjetima kao i pravna osoba ija je poslovna jedinica.

  1. Usklaivanje prihoda

  lanak 6.

  Oporezivi prihod u cilju izrauna porezne osnovice ukljuuje ukupan prihod iskazan u bilanci

  uspjeha, u skladu s propisima kojima se ureuje raunovodstvo i revizija, osim prihoda koji

  sukladno ovim zakonom imaju drugaiji tretman.

  lanak 7.

  Sljededi prihodi se ne ukljuuju u obraun porezne osnovice:

  1) dividenda i udjeli u dobiti u drugom pravnom licu sa sjeditem u Republici Srpskoj, ukoliko

  se ispladuju iz dobiti na koju je obraunat i pladen porez na dobit,

  2) prihod u obliku nominalne ili ugovorene kamate na dunike vrijednosne papire koje

  emitira Republika Srpska i jedinice lokalne samouprave u njenom sastavu,

  3) kamata na depozite u banci,

  4) dobici utvreni direktno u kapitalu,

  5) prihod od ukidanja rezerviranja,

 • 6) prihodi od usklaivanja vrijedosti imovine, koja u skladu sa ovim zakonom podlijee

  amortizaciji i

  7) prihodi po osnovu usklaivanja vrijednosti zaliha.

  2. Usklaivanje rashoda

  lanak 8.

  Radi izrauna porezne osnovice priznaju se rashodi iskazani u bilanci uspjeha u skladu s

  propisima kojima se ureuje raunovodstvo i revizija, osim rashoda koji sukladno ovim

  zakonom imaju drugaiji tretman.

  lanak 9.

  Sljededi rashodi se ne priznaju pri utvrivanju porezne osnovice:

  1) rashodi koji se ne mogu dokazati vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama,

  2) kamate zbog neblagovremeno pladenih obveza,

  3) novane kazne, ugovorne kazne i penali,

  4) rashodi prisilne naplate javnih prihoda,

  5) rashodi koji se odnose na neoporezivi prihod iz lanka 7. ovog zakona,

  6) gubici na zalihama zbog isteka roka trajanja zalihe, kao i rashodi u vezi sa unitenjem tih

  zaliha,

  7) ispravka vrijednosti pojedinanih potraivanja od osoba kojima se istovremeno duguje,

  8) pokloni i prilozi dati politikim strankama i organizacijama,

  9) porez po odbitku iz glave VI ovog zakona, koji je obraunat i pladen na teret isplatitelja,

  10) gubici utvreni direktno u kapitalu,

  11) rashodi od usklaivanja vrijednosti imovine, koja u skladu s ovim zakonom podlijee

  amortizaciji,

  12) rashodi koji nisu u vezi s djelatnodu koju porezni obveznik obavlja, osim ako ti rashodi

  mogu dovesti do ostvarenja prihoda po istom osnovu i

  13) rashodi po osnovu usklaivanja vrijednosti zaliha.

 • lanak 10.

  (1) Trokovi materijala i nabavna vrijednost prodane robe priznaju se u iznosima

  obraunatim primjenom prosjene ponderirane cijene ili FIFO (engl. First input - first output)

  metode, sukladno propisima kojima se ureuje raunovodstvo.

  (2) Nabavna vrijednost zaliha na poetku i na kraju porezne godine iskazuje se primjenom

  iste metode utvrivanja nabavne vrijednosti zaliha.

  lanak 11.

  (1) gubici na zalihi smatraju se gubici koji nastaju tijekom uvanja, pri manipulaciji, kao

  posljedica prirodnih utjecaja, tehnolokih procesa ili kao posljedica poduzimanja potrebnih

  radnji u postupku uvanja, proizvodnje i prometa zalihe.

  (2) Gubici na zalihi po osnovu kvara, loma, kala i rastura priznaju se kao porezni dopustivi

  rashodi do iznosa propisanog normativom rashoda koliina robe koja je u odreenom

  razdoblju nabavljena, preraena, proizvedena ili prodana.

  (3) Utvrivanje gubitaka na zalihi vri popisno povjerenstvo poreznog obveznika io izvrenom

  popisu obvezno sainjava zapisnik i popisnu listu, koji se smatraju knjigovodstvenom

  ispravom, bez koje se gubitak zalihe ne moe priznati.

  (4) Za utvrivanje gubitka na zalihi kod poreznih obveznika na koje se ne moe primijeniti

  normativ iz stavka 2. ovoga lanka, primijenit de se odgovarajudi normativi Privredne komore

  Republike Srpske.

  (5) Manjak zalihe koji se moe pravdati viom silom je porezni priznat rashod, najvie do

  iznosa koji je evidentiran u poslovnim knjigama poreznog obveznika, a manjak se utvruje

  popisom od popisnog povjerenstva nadlenog organa, o emu se sainjava zapisnik i popisna

  lista. U smislu ovog zakona, pod viom silom podrazumijevaju se elementarne nepogode i

  prirodne katastrofe (poplava, poar, potres i drugo) proglaene na temelju akta nadlenog

  organa.

  (6) Ministar financija (u daljnjem tekstu: ministar) donosi pravilnik kojim se propisuju

  normativi iz stavka 2. ovoga lanka.

  lanak 12.

  (1) Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod u iznosu obraunatom na nabavnu

  vrijednost po linearnom metodu primjenom godinjih amortizacijskih stopa.

  (2) Stalnim sredstvima se smatraju nematerijalna sredstva, osim goodwilla (engl. Goodwill) i

  materijalna sredstva (nepokretnosti, postrojenja, oprema i bioloka sredstva), iji je vijek

  uporabe dui od 12 mjeseci.

 • (3) amortizacije ne podlijeu zemljita, ume i slina obnovljiva prirodna bogatstva,

  investicijska imovina, spomenici kulture i umjetnika djela.

  (4) Amortizacija stalnih sredstava priznaje se kao rashod od prvog dana mjeseca koji slijedi

  nakon mjeseca u kojem je dugotrajna imovina stavljena u uporabu.

  (5) Ne priznaju se rashodi amortizacije sredstva s kojima se ne