Zakon o porezu na dodatu vrijednost

 • Published on
  28-Jan-2017

 • View
  223

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • Katalog propisa 2016

  Nespa computers doo, Podgorica 1

  Preieni tekst Zakona o porezu na dodatu vrijednost obuhvata sljedee propise:1. Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001),2. Ispravka Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 012/02 od

  15.03.2002),3. Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 038/02

  od 26.07.2002),4. Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 072/02

  od 31.12.2002),5. Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 021/03 od

  31.03.2003),6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike Crne Gore",

  br. 076/05 od 16.12.2005),7. Ispravka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Republike

  Crne Gore", br. 004/06 od 27.01.2006),8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Crne Gore", br. 016/07

  od 27.12.2007),9. Zakon o izmjenama Zakona i drugih propisa zbog ustavne promjene u nazivu drave ("Slubeni list Crne

  Gore", br. 073/10 od 10.12.2010),10. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novane kazne za prekraje ("Slubeni list

  Crne Gore", br. 040/11 od 08.08.2011),11. Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Crne Gore", br. 029/13 od

  22.06.2013),12. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Crne Gore", br.

  009/15 od 05.03.2015),13. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Slubeni list Crne Gore", br.

  053/16 od 11.08.2016), u kojima je naznaen njihov dan stupanja na snagu.

  ZAKON

  O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST

  ("Slubeni list Republike Crne Gore", br. 065/01 od 31.12.2001, 012/02 od 15.03.2002, 038/02 od26.07.2002, 072/02 od 31.12.2002, 021/03 od 31.03.2003, 076/05 od 16.12.2005, 004/06 od 27.01.2006,Slubeni list Crne Gore", br. 016/07 od 27.12.2007, 073/10 od 10.12.2010, 040/11 od 08.08.2011,

  029/13 od 22.06.2013, 009/15 od 05.03.2015, 053/16 od 11.08.2016)

  I OPTE ODREDBE

  lan 1(1) Ovim zakonom se ureuje sistem i uvodi obaveza plaanja poreza na dodatu vrijednost u Crnoj Gori.(2) Porez na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: PDV), kao opti porez na potronju, obraunava se i plaa u svim

  fazama prometa oporezivih proizvoda, odnosno oporezivih usluga, ako ovim zakonom nije drukije odreeno.

  lan 2Prihodi od PDV pripadaju budetu Crne Gore.

  II PREDMET OPOREZIVANJA

  lan 3Predmet oporezivanja PDV je:1) promet proizvoda i promet usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svoje djelatnosti vri uz

  naknadu;2) uvoz proizvoda u Crnu Goru (u daljem tekstu: Crna Gora).

  http://www.propisi.co.me, www.ekspert.me

 • Katalog propisa 2016

  Nespa computers doo, Podgorica 2

  Promet proizvoda

  lan 4(1) Promet proizvoda predstavlja prenos prava raspolaganja pokretnim, odnosno nepokretnim stvarima, ako ovim

  zakonom nije drukije odreeno.(2) Prometom proizvoda, u smislu stava 1 ovog lana, smatra se i:

  1) promet proizvoda obavljen uz naknadu na osnovu propisa dravnog organa, odnosno organa lokalnesamouprave;

  2) prodaja proizvoda po ugovoru na osnovu kojeg se prilikom kupovine, odnosno prodaje tih proizvoda plaaprovizija;

  3) prodaja proizvoda na osnovu ugovora o zakupu proizvoda na odreeno vrijeme, odnosno na osnovukupoprodajnog ugovora sa odloenim plaanjem, kojim se odreuje da se (u redovnim okolnostima iredovnom protoku dogaaja) prenos svojine vri najkasnije prilikom plaanja (isplate) zadnje rate;

  4) prodaja novoizgraenih objekata i prenos stvarnih prava i udjela na nepokretnostima koji imaocu (vlasniku)daju svojinsko pravo, odnosno pravo posjeda (dravine) na nepokretnosti ili dijelu nepokretnosti;

  5) raspolaganje poslovnim sredstvima poreskog obveznika od strane drugog lica, ukljuujui likvidacionog isteajnog upravnika i staraoca (tutora);

  6) promet elektrine energije, plina i energije za zagrijavanje, zamrzavanje i hlaenje;7) upotreba proizvoda poreskog obveznika u neposlovne svrhe;8) razmjena proizvoda.

  (3) Prometom proizvoda iz stava 2 taka 1) ovog lana smatra se:1) sticanje svojinskog prava na proizvode od strane ili za raun drave ili lokalne samouprave, na osnovu

  zakona;2) oduzimanje svojinskog prava na proizvode od nekog lica na osnovu zakona.

  (4) Prometom proizvoda, u smislu ovog lana, ne smatra se promet zemljita (poljoprivrednog, graevinskog,izgraenog i neizgraenog) i promet upotrebljavanih putnikih automobila, motocikala i plovnih objekata, zakoje poreski obveznik pri nabavci nije imao pravo na odbitak ulaznog PDV.

  Upotreba proizvoda u neposlovne svrhe

  lan 5(1) Ako poreski obveznik koristi proizvode koji su dio njegovih poslovnih sredstava i upotrijebi ih za line potrebe

  ili za potrebe svojih zaposlenih, otui ih bez naknade ili uz naknadu manju od one koja bi se ostvarila na tritu,odnosno iskoristi u svrhe koje nijesu u funkciji obavljanja njegove djelatnosti, takva upotreba, odnosnootuenje, smatra se prometom proizvoda izvrenim uz naknadu.

  (2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, ne smatra se prometom proizvoda izvrenim uz naknadu:1) besplatno davanje poslovnih uzoraka u razumnim (realnim) koliinama kupcima ili buduim kupcima, ako ih

  ne daju na prodaju, odnosno ukoliko su u takvom obliku da ih nije mogue prodavati;2) davanje poklona manjih vrijednosti u okviru obavljanja djelatnosti poreskog obveznika, ako se daju

  povremeno i ne daju istim licima.(3) Ministarstvo finansija, svojim propisom, odreuje ta se smatra poklonom manje vrijednosti iz stava 2 take 2)

  ovog lana.

  Upotreba proizvoda sopstvene proizvodnje, promjena namjene i zadravanje proizvoda nakonprestanka obavljanja djelatnosti

  lan 6Prometom proizvoda obavljenim uz naknadu smatra se i:1) uzimanje (korienje) proizvoda koje poreski obveznik proizvede, izgradi, preradi, pribavi, odnosno uveze u

  okviru obavljanja svoje poslovne aktivnosti ako se porez na dodatu vrijednost na takve proizvode, da su bilinabavljeni od drugog poreskog obveznika, ne bi mogao u cjelosti odbiti;

  http://www.propisi.co.me, www.ekspert.me

 • Katalog propisa 2016

  Nespa computers doo, Podgorica 3

  2) upotreba proizvoda za koje je u cjelini ili djelimino odbijen ulazni PDV koje poreski obveznik upotrijebi usvrhe za koje je ovim zakonom propisano osloboenje od plaanja PDV;

  3) zadravanje proizvoda za koje je u cjelosti ili djelimino odbijen ulazni PDV nakon prestanka obavljanjadjelatnosti, odnosno po prestanku registracije.

  Promet imovine

  lan 7(1) Prometom proizvoda, u smislu lana 4 ovog zakona, ne smatra se prenos cjelokupne imovine ili dijela imovine

  sa ili bez naknade ili kao ulog, ukoliko sticatelj imovine koji je poreski obveznik ili je izvrenjem prenosapostao poreski obveznik nastavi da obavlja istu djelatnost. U tom sluaju smatra se da sticatelj imovine stupa namjesto njenog prenosioca.

  (2) Sticatelj imovine iz stava 1 ovog lana duan je da za steene nepokretnosti izvri ispravku ulaznog PDV, nanain utvren lanom 39 ovog zakona.

  Promet usluga

  lan 8(1) Promet usluga predstavlja obavljanje, naputanje, odnosno doputanje svake radnje u okviru obavljanja

  djelatnosti, a koje ne predstavljaju promet proizvoda u smislu l. 4, 5 i 6 ovog zakona.(2) Prometom usluga smatra se i:

  1) prenos, ustupanje i korienje autorskih prava, patenata, licenci, zatitnih znakova i drugih imovinskih prava(u daljem tekstu: imovinska prava);

  2) promet usluga na osnovu propisa dravnog organa, odnosno organa lokalne samouprave;3) upotreba usluga poreskog obveznika u neposlovne svrhe;4) razmjena usluga.

  Upotreba usluga u neposlovne svrhe

  lan 9Upotrebom usluga poreskih obveznika u neposlovne svrhe, u smislu lana 8 stav 2 taka 3) ovog zakona, smatra

  se:1) upotreba proizvoda koji su dio poslovnih sredstava poreskog obveznika za obavljanje usluga za potrebe

  poreskog obveznika, njegovih zaposlenih ili u druge svrhe koje su izvan njegove djelatnosti;2) promet usluga koje poreski obveznik izvri bez ili sa umanjenom naknadom za svoje line potrebe, za potrebe

  njegovih zaposlenih, odnosno za druge namjene koje nijesu u svrhu obavljanja njegove djelatnosti.

  Promet usluga u svoje ime i za raun drugog lica

  lan 10Kada poreski obveznik, prilikom prometa usluga, radi u svoje ime, a za raun drugog lica, smatra se da te usluge

  prima i obavlja lino poreski obveznik.

  Uvoz proizvoda

  lan 11Uvoz proizvoda je svako unoenje proizvoda u carinsko podruje Crne Gore, ako ovim zakonom nije drukije

  odreeno.

  III PORESKI DUNIK

  lan 12Poreski dunik PDV je:1) poreski obveznik koji izvri promet proizvoda, odnosno usluga, na koji se obraunava i plaa PDV;

  http://www.propisi.co.me, www.ekspert.me

 • Katalog propisa 2016

  Nespa computers doo, Podgorica 4

  2) poreski zastupnik koga imenuje poreski obveznik koji nema sjedite, poslovnu jedinicu, stalno, odnosnouobiajeno prebivalite u Crnoj Gori (u daljem tekstu: poreski obveznik koji nema sjedite u Crnoj Gori),ako izvri promet proizvoda, odnosno usluga u Crnoj Gori. Ako poreski obveznik koji nema sjedite u CrnojGori ne imenuje poreskog zastupnika, PDV plaa primalac proizvoda, odnosno usluga;

  3) Brie se. (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, "Sl. list CG", br. 9/15)4) svako lice, koje na raunu ili drugoj ispravi (dokumentu), koji slui kao raun, iskae PDV koji po ovom

  zakonu nije smio iskazati;5) lice koje uvozi proizvode, odnosno primalac proizvoda prilikom uvoza.

  IV PORESKI OBVEZNIK

  lan 13(1) Poreski obveznik je svako lice koje na bilo kojem mjestu samostalno obavlja bilo koju poslovnu djelatnost iz

  stava 2 ovog lana, bez obzira na namjenu ili ishod te djelatnosti.(2) Pod djelatnou, u smislu stava 1 ovog lana, podrazumijeva se svaka proizvodna, trgovinska i usluna

  djelatnost, ukljuujui rudarsku, poljoprivrednu i profesionalnu djelatnost. Korienje materijalne inematerijalne imovine (imovinskih prava) u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda smatra se poslovnomdjelatnou.

  (3) Poreski obveznik je i lice koje povremeno obavlja djelatnost koja se odnosi na isporuku novoizgraenihgraevinskih objekata ili djelova graevinskih objekata.

  (4) Blie kriterijume ta se smatra djelatnou iz stava 3 ovog lana utvrdie se propisom Ministarstva finansija.(5) Poreski obveznik je lice koje za svoj raun izvri uvoz proizvoda, odnosno primi proizvod iz inostranstva, kao i

  lice za iji raun se proizvod uvozi.(6) Dravni organi i organizacije i organi jedinice lokalne samouprave i druga javno pravna tijela u okviru vrenja

  djelatnosti po osnovu javnih funkcija ne smatraju se poreskim obveznicima, ako se u vezi tih djelatnostinaplauju porezi, takse, doprinosi i druge dabine. Politike stranke, sindikati i komore ne smatraju se poreskimobveznicima, ako obavljaju poslove u okviru svog djelokruga, odnosno ovlaenja.

  (7) Dravni organi i organizacije i organi jedinice lokalne samouprave i druga javno pravna tijela su poreskiobveznici, ukoliko vre promet proizvoda, odnosno usluga koji je prema ovom zakonu oporeziv kod drugihporeskih obveznika.

  (8) Poreski obveznici su organizatori usluga iz lana 17 stav 2 taka 3a) ovog zakona.

  V MJESTO OPOREZIVANJA

  lan 14(1) PDV se obraunava i plaa prema mjestu gdje je obavljen promet proizvoda, odnosno usluga, odnosno prema

  mjestu u kome se, prema ovom zakonu, smatra da je taj promet obavljen.(2) Teritorija Crne Gore smatra se jednim mjestom isporuke proizvoda, odnosno obavljanja usluga.

  Mjesto prometa proizvoda

  lan 15Mjestom u kojem je izvren promet proizvoda smatra se:1) mjesto u kome se proizvod nalazi u momentu otpreme ili prevoza. Ako otprema, odnosno prevoz proizvoda

  zapone izvan Crne Gore, smatra se da ih je uvoznik obavio u Crnoj Gori;2) mjesto u kome je proizvod instaliran, odnosno sastavljen, ako taj proizvod instalira, odnosno sastavlja

  isporuilac ili neko drugo lice u ime ili za raun tog isporuioca;3) mjesto u kome se proizvod nalazi u trenutku obavljenog prometa, ako se promet proizvoda izvri bez

  otpreme, odnosno prevoza;4) mjesto prijema elektrine energije, plina i energije za zagrijavanje, zamrzavanje i hlaenje.

  Mjesto prometa kod uvoza proizvoda

  lan 16

  http://www.propisi.co.me, www.ekspert.me

 • Katalog propisa 2016

  Nespa computers doo, Podgorica 5

  (1) Mjestom izvrenog prometa proizvoda prilikom uvoza proizvoda smatra se mjesto u kome je proizvod uneen uCrnu Goru.

  (2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, za proizvode za koje je odmah po unoenju u Crnu Goru dozvoljenoprivremeno skladitenje (uvanje) ili carinski dozvoljena upotreba ili upotreba proizvoda iz lana 30 stava 1ovog zakona ili je pokrenut postupak privremenog uvoza s potpunim oslobaanjem plaanja uvoznih dabina ilicarinski tranzitni postupak, smatra se da je promet izvren u mjestu u kome za te proizvode nastaje drugacarinski dozvoljena upotreba ili korienje.

  Mjesto prometa usluga

  lan 17(1) Mjestom izvrenog prometa usluga smatra se mjesto u kojem poreski obveznik, koji prua usluge, ima svoje

  sjedite ili poslovnu jedinicu iz kojeg obavlja usluge ili stalno, odnosno uobiajeno prebivalite, ako nemasjedite ili poslovnu jedinicu, ako ovim zakonom nije drukije odreeno.

  (2) Izuzetno od stava 1 ovog lana, mjestom vrenja prometa usluga smatra se:1) mjesto u kome se nepokretnost nalazi, ako se usluga vri neposredno u vezi sa nepokretnostima, ukljuujui i

  usluge posredovanja u prometu nepokretnosti, procjene nepokretnosti, pripremni radovi u graevinarstvu(usluge arhitekata i ovlaenih nadzornika i sl.);

  2) put ili dio puta kojim se vri usluga prevoza. Ako se usluga prevoza ne obavlja samo u Crnoj Gori (ve i uinostranstvu), ovaj zakon se primjenjuje samo na dio usluge prevoza koji se obavlja u Crnoj Gori;

  3) mjesto u kome je usluga stvarno izvrena ako se radi o:a) uslugama iz oblasti: kulture, umjetnosti, nauke, obrazovanja, sporta, zabavnih priredbi i sline usluge,

  ukljuujui i usluge organizatora izvrenja tih usluga;b) pomonim prevoznim uslugama, kao to su usluge: utovara, istovara, pretovara, skladitenja i druge

  usluge koje su na uobiajen nain povezane sa prevozom;c) uslugama strunih miljenja, procjene i ocjene pokretnih dobara.

  (3) Izuzetno od stava 1 ovog lana kod usluga:1) prenosa, ustupanja i korienja autorskih prava, patenata, licenci, zatitnih znakova i drugih prava

  intelektualne svojine;2) telekomunikacija;3) u oblasti ekonomske propagande;4) inenjera, advokata, notara, revizora, raunovoa, tumaa, prevodilaca i drugih slinih usluga savjetovanja;5) elektronske obrade podataka i pruanja informacija, ukljuujui i informacije o poslovnim postupcima i

  iskustvima;6) banaka, osiguranja i reosiguranja;7) posredovanja u zapoljavanju radne snage;8) iznajmljivanja pokretnih dobara, osim prevoznih sredstava;9) odustajanja od obavljanja poslovne djelatnosti;9a) obezbjeivanja pristupa sistemu za prenos prirodnog gasa i elektrine energije;10) posredovanja u vezi sa uslugama iz ta. 1) do 9a) ovog stava, ako ih obavljaju agenti u ime i za raun

  naruioca, mjestom izvrenog prometa smatra se mjesto sjedita primaoca usluge. Ako se usluge obavljaju uposlovnoj jedinici, mjestom izvrenog prometa smatra se mjesto po...

Recommended

View more >