Zakon o Porezu Na Dodanu Vrijednost 2015 Pročišćeni Tekst Zakona

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o PDV 2015

Text of Zakon o Porezu Na Dodanu Vrijednost 2015 Pročišćeni Tekst Zakona

Ispisano: 0. XXX 0000.

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

3I. TEMELJNE ODREDBE

3II. PODRUJE PRIMJENE

4III. PREDMET OPOREZIVANJA

5IV. POREZNI OBVEZNIK

6V. OPOREZIVE TRANSAKCIJE

61. Isporuka dobara

72. Obavljanje usluga

73. Stjecanje dobara unutar Europske unije

74. Trostrani posao

85. Uvoz dobara

8VI. MJESTO OPOREZIVANJA

81. Mjesto isporuke dobara

102. Mjesto obavljanja usluga

133. Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije

134. Mjesto uvoza dobara

13VII. NASTANAK OPOREZIVOG DOGAAJA I OBVEZE OBRAUNA PDV-a

131. Ope odredbe

132. Isporuka dobara ili obavljanje usluga

143. Stjecanje dobara unutar Europske unije

144. Uvoz dobara

15VIII. POREZNA OSNOVICA

151. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga

152. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije

163. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju

164. Druge odredbe

17IX. STOPE PDV-a

171. Primjena stopa PDV-a

172. Stope PDV-a

18X. OSLOBOENJA OD PDV-a

181. Osloboenja za odreene djelatnosti od javnog interesa

192. Osloboenja za ostale djelatnosti

203. Osloboenja za transakcije unutar Europske unije

214. Osloboenja pri uvozu

235. Osloboenja pri izvozu

236. Osloboenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini

247. Osloboenja u vezi s meunarodnim prijevozom

248. Osloboenja za odreene isporuke koje su izjednaene s izvozom

259. Osloboenja za usluge posredovanja

2510. Osloboenja za transakcije koje se odnose na meunarodnu trgovinu

26XI. ODBITAK PRETPOREZA

261. Nastanak prava na odbitak pretporeza

262. Pravo na odbitak pretporeza

273. Pravo na odbitak pretporeza kod isporuka novih prijevoznih sredstava

274. Uvjeti za odbitak pretporeza

275. Ogranienje prava na odbitak pretporeza

286. Podjela pretporeza

287. Ispravak odbitka pretporeza

30XII. POVRAT PDV-a

301. Povrat PDV-a po prijavi PDV-a

302. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedite na podruju Europske unije

313. Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjeditem u drugoj dravi lanici

334. Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim dravama lanicama

34XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI

341. Obveza plaanja PDV-a

352. Plaanje PDV-a

353. Registriranje za potrebe PDV-a

364. Izdavanje rauna

40XIV. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA, OBRAUNAVANJE PDV-a, POSTUPAK OPOREZIVANJA I PODNOENJE PRIJAVE PDV-a

401. Razdoblje oporezivanja

402. Podnoenje prijave PDV-a

413. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih drava lanica Europske unije

414. Prijave za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava

425. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge drave lanice Europske unije

43XV. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA

431. Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

432. Posebni postupak oporezivanja putnikih agencija

443. Posebni postupak oporezivanja mare za rabljena dobra, umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete

464. Posebni postupak za prodaju putem javne drabe

475. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata

486. Posebni postupci oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici

527. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAENIM NAKNADAMA

53XVI. POREZNI ZASTUPNIK

53XVII. ODGOVORNOST

53XVIII. NADZOR

54XIX. PRAVNA SREDSTVA

54XX. PREKRAJNE ODREDBE

55XXI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE

58Prijelazne i zavrne odredbe iz NN 134/14

59DODATAK I. POPIS DJELATNOSTI IZ LANKA 6. STAVKA 5. OVOGA ZAKONA

59DODATAK II. POPIS DOBARA KOJA SE SMJETAJU U SKLADITA IZ LANKA 52. OVOGA ZAKONA

61DODATAK III. POPIS DOBARA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARE IZ LANKA 95. OVOGA ZAKONA

ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

I. TEMELJNE ODREDBE

lanak 1.

(1) Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obraunava se i plaa prema odredbama ovoga Zakona.

(2) PDV je prihod dravnoga prorauna Republike Hrvatske.

(3) Sastavni dio ovoga Zakona su:

Dodatak I., Popis djelatnosti iz lanka 6. stavka 5. ovoga Zakona,

Dodatak II., Popis dobara koja se smjetaju u skladita iz lanka 52. ovoga Zakona,

Dodatak III., Popis dobara na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare iz lanka 95. ovoga Zakona.

lanak 2. (NN 143/14

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedee direktive Europske unije:

Direktiva Vijea 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajednikom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijea 2013/61/EU od 17. prosinca 2013. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte (SL L 353/5, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijea 2006/112/EZ),

Direktiva Vijea 2008/9/EZ od 12. veljae 2008. kojom se utvruju detaljna pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predvien u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na podruju drave lanice povrata nego u nekoj drugoj dravi lanici (SL L 44, 20. 2. 2009.),

Trinaesta Direktiva Vijea 86/560/EEZ od 17. studenoga 1986. o usklaivanju zakona drava lanica vezano za porez na promet postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na podruju Zajednice (SL L 326, 21. 11. 1986.).

II. PODRUJE PRIMJENE

lanak 3.

(1) U smislu ovoga Zakona:

a)tuzemstvoje podruje Republike Hrvatske,

b)Europska unija,podruje Europske unije, drava lanica i podruje drave lanice je podruje drava lanica i podruje Europske unije koje je kao takvo odreeno Ugovorom o osnivanju Europske unije, osim podruja iz stavka 2. ovoga lanka,

c)trea zemljaje bilo koja drava ili podruje koje nije podruje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske unije,

d)tree podrujeje dio podruja drave lanice koje je izuzeto iz podruja Europske unije u smislu toke b) ovoga stavka.

(2) Trea podruja iz stavka 1. toke d) ovoga lanka su sljedea podruja:

a) u Saveznoj Republici Njemakoj: otok Heligoland i podruje Bsingen,

b) u Kraljevini panjolskoj: Ceuta, Melilla i Kanarsko otoje,

c) u Republici Italiji: Livigno, Campione dItalia i talijanske vode jezera Lugano,

d) u Republici Francuskoj: francuska podruja navedena u lanku 349. i lanku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

e) u Helenskoj Republici: planina Athos,

f) u Republici Finskoj: Alandski otoci,

g) u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske: Kanalski otoci.

(3) Transakcije u Kneevinu Monako i iz nje smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima u Republiku Francusku i iz nje.

(4) Transakcije na otok Man i s njega smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i iz nje.

(5) Transakcije u Suverene baze Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Akrotiri i Dhekelia i iz njih smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima na Cipar i s njega.

III. PREDMET OPOREZIVANJA

lanak 4.

(1) Predmet oporezivanja PDV-om je:

1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,

2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:

a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporuitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj dravi lanici i koji u skladu s propisima te drave lanice nije osloboen obraunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik i na njega se ne odnose odredbe lanka 13. stavaka 3., 4. i 10. ovoga Zakona,

b) u sluaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokom a) i b) ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik,

c) u sluaju proizvoda koji podlijeu troarinama, ako se troarina na stjecanje unutar Europske unije obraunava u tuzemstvu u skladu sa propisima koji ureuju troarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokama a) i b) ovoga Zakona,

3. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,

4. uvoz dobara.

(2)Prijevoznim sredstvimau smislu ovoga Zakona, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se:

a) kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,

b) plovila dua od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spaavanje odnosno pruanje pomoi na moru ili za ribarenje uz obalu i

c) zrakoplovi ija je teina pri polijetanju vea od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na meunarodnim linijama.

(3)Novim prijevoznim sredstvimau smislu ovoga Zako