Zakon o Porezu Na Dodanu Vrijednost 2015 Pročišćeni Tekst Zakona

  • Published on
    10-Jan-2016

  • View
    19

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zakon o PDV 2015

Transcript

<p> Ispisano: 0. XXX 0000.</p> <p>ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST</p> <p>3I. TEMELJNE ODREDBE</p> <p>3II. PODRUJE PRIMJENE</p> <p>4III. PREDMET OPOREZIVANJA</p> <p>5IV. POREZNI OBVEZNIK</p> <p>6V. OPOREZIVE TRANSAKCIJE</p> <p>61. Isporuka dobara</p> <p>72. Obavljanje usluga</p> <p>73. Stjecanje dobara unutar Europske unije</p> <p>74. Trostrani posao</p> <p>85. Uvoz dobara</p> <p>8VI. MJESTO OPOREZIVANJA</p> <p>81. Mjesto isporuke dobara</p> <p>102. Mjesto obavljanja usluga</p> <p>133. Mjesto stjecanja dobara unutar Europske unije</p> <p>134. Mjesto uvoza dobara</p> <p>13VII. NASTANAK OPOREZIVOG DOGAAJA I OBVEZE OBRAUNA PDV-a</p> <p>131. Ope odredbe</p> <p>132. Isporuka dobara ili obavljanje usluga</p> <p>143. Stjecanje dobara unutar Europske unije</p> <p>144. Uvoz dobara</p> <p>15VIII. POREZNA OSNOVICA</p> <p>151. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga</p> <p>152. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije</p> <p>163. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju</p> <p>164. Druge odredbe</p> <p>17IX. STOPE PDV-a</p> <p>171. Primjena stopa PDV-a</p> <p>172. Stope PDV-a</p> <p>18X. OSLOBOENJA OD PDV-a</p> <p>181. Osloboenja za odreene djelatnosti od javnog interesa</p> <p>192. Osloboenja za ostale djelatnosti</p> <p>203. Osloboenja za transakcije unutar Europske unije</p> <p>214. Osloboenja pri uvozu</p> <p>235. Osloboenja pri izvozu</p> <p>236. Osloboenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini</p> <p>247. Osloboenja u vezi s meunarodnim prijevozom</p> <p>248. Osloboenja za odreene isporuke koje su izjednaene s izvozom</p> <p>259. Osloboenja za usluge posredovanja</p> <p>2510. Osloboenja za transakcije koje se odnose na meunarodnu trgovinu</p> <p>26XI. ODBITAK PRETPOREZA</p> <p>261. Nastanak prava na odbitak pretporeza</p> <p>262. Pravo na odbitak pretporeza</p> <p>273. Pravo na odbitak pretporeza kod isporuka novih prijevoznih sredstava</p> <p>274. Uvjeti za odbitak pretporeza</p> <p>275. Ogranienje prava na odbitak pretporeza</p> <p>286. Podjela pretporeza</p> <p>287. Ispravak odbitka pretporeza</p> <p>30XII. POVRAT PDV-a</p> <p>301. Povrat PDV-a po prijavi PDV-a</p> <p>302. Povrat PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedite na podruju Europske unije</p> <p>313. Povrat PDV-a poreznim obveznicima sa sjeditem u drugoj dravi lanici</p> <p>334. Povrat PDV-a tuzemnim poreznim obveznicima u drugim dravama lanicama</p> <p>34XIII. OBVEZE POREZNIH OBVEZNIKA I POJEDINIH OSOBA KOJE NISU POREZNI OBVEZNICI</p> <p>341. Obveza plaanja PDV-a</p> <p>352. Plaanje PDV-a</p> <p>353. Registriranje za potrebe PDV-a</p> <p>364. Izdavanje rauna</p> <p>40XIV. RAZDOBLJE OPOREZIVANJA, OBRAUNAVANJE PDV-a, POSTUPAK OPOREZIVANJA I PODNOENJE PRIJAVE PDV-a</p> <p>401. Razdoblje oporezivanja</p> <p>402. Podnoenje prijave PDV-a</p> <p>413. Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih drava lanica Europske unije</p> <p>414. Prijave za isporuke i stjecanje novih prijevoznih sredstava</p> <p>425. Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u druge drave lanice Europske unije</p> <p>43XV. POSEBNI POSTUPCI OPOREZIVANJA</p> <p>431. Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike</p> <p>432. Posebni postupak oporezivanja putnikih agencija</p> <p>443. Posebni postupak oporezivanja mare za rabljena dobra, umjetnika djela, kolekcionarske ili antikne predmete</p> <p>464. Posebni postupak za prodaju putem javne drabe</p> <p>475. Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata</p> <p>486. Posebni postupci oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektroniki obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici</p> <p>527. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAENIM NAKNADAMA</p> <p>53XVI. POREZNI ZASTUPNIK</p> <p>53XVII. ODGOVORNOST</p> <p>53XVIII. NADZOR</p> <p>54XIX. PRAVNA SREDSTVA</p> <p>54XX. PREKRAJNE ODREDBE</p> <p>55XXI. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE</p> <p>58Prijelazne i zavrne odredbe iz NN 134/14</p> <p>59DODATAK I. POPIS DJELATNOSTI IZ LANKA 6. STAVKA 5. OVOGA ZAKONA</p> <p>59DODATAK II. POPIS DOBARA KOJA SE SMJETAJU U SKLADITA IZ LANKA 52. OVOGA ZAKONA</p> <p>61DODATAK III. POPIS DOBARA NA KOJA SE PRIMJENJUJE POSEBNI POSTUPAK OPOREZIVANJA MARE IZ LANKA 95. OVOGA ZAKONA</p> <p>ZAKON O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST</p> <p>I. TEMELJNE ODREDBE</p> <p>lanak 1.</p> <p>(1) Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obraunava se i plaa prema odredbama ovoga Zakona.</p> <p>(2) PDV je prihod dravnoga prorauna Republike Hrvatske.</p> <p>(3) Sastavni dio ovoga Zakona su:</p> <p> Dodatak I., Popis djelatnosti iz lanka 6. stavka 5. ovoga Zakona,</p> <p> Dodatak II., Popis dobara koja se smjetaju u skladita iz lanka 52. ovoga Zakona,</p> <p> Dodatak III., Popis dobara na koja se primjenjuje posebni postupak oporezivanja mare iz lanka 95. ovoga Zakona.</p> <p>lanak 2. (NN 143/14</p> <p>Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedee direktive Europske unije:</p> <p> Direktiva Vijea 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajednikom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, 11. 12. 2006.) kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijea 2013/61/EU od 17. prosinca 2013. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ i 2008/118/EZ u pogledu najudaljenijih francuskih regija, a posebno prekomorske zemlje Mayotte (SL L 353/5, 28. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijea 2006/112/EZ),</p> <p> Direktiva Vijea 2008/9/EZ od 12. veljae 2008. kojom se utvruju detaljna pravila za povrat poreza na dodanu vrijednost, predvien u Direktivi 2006/112/EZ, poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na podruju drave lanice povrata nego u nekoj drugoj dravi lanici (SL L 44, 20. 2. 2009.),</p> <p> Trinaesta Direktiva Vijea 86/560/EEZ od 17. studenoga 1986. o usklaivanju zakona drava lanica vezano za porez na promet postupci za povrat poreza na dodanu vrijednost poreznim obveznicima koji nemaju poslovni nastan na podruju Zajednice (SL L 326, 21. 11. 1986.).</p> <p>II. PODRUJE PRIMJENE</p> <p>lanak 3.</p> <p>(1) U smislu ovoga Zakona:</p> <p>a)tuzemstvoje podruje Republike Hrvatske,</p> <p>b)Europska unija,podruje Europske unije, drava lanica i podruje drave lanice je podruje drava lanica i podruje Europske unije koje je kao takvo odreeno Ugovorom o osnivanju Europske unije, osim podruja iz stavka 2. ovoga lanka,</p> <p>c)trea zemljaje bilo koja drava ili podruje koje nije podruje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske unije,</p> <p>d)tree podrujeje dio podruja drave lanice koje je izuzeto iz podruja Europske unije u smislu toke b) ovoga stavka.</p> <p>(2) Trea podruja iz stavka 1. toke d) ovoga lanka su sljedea podruja:</p> <p>a) u Saveznoj Republici Njemakoj: otok Heligoland i podruje Bsingen,</p> <p>b) u Kraljevini panjolskoj: Ceuta, Melilla i Kanarsko otoje,</p> <p>c) u Republici Italiji: Livigno, Campione dItalia i talijanske vode jezera Lugano,</p> <p>d) u Republici Francuskoj: francuska podruja navedena u lanku 349. i lanku 355. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,</p> <p>e) u Helenskoj Republici: planina Athos,</p> <p>f) u Republici Finskoj: Alandski otoci,</p> <p>g) u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske: Kanalski otoci.</p> <p>(3) Transakcije u Kneevinu Monako i iz nje smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima u Republiku Francusku i iz nje.</p> <p>(4) Transakcije na otok Man i s njega smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske i iz nje.</p> <p>(5) Transakcije u Suverene baze Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske Akrotiri i Dhekelia i iz njih smatraju se u smislu ovoga Zakona transakcijama obavljenima na Cipar i s njega.</p> <p>III. PREDMET OPOREZIVANJA</p> <p>lanak 4.</p> <p>(1) Predmet oporezivanja PDV-om je:</p> <p>1. isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,</p> <p>2. stjecanje dobara unutar Europske unije koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:</p> <p>a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporuitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj dravi lanici i koji u skladu s propisima te drave lanice nije osloboen obraunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik i na njega se ne odnose odredbe lanka 13. stavaka 3., 4. i 10. ovoga Zakona,</p> <p>b) u sluaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokom a) i b) ovoga Zakona ili bilo koja druga osoba koja nije porezni obveznik,</p> <p>c) u sluaju proizvoda koji podlijeu troarinama, ako se troarina na stjecanje unutar Europske unije obraunava u tuzemstvu u skladu sa propisima koji ureuju troarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om, u skladu s lankom 5. stavkom 1. tokama a) i b) ovoga Zakona,</p> <p>3. obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,</p> <p>4. uvoz dobara.</p> <p>(2)Prijevoznim sredstvimau smislu ovoga Zakona, ako su namijenjena za prijevoz osoba ili dobara, smatraju se:</p> <p>a) kopnena motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW,</p> <p>b) plovila dua od 7,5 m, osim plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru i za prijevoz putnika uz naknadu, te plovila koja se koriste u komercijalne ili industrijske svrhe, za ribarenje ili za spaavanje odnosno pruanje pomoi na moru ili za ribarenje uz obalu i</p> <p>c) zrakoplovi ija je teina pri polijetanju vea od 1.550 kg, osim zrakoplova koje koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu uglavnom na meunarodnim linijama.</p> <p>(3)Novim prijevoznim sredstvimau smislu ovoga Zakona smatraju se prijevozna sredstva iz stavka 2. ovoga lanka koja ispunjavaju jedan od sljedeih uvjeta:</p> <p>a) plovila i zrakoplovi su isporueni unutar tri mjeseca od datuma prve uporabe, a za kopnena motorna vozila ovo razdoblje iznosi est mjeseci,</p> <p>b) nisu prela vie od 6.000 km u sluaju kopnenih motornih vozila, nisu plovila vie od 100 sati u sluaju plovila ili nisu letjela vie od 40 sati u sluaju zrakoplova.</p> <p>(4)Dobrima koja podlijeu troarinamau smislu ovoga Zakona smatraju se alkohol i alkoholna pia, duhanske preraevine i energenti prema propisima koji ureuju troarine, osim plina koji se isporuuje putem sustava za prirodni plin koji se nalazi na podruju Europske unije ili bilo koje mree koja je prikljuena na takav sustav.</p> <p>(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka u vezi s predmetom oporezivanja.</p> <p>lanak 5.</p> <p>(1) Iznimno od lanka 4. stavka 1. toke 2.a) ovoga Zakona sljedee nije predmet oporezivanja PDV-om:</p> <p>a) stjecanje dobara unutar Europske unije koje obavi porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako bi isporuka takvih dobara u tuzemstvu bila osloboena u skladu s lankom 47. stavkom 1. te lankom 48. stavkom 1. tokama a), b), c), d) i e) ovoga Zakona,</p> <p>b) stjecanje dobara unutar Europske unije, osim dobara iz toaka a), c) i d) ovoga stavka, te osim novih prijevoznih sredstva ili dobara koja podlijeu troarinama, koje obavi porezni obveznik koji iskljuivo obavlja isporuke dobara ili usluga za koje nije doputen odbitak PDV-a (pretporeza) ili pravna osoba koja nije porezni obveznik,</p> <p>c) stjecanje unutar Europske unije rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta iz lanka 95. stavka 1. ovoga Zakona ako je prodavatelj preprodavatelj koji djeluje kao takav, a PDV na ta dobra obraunat je u dravi lanici u kojoj je zapoela njihova otprema ili prijevoz u skladu s posebnim postupkom oporezivanja mare,</p> <p>d) stjecanje unutar Europske unije rabljenih dobara, umjetnikih djela, kolekcionarskih predmeta ili antikviteta iz lanka 95. stavka 1. ovoga Zakona ako je prodavatelj organizator prodaje putem javne drabe koji djeluje kao takav, a PDV na ta dobra obraunat je u dravi lanici u kojoj je zapoela njihova otprema ili prijevoz u skladu s posebnim postupkom za prodaju putem javne drabe.</p> <p>(2) Stavak 1. toka b) ovoga lanka primjenjuje se ako su ispunjeni sljedei uvjeti:</p> <p>a) ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar Europske unije tijekom tekue kalendarske godine nije vea od 77.000,00 kuna (prag stjecanja) i</p> <p>b) ukupna vrijednost stjecanja dobara unutar Europske unije u prethodnoj kalendarskoj godini nije prela prag stjecanja iz toke a) ovoga stavka.</p> <p>(3) Prag stjecanja iz stavka 2. ovoga lanka sastoji se od ukupne vrijednosti stjecanja dobara unutar Europske unije iz stavka 1. toke b) ovoga lanka, bez PDV-a koji treba platiti ili koji je plaen u dravi lanici u kojoj je zapoela otprema ili prijevoz tih dobara.</p> <p>(4) Stjecatelj koji ne eli da se na njega primjenjuje prag stjecanja mora nadlenoj ispostavi Porezne uprave prije stjecanja dobara za koje ne eli primjenjivati prag stjecanja podnijeti pisanu izjavu da odustaje od propisanog praga i time se obvezuje na rok od dvije kalendarske godine. Izjava se istekom propisanog roka moe opozvati u pisanom obliku.</p> <p>IV. POREZNI OBVEZNIK</p> <p>lanak 6.</p> <p>(1)Porezni obvezniku smislu ovoga Zakona je svaka osoba koja samostalno obavlja bilo koju gospodarsku djelatnost bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti.</p> <p>(2)Gospodarska djelatnostu smislu stavka 1. ovoga lanka je svaka djelatnost proizvoaa, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, ukljuujui rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja. Gospodarskom djelatnou smatra se i iskoritavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda.</p> <p>(3)Samostalnostu smislu stavka 1. ovoga lanka ne postoji u sluaju zaposlenika i drugih osoba koje su povezane s poslodavcem ugovorom o radu ili drugim ugovorom kojim se ureuje odnos poslodavca i posloprimca glede radnih uvjeta, naknada i obveza poslodavca, a koji ima obiljeja nesamostalnosti.</p> <p>(4) Poreznim obveznikom smatra se i svaka osoba koja povremeno isporuuje nova prijevozna sredstva iz lanka 4. stavka 3. ovoga Zakona, koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov raun na podruje druge drave lanice.</p> <p>(5) Poreznim obveznicima u smislu stavka 1. ovoga lanka ne smatraju se tijela dravne vlasti, tijela dravne uprave, tijela i jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u sluaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti. Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog naruavanja naela trinog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama. U sluaju da obavljaju djelatnosti iz Dodatka I. ovoga Zakona smatrat e se poreznim obveznicima, osim ako ih obavljaju u zanemarivom opsegu.</p> <p>(6) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga lanka.V. OPOREZIVE TRANSAKCIJE</p> <p>1. Isporuka dobara</p> <p>lanak 7.</p> <p>(1)Isporuka dobarau smislu lanka 4. stavka 1. toke 1. ovoga Zakona je prijenos prava raspolaganja materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika. Materijalnom imovinom smatra se isporuka elektrine energije, plina, grijanja, hlaenja i slino.</p> <p>(2) Isporukom dobara u smislu stavka 1. ovoga lanka takoer se smatra:</p> <p>a) prijenos vlasnitva nad imovinom uz nadokna...</p>