Zakon o Porezu Na Dobit

  • Published on
    24-Feb-2018

  • View
    224

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 1/17</p><p>ZAKON</p><p>O POREZU NA DOBIT</p><p>GLAVA IOSNOVNE ODREDBE</p><p>lan 1.Ovim zakonom ureuje se oorezivanje !o"i#i ravni$ li%a u Reu"li%i Srskoj i</p><p>s#rani$ ravni$ li%a koja os#varuju ri$o! u Reu"li%i Srskoj.</p><p>lan &amp;.'ojmovi u smislu ovo( zakona imaju slje!e)e zna*enje+1, ravno li%e je li%e koje je re(is#rovano za samos#alno o"avljanje !jela#nos#i ra!i</p><p>s#i%anja !o"i#i u skla!u sa zakonima Reu"like Srske-&amp;, s#rano ravno li%e je ravno li%e koje ima sje!i#e u inos#rans#vu-/, oslovna je!ini%a s#rano( ravno( li%a 0u !aljem #eks#u+ s#alno mjes#o oslovanja,</p><p>je s#alno mjes#o oslovanja s#rano( ravno( li%a (!je se oslovanje o!vija u o#unos#i ili!jelimi*no-</p><p>, kama#a re!s#avlja "ilo koji iznos koji #re"a !a se la#i u nov%u ili na#uri zakori#enje nov%a- "ilo !a se la)a o"aveza o !u(u ili !eozi#u ili u skla!u sa u(ovorom olizin(u- ro!aji na o#la#u ili nekoj !ru(oj vrs#i ro!aje na o!(oeno la)anje-</p><p>2, osnovi%a imovine je %ijena ko#anja ili na"avna %ijena neke imovine i koris#i se zaizra*unavanje !o"i#i i (u"i#ka o! ro!aje ili #rans3era imovine i u svr$u amor#iza%ije-</p><p>4, usklaena osnovi%a imovine je osnovi%a umanjena za amor#iza%iju i uve)ana za</p><p>#rokove inves#iranja i !ru(e #rokove koji se ne o!"ijaju- a koji ove)avaju vrije!nos#imovine-5, inves#i%iona imovina je sva imovina koju osje!uje oreski o"veznik- a koja se ne</p><p>koris#i za o"avljanje !jela#nos#i oresko( o"veznika i6, 3inansijska ins#i#u%ija o"u$va#a "anke- osi(uravaju)a !ru#va- !ru#va za</p><p>reosi(uranje- lizin( !ru#va- mikrokre!i#na !ru#va- "erze- !o"rovoljne enzione 3on!ove-!ru#va za uravljanje inves#i%ionim 3on!ovima- inves#i%ione 3on!ove- "rokerska i !ilerska!ru#va.</p><p>GLAVA II'ORES7I OBVE8NI7</p><p>lan /.9 skla!u sa o!re!"ama ovo(a zakona- oreski o"veznik je+1, ravno li%e iz Reu"like Srske za !o"i# koju os#vari iz "ilo ko( izvora u Reu"li%i</p><p>Srskoj- :e!era%iji Bi;- Br*ko Dis#rik#u Bi; ili u inos#rans#vu-&amp;, oslovna je!ini%a ravno( li%a sa sje!i#em u :e!era%iji Bi; ili Br*ko Dis#rik#u</p><p>Bi; za !o"i# koju os#vari na #eri#oriji Reu"like Srske-/, s#rano ravno li%e koje o"avlja !jela#nos# i ima s#alno mjes#o oslovanja u</p><p>Reu"li%i Srskoj- za !o"i# koja se o!nosi na #o s#alno mjes#o oslovanja-, s#rano ravno li%e koje os#varuje ri$o! o! neokre#nos#i koje se nalaze u Reu"li%i</p><p>Srskoj- za !o"i# koja se o!nosi na #e neokre#nos#i-</p><p>2, s#rano ravno li%e koje os#varuje ri$o! u Reu"li%i Srskoj- a nije o"u$va)eno #. /,i , ovo( *lana- oorezuje se orezom o o!"i#ku u skla!u sa (lavom VI ovo( zakona i</p></li><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 2/17</p><p>4, ravno li%e nave!eno u #. 1,- &amp;, i /, ovo( *lana i u slu*aju !a svojom oslovnom!jela#no)u os#vari (u"i#ak u #oj oreskoj (o!ini.</p><p>lan .01, 'orez na !o"i# ne la)aju slje!e)a li%a+</p><p>1, enja- !o"rovoljna va#ro(asna!ru#va- zaje!ni%e- savezi- !ru#va- za!u&gt;"ine- 3on!a%ije i !ru(a ravna li%a koja sure(is#rovana za o"avljanje ne!o"i#ne !jela#nos#i i koja os#varuju ri$o!e+ iz "u!&gt;e#a ili javni$3on!ova- o! sonzors#va ili !ona%ija u nov%u ili na#uri- *lanarina- kao i ri$o!e o! ro!aje ili</p><p>renosa !o"ara- osim !o"ara koja se koris#e ili su se koris#ila za o"avljanje !jela#nos#i na#r&gt;inoj osnovi.</p><p>0&amp;, 9koliko li%a iz s#ava 1. #a*ka , ovo( *lana vre i !jela#nos#i na #r&gt;inoj osnovi i</p><p>os#varuju ri$o!e iz #r&gt;ini$ izvora- o"vezni%i su oreza na !o"i#- za !o"i# koju os#vareo"avljanjem #akvi$ !jela#nos#i.</p><p>GLAVA III'ORES7A OSNOVIni*ke $ar#ije o! vrije!nos#ikoje emi#uje Reu"lika Srska i je!ini%e lokalne samourave u njenom sas#avu-</p><p>/, kama#a na !eozi#e u "an%i-, !o"i%i u#vreni !irek#no u kai#alu-2, ri$o! o! uki!anja rezervisanja-4, ri$o!i o! usklaivanja vrije!os#i imovine- koja u skla!u sa ovim zakonom</p><p>o!lije&gt;e amor#iza%iji i5, ri$o!i o osnovu usklaivanja vrije!nos#i zali$a.</p><p>&amp;. 9sklaivanje ras$o!a</p></li><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 3/17</p><p>lan 6.Ra!i izra*unavanja oreske osnovi%e riznaju se ras$o!i iskazani u "ilansu usje$a u</p><p>skla!u s roisima kojima se ureuje ra*unovo!s#vo i revizija- osim ras$o!a koji u skla!u saovim zakonom imaju !ru(a*iji #re#man.</p><p>lan ?.Slje!e)i ras$o!i se ne riznaju ri u#vrivanju oreske osnovi%e+1, ras$o!i koji se ne mo(u !okaza#i vjero!os#ojnim knji(ovo!s#venim isravama-&amp;, kama#e z"o( ne"la(ovremeno la)eni$ o"aveza-/, nov*ane kazne- u(ovorne kazne i enali-, ras$o!i rinu!ne nala#e javni$ ri$o!a-2, ras$o!i koji se o!nose na neoorezivi ri$o! iz *lana 5. ovo( zakona-4, (u"i%i na zali$ama z"o( is#eka roka #rajanja zali$a- kao i ras$o!i u vezi sa</p><p>uni#enjem #i$ zali$a-5, isravka vrije!nos#i oje!ina*ni$ o#ra&gt;ivanja o! li%a kojima se is#ovremeno</p><p>!u(uje-</p><p>6, okloni i rilozi !a#i oli#i*kim s#rankama i or(aniza%ijama-?, orez o o!"i#ku iz (lave VI ovo( zakona- koji je o"ra*una# i la)en na #ere#</p><p>isla#io%a-1@, (u"i%i u#vreni !irek#no u kai#alu-</p><p> 11, ras$o!i o! usklaivanja vrije!nos#i imovine- koja u skla!u s ovim zakonomo!lije&gt;e amor#iza%iji-</p><p>1&amp;, ras$o!i koji nisu u vezi s !jela#no)u koju oreski o"veznik o"avlja- osim ako #iras$o!i mo(u !oves#i !o os#varenja ri$o!a o is#om osnovu i</p><p>1/, ras$o!i o osnovu usklaivanja vrije!nos#i zali$a.</p><p>lan 1@.01, rokovi ma#erijala i na"avna vrije!nos# ro!a#e ro"e riznaju se u iznosima</p><p>o"ra*una#im rimjenom rosje*ne on!erisane %ijene ili :I:O 0en(l. 3irs# inu# 3irs# ou#u#,me#o!e- u skla!u sa roisima kojima se ureuje ra*unovo!s#vo.</p><p>0&amp;, Na"avna vrije!nos# zali$a na o*e#ku i na kraju oreske (o!ine iskazuje serimjenom is#e me#o!e u#vrivanja na"avne vrije!nos#i zali$a.</p><p>lan 11.01, Gu"i%ima na zali$ama sma#raju se (u"i%i koji nas#aju #okom *uvanja- ri</p><p>maniula%iji- kao oslje!i%a riro!ni$ u#i%aja- #e$noloki$ ro%esa ili kao oslje!i%are!uzimanja neo$o!ni$ ra!nji u os#uku *uvanja- roizvo!nje i rome#a zali$a.</p><p>0&amp;, Gu"i%i na zali$ama o osnovu kvara- loma- kala i ras#ura riznaju se kao oreski!ous#ivi ras$o!i !o iznosa roisano( norma#ivom ras$o!a o! koli*ine ro"e koja je uo!reenom erio!u na"avljena- reraena- roizve!ena ili ro!a#a.</p><p>0/, 9#vrivanje (u"i#aka na zali$ama vri oisna komisija oresko( o"veznika i oizvrenom oisu o"avezno sa*injava zaisnik i oisnu lis#u- koji se sma#rajuknji(ovo!s#venom isravom- "ez koje se (u"i#ak zali$a ne mo&gt;e rizna#i.</p><p>0, 8a u#vrivanje (u"i#ka na zali$ama ko! oreski$ o"veznika na koje se ne mo&gt;erimijeni#i norma#iv iz s#ava &amp;. ovo( *lana- rimijeni)e se o!(ovaraju)i norma#ivi 'rivre!nekomore Reu"like Srske.</p><p>02, Canjak zali$a koji se mo&gt;e rav!a#i viom silom je oreski rizna# ras$o!- najvie!o iznosa koji je evi!en#iran u oslovnim knji(ama oresko( o"veznika- a manjak se u#vruje</p><p>oisom o! oisne komisije na!le&gt;no( or(ana- o *emu se sa*injava zaisnik i oisna lis#a.</p></li><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 4/17</p><p>9 smislu ovo( zakona- o! viom silom o!razumijevaju se elemen#arne neo(o!e i riro!neka#as#ro3e 0olava- o&gt;ar- zemljo#res i !ru(o, ro(laene na osnovu ak#a na!le&gt;no( or(ana.</p><p>04, Cinis#ar 3inansija 0u !aljem #eks#u+ minis#ar, !onosi ravilnik kojim se roisujunorma#ivi iz s#ava &amp;. ovo( *lana.</p><p>lan 1&amp;.01, Amor#iza%ija s#alni$ sre!s#ava riznaje se kao ras$o! u iznosu o"ra*una#om nana"avnu vrije!nos# o linearnom me#o!u rimjenom (o!inji$ amor#iza%ioni$ s#oa.</p><p>0&amp;, S#alnim sre!s#vima se sma#raju nema#erijalna sre!s#va- osim (u!vila 0en(l.(oo!ill, i ma#erijalna sre!s#va 0neokre#nos#i- os#rojenja- orema i "ioloka sre!s#va,- *iji</p><p>je vijek uo#re"e !u&gt;i o! 1&amp; mjese%i.0/, Amor#iza%iji ne o!lije&gt;u zemlji#a- ume i sli*na o"novljiva riro!na "o(a#s#va-</p><p>inves#i%iona imovina- someni%i kul#ure i umje#ni*ka !jela.0, Amor#iza%ija s#alni$ sre!s#ava riznaje se kao ras$o! o! rvo( !ana mjese%a koji</p><p>slije!i nakon mjese%a u kojem je !u(o#rajna imovina s#avljena u uo#re"u.02, Ne riznaju se ras$o!i amor#iza%ije sre!s#va sa kojima se ne o"avlja !jela#nos#</p><p>oresko( o"veznika.04, Ne riznaje se kao oreski ras$o! amor#iza%ija o"ra*una#a na o#isanu osnovi%u</p><p>sre!s#va.05, Amor#iza%ija je oreski rizna# ras$o! samo za sre!s#va koja su u vlasni#vu</p><p>oresko( o"veznika.06, Izuze#no o! s#ava 5. ovo( *lana amor#iza%ija je oreski rizna# ras$o! zaku%u</p><p>sre!s#ava na"avljeni$ 3inansijskim lizin(om.0?, 9koliko zakua% o"olja iznajmljenu imovinu- zaku%u je !ozvoljen o!"i#ak za</p><p>amor#iza%iju u iznosu amor#iza%ije o"ra*una#e za vrije!nos# o"oljanja- a u slu*aju !a zakuis#ekne rije is#eka vijeka amor#iza%ije i ne !oe !o ro!u&gt;enja zakua- #a!a zakua% ima</p><p>ravo na o!"i#ak !o ono( iznosa koji nije amor#izovan u #renu#ku raski!a zakua.01@, Neo#isana vrije!nos# s#alni$ sre!s#ava uni#eni$ uslje! elemen#arni$ neo(o!a ili</p><p>riro!ni$ ka#as#ro3a 0olava- o&gt;ar- zemljo#res i !ru(o, ro(laeni$ na osnovu ak#ana!le&gt;no( or(ana s kojima se ne mo&gt;e o"avlja#i !jela#nos# je oreski rizna# ras$o!.</p><p>011, Sre!s#va uni#ena uslje! elemen#arni$ neo(o!a oisom u#vruje oisnakomisija na!le&gt;no( or(ana- a o izvrenom oisu sa*injava se o"avezno zaisnik i oisnalis#a.</p><p>01&amp;, Cinis#ar !onosi ravilnik kojim se roisuju smjerni%e za rimjenu (o!inji$amor#iza%ioni$ s#oa i uo"i*ajeni erio! ra!a.</p><p>lan 1/.01, 9 svr$u umanjenja oreske osnovi%e ras$o!i o osnovu slje!e)i$ rezervisanja semo(u o!"i#i+</p><p>1, za #rokove u (aran#nom roku-&amp;, za #rokove o"navljanja riro!ni$ "o(a#s#ava- ukoliko nisu re#$o!no uklju*ena u</p><p>na"avnu vrije!nos# riro!no( "o(a#s#va-/, za za!r&gt;ane kau%ije i !eozi#e i, za nakna!e i "ene3i%ije zaosleni$.0&amp;, Ras$o!i o osnovu rezervisanja iz s#ava 1. ovo( *lana riznaju se u erio!u ka!a</p><p>ona "u!u iskori#ena- o!nosno ka!a o"aveza "u!e izmirena i !oe !o o!liva resursa oosnovu !a#o( rezervisanja- o! uslovom !a su re#$o!no rizna#a u "ilansu usje$a.</p></li><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 5/17</p><p>0/, Ako iznos s#varno nas#ali$ ras$o!a o osnovu rezervisanja "u!e ve)i o! re#$o!no3ormirano( rezervisanja- razlika se riznaje kao oresko !ous#iv ras$o! u oreskom erio!uu kojem je nas#ao.</p><p>lan 1.</p><p>01, O"ra*una#e kama#e i ria!aju)i #rokovi o osnovu zajma za o"avljanje oslovne!jela#nos#i riznaju se na #ere# ras$o!a samo ako iznos kama#e i ria!aju)i$ #rokova koji seo!"ija re!s#avlja o"avezu oreske (o!ine u kojoj se o!"ijanje vri.</p><p>0&amp;, 9koliko ma#i*no ravno li%e ne iskoris#i ravo na o!"i#ak kama#e o osnovuzajma- #o ravo mo(u iskoris#i#i zavisna ravna li%a srazmjerno iznosu iskori#eno( zajma.</p><p>lan 12.Iz!a%i za rerezen#a%iju u vezi sa oslovnom !jela#no)u oresko( o"veznika riznaju</p><p>se u iznosu o! /@ o! #rokova rerezen#a%ije 0izvoenje oslovni$ ar#nera u u(os#i#eljskeo"jek#e- na sor#ske rire!"e- u ozori#a- #rokovi rekrea%ije i sli*no,- o! uslovom !a sunas#ali ra!i unareivanja oslovanja- !a su !okumen#ovani i !a nji$ov rimala% nije</p><p>ovezano li%e.</p><p>lan 14.Dona%ije u $umani#arne- so%ijalne- kul#urne i sor#ske svr$e su oreski rizna# ras$o!</p><p>u iznosu !o / o! ukuno( ri$o!a u #oj oreskoj (o!ini.</p><p>lan 15.Ras$o!i o osnovu sonzors#va su oreski rizna# ras$o! u iznosu !o &amp; o! ukuno(</p><p>ri$o!a u #oj oreskoj (o!ini.</p><p>lan 16.Ras$o!i o osnovu reklama%ija roizvo!a i uslu(a riznaju se rilikom u#vrivanja</p><p>oreske osnovi%e najvie !o iznosa o! / o! oslovno( ri$o!a u #oj oreskoj (o!ini.</p><p>lan 1?.Nakna!no o!o"reni ous# se riznaje ri u#vrivanju oreske osnovi%e ko! !avao%a</p><p>ous#a- o! uslovom !a se ous# o!nosi na #eku)u oresku (o!inu- !a je unarije!u(ovoren i !a je !okazan vjero!os#ojnom knji(ovo!s#venom isravom.</p><p>lan &amp;@.'oreskom o"vezniku se riznaju ras$o!i o osnovu !a#i$ s#ien!ija u*eni%ima i</p><p>s#u!en#ima koji su na re!ovnom kolovanju !o iznosa na koji se ne la)a orez na !o$o!ak.lan &amp;1.</p><p>01, 'oreskim o"vezni%ima- izuzev 3inansijski$ ins#i#u%ija- riznaje se na #ere# ras$o!aisravka vrije!nos#i sumnjivo( o#ra&gt;ivanja koja rois#ekne u vezi s ro!ajom ro"e ili uslu(a-ali samo ako je ri$o! o! ro!aje "io re#$o!no uklju*en u oresku osnovi%u oresko(o"veznika.</p><p>0&amp;, 'o#ra&gt;ivanje iz s#ava 1. ovo( *lana sma#ra se sumnjivim ako nije nala)eno uroku o! 1&amp; mjese%i o! !ana !osije)a o#ra&gt;ivanja na nala#u i ako je oreski o"veznik</p><p>re!uzeo najmanje je!nu o! slje!e)i$ mjera za nala#u #o( o#ra&gt;ivanja- ako je+1, u#u&gt;io o#ra&gt;ivanje-</p><p>&amp;, o!nio za$#jev za izvrenje na!le&gt;nom su!u-/, okrenuo os#uak rinu!ne nala#e-</p></li><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 6/17</p><p>, o#ra&gt;ivanje rijavljeno u s#e*ajnom os#uku na! !u&gt;nikom ili2, os#i(nu# sorazum sa !u&gt;nikom u os#uku likvi!a%ije ili s#e*aja.0/, Sumnjiva o#ra&gt;ivanja koja su rizna#a kao ras$o!- a kasnije se nala#e- uklju*uju</p><p>se u oresku osnovi%u za oresku (o!inu u kojoj je izvrena nala#a.</p><p>lan &amp;&amp;.01, :inansijskim ins#i#u%ijama- osim osi(uravaju)im !ru#vima- riznaju se ras$o!i oosnovu in!irek#no( o#isa lasmana koji su u skla!u sa in#ernim ak#ima 3inansijske ins#i#u%ijeiskazani u "ilansu usje$a u oreskom erio!u- a najvie !o iznosa koje roisuje A(en%ija za</p><p>"ankars#vo Reu"like Srske za ka#e(orije kre!i#a B- ni !a 3ormiraju rema roisima A(en%ije za osi(uranje Reu"likeSrske- o! uslovom !a je rezerva uklju*ena u "ilans usje$a.</p><p>0/, Ras$o!i o osnovu #e$ni*ki$ rezervi osi(uravaju)i$ !ru#ava- osim ma#ema#i*ki$rezervi- riznaju se rilikom umanjenja oreske osnovi%e u visini !o &amp;@ iznosa 3ormirani$rezervi rema roisima A(en%ije za osi(uranje Reu"like Srske- o! uslovom !a je rezerva</p><p>uklju*ena u "ilans usje$a.0, Sva o#isana- isravljena i !ru(a o#ra&gt;ivanja za koja je izvreno rezervisanje- a</p><p>koja se kasnije nala#e- u momen#u nala#e ulaze u ri$o!e koji se oorezuju u skla!u sa ovimzakonom.</p><p>lan &amp;/.'oslovnoj je!ini%i ravno( li%a sa sje!i#em u !ru(om en#i#e#u ili Br*ko Dis#rik#u Bi;</p><p>riznaju se o#i i a!minis#ra#ivni #rokovi #o( ravno( li%a koji su u vezi sa ri$o!omoslovne je!ini%e- a najvie !o visine u*e)a ri$o!a #e oslovne je!ini%e u ukunom ri$o!u#o( ravno( li%a.</p><p>/. 7ai#alni !o"i%i i (u"i%i i oreski (u"i#aklan &amp;.</p><p>01, 7ai#alni !o"i%i ili (u"i%i re!s#avljaju razliku izmeu ro!ajne %ijene i usklaeneosnovi%e imovine koja se os#varuje ro!ajom ili #rans3erom na !ru(i na*in s#alni$ sre!s#ava iliinves#i%ione imovine.</p><p>0&amp;, 'ro!ajnom %ijenom iz s#ava 1. ovo( *lana sma#ra se u(ovorena %ijena- o!nosno#r&gt;ina %ijena koju u#vruje 'oreska urava Reu"like Srske 0u !aljem #eks#u+ 'oreskaurava, ako u#vr!i !a je u(ovorena %ijena ni&gt;a o! #r&gt;ine.</p><p>0/, 7ai#alni !o"i%i ili (u"i%i koji nas#anu u #oku oreske (o!ine se riznaju rilikomu#vrivanja oreske osnovi%e.</p><p>lan &amp;2.01, 'oreski (u"i#ak re!s#avlja ne(a#ivnu razliku izmeu ri$o!a i ras$o!a u os#uku</p><p>u#vrivanja oreske osnovi%e.0&amp;, 'oreski (u"i#ak iz s#ava 1. ovo( *lana renosi se i na!oknauje umanjivanjem</p><p>oreske osnovi%e u nare!ni$ e# (o!ina.0/, 9koliko oreski o"veznik ima (u"i#ak u vie oreski$ (o!ina- oreski (u"i#ak iz</p><p>ranije oreske (o!ine na!oknauje se rije oresko( (u"i#ka iz novije oreske (o!ine- a roko! e# (o!ina za renos i o!"ijanje oresko( (u"i#ka o! oreske osnovi%e #e*e ose"no zasvaki oreski (u"i#ak.</p><p>0, 7a!a je rije* o s#ranim ravnim li%ima koja o"avljaju oslovnu !jela#nos# na</p><p>osnovu s#alno( mjes#a oslovanja u Reu"li%i Srskoj uzimaju se u o"zir samo ooreziviri$o!i i ras$o!i koji se o!"ijaju- a o!nose se na #o s#alno mjes#o oslovanja.</p></li><li><p>7/25/2019 Zakon o Porezu Na Dobit</p><p> 7/17</p><p>02, 7a!a ravno li%e iz Reu"like Srske os#vari oreski (u"i#ak koji se o!nosi naoslovnu je!ini%u u :e!era%iji Bi; ili Br*ko Dis#rik#u Bi;- #aj (u"i#ak se ne mo&gt;e o!"i#i o!oreske osnovi%e #o( ravno( li%a u Reu"li%i Srskoj- ni#i se oreska osnovi%a oreza na!o"i# oslovne je!ini%e u Reu"li%i Srskoj ravno( li%a iz :e!era%ije Bi; ili Br*ko Dis#rik#aBi; mo&gt;e umanji#i za (u"i#ak #o( ravno( li%a iz :e!era%ije Bi; ili Br*ko Dis#rik#a Bi;.</p><p>04, 7a!a ravno li%e iz Reu"like Srske os#vari (u"i...</p></li></ul>

Recommended

View more >